Paket Yazılım Lisans Sözleşmeleri
 Dr. Kaan Hatipoğlu  - Kitap

Paket Yazılım Lisans Sözleşmeleri

1. Baskı, 
Nisan 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
288
Barkod:
9789750292033
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
595,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Günümüzde yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen yazılımların pek çok farklı türü bulunmaktadır. Yazılımlara ilişkin bu çeşitlilik, yazılımları konu edinen sözleşmelerin içeriğinin de farklılaşmasına neden olmaktadır. Yazılımları konu edinen sözleşmeler, pek çok farklı edim yükümlülüğünü içerebilir. Bu nedenle yazılımları konu edinen tek tip bir sözleşmeden bahsetmek mümkün değildir.
Kitapta, yazılımları konu edinen sözleşmelerden uygulamada sıklıkla kullanılan "Paket Yazılım Lisans Sözleşmeleri" detaylı olarak incelenmiştir. İlk bölümde; yazılımlara ilişkin temel kavramlara değinilmek suretiyle, yazılımların sahip olduğu hukuki koruma ve eser sahibine bahşettiği hakların niteliği incelenmiştir. İkinci bölümde ise yazılım lisans sözleşmeleri tasnif edilerek, paket yazılım lisans sözleşmelerinin bu sözleşmeler içerisindeki yeri ve hukuki nitelikleri irdelenmiştir. Aynı bölüm içerisinde, paket yazılım lisans sözleşmelerine hangi hükümlerin ne şekilde uygulanacağına ilişkin görüş ve öneriler sunulmuştur. Üçüncü bölümde, sözleşmenin kurulma yöntemleri ile borca aykırılık hususları değerlendirilmiştir. Takip eden son bölümde ise paket yazılım lisans sözleşmelerinde sıklıkla yer alan kayıtların geçerliliği ve sözleşmenin sona erme halleri inceleme konusu yapılmıştır. Konunun takdimi kitapta, varılan kanaatlerin genel hatlarıyla yer aldığı "Sonuç" kısmıyla son bulmaktadır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Yazılım Kavramı ve Unsurları
.
Yazılım Lisans Sözleşmelerinin Sınıflandırılması
.
Paket Yazılım Lisans Sözleşmelerinin Hukuki Niteliğinin Tespiti
.
Paket Yazılım Lisans Sözleşmelerinin Hüküm ve Sonuçları
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Kısaltmalar Listesi 
15
Giriş 
17
I. Bölüm:
YAZILIMLARIN FİKRİ HUKUK AÇISINDAN İNCELENMESİ
A. YAZILIMLARA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 
21
1. Bilgisayarlara İlişkin Temel Bilgiler 
21
a. Bilgisayar 
21
b. Donanım ve Yazılım Ayrımı 
22
c. Donanımın Unsurları 
24
aa. İşlemci Birimi 
24
bb. Hafıza Birimi 
24
i. Geçici Hafıza/RAM (Rastgele Erişimli Bellek) 
24
ii. Kalıcı Hafıza/ROM ve Hard Disk (Salt Okunur Bellek ve Sabit Disk) 
25
2. Yazılım Kavramı ve Unsurları 
27
a. Kavram ve Terim Sorunu 
27
aa. Yabancı Dildeki Terim Tercihleri 
28
bb. Türk Hukuku’ndaki Terim Tercihi 
30
cc. Terim Tercihimiz 
32
b. Yazılım Türleri 
32
aa. Sistem Yazılımları 
33
bb. Uygulama Yazılımları 
34
c. Yazılımın Unsurları 
34
aa. Akış Şeması 
34
bb. Algoritma 
36
cc. Kaynak Kodu ve Nesne Kodu 
37
dd. Arayüz ve Araişlerlik 
38
B. YAZILIM ÜZERİNDEKİ FİKRİ HAKLARIN HUKUKİ NİTELİĞİ 
41
1. Fikri Hak Kavramı 
41
2. Fikri Hakların Mutlak Hak Niteliği 
43
3. Yazılımların Eşya Niteliğine İlişkin Görüşler 
46
a. Yazılımların Eşya Niteliğine Sahip Olduğunu Kabul Eden Görüş 
46
b. Yazılımları Gayri Maddi Mal Sayan Görüş 
48
C. YAZILIMLARIN SAHİP OLDUĞU HUKUKİ KORUMA 
50
1. Genel Olarak 
50
2. Eser Koruması Dışındaki Koruma Konuları 
51
a. Patent Koruması 
51
aa. ABD ve Avrupa’da Yazılımların Patent Korumasından Yararlanması 
51
bb. Türk Hukukunda Yazılımların Patent Korumasından Yararlanması 
55
b. Yazılımların Haksız Rekabet Hükümleri Kapsamında Korunması 
56
c. Yazılımların Borçlar Hukuku Hükümleri Kapsamında Korunması 
57
3. Yazılımların FSEK Kapsamında Eser Olarak Korunması 
60
a. Yazılımların Eser Niteliği 
60
b. Yazılımların Eser Olarak Korunması İçin Gereken Şartlar 
62
aa. Objektif Şart 
62
bb. Subjektif Şart (Orijinallik) 
63
D. YAZILIMLARIN ESER SAHİBİNE VERDİĞİ HAKLAR VE BU HAKLARIN SÖZLEŞMELERE KONU OLMASI 
67
1. Eser Sahipliği Kavramı 
67
2. Mali ve Manevi Hak Ayrımı 
68
3. Yazılımlar Açısından Çoğaltma Hakkı 
71
a. Klasik Anlamda Çoğaltma Hakkı 
71
b. Çoğaltma Hakkının Yazılımlardaki Özel Görünümü 
72
4. Mali Hakların Sözleşmelere Konu Olması 
74
a. Mali Hakkın Devri Sözleşmesi 
74
b. Lisans Sözleşmesi 
75
aa. Lisans Kavramı 
75
bb. FSEK’in Lisans Sözleşmesine İlişkin Düzenlemesi 
77
II. Bölüm:
YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMELERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE PAKET YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİNİN İNCELENMESİ
A. YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMELERİNİN SINIFLANDIRILMASI 
81
1. Yazılım Sözleşmeleri ve Yazılım Lisans Sözleşmeleri 
81
2. Açık Kaynak Kodlu Yazılım Lisans Sözleşmeleri ve Ticari Yazılım Lisans Sözleşmeleri 
83
3. Paket Yazılım Lisans Sözleşmeleri–Ismarlama Yazılım Lisans Sözleşmeleri 
86
4. Donanıma Yüklü–Donanımdan Bağımsız Yazılımları Konu Edinen Lisans Sözleşmeleri 
89
5. Daimi Yazılım Lisans Sözleşmeleri ve Süreli Yazılım Lisans Sözleşmeleri 
91
B. Paket Yazılım Lisans Sözleşmesinin Tanımı ve Unsurları 
94
1. Tanım 
94
2. Objektif Esaslı Unsurlar 
95
a. Paket Bir Yazılımın Bulunması 
96
b. Çoğaltılmış Nüshanın Lisans Alana İletilmesi 
97
c. Lisans Alanın Kanundan Doğan Çoğaltma ve İşleme Yetkisi 
97
d. Lisans Bedeli 
99
3. Subjektif Esaslı Unsurlar 
100
a. Sözleşme Süresi 
100
b. Güncelleme ve Geliştirme Hizmeti Verilmesi 
100
C. PAKET YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİNİN ÖZELLİKLERİ 
101
1. Ani Edimli – Sürekli Edimli Borç İlişkisi Özelliği 
101
2. Borçlandırıcı Sözleşme Özelliği 
104
3. Devir Amacı Güden– Kullandırma Amacı Güden Sözleşme Özelliği 
106
4. İvazlı ve Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşme Özelliği 
106
D. PAKET YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİNİN KARMA SÖZLEŞME NİTELİĞİ VE BENZER SÖZLEŞMELERLE KARŞILAŞTIRILMASI 
108
1. İsimli–İsimsiz Sözleşme Ayrımı 
108
2. Karma Sözleşmeler 
112
a. Dar ve Geniş Anlamda Karma Sözleşmeler 
112
b. Karma Sözleşme Türleri 
116
3. Paket Yazılım Lisans Sözleşmelerinin Karma Sözleşme Niteliği 
119
4. Paket Yazılım Lisans Sözleşmelerinin Benzer Sözleşmelerle Karşılaştırılması 
124
a. Satış Sözleşmesi ile 
124
b. Kira Sözleşmesi ile 
126
c. Fikri Hakları Konu Edinen Lisans Sözleşmesi ile 
129
d. Abonelik Sözleşmesi ile 
131
E. PAKET YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMELERİNE UYGULANACAK HÜKÜMLERİN TESPİTİ 
133
1. Karma Sözleşmelere Uygulanacak Hükümlerin Tespitine İlişkin Teoriler 
133
2. Paket Yazılım Lisans Sözleşmelerine Uygulanacak Hükümler 
137
a. Uygulanacak Hükümlerin Tespiti ve Uygulama Şekli 
137
b. Emredici Hükümlerin Uygulanması 
138
c. Sözleşmede Yer Alan Boşlukların Doldurulması 
139
III. Bölüm:
PAKET YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMELERİNİN KURULMASI İLE HÜKÜM VE SONUÇLARI
A. SÖZLEŞMENİN KURULMASINA İLİŞKİN YÖNTEMLER VE NİTELİKLERİ 
145
1. Genel Olarak 
145
2. Shrink–wrap Yöntemi 
147
3. Click–wrap Yöntemi ve Nitelikleri 
150
a. Tanım 
150
c. Katılmalı (İltihaki) Sözleşme Niteliği 
152
d. Hazır Olmayanlar Arasında Kurulan Bir Sözleşme Olması 
154
e. Mesafeli Sözleşme Niteliği 
158
4. Click–wrap Yönteminde Şekil Şartı Sorunu 
160
a. FSEK’te Öngörülen Şekil Şartının Etkisi 
160
b. Doktrin’deki Görüşler ve Yargıtay Kararları 
162
c. Görüşümüz 
166
B. SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
168
1. Bilgilendirme Yükümlülüğünün Dayandığı Esas 
168
2. Mesafeli Sözleşmeler Açısından Bilgilendirme Yükümlülüğü 
169
a. Dijital İçeriğin İşlevselliği Etkileyebilecek Nitelikteki Koruma Önlemleri 
170
b. Sistem Gereksinimleri ve Yazılım Uyumu 
171
3. Mesafeli Sözleşmeler Dışındaki Sözleşmeler Açısından Bilgilendirme Yükümlülüğü 
172
4. Bilgilendirme Yükümlülüğüne Aykırılığın Sonucu 
173
C. TARAFLARIN SÖZLEŞME İLE KANUNDAN DOĞAN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
175
1. Daimi Paket Yazılım Lisans Sözleşmesinden Doğan Yükümlülükler 
175
a. Lisans Verenin Yükümlülükleri 
175
aa. Yazılımın Çoğaltılmış Bir Nüshasının Lisans Alana İletilmesi 
175
bb. Yazılımın İletilen Nüshası Üzerinde Süresiz Çoğaltma Yetkisi Tanınması 
177
cc. Yazılıma İlişkin Bilgi ve Belgeleri Sağlama Borcu 
178
b. Lisans Alanın Yükümlülükleri 
180
aa. Lisans Bedeli Ödeme Yükümlülüğü 
180
bb. İfaya Katılma Yükümlülüğü 
181
2. Süreli Paket Yazılım Lisans Sözleşmesinden Doğan Yükümlülükler 
183
a. Lisans Verenin Yükümlülükleri 
183
aa. Yazılımın Bir Nüshasının Öngörülen Kullanım Amacına Elverişli Şekilde İletilmesi Yükümlülüğü 
183
bb. Yazılımın Sözleşme Süresince Öngörülen Kullanım Amacına Elverişli Şekilde Bulundurulması Yükümlülüğü 
186
cc. Yazılımın İletilen Nüshası Üzerinde Süreli Çoğaltma Yetkisi Tanınması 
187
b. Lisans Alanın Yükümlülükleri 
187
aa. Lisans Bedeli Ödeme Yükümlülüğü 
187
bb. Sözleşme Süresi Sonunda Yazılımın Kullanımının Bırakılması Yükümlülüğü 
189
cc. Yazılımda Ortaya Çıkan Ayıpların Giderilmesine Katlanma Yükümlülüğü 
190
3. Kanundan Doğan Hak ve Yükümlülükler 
193
a. Yazılımı Hukuki Yollardan Edinen Kişilerin Kanundan Doğan Hakları 
193
aa. Kanundan Doğan Hakların Niteliği 
193
bb. Çoğaltma Hakkı 
196
cc. İşleme Hakkı 
199
D. BORCA AYKIRILIK HALLERİ VE SONUÇLARI 
202
1. Genel Olarak 
202
2. Temerrüt 
204
a. Borçlu Temerrüdü 
204
b. Alacaklı Temerrüdü 
207
3. İfa İmkansızlığı 
209
4. Hakkın Varlığını Garanti Borcuna Aykırılık 
211
a. Genel Olarak 
211
b. Garanti Borcuna İlişkin FSEK Hükümleri 
213
aa. Fikri Hakkın Varlığını Garanti Borcu 
213
bb. İyi Niyetin Korunmaması ve Tasarruf Yetkisinin Varlığı 
214
c. TBK’da Yer Alan Zapta Karşı Garanti Hükümleri ve Hukuki Ayıp Kavramı 
216
d. Lisans Verenin Garanti Borcuna Aykırılıktan Doğan Sorumluluğu 
219
5. Ayıba Karşı Garanti Borcuna Aykırılık ve Sonuçları 
223
a. Ayıba Karşı Garanti Borcuna İlişkin Hükümler 
223
b. Ayıp Kavramı ve Tasnifi 
224
c. Yazılımlarda Ortaya Çıkan Ayıplar 
227
d. Daimi Paket Yazılım Lisans Sözleşmelerinde Ayıptan Doğan Sorumluluk 
229
aa. Maddi Şartlar 
229
i. Yazılım Ayıplı Olmalıdır 
229
ii. Lisans Alan Ayıbı Bilmemelidir 
230
iii. Ayıp Hasarın Geçişinden Önce Var Olmalıdır 
232
iv. Sorumluluk, Sorumsuzluk Anlaşmasıyla Kaldırılmamış Olmalıdır 
233
bb. Şekli Şartlar (Gözden Geçirme ve Ayıbı Bildirme) 
234
cc. Lisans Alanın Seçimlik Hakları 
236
i. Sözleşmeden Dönme Hakkı 
236
ii. Bedelin İndirilmesini İsteme Hakkı 
238
iii. Ücretsiz Onarım (Tamir) Hakkı 
239
iv. Ayıpsız Benzeriyle Değiştirme Hakkı 
240
dd. Seçimlik Haklara İlişkin Zamanaşımı 
241
e. Süreli Paket Yazılım Lisans Sözleşmelerinde Ayıptan Doğan Sorumluluk 
242
IV. Bölüm:
SÖZLEŞMELERDE SIKLIKLA KARŞILAŞILAN KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ VE SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ
A. PAKET YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMELERİNDE SIKLIKLA KARŞILAŞILAN KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ 
247
1. Sözleşmenin Akdediliş Biçiminin Sıklıkla Karşılaşılan Kayıtlara Etkisi 
247
2. Sözleşme Süresinin Otomatik Olarak Uzayacağına İlişkin Kayıtlar 
248
3. Ayrıştırma Yasağına İlişkin Kayıtlar 
250
4. Bilgisayar Sayısına ve Yedek Kopya Çıkartma Hakkına İlişkin Kayıtlar 
252
5. Yazılımın Devri ile Kira ve Ödünç Verilmesine İlişkin Sınırlama Öngören Kayıtlar 
254
a. Yayma Hakkının Tükenmesi İlkesi 
254
b. Yargı Kararları ve Görüşümüz 
257
B. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ 
260
1. Borcu Sona Erdiren Sebepler 
260
2. Fesih ve Dönme 
261
3. Cayma 
263
4. Sürenin Sona Ermesi ve Sonraki Kusursuz İmkansızlık 
266
Sonuç 
269
Kaynakça 
275
Kavram Dizini 
287