Performans Düşüklüğü Sebebiyle
İş Sözleşmesinin Feshi Deniz Şahin Cinoğlu  - Kitap

Performans Düşüklüğü Sebebiyle İş Sözleşmesinin Feshi

1. Baskı, 
Şubat 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa:
270
Barkod:
9789750290435
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
285,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Çalışan performansının ölçülmesi ve değerlendirilmesi, emeğin veriminin artırılması için bir araç ve aynı zamanda performans yönetiminin bir parçasıdır. Bu kapsamda, performans değerlendirme sonuçları, hem kamu sektöründe hem de özel sektörde, kurum ve kuruluşların insan kaynaklarına, iş süreçlerine veya organizasyonuna dair yeni kararların alınmasında, yeni iş alanlarının oluşturulmasında ve çalışana yönelik ödül veya cezaların uygulanmasında kullanılabilir.
Bu kitapla; işletmecilere, kamu kurum ve kuruluşlarında süreci yürütmek ve yönetmekle görevli olanlara, karar alıcılara ve uygulayıcılara yönelik, performans değerlendirmenin önemi, ilkeleri ve uygulanması hususlarının bir arada verilmesi planlanmıştır.
İş hukuku bağlamında performans değerlendirme, performans düşüklüğünün tespitinin iş ilişkisinin sonlandırılmasında bir neden olabileceği şeklinde tezahür etmiştir. Bu bağlamda performans düşüklüğünün iş sözleşmesinin sonlandırılmasındaki rolü, iş hukuku bağlamında ideal performans ölçme ve değerlendirme sistemlerinde yer alması gereken kıstaslar ve performans düşüklüğünün hangi hallerde iş sözleşmesinin feshinde geçerli neden sayılabileceği hususu, doktrin ve mahkeme kararlarıyla incelenmiştir. Feshin geçersizliği ve sonuçlarına, arabuluculuk süreci de dahil olmak üzere yer verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında farklı pozisyonlar için uygulanan performans değerlendirme uygulamaları da incelenmiş ve uluslararası alanda performans değerlendirme uygulamaları bu kapsamda ele alınmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Çalışan Performansının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi
.
Performans Ölçme ve Değerlendirme: Kamu Kesimi Uygulaması
.
Uluslararası Alanda ve Türkiye'de Kamu Çalışanları İçin Performans Değerlendirme
.
Geçerli Neden Sayılma Bakımından Performans Düşüklüğü
.
Performans Düşüklüğü Nedeniyle Geçerli Fesihte Usul ve Geçersiz Feshin Sonuçları
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Önsöz ve Teşekkür 
7
Kısaltmalar 
13
Giriş 
15
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİLER
I. SÜRELİ FESİH KAVRAMI 
19
A. Genel Olarak 
19
B. Süreli Fesih 
20
1. Genel Olarak 
20
2. Fesih Bildirimi 
25
3. Bildirim Süreleri ve Yeni İş Arama İzni 
26
4. İşverenin Bildirim Sürelerine Dair Peşin Ödeme Yapması 
31
C. Usulsüz Fesih ve Sonuçları 
32
1. Usulsüz Fesih 
32
2. İhbar Tazminatı 
33
3. Diğer Tazminatlar 
36
D. Fesih Hakkının Kötüye Kullanılması 
37
1. Kötüniyet Tazminatı 
37
2. Sendikal Tazminat 
39
II. GEÇERLİ NEDENLE FESİH VE KOŞULLARI 
40
A. Genel Olarak 
40
B. Geçerli Fesih İçin Gerekli Şartlar 
45
1. Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin İşverence Feshi 
45
2. Otuz veya Daha Fazla İşçinin Çalıştığı İşyeri 
45
3. Sözleşmesi Feshedilen İşçinin En Az Altı Aylık Kıdeminin Olması 
52
4. Sözleşmesi Feshedilen İşçinin Belirli Nitelikteki İşveren Vekili ya da Yardımcısı Olmaması 
56
5. Geçerli Bir Nedenin Varlığı 
58
a. İşletmenin, İşyerinin veya İşin Gereklerinden Kaynaklanan Geçerli Nedenler 
59
b. İşçinin Davranışlarından Kaynaklanan Geçerli Nedenler 
71
c. İşçinin Yeterliliğinden Kaynaklanan Geçerli Nedenler 
78
aa. Genel Olarak 
78
bb. İşçinin Fiziki Yetersizliği 
84
cc. İşçinin Mesleki Yetersizliği 
90
d. Geçerli Neden Sayılamayacak Durumlar 
92
6. Geçerli Nedenle Fesihte Usul 
92
İkinci Bölüm
ÇALIŞAN PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
I. PERFORMANS YÖNETİMİ VE İLGİLİ KAVRAMLAR 
95
A. Performans 
95
B. Performans Yönetimi 
96
C. Performans Ölçme 
104
D. Performans Değerlendirme 
105
1. Genel Olarak 
105
2. Performans Değerlendirmede Süjeler 
109
3. Performans Değerlendirmede Yöntemler 
114
a. Çalışanları Birbirleri ile Karşılaştıran 
115
b. Çalışanların Özelliklerini Esas Alan 
116
c. Çalışanların Davranışlarını Esas Alan 
117
d. Kontrol Listesi 
118
e. Sonuçları Esas Alan 
118
f. Yetkinlikleri Esas Alan 
120
4. Performans Değerlendirmede Hatalar 
121
5. Performans Değerlendirme Sonuçlarının Kullanılması 
126
II. PERFORMANS ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: KAMU KESİMİ UYGULAMASI 
127
A. Kamu Kurumlarında Performans Ölçme ve Değerlendirme 
127
1. Kamu Kurumlarında Performans Değerlendirme Uygulamalarına Dair Eleştiriler 
127
2. Kamu Kurumlarında Performans Değerlendirme Uygulamalarının Önemi 
128
3. Kamu Kurumlarında Uygulanan Performans Değerlendirme Sistemlerinde Etkililik 
131
B. Uluslararası Alanda Kamu Çalışanları İçin Performans Değerlendirmesi 
135
1. Amerika Birleşik Devletleri 
135
2. OECD Ülkeleri 
137
3. Avrupa Birliği Ülkeleri 
140
C. Türkiye’de Kamu Çalışanlarının Performans Değerlendirmesi 
144
1. Genel Olarak 
144
2. Kamu Kurumlarında Bireysel Performans Değerlendirme 
154
a. Genel Olarak 
154
b. Emniyet Genel Müdürlüğü 
156
c. Kalkınma Ajansları 
162
d. Yerel Yönetimler 
164
Üçüncü Bölüm
PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ–FESİH İLİŞKİSİ
I. İŞ SÖZLEŞMELERİNİN SONLANDIRILMASINDA PERFORMANS 
169
A. Genel Olarak 
169
B. Geçerli Neden Sayılma Bakımından Performans Düşüklüğü 
172
1. Genel Olarak 
172
2. Fesihte Performans Değerlendirmenin Özellikleri 
175
a. Performans Değerlendirme Sisteminin Objektifliği 
175
b. Performans Değerlendirme Sisteminin İşyerine Uygunluğu 
182
c. Performans Hedeflerinin İşçi Tarafından Ulaşılabilir Olması 
184
d. İşçiye Uygulanan Performans Sisteminin Usul ve Esaslarının Bildirilmiş Olması 
187
e. İşçinin Sonuçlara İtiraz Edebilme İmkânının Olması 
191
f. Performans Düşüklüğünün Devamlılığı 
197
g. Alınan Önlemlere Rağmen Performans Düşüklüğünün Sürmesi 
201
II. PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ NEDENİYLE GEÇERLİ FESİHTE USUL VE GEÇERSİZ FESHİN SONUÇLARI 
208
A. Usul 
208
1. Uyarı 
209
2. Savunma 
211
3. Şekil 
215
B. Geçersiz Feshin Sonuçları 
217
1. Geçersizlik İddiası 
217
2. Mahkeme ya da Özel Hakem Kararı Sonrası 
227
3. Arabuluculuk Sürecinde Anlaşma 
234
Sonuç 
237
EKLER 
245
EK–1: PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ BELİRLEME FORMU ÖRNEĞİ 
245
EK–2: PERSONEL DEĞERLENDİRME FORMU ÖRNEĞİ 
246
EK–3: UYARI ÖRNEĞİ 
247
EK–4: SAVUNMAYA DAVET ÖRNEĞİ 
248
EK–5: PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ NEDENİYLE FESİH BİLDİRİMİ ÖRNEĞİ 
249
Kaynakça 
251
Kavram Dizini 
267