Riskli Yapının Yıkımı ve Yerine Yapı İnşasında Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri
 Nur Selen Demiralp  - Kitap
Riskli Yapının Yıkımı ve Yerine Yapı İnşasında

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri

1. Baskı, 
Ocak 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
210
Barkod:
9789750290374
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
320,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Ülkemizin afetler bakımından riskli olması nedeniyle kentsel dönüşüm süreçleri önem arz etmektedir. 2012 yılında 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun yürürlüğe girmiş ve günümüze değin birçok kez değişikliğe uğramıştır.
6306 sayılı Kanun, afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.
Uygulamada ise iyileştirme, tasfiye, yenileme gibi işlemlerin değerlendirilebilmesi ve gerçekleştirilebilmesi için yapıların riskli olup olmadığının tespiti gerekmektedir. Risk tespitinin kesinleşmesi sonrasında yapının mevcut durumuna göre yıkım veya güçlendirme işlemlerinin yapılması söz konusu olmaktadır. Bu doğrultuda arsa veya yapı sahiplerinin, bu işlemleri yürütmek üzere riskli yapıların yıkımı ve yerine yeni bir yapının inşasına yönelik arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerine taraf olması son derece yaygın hale gelmiştir.
Kitapta; bu sözleşmelere öncel riskli yapıların tespiti, tespitin ve yıkımın kesinleşmesi, yıkımın mevcut diğer sözleşmelere, sınırlı ayni haklara ve şerhlere etkisi, yeniden inşaya yönelik sözleşmelerin kurulması, sözleşmelerin şekli, tarafların hak ve borçları, temerrüt hükümleri, sözleşmelerin sona ermesi ve 6306 sayılı Kanun çerçevesinde farklılık arz eden durumlar bir bütün olarak değerlendirilerek, süreçte sıklıkla karşılaşılan uyuşmazlıklar ile tartışmalı hususlar üzerinde durulmuştur.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Riskli Yapının Kentsel Dönüşüm Bağlamında Değerlendirilmesi
.
Riskli Yapının Tespiti ve Tespite İtiraz
.
Riskli Yapının Yıkım İşlemleri
.
Arsa Sahipleri Ortak Kararının Alınması ve Doğabilecek Hukuki Sorunlar
.
Riskli Yapının Yıkımının Arsa Payları, Sözleşmeler, Sınırlı Ayni Haklar ile Mevcut Şerhlere Etkisi
.
Sözleşmelerde Şekil, Tarafların Hak ve Borçları
.
Sözleşmenin Sona Ermesi
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar 
13
Giriş 
15
Birinci Bölüm
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN
KONUSUNU OLUŞTURAN RİSKLİ YAPI KAVRAMI VE
KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE
RİSKLİ YAPININ TESPİTİ
I. KENT KAVRAMI 
19
II. KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI VE UNSURLARI 
20
III. KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN AMACI VE YÖNTEMLERİ 
22
IV. RİSKLİ ALAN VE RİSKLİ YAPI KAVRAMI 
23
A. Riskli Alanın Kapsamı 
23
B. Riskli Alanın Belirlenmesi 
24
C. Rezerv Alanı Kavramı 
26
D. Riskli Alan, Riskli Yapı ve Rezerv Alanı Arasındaki İlişki 
26
V. RİSKLİ YAPI KAVRAMI 
27
A. Yapı Kavramı 
27
B. Riskli Yapının Tanımı ve Kapsamı 
28
C. Riskli Yapının Türleri 
28
1. Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Yapı 
28
2. Yıkılma veya Ağır Hasar Görme Riski Taşıdığı Bilimsel ve Teknik Verilere Dayanılarak Tespit Edilen Yapılar 
30
VI. RİSKLİ YAPININ TESPİTİ 
31
A. Riskli Yapının Tespitine Konu Yapılar 
31
B. Riskli Yapının Tespitinde Yetki 
32
C. Yapı Malikinin Başvurusu 
33
1. Tek Maliki Olan Yapılar 
33
2. Birden Fazla Maliki Olan Yapılar 
34
a. Paylı Mülkiyette Başvuru 
34
b. Elbirliğiyle Mülkiyette Başvuru 
36
c. Kat Mülkiyetine Tabi Yapılarda Başvuru 
37
D. Başkanlıkça Re’sen Tespit Yapılması 
39
E. Riskli Yapının Tespiti Başvurusu Üzerine Yapılacak İşlemler ve Teknik Raporun Tanzimi 
40
F. Riskli Yapı Tespitinde Teknik Raporun Maliklere Bildirilmesi ve İtiraz 
43
İkinci Bölüm
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN
KONUSUNU OLUŞTURAN RİSKLİ YAPININ YIKIMI VE
YERİNE YENİ BİR YAPININ YAPILMASI SÜRECİ
I. RİSKLİ YAPI TESPİTİNİN KESİNLEŞMESİ VE YIKIM İŞLEMLERİ 
47
A. Riskli Yapı Tespitinin Kesinleşmesi 
47
B. Arsa Payı Sahipleri Ortak Kararı 
49
C. Yıkım Kararının Kesinleşmesi ile Yıkım ve Yeniden İnşa İçin Başvuru 
54
D. Kat Malikleri Ortak Kurulu Kararının Usulüne Uygun Olarak Alınmamasının Sonuçları ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Etkisi 
60
1. Kararın 6306 sayılı Kanun’da Yer Alan Gereklilikleri Sağlamaması veya Tebligat Usulüne Uyulmaması 
60
2. Kararın İçeriğinin Sözleşme İle Uyuşmaması 
63
3. Kararın Riskli Yapı Tespiti Gerçekleştirilmeden Önce Alınması 
63
E. Yıkımın Usulüne Uygun Şekilde Gerçekleştirilmemesi Durumunda El Atmanın Önlenmesi Davası 
64
F. Riskli Yapının Yıkılmasının Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyetine Etkisi 
65
II. ARSA PAYININ YENİDEN DÜZENLENMESİ 
67
A. Rızai Yolla Düzenlenmesi 
67
B. Kazai Yolla Düzenlenmesi 
72
1. Arsa Payının Düzeltilmesi Davası 
72
2. Ortaklığın Giderilmesi Davası 
78
III. RİSKLİ YAPININ TESPİTİ, YIKIMI VE YENİDEN İNŞA EDİLMESİ SÜRECİNDE FİNANSAL DESTEKLER 
81
A. Tespit Kredisi 
81
B. Yıkım Kredisi 
82
C. Güçlendirme Kredisi 
82
D. Faiz Desteği 
83
E. Kira Yardımı 
84
F. Kiracı veya Sınırlı Ayni Hak Sahiplerine Konut ya da İşyeri Tahsisi 
85
G. Taşınma Yardımı 
85
H. Yapım Yardımı 
87
IV. SÖZLEŞME, YIKIM VE YENİDEN İNŞA EDİLME SÜRECİNDE MUAFİYETLER 
87
V. YAPININ RİSKLİ OLDUĞUNUN TESPİTİ, YIKIMI VE YERİNE YENİ BİR YAPININ YAPILMASI KARARININ TAŞINMAZLARI KONU EDİNEN SÖZLEŞMELERE, SINIRLI AYNİ HAKLARA VE TAŞINMAZLAR ÜZERİNDEKİ MEVCUT ŞERHLERE ETKİSİ 
88
A. Kira Sözleşmeleri 
88
B. Taşınmaz Satış Sözleşmeleri 
94
C. Riskli Yapı Tespitinden Önce İmzalanmış Olan Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri 
95
D. Kullanım Ödüncü Sözleşmeleri 
96
E. Sınırlı Ayni Haklar 
96
F. Mevcut Şerhler 
98
Üçüncü Bölüm
RİSKLİ YAPININ YIKIMI VE YERİNE YENİ BİR YAPININ
İNŞA EDİLMESİNİ KONU ALAN ARSA PAYI KARŞILIĞI
İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN İNCELEME
I. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ 
101
A. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Tanımı ve Unsurları 
101
B. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Niteliği 
103
C. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Şekil 
105
D. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ile Paralel Olarak Yüklenici ile Üçüncü Kişiler Arasında Yapılan Sözleşme 
111
II. RİSKLİ YAPININ YIKIMI VE YERİNE YENİ BİR YAPININ İNŞA EDİLMESİNİ KONU ALAN ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN ÖZELLİKLERİ 
113
A. Riskli Yapının Yıkımı ve Yerine Yeni Bir Yapının İnşa Edilmesini Konu Alan Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Tarafların Borçları 
114
1. Yüklenicinin Borçları 
114
a. Riskli Yapıyı Yıkma ve Yerine Yeni Bir Yapı İnşa Etme (Yapıyı Meydana Getirme) Borcu 
114
b. Yapıyı Meydana Getirmeye Zamanında Başlama Borcu 
117
c. Yapıyı Zamanında Bitirme Borcu 
119
d. Yapıyı Sadakat ve Özenle Yapma Borcu 
121
aa. Sadakat ve Özen Borcunun Kapsamı 
121
bb. Özen Borcunun Ölçüsü 
123
e. Yapıyı Bizzat veya Kendi Yönetimi Altında Meydana Getirme Borcu 
126
f. Araç ve Gereci Sağlama Borcu 
127
g. Malzemeyi Sağlama Borcu 
128
h. Ayıbı Üstlenme ve Ayıba Karşı Tekeffül Borcu 
130
ı. Bildirim (İhbar) Borcu 
133
i. Gerekli Resmi İzinleri Alma Borcu 
136
j. Gerekli Ödemeleri Yerine Getirme Borcu 
139
k. Yapıyı Teslim Borcu 
139
2. Arsa Sahibinin Borçları 
142
a. Sözleşmeye Konu Arsayı Teslim Borcu 
142
b. Sözleşmeye Konu Arsa Paylarını Devir Borcu 
144
c. Yüklenici ile İş Birliği Yapma Borcu 
149
III. RİSKLİ YAPININ YIKIMI VE YERİNE YENİ BİR YAPININ İNŞA EDİLMESİNİ KONU ALAN ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE TARAFLARIN TEMERRÜDÜ 
150
A. Yüklenicinin Temerrüdü 
152
1. Aynen İfa ve Gecikme Tazminatı 
152
2. Aynen İfanın Özel Bir Görünümü: Nama İfa 
154
3. Aynen İfadan Vazgeçerek Müspet Zararın Tazmini 
160
4. Sözleşmeden Dönme ve Menfi Zararın Tazmini 
162
B. Arsa Sahibinin Temerrüdü 
164
C. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Cezai Şart 
166
1. Cezai Şartın Türleri 
167
a. Seçimlik Cezai Şart 
167
b. İfaya Ekli Cezai Şart 
167
c. Dönme Cezası 
168
2. Cezai Şartta Temerrüt 
168
IV. RİSKLİ YAPININ YIKIMI VE YERİNE YENİ BİR YAPININ İNŞA EDİLMESİNİ KONU ALAN ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERMESİ 
169
A. Genel Olarak Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin Sona Ermesi 
170
1. Sözleşmenin Olağan Şekilde Sona Ermesi 
170
a. Sözleşmenin İfa Yoluyla Sona Ermesi 
170
b. Sözleşmenin Anlaşma Yoluyla Sona Ermesi 
170
2. Sözleşmenin Olağanüstü Şekilde Sona Ermesi 
172
a. Tarafların Ölümü veya Yetenek Kaybı 
172
b. İfa İmkansızlığı 
173
c. Tam Tazminat Karşılığında Fesih 
176
3. Sözleşmeden Dönme ve Hükümleri 
178
a. Yüklenicinin Temerrüdü Nedeniyle Arsa Sahibi Tarafından Dönme Hakkının Kullanılması 
178
b. Arsa Sahibinin Temerrüdü Nedeniyle Yüklenici Tarafından Dönme Hakkının Kullanılması 
182
B. 6306 Sayılı Kanun’da Yer Alan Düzenlemelere Göre Sona Erme 
184
1. İdari Yolla Fesih 
184
2. Feshedilmiş Sayılma 
188
Sonuç 
191
Kaynakça 
199
Kavram Dizini 
209