Nüfus – Kamulaştırma – İmar Davaları ile İcra İflas Kanununa İlişkin Asliye Hukuk Davaları C: 3 (Dava Dilekçesi ve Karar Örnekleri Ekli) Aydın Tekdoğan  - Kitap
Nüfus – Kamulaştırma – İmar Davaları ile İcra İflas Kanununa İlişkin

Asliye Hukuk Davaları C: 3

(Dava Dilekçesi ve Karar Örnekleri Ekli)

3. Baskı, 
Haziran 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
1096
Barkod:
9789750285271
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
1.300,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Hukuk mahkemeleri teşkilatında asıl mahkeme olarak yer alan asliye hukuk mahkemesi, bu niteliği itibarıyla kanunlarda belirtilen konularda görevli olan ihtisas mahkemelerinin (sulh hukuk, asliye ticaret, aile, tüketici gibi) baktığı işlerin dışında kalan tüm işlere bakan genel görevli mahkemedir.
Bu kitap, asliye hukuk mahkemelerinin bakmakla görevli oldukları dava ve işlerden "Özel Kanunlara İlişkin Davalar" esas alınarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda, yürürlükteki mevzuatta yer alan özel kanunlar çerçevesinde bakılan işler ele alınmış, her konuya teorik ve pratik bilgilerle yer verilmiş, en son içtihatlar ilgili bölümün altına işlenmiştir. Ayrıca bazı konularla sınırlı olmak üzere AYM ve AİHM uygulaması ile kararlarına yer verilmiştir.
Son olarak kitap, bir uygulayıcının 25 yıllık meslek yaşamı boyunca edindiği tecrübelerinden yola çıkarak ve uygulamayı esas alarak, hâkim ve avukat meslektaşların yaşadığı sorunlara çözüm getirme amacını taşımaktadır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Dernekler Kanunu ve Vakıflar Kanununa İlişkin Davalar
.
5831, 6292, 2981 ve 2330 Sayılı Kanunlara İlişkin Davalar
.
İhtiyati Tedbir, İhtiyati Haciz ve İstinafa İlişkin Açıklamalar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Kısaltmalar 
19
Üçüncü Kitap
ÖZEL KANUNLAR
Birinci Bölüm
İCRA İFLAS KANUNUNA İLİŞKİN DAVALAR
1. İTİRAZIN İPTALİ DAVASI (İİK 67) 
23
1.1. Genel Olarak 
23
1.2. İtirazın İptali Davasının Açılma Koşulları 
41
1.2.1. Genel Olarak 
41
1.2.2. Usulüne Uygun Bir İcra Takibinin Yapılması Koşulu 
43
1.2.3. Süresinde Yapılan Bir İtirazın Bulunması Koşulu 
47
1.2.4. Dava Açmakta Hukuki Yararın Bulunması Koşulu 
54
1.2.5. Davanın Bir Yıllık Sürede Açılması Koşulu 
67
1.3. Borca İtirazla Birlikte İcra Dairesinin Yetkisine de İtiraz Edilmişse 
77
1.4. İcra Dairesinin Yetkisine Yapılan İtirazın Reddi Üzerine 
95
1.5. İtirazın İptali Davasında İspat 
98
1.6. İcra İnkâr Tazminatı – Kötüniyet Tazminatı 
107
1.6.1. Genel Olarak 
107
1.6.2. İcra İnkâr Tazminatı 
109
1.6.3. Kötüniyet Tazminatı (Haksız İcra Tazminatı) 
120
1.7. Davanın Tarafları 
126
1.7.1. Taraf ve Dava Ehliyeti 
126
1.7.2. Davacı 
135
1.7.3. Davalı 
140
1.8. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
145
1.8.1. Görevli Mahkeme 
145
1.8.2. Yetkili Mahkeme 
169
1.9. Harç ve Vekâlet Ücreti 
193
1.9.1. Harç 
193
1.9.2. Vekâlet Ücreti 
200
1.10. Dava Dilekçesi Örneği 
206
1.11. Uygulamadan Karar Örneği 
207
2. BORÇTAN KURTULMA DAVASI (İİK 69) 
210
2.1. Genel Olarak 
210
2.2. Dava Açma Süresi 
213
2.3. İspat Yükü 
213
2.4. Kötüniyet Tazminatı 
214
2.5. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
214
2.6. Dava Dilekçesi Örneği 
214
3. MENFİ TESPİT DAVASI (İİK 72) 
215
3.1. Genel Olarak 
215
3.2. İcra Takibinden Önce Açılan Menfi Tespit Davası (İİK 72/2) 
227
3.2.1. Açıklama ve İçtihatlar 
227
3.2.2. Dava Dilekçesi Örneği 
233
3.3. İcra Takibinden Sonra Açılan Menfi Tespit Davası (İİK 72/3) 
233
3.3.1. Açıklama ve İçtihatlar 
233
3.3.2. Dava Dilekçesi Örneği 
243
3.4. Haciz İhbarnamesine Karşı Üçüncü Kişice Açılan Menfi Tespit Davası (İİK 89/3) 
244
3.4.1. Açıklama ve İçtihatlar 
244
3.4.2. Dava Dilekçesi Örneği 
257
3.5. Görevli Mahkeme 
258
3.6. Yetkili Mahkeme 
270
3.7. Menfi Tespit Davasında İspat 
274
3.7.1. Genel Olarak 
274
3.7.2. Menfi Tespit Davasında İspat 
278
3.8. Davanın Sonuçları 
292
3.8.1. Dava Alacaklı (Davalı) Lehine Sonuçlanırsa 
292
3.8.2. Dava Borçlu (Davacı) Lehine Sonuçlanırsa 
298
3.9. Uygulamadan Karar Örneği 
308
3.10. Uygulamadan Tedbir Kararı Örneği 
309
4. İSTİRDAT DAVASI (İİK 72/7) 
310
4.1. Genel Olarak 
310
4.2. Davanın Açılma Koşulları 
317
4.3. Dava Dilekçesi Örneği 
330
4.4. Uygulamadan Karar Örneği 
330
5. İİK’NIN 94/2. MADDESİNE DAYALI TAPU İPTALİ İLE TESCİLİ DAVASI 
332
5.1. Açıklama ve İçtihatlar 
332
5.2. Dava Dilekçesi Örneği 
341
5.3. Uygulamadan Karar Örneği 
342
6. MUVAZAA NEDENİYLE SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI (İİK 142) 
345
6.1. Açıklama ve İçtihatlar 
345
6.2. Dava Dilekçesi Örneği 
355
6.3. Uygulamadan Karar Örneği 
356
7. TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI (İİK 277–284) 
357
7.1. Genel Olarak 
357
7.2. Tasarrufun İptali Davasının Koşulları 
370
7.2.1. Dava Tarihinde Kesinleşmiş Bir Takibin Bulunması Gerekir 
372
7.2.2. İptali İstenen Tasarruf İşleminin Takibe Konu Borcun Doğumundan Sonra Yapılmış Olması ve Alacağın Gerçek Bir Alacak Olması Gerekir 
374
7.2.3. Borçlu İptali İstenen Tasarrufuyla Alacaklısına Zarar Vermiş Olması Gerekir 
382
7.2.4. Borçlu Hakkında Aciz Belgesinin Bulunması Gerekir 
382
7.3. Davanın Tarafları 
390
7.4. İptale Tabi Tasarruflar 
394
7.4.1. Genel Olarak 
394
7.4.2. İvazsız (Karşılıksız) Tasarrufların İptali (İİK 278) 
401
A. Açıklama ve İçtihatlar 
401
B. Dava Dilekçesi Örneği 
407
7.4.3. Aciz Halindeyken Yapılan Tasarrufların İptali (İİK 279) 
408
A. Açıklama ve İçtihatlar 
408
B. Dava Dilekçesi Örneği 
411
7.4.4. Alacaklılara Zarar Verme Kastıyla Yapılan Hileli Tasarruflardan Dolayı İptali (İİK 280) 
412
A. Açıklama ve İçtihatlar 
412
B. Dava Dilekçesi Örneği 
420
7.5. İptal Davalarında Hak Düşürücü Süre 
421
7.6. Tasarrufun İptali Davasının Sonuçları 
424
7.7. 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun Uyarınca Açılacak İptal Davaları 
429
7.8. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
434
7.8.1. Görevli Mahkeme 
434
7.8.2 Yetkili Mahkeme 
437
7.9. Harç ve Vekâlet Ücreti 
439
7.10. İhtiyati Tedbir Mahiyetinde İhtiyati Haciz Kararı 
442
7.11. Uygulamadan Karar Örneği 
443
İkinci Bölüm
NÜFUS DAVALARI
1. GENEL OLARAK 
449
2. YETKİLİ MAHKEME 
462
3. GÖREVLİ MAHKEME 
463
4. AD VE SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ 
474
4.1. Genel Olarak 
474
4.2. Ad ve Soyadı Düzeltilmesi veya Değiştirilmesi 
480
4.3. Dava Dilekçesi Örneği (Ad Değişikliğine İlişkin) 
497
4.4. Dava Dilekçesi Örneği (Soyadı Değişikliğine İlişkin) 
498
4.5. Uygulamadan Karar Örneği 
498
4. YAŞ DÜZELTME DAVALARI 
499
4.1. Genel Olarak 
499
5.2. Kemik Yaşının Tespiti 
506
5.3. Tescil Tarihinin Gözetilmesi Gerekir 
507
5.4. Dava Dilekçesi Örneği 
507
5.5. Uygulamadan Karar Örneği 
508
6. ANNE, BABA, KARDEŞ KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ DAVASI 
509
6.1. Açıklama ve İçtihatlar 
509
6.2. Dava Dilekçesi Örneği 
533
6.3. Uygulamadan Karar Örneği 
534
7. MÜKERRER NÜFUS KAYDININ İPTALİ 
534
7.1. İçtihatlar 
534
7.2. Dava Dilekçesi Örneği 
535
7.3. Uygulamadan Karar Örneği 
536
8. SAĞ VE ÖLÜ OLDUĞUNUN TESPİTİ 
538
8.1. Açıklama ve İçtihatlar 
538
8.2. Dava Dilekçesi Örneği 
541
9. NÜFUS KAYDINDA BİRDEN FAZLA DEĞİŞİKLİK İSTEĞİ 
542
10. KAPALI KAYITTA DÜZELTME İSTEĞİ 
544
11. DAVANIN TARAFLARI 
551
Üçüncü Bölüm
KAMULAŞTIRMA DAVALARI
1. GENEL HÜKÜMLER 
559
1.1. Görevli Mahkeme ve Yargılama Usulü 
559
1.2. Kamulaştırma Yapabilecek İdareler 
559
1.3. Kamulaştırma Usulü 
560
2. BEDEL TESPİTİ VE TESCİL DAVASI 
566
2.1. Genel Olarak 
566
2.2. Taraf Teşkili 
566
2.3. Tebliğ ve İlan 
569
2.4. İdari Yargıda İptal ve Maddi Hata Düzeltim Davaları 
571
2.5. Artan Kesimin Kamulaştırılması ve Bedelinin Tahsili Davası 
573
2.6. Baraj Mücavir Alanında Kalan Taşınmazların Kamulaştırılması ve Bedelin Tahsili Davası 
575
2.7. Bedel Tespiti 
577
2.8. Depo Kararı 
580
2.9. Tescil ile Sicil Kaydının Terkini Halleri 
582
2.9. Faiz Kararı 
586
2.11. Değerlendirme Tarihi 
588
2.12. Arsa Niteliğinin ve Değerinin Tespiti 
589
2.12.1. Arsa Niteliğinin Tespiti 
589
2.12.2. Emsal Satışlara Göre Kamulaştırma Bedelinin Tespiti 
595
2.12.3. Kamulaştırılan Taşınmaz Üzerinde Yapı Varsa 
614
2.12.4. Uygulamadan Karar Örneği 
621
2.13. Arazi Niteliğinin ve Değerinin Tespiti 
622
2.13.1. Genel Olarak 
622
2.13.2. Net Gelir 
624
2.13.3. Kapitalizasyon Faizi 
630
2.13.4. Objektif Artış Oranı 
632
2.13.5. Uygulamadan Karar Örneği 
639
2.14. İrtifak Kamulaştırması ve Bedelinin Tespiti 
641
2.14.1. Açıklama ve İçtihatlar 
641
2.14.2. Uygulamadan Karar Örneği 
654
2.15. Tapusuz Taşınmazların Kamulaştırılması ve Zilyede Ödenen Bedele İstihkak Davası 
656
2.16. Kamulaştırmadan Vazgeçme Halinde Bedelin İadesi 
663
2.17. Kamulaştırma Amacına Uygun İşlem Yapılmayan Taşınmazın İadesi Davası 
665
2.18. Acele Kamulaştırma 
672
2.19. Kamulaştırma Kanunun 35. Maddesine Göre Terkin 
674
3. KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI 
675
3.1. Kamulaştırmasız (Fiili veya Hukuki) El Atma Kavramı ve Sonuçları 
675
3.2. 05.01.1961 Tarihli 221 Sayılı Kanun Uygulaması 
700
3.3. 5999 ve 6487 Sayılı Kanun Değişiklikleri 
702
3.4. Uzlaşma Başvurusunda Bulunma Koşulu 
705
3.5. Eski Malikleri Adına Kamu Bankalarına Yatırılan Ancak Hak Sahiplerine Ödenmediği Tespit Edilen Kamulaştırma Bedelleri Nedeniyle Açılan Kamulaştırma Davalarında Uygulanacak Esaslar (7201 Sayılı Kanun ile Yapılan Düzenlemeler) 
707
3.6. Harç ve Vekâlet Ücreti 
712
3.7. Hukuki El Atma Nedeniyle Açılan Tazminat Davalarında Görevli Mahkeme 
715
3.8. Dava Dilekçesi Örneği 
722
3.9. Uygulamadan Karar Örneği 
723
Dördüncü Bölüm
İMAR KANUNUNA İLİŞKİN DAVALAR
1. GENEL OLARAK 
725
2. İMAR DÜZENLEMESİ SONUCU BEDELE DÖNÜŞTÜRÜLEN PAYA TAKDİR EDİLEN BEDELİN (ŞÜYULANDIRMA BEDELİNİN) ARTIRILMASI DAVASI 
728
2.1. Açıklama ve İçtihatlar 
728
2.2. Dava Dilekçesi Örneği 
738
2.3. Uygulamadan Karar Örneği 
739
3. KADASTRAL MÜLKİYET DURUMUNUN İHYASI (ESKİ HALE GETİRİLMESİ) 
740
3.1. Açıklama ve İçtihatlar 
740
3.2. Dava Dilekçesi Örneği 
750
3.3. Uygulamadan Karar Örneği 
751
4. İMAR PARSELİNE TECAVÜZLÜ YAPI SAHİBİNİN HAKLARI 
752
5. İMAR PLANI OLMAYAN YERLERDE SATIŞ VE SATIŞ VAADİ YASAĞI 
769
6. İMAR UYGULAMASINDA KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YAPILARIN KAMULAŞTIRILMASI 
773
Beşinci Bölüm
DERNEKLER KANUNUNA İLİŞKİN DAVALAR
1. GENEL OLARAK 
777
2. DERNEKLERİN KURULUŞU VE KURULUŞTA KANUNA AYKIRILIKTAN VEYA EKSİKLİKTEN DOLAYI DERNEĞİN FESHİ 
781
3. DERNEK ÜYELİĞİ VE ÜYELİĞİN SONA ERMESİ 
783
4. DERNEK GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ 
787
4.1. Genel Kurul Kararları 
787
4.2. Davacı 
793
4.3. Davalı 
794
4.4. Görevli Mahkeme 
794
4.5. Yetkili Mahkeme 
795
4.6. Yargılama Usulü 
795
4.7. Dava Dilekçesi Örneği 
795
5. DERNEĞİN FESHİ 
796
5.1. Fesih Nedenleri 
796
5.1.1. Derneğin Amacının Sonradan Hukuka veya Ahlaka Aykırı Hale Gelmesi 
796
5.1.2. Derneğin Hukuka veya Ahlaka Aykırı Faaliyette Bulunması 
800
5.1.3. Dernekler Kanunun Emredici Hükümlerine Aykırılık Nedenleriyle Derneğin Feshi 
804
5.2. Görevli Mahkeme 
809
5.3. Yetkili Mahkeme 
812
5.4. Davanın Tarafları 
813
5.5. Yargılama Usulü 
814
5.6. Feshin Sonuçları 
814
5.6. Dava Dilekçesi Örneği 
817
5.7. Uygulamadan Karar Örneği 
818
Altıncı Bölüm
VAKIFLAR KANUNUNA İLİŞKİN DAVALAR
1. KURULUŞ TARİHLERİNE GÖRE VAKIFLAR VE ÇEŞİTLERİ 
819
1.1. Mazbut Vakıf 
819
1.2. Mülhak Vakıf 
820
1.3. Sahih Vakıf 
820
1.3.1. Mukataalı Vakıf 
821
1.3.2. İcareteynli Vakıf 
821
1.4. Gayri Sahih (Sahih Olmayan) Vakıf 
822
2. MEDENİ KANUN VE 5737 SAYILI VAKIFLAR KANUNUNA GÖRE VAKIF 
826
3. VAKFIN KURULUŞU 
827
3.1. Resmi Senetle Vakıf Kurulması 
828
3.1.1. Vakıf Senedinin Tescili 
828
3.1.2. Vakıf Senedinde Yapılan Değişikliklerin Tescili 
837
3.1.3. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
851
3.1.4. Davanın Tarafları 
852
3.1.5. Dava Dilekçesi Örneği (Vakfın Tescili) 
852
3.1.7. Uygulamadan Karar Örneği 
854
3.2. Ölüme Bağlı Tasarruf ile Vakıf Kurulması 
857
4. VAKFIN SONA ERMESİ 
859
4.1. Vakfın Kendiliğinden Sona Ermesi 
859
4.2. Vakfın Mahkeme Kararı ile Sona Ermesi 
863
4.3. Uygulamadan Karar Örneği 
863
5. SONA ERMENİN SONUÇLARI 
864
6. TAVİZ BEDELİ VE VAKIF ŞERHİNİN TERKİNİ 
868
7. VAKIFLAR KANUNU 17. MADDESİNE DAYALI TAPU İPTALİ İLE TESCİL DAVASI 
883
7.1. Öncesi Vakıf Malı Olan Taşınmazların Vakıf Adına Tescili Koşulları 
883
7.2. Davanın Tarafları 
910
7.3. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
914
7.4. Harç ve Vekâlet Ücreti 
914
8. VAKIFLAR KANUNU 30. MADDESİNE DAYALI TAPU İPTALİ İLE TESCİL DAVASI 
919
9. TESPİT DAVALARI 
930
10. UYGULAMADAN KARAR ÖRNEKLERİ 
934
Yedinci Bölüm
ÖZEL KANUNLARA İLİŞKİN DİĞER DAVALAR
1. 5831 SAYILI KANUNA İLİŞKİN DAVALAR (KULLANICI TESPİTİ) 
937
1.1. Kullanıcı Olduğunun Tespiti Davası 
937
1.2. Yargıtay Kararları 
940
1.3. Dava Dilekçesi Örneği 
963
1.4. Uygulamadan Karar Örnekleri 
964
2. 6292 SAYILI KANUNA İLİŞKİN DAVALAR 
970
2.1. 6292 Sayılı Kanun Uyarınca Tescil Koşulları 
970
2.2. Yargıtay Kararları 
973
2.3. Dava Dilekçesi Örneği 
990
2.4. Uygulamadan Karar Örnekleri 
991
3. 775 ve 2981 SAYILI GECEKONDU KANUNU UYGULAMALARI 
995
3.1. Tapu Tahsis Belgesine Dayalı Tescil 
995
3.2. Yargıtay Kararları 
996
3.3. Dava Dilekçesi Örneği 
1006
3.4. Uygulamadan Karar Örnekleri 
1007
4. 2330 SAYILI NAKDİ TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUNU UYGULAMALARI 
1013
4.1. 2330 Sayılı Kanundan Kaynaklanan Tazminat Davası 
1013
4.2. Yargıtay Kararları 
1014
4.3. Uygulamadan Karar Örnekleri 
1019
Sekizinci Bölüm
TEDBİR KARARLARI
1. GENEL OLARAK 
1021
2. İHTİYATİ TEDBİR KARARLARI (HMK 389–399) 
1021
2.1. Tedbir Kararının Niteliği ve Koşulları 
1021
2.2. Verilebilecek Tedbir Kararları 
1028
2.3. Teminat Alınması Halleri 
1030
2.4. Tedbir Kararına İtiraz ve İstinaf 
1031
2.5. Uygulamadan Tedbir Kararı Örnekleri 
1035
3. İHTİYATİ HACİZ KARARLARI (İİK 257–268) 
1042
3.1. İhtiyatı Haciz Kararlarının Niteliği 
1042
3.2. İhtiyati Haciz Kararının Koşulları 
1045
3.3. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
1049
3.4. İhtiyati Haciz Kararına İtiraz 
1050
3.5. İhtiyati Haciz Kararının İnfazı 
1053
3.6. Uygulamadan Karar Örnekleri 
1055
Dokuzuncu Bölüm
HUKUK MUHAKEMESİNDE İSTİNAF YARGI YOLU
1. GENEL OLARAK 
1061
2. İSTİNAF BAŞVURUSU 
1064
2.1. İstinaf Yoluna Başvurulabilen Kararlar 
1064
2.2. Başvuru Süresi 
1068
2.3. Başvuru Hakkı 
1069
2.4. Başvuru Dilekçesi 
1069
2.5. Başvuru Yeri 
1071
2.6. Başvuru Tarihi 
1071
2.7. Harçlar ve Giderler 
1071
2.8. Başvurunun Usulden Reddi 
1073
2.9. Cevap ve Katılma Yoluyla Başvuru 
1074
2.10. Başvuru Hakkından Feragat 
1074
2.11. Başvurunun İcraya Etkisi 
1074
3. İSTİNAF YOLUNDA YASAK İŞLEMLER 
1075
4. İSTİNAF İNCELEMESİ 
1076
4.1. Ön İnceleme 
1076
4.2. Asıl İnceleme 
1078
4.3. Bölge Adliye Mahkemesi Kararı 
1081
5. YÜRÜRLÜK 
1083
Yararlanılan Kaynaklar 
1085
Kavramlar Dizini 
1087