Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Yayınları – I Bir Küresel Salgın ve Hukuk: Covid–19 Doç. Dr. Murat Batı, Dr. Öğr. Üyesi Sezai Çağlayan  - Kitap
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Yayınları – I

Bir Küresel Salgın ve Hukuk: Covid–19

1. Baskı, 
Ağustos 2021
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
776
Barkod:
9789750270543
Kapak Türü:
Ciltli
Kitabın Fiyatı:
1.030,00
İndirimli (%63):
382,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Çin'de ortaya çıkan Covid-19 salgını çok kısa bir süre içinde tüm dünyayı etkisi altına aldı. Ekonomik, psikolojik, mali, iş hayatı ve hukuk gibi birçok alana tesir etti. Özellikle hukuksal alanda daha önce hiç karşılaşılmamış vakalar görülmeye başlandı ve bu durum çok ciddi hukuksal sorunlar doğurdu. Bu sorunların tespitinin yanı sıra bunlara çözüm üretmek de pek kolay olmadı. Hatta birçok sorun ve çözümsüzlükleri hala mevcudiyetini korumaktadır. Elinizdeki bu eser, Covid-19 Küresel Salgının hukuk alanında yarattığı sorunların bir kısmına işaret etmekte ve bunlara çözüm(ler) önermektedir. Ülkemizin saygın akademisyenleri tarafından hem kamu hukuku hem de özel hukuk alanında kaleme alınan bu eser 29 bölümden oluşmaktadır. Hukukla ilgilenen herkesin, öğrencilerin, hukukçuların ve akademisyenlerin konuyla alakalı sorularına cevap bulabileceği bu eserin yararlı olmasını temenni etmekteyiz.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Covid–19 Pandemisi Kapsamındaki İdari Kolluk Önlemlerinin İdare Hukuku Açısından Değerlendirilmesi, Dr. Ali Dursun Ulusoy – Dr. Ilgın Özkaya Özlüer
.
Covid–19 Gerçekliği Karşısında Aramalı Vergi İncelemesi ve İhbar İkramiyesi, Prof. Dr. Ahmet Erol
.
Paket Tur Sözleşmelerine Katılanlar ve Havayolu İle Seyahat Eden Yolcular Bakımından Koronavirüs Pandemisinin Etkileri, Prof. Dr. Ebru Ceylan
.
Olası Aşı Pasaportu Uygulamasının Hukukiliği, Prof. Dr. Elif Sonsuzoğlu
.
Covid–19 Pandemisinde Hasta Seçimi Bakımından Hukuka Uygunluk Nedenleri ve Etik İlkeleri Bağlamında Hekimin Ceza Sorumluluğu, Prof. Dr. Med. Llm. Jur. Hasan Tahsin Keçeligil
.
Covid–19 Salgını Sebebiyle Alınan Önlemlerin Aihs'nin 15. Maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Işığında Değerlendirilmesi, Prof. Dr. İkbal Sibel Safi
.
Covid–19 Pandemisi Kapsamında Alınan Tedbirlere Anayasa ve İdare Hukuku Açısından Bir Bakış, Prof. Dr. İur. Ll.M Mehmet Merdan Hekimoğlu
.
Bir Başkasına Covid–19 Bulaştırılması İle Bağlantılı Ceza Hukuku Sorunları, Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem
.
Kamu Hastanelerinde Covid–19 Nedeniyle Zarar Gören Hastaların İdareye Başvuru Sürecinin Tartışılması (İyuk Madde 13 Kapsamında), Prof. Dr. Serkan Çınarlı – Arş. Gör. Kerim Azak
.
Pandemi Sürecinde Dijitalleşme ve İş Hukuku, Prof. Dr. Umut Omay – Dr. Abdullah Erol
.
Karantina Mı Yoksa Kişisel Hak mı Daha Önemli? Sorunsalında Delil Araştırması, Prof. Dr. Yaşar Bilge – Dr. Zeynep Yüce
.
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörünün Seçimi, Doç. Dr. Anıl Çamyamaç
.
Olası Bir Servet Vergisinin Getirilmesinde Hukuken Bir Engel Var mı? Doç. Dr. Murat Batı – Dr. Metin Baykan
.
Ceza İnfaz Kurumlarında Alınan Görüş Kısıtına Dair Covid–19 Önlemlerinin Özel Hayata ve Aile Hayatına Saygı Hakkı Yönünden İncelenmesi, Doç. Dr. Taylan Barın – Dr. Hasan Sayim Vural
.
Pandemi Döneminde Fesih Yasağının Sonuçları, Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Ekin
.
Türk ve İsviçre Hukukunda Fevkalâde Mühlet Kurumu, Dr. Öğr. Üyesi Derya Keskinci
.
Covid–19 ve İfa İmkansızlığı, Dr. Öğr. Üyesi Elif Şen
.
Covid–19 Pandemisinde Türkiye'de İlan Edilen Sokağa Çıkma Yasaklarının ve Ondört Günlük Karantina Uygulamasının İnsan Hakları Hukuku Açısından Değerlendirilmesi, Dr. Öğr. Üyesi Fatmagül Kale Özçelik
.
Covid–19 İle Mücadele Sürecinde Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması, Dr. Firdevs Yüzbaşı Tobaz
.
Türkiye'de ve Kara Avrupası Hukuk Sistemini Benimseyen Diğer Ülkelerde Covid–19 Salgını Çerçevesinde Alınan Tedbirlerin Borçlar Hukuku Alanında Sözleşmeler Üzerindeki Hukuki Etkileri, Dr. Öğr. Üyesi Hatice Karacan Çetin
.
Covid–19 Pandemisinde E–Duruşma ve Bu Kapsamda Kişisel Verilerin Korunması, Dr. Öğr. Üyesi İdil Tuncer Kazancı
.
Vergi Cennetleri ve Pandemi Döneminde Vergi Cennetlerine Yönelik Olarak Alınan Önlemlerin Mülkiyet Hakkı Kapsamında Değerlendirilmesi, Dr. Öğr. Üyesi Kader Melis Topçu
.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihadı ve Ölçülülük Çerçevesinde Zorunlu Aşı Meselesi, Dr. Öğr. Üyesi O. Serkan Gülfidan
.
Koronavirüs (Covid–19) Salgını Sürecinin Anonim ve Limited Şirketler Hukukuna Etkilerinin Değerlendirilmesi, Dr. Seda Seyman
.
Uluslararası İnsan Hakları Boyutuyla Covid–19 Salgını Döneminde Hassas Gruplar, Dr. Öğr. Üyesi Selman Özdan
.
Covid–19 Pandemisi İle Mücadelede Birleşmiş Milletler Ana Organlarının Rolü, Dr. Öğr. Üyesi Sezai Çağlayan
.
Bir Baton Olarak Ab Devlet Destekleri Hukuku'nun Covid–19 Salgını Dönemindeki Uygulaması, Dr. Öğr. Üyesi Taner Şahin
.
Koronavirüs Salgınıyla Mücadele Döneminde İşletme Projesi ve İşletme Projesine Aykırı Davranan Kat Maliklerine Karşı Hukuki Yollara Başvuru, Dr. Öğr. Üyesi Volkan Özçelik
.
Yargıtay 19. Ceza Dairesinin Güncel Kararları Çerçevesinde Covid–19 Salgınıyla Mücadele Kapsamındaki Tedbirlerden Maske Takma Yükümlülüğünün Yasal Zemini Hakkında Düşünceler, Dr. Öğr. Üyesi Z. Özen İnci – Dr. Zehra Karakuş Işık
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Takdim ve Hususi Teşekkür 
5
Önsöz 
7
Atıf Önerileri 
9
 COVID–19 PANDEMİSİ KAPSAMINDAKİ İDARİ KOLLUK ÖNLEMLERİNİN İDARE HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
15
Prof. Dr. Ali Dursun ULUSOY – Dr. Ilgın ÖZKAYA ÖZLÜER
 COVID–19 GERÇEKLİĞİ KARŞISINDA ARAMALI VERGİ İNCELEMESİ VE İHBAR İKRAMİYESİ 
43
Prof. Dr. Ahmet EROL
 PAKET TUR SÖZLEŞMELERİNE KATILANLAR VE HAVAYOLU İLE SEYAHAT EDEN YOLCULAR BAKIMINDAN KORONAVİRÜS PANDEMİSİNİN ETKİLERİ 
77
Prof. Dr. Ebru CEYLAN
 OLASI AŞI PASAPORTU UYGULAMASININ HUKUKİLİĞİ 
109
Prof. Dr. Elif SONSUZOĞLU
 COVID–19 PANDEMİSİNDE HASTA SEÇİMİ BAKIMINDAN HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ VE ETİK İLKELERİ BAĞLAMINDA HEKİMİN CEZA SORUMLULUĞU 
145
Prof. Dr. med. Llm. jur. Hasan Tahsin KEÇELİGİL
 COVID–19 SALGINI SEBEBİYLE ALINAN ÖNLEMLERİN AİHS’NİN 15. MADDESİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İÇTİHATLARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 
181
Prof. Dr. İkbal Sibel SAFİ
 COVID–19 PANDEMİSİ KAPSAMINDA ALINAN TEDBİRLERE ANAYASA VE İDARE HUKUKU AÇISINDAN BİR BAKIŞ 
203
Prof. Dr. iur. LL.M Mehmet Merdan HEKİMOĞLU
 BİR BAŞKASINA COVID–19 BULAŞTIRILMASI İLE BAĞLANTILI CEZA HUKUKU SORUNLARI 
225
Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM
 KAMU HASTANELERİNDE COVID–19 NEDENİYLE ZARAR GÖREN HASTALARIN İDAREYE BAŞVURU SÜRECİNİN TARTIŞILMASI (İYUK MADDE 13 KAPSAMINDA) 
243
Prof. Dr. Serkan ÇINARLI – Arş. Gör. Kerim AZAK
 PANDEMİ SÜRECİNDE DİJİTALLEŞME VE İŞ HUKUKU 
275
Prof. Dr. Umut OMAY – Dr. Abdullah EROL
 KARANTİNA MI YOKSA KİŞİSEL HAK MI DAHA ÖNEMLİ? SORUNSALINDA DELİL ARAŞTIRMASI 
311
Prof. Dr. Yaşar BİLGE – Dr. Zeynep YÜCE
 DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ GENEL DİREKTÖRÜNÜN SEÇİMİ 
323
Doç. Dr. Anıl ÇAMYAMAÇ
 OLASI BİR SERVET VERGİSİNİN GETİRİLMESİNDE HUKUKEN BİR ENGEL VAR MI? 
343
Doç. Dr. Murat BATI – Dr. Metin BAYKAN
 CEZA İNFAZ KURUMLARINDA ALINAN GÖRÜŞ KISITINA DAİR COVID–19 ÖNLEMLERİNİN ÖZEL HAYATA VE AİLE HAYATINA SAYGI HAKKI YÖNÜNDEN İNCELENMESİ 
359
Doç. Dr. Taylan BARIN – Dr. Hasan Sayim VURAL
 PANDEMİ DÖNEMİNDE FESİH YASAĞININ SONUÇLARI 
381
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül EKİN
 TÜRK VE İSVİÇRE HUKUKUNDA FEVKALÂDE MÜHLET KURUMU 
397
Dr. Öğr. Üyesi Derya KESKİNCİ
 COVID–19 VE İFA İMKANSIZLIĞI 
437
Dr. Öğr. Üyesi Elif ŞEN
 COVID–19 PANDEMİSİNDE TÜRKİYE’DE İLAN EDİLEN SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARININ VE ONDÖRT GÜNLÜK KARANTİNA UYGULAMASININ İNSAN HAKLARI HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
459
Dr. Öğr. Üyesi Fatmagül KALE ÖZÇELİK
 COVID–19 İLE MÜCADELE SÜRECİNDE KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN KORUNMASI 
487
Dr. Firdevs YÜZBAŞI TOBAZ
 TÜRKİYE’DE VE KARA AVRUPASI HUKUK SİSTEMİNİ BENİMSEYEN DİĞER ÜLKELERDE COVID–19 SALGINI ÇERÇEVESİNDE ALINAN TEDBİRLERİN BORÇLAR HUKUKU ALANINDA SÖZLEŞMELER ÜZERİNDEKİ HUKUKİ ETKİLERİ 
517
Dr. Öğr. Üyesi Hatice KARACAN ÇETİN
 COVID–19 PANDEMİSİNDE E–DURUŞMA VE BU KAPSAMDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 
549
Dr. Öğr. Üyesi İdil TUNCER KAZANCI
 VERGİ CENNETLERİ VE PANDEMİ DÖNEMİNDE VERGİ CENNETLERİNE YÖNELİK OLARAK ALINAN ÖNLEMLERİN MÜLKİYET HAKKI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 
575
Dr. Öğr. Üyesi Kader Melis TOPÇU
 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İÇTİHADI VE ÖLÇÜLÜLÜK ÇERÇEVESİNDE ZORUNLU AŞI MESELESİ 
589
Dr. Öğr. Üyesi O. Serkan GÜLFİDAN
 KORONAVİRÜS (COVID–19) SALGINI SÜRECİNİN ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER HUKUKUNA ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
625
Dr. Seda SEYMAN
 ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI BOYUTUYLA COVID–19 SALGINI DÖNEMİNDE HASSAS GRUPLAR 
647
Dr. Öğr. Üyesi Selman ÖZDAN
 COVID–19 PANDEMİSİ İLE MÜCADELEDE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANA ORGANLARININ ROLÜ 
677
Dr. Öğr. Üyesi Sezai ÇAĞLAYAN
 BİR BATON OLARAK AB DEVLET DESTEKLERİ HUKUKU’NUN COVID–19 SALGINI DÖNEMİNDEKİ UYGULAMASI 
701
Dr. Öğr. Üyesi Taner ŞAHİN
 KORONAVİRÜS SALGINIYLA MÜCADELE DÖNEMİNDE İŞLETME PROJESİ VE İŞLETME PROJESİNE AYKIRI DAVRANAN KAT MALİKLERİNE KARŞI HUKUKİ YOLLARA BAŞVURU 
723
Dr. Öğr. Üyesi Volkan ÖZÇELİK
 YARGITAY 19. CEZA DAİRESİNİN GÜNCEL KARARLARI ÇERÇEVESİNDE COVID–19 SALGINIYLA MÜCADELE KAPSAMINDAKİ TEDBİRLERDEN MASKE TAKMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YASAL ZEMİNİ HAKKINDA DÜŞÜNCELER 
749
Dr. Öğr. Üyesi Z. Özen İNCİ – Dr. Zehra KARAKUŞ IŞIK
Kavramlar Dizini 
771