Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Türkiye'de Bankacılık Sisteminin Yasal Düzenlemeleri
Faaliyetler – Otorite – Mevcut Durum
Mayıs 2014 / 1. Baskı / 271 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Bankacılık, teknik ve karmaşık alanlardan birisi olduğundan, bu alanı düzenleyen hukuk kuralları da doğaldır ki. Birçok teknik terimi ve kavramı içerir. Dolayısıyla, bankacılık alanını düzenleyen bir kuralı okurken, o kuralı anlayabilmek için hem bankacılık ile ilgili teknik bilgilere hem de hukuk bilgisine sahip olmak gerekir.

Bu kitap, bir hukuk kitabından ziyade akademik bir araştırma eseri olup 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun ve ek düzenlemelerinin daha anlaşılır hale getirilmesi hususunda literatürde önemli bir eksikliği tamamlama amacındadır. Aynı zamanda Türk bankacılık sektörünün görünümünü dönemler itibari ile ortaya koyan kitap, ekonominin lokomotifi olan bankacılık sektörünün yasal zeminini anlatmaktadır. Bu yönü ile kitap, bankacılık alanında eğitim alanlara, çalışanlara ve araştırmacılara hitap etmektedir.

Konu Başlıkları
Banka ve Bankacılık Kavramı
Bankacılık Faaliyet Konuları
Bankaların Kuruluş ve Faaliyet İzinleri
Bankalarda Kurumsal Yönetim İlkeleri
Bankalarda Denetim Faaliyetleri
Türkiye’de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Otoritesi
Mevduat Sigortası Uygulaması
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
Bankacılıkta Riskler ve Yönetimi
Basel Uygulamaları
Türk Bankacılık Sisteminin Yapısı
Barkod: 9789750228964
Yayın Tarihi: Mayıs 2014
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 271
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Sunuş  9
Önsöz  11
Tablolar, Şekiller ve Grafikler Listesi  17
Kısaltmalar  19
Giriş  21
Birinci Bölüm
BANKACILIK KANUNU VE KANUNDA BELİRTİLEN FAALİYETLER
1.1. Bankacılık Kanunu’nun Varlık Sebebi  23
1.2. Banka Hukukunun Konusu, Kapsamı ve Amacı  28
1.3. Banka ve Bankacılık Kavramı  30
1.4. Bankacılık Faaliyet Konuları  32
1.4.1. Mevduat Kabulü  34
1.4.2. Katılım Fonu Kabulü  35
1.4.3. Ödeme ve Tahsilât İşlemleri  37
1.4.4. Kredi Nakdî, Gayrinakdî Her Cins ve Surette Kredi Verme İşlemleri  37
1.4.5. Çek ve Diğer Kambiyo Senetlerinin İştirası İşlemleri  37
1.4.6. Saklama Hizmetleri  37
1.4.7. Kredi Kartları, Banka Kartları  38
1.4.8. Efektif Dâhil Kambiyo İşlemleri; Para Piyasası Araçlarının Alım ve Satımı; Kıymetli Maden ve Taşların Alımı, Satımı veya Bunların Emanete Alınması İşlemleri  38
1.4.9. Finansal Araçların Alımı, Satımı ve Aracılık İşlemleri  39
1.4.10. Sermaye Piyasası Araçlarının Alım ve Satımı İle Geri Alım veya Tekrar Satım Taahhüdü İşlemleri  39
1.4.11. Halka Arz Yoluyla Satışına Aracılık İşlemleri  39
1.4.12. İkincil Piyasa İşlemleri  39
1.4.13. Garanti İşlemleri  40
1.4.14. Yatırım Danışmanlığı  40
1.4.15. Portföy İşletmeciliği  40
1.4.16. Piyasa Yapıcılığı  40
1.4.17. Faktöring ve Forfaiting İşlemleri  41
1.4.18. Bankalar Arası Piyasada Para Alım Satımı İşlemlerine Aracılık  41
1.4.19. Finansal Kiralama İşlemleri  41
1.4.20. Sigorta Acenteliği  41
1.4.21. Bireysel Emeklilik Aracılık Hizmetleri  42
İkinci Bölüm
TÜRKİYE’DE BANKACILIK FAALİYETLERİNİN YASAL ZEMİNİ
2.1. Kuruluş ve Faaliyet İzinleri  43
2.2. İzin İptalleri ve Sınırlandırılması  47
2.3. Ana Sözleşmeye İlişkin Hükümler  49
2.4. Bankalarda Birleşme, Bölünme, Hisse Değişimi ve İradi Tasfiye  50
2.5. Kurumsal Yönetim  51
2.6. Bankalarda Denetim  55
2.6.1. Bankalarda Denetim Türleri  57
2.6.2. Bankacılık Kanunu’nda Denetim Komitesi  69
2.7. Finansal Raporlama Sistemi  70
Üçüncü Bölüm
TÜRKİYE’DE BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME
OTORİTESİ
3.1. Ayrı Bir Otoriteye Duyulan İhtiyaç  73
3.2. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu  74
3.2.1. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun Amacı ve Hedefleri  74
3.2.2. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun Yapısı  74
3.2.3. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun Görev ve Yetkileri  75
3.2.4. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun Organizasyon Yapısı  76
3.3. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu  78
3.4. Başkanlık Teşkilatı  79
3.1. Kurumun Hesap ve Harcamalarının Denetimi  82
Dördüncü Bölüm
MEVDUAT SİGORTASI UYGULAMASI VE
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU
4.1. Mevduat Sigortası Uygulaması ve Türkiye’de Mevduat Sigortası Düzenlemesi  83
4.2. Fonun Kuruluş ve Bağımsızlığı  87
4.3. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun Görev ve Yetkileri  88
4.4. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu  89
4.4.1. Fon Kurulunun Çalışma Esasları  89
4.4.2. Fon Kurulunun Görev ve Yetkileri  90
4.6. Fonun Hesap ve Harcamalarının Denetimi  92
4.7. Mevduatta Zamanaşımı  92
Beşinci Bölüm
BANKACILIK RİSKLERİ VE YÖNETİMİ
5.1. Bankacılıkta Risk ve Çeşitleri  95
5.2. Bankacılıkta Risk Yönetimi  101
5.3. Özkaynaklar ve Standart Oranlar  103
5.4. Krediler ve Risk Grubu  105
5.5. Kredi Sınırları  108
5.6. Basel Uygulamaları  109
Altıncı Bölüm
TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ’NİN YAPISI
6.1. 1980 Öncesi Türk Bankacılık Sisteminin Yapısı  122
6.2. 1980 Sonrası Türk Bankacılık Sisteminin Yapısı  125
6.3. Rakamlarla Türk Bankacılık Sisteminin Mevcut Yapısı  128
Sonuç  143
Ek 1: 2243 Sayılı 30.05.1933 Kabul Tarihli Mevduatı Koruma Kanunu
(5.6.1933 tarih ve 2419 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.) 
 145
Ek 2: 2999 Sayılı 01.06.1936 Kabul Tarihli Bankalar Kanunu
(9 Haziran 1936 tarih ve 3325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.) 
 151
Ek 3: 7129 Sayılı 23.06.1958 Kabul Tarihli Bankalar Kanunu
(2 Temmuz 1958 tarih ve 9944 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.) 
 163
Ek 4: 3182 Sayılı 24.04.1985 Kabul Tarihli Bankalar Kanunu
(2 Mayıs 1985 tarih ve 18742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.) 
 191
Ek 5: 4389 Sayılı 23.06.1999 Kabul Tarihli Bankalar Kanunu
(23 Haziran 1999 tarih ve 23734 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.) 
 227
Ek 6: Türkiye’de Bankacılık Sisteminde 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Listesi  257
Kaynakça  261
 


Aysel Gündoğdu
Doç. Dr. Aysel GÜNDOĞDU, 1985 yılında doğdu. İlköğretim ve liseyi İzmir ’de bitirdi. 2007 yılında Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Öğrenciliği esnasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ’nda staj yaptı. 2007–2010 yılları arasında finans sektöründe analist olarak çalıştı.

2010 yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Sermaye Piyasası ve Borsa bölümünde “Menkul Kıymet Yatırım Fonları ile Bireysel Emeklilik Yatırım Fonlarının Kıyaslamalı Getiri Analizi” adlı tezi ile yüksek lisans eğitimini tamamladı. Ardından aynı Enstitüde Bankacılık Anabilim Dalında “Bankacılık Sisteminde Düzenleyici ve Denetleyici Otoriteler: Seçilmiş Ülkeler ve Türkiye Uygulaması” adlı tezi ile doktor ünvanını aldı. Halen İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Bankacılık ve Sigortacılık bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam eden Gündoğdu ’nun bankacılık ve finans alanında yayınlanmış 4 kitabı, çok sayıda makale ve bildirileri mevcuttur. Banka ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi'nin editörüdür. bilgi için : www.bankasermaye.com

Detaylı bilgi için: www.finansoloji.com
Gürkan Uysal
Mayıs 2020
40.00 TL
Sepete Ekle
Sadi Uzunoğlu
Nisan 2020
48.00 TL
Sepete Ekle
Serkan Yılmaz Kandır
Nisan 2020
75.00 TL
Sepete Ekle
Meltem Keskin Köylü
Mart 2020
26.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Sunuş  9
Önsöz  11
Tablolar, Şekiller ve Grafikler Listesi  17
Kısaltmalar  19
Giriş  21
Birinci Bölüm
BANKACILIK KANUNU VE KANUNDA BELİRTİLEN FAALİYETLER
1.1. Bankacılık Kanunu’nun Varlık Sebebi  23
1.2. Banka Hukukunun Konusu, Kapsamı ve Amacı  28
1.3. Banka ve Bankacılık Kavramı  30
1.4. Bankacılık Faaliyet Konuları  32
1.4.1. Mevduat Kabulü  34
1.4.2. Katılım Fonu Kabulü  35
1.4.3. Ödeme ve Tahsilât İşlemleri  37
1.4.4. Kredi Nakdî, Gayrinakdî Her Cins ve Surette Kredi Verme İşlemleri  37
1.4.5. Çek ve Diğer Kambiyo Senetlerinin İştirası İşlemleri  37
1.4.6. Saklama Hizmetleri  37
1.4.7. Kredi Kartları, Banka Kartları  38
1.4.8. Efektif Dâhil Kambiyo İşlemleri; Para Piyasası Araçlarının Alım ve Satımı; Kıymetli Maden ve Taşların Alımı, Satımı veya Bunların Emanete Alınması İşlemleri  38
1.4.9. Finansal Araçların Alımı, Satımı ve Aracılık İşlemleri  39
1.4.10. Sermaye Piyasası Araçlarının Alım ve Satımı İle Geri Alım veya Tekrar Satım Taahhüdü İşlemleri  39
1.4.11. Halka Arz Yoluyla Satışına Aracılık İşlemleri  39
1.4.12. İkincil Piyasa İşlemleri  39
1.4.13. Garanti İşlemleri  40
1.4.14. Yatırım Danışmanlığı  40
1.4.15. Portföy İşletmeciliği  40
1.4.16. Piyasa Yapıcılığı  40
1.4.17. Faktöring ve Forfaiting İşlemleri  41
1.4.18. Bankalar Arası Piyasada Para Alım Satımı İşlemlerine Aracılık  41
1.4.19. Finansal Kiralama İşlemleri  41
1.4.20. Sigorta Acenteliği  41
1.4.21. Bireysel Emeklilik Aracılık Hizmetleri  42
İkinci Bölüm
TÜRKİYE’DE BANKACILIK FAALİYETLERİNİN YASAL ZEMİNİ
2.1. Kuruluş ve Faaliyet İzinleri  43
2.2. İzin İptalleri ve Sınırlandırılması  47
2.3. Ana Sözleşmeye İlişkin Hükümler  49
2.4. Bankalarda Birleşme, Bölünme, Hisse Değişimi ve İradi Tasfiye  50
2.5. Kurumsal Yönetim  51
2.6. Bankalarda Denetim  55
2.6.1. Bankalarda Denetim Türleri  57
2.6.2. Bankacılık Kanunu’nda Denetim Komitesi  69
2.7. Finansal Raporlama Sistemi  70
Üçüncü Bölüm
TÜRKİYE’DE BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME
OTORİTESİ
3.1. Ayrı Bir Otoriteye Duyulan İhtiyaç  73
3.2. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu  74
3.2.1. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun Amacı ve Hedefleri  74
3.2.2. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun Yapısı  74
3.2.3. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun Görev ve Yetkileri  75
3.2.4. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun Organizasyon Yapısı  76
3.3. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu  78
3.4. Başkanlık Teşkilatı  79
3.1. Kurumun Hesap ve Harcamalarının Denetimi  82
Dördüncü Bölüm
MEVDUAT SİGORTASI UYGULAMASI VE
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU
4.1. Mevduat Sigortası Uygulaması ve Türkiye’de Mevduat Sigortası Düzenlemesi  83
4.2. Fonun Kuruluş ve Bağımsızlığı  87
4.3. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun Görev ve Yetkileri  88
4.4. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu  89
4.4.1. Fon Kurulunun Çalışma Esasları  89
4.4.2. Fon Kurulunun Görev ve Yetkileri  90
4.6. Fonun Hesap ve Harcamalarının Denetimi  92
4.7. Mevduatta Zamanaşımı  92
Beşinci Bölüm
BANKACILIK RİSKLERİ VE YÖNETİMİ
5.1. Bankacılıkta Risk ve Çeşitleri  95
5.2. Bankacılıkta Risk Yönetimi  101
5.3. Özkaynaklar ve Standart Oranlar  103
5.4. Krediler ve Risk Grubu  105
5.5. Kredi Sınırları  108
5.6. Basel Uygulamaları  109
Altıncı Bölüm
TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ’NİN YAPISI
6.1. 1980 Öncesi Türk Bankacılık Sisteminin Yapısı  122
6.2. 1980 Sonrası Türk Bankacılık Sisteminin Yapısı  125
6.3. Rakamlarla Türk Bankacılık Sisteminin Mevcut Yapısı  128
Sonuç  143
Ek 1: 2243 Sayılı 30.05.1933 Kabul Tarihli Mevduatı Koruma Kanunu
(5.6.1933 tarih ve 2419 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.) 
 145
Ek 2: 2999 Sayılı 01.06.1936 Kabul Tarihli Bankalar Kanunu
(9 Haziran 1936 tarih ve 3325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.) 
 151
Ek 3: 7129 Sayılı 23.06.1958 Kabul Tarihli Bankalar Kanunu
(2 Temmuz 1958 tarih ve 9944 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.) 
 163
Ek 4: 3182 Sayılı 24.04.1985 Kabul Tarihli Bankalar Kanunu
(2 Mayıs 1985 tarih ve 18742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.) 
 191
Ek 5: 4389 Sayılı 23.06.1999 Kabul Tarihli Bankalar Kanunu
(23 Haziran 1999 tarih ve 23734 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.) 
 227
Ek 6: Türkiye’de Bankacılık Sisteminde 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Listesi  257
Kaynakça  261
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020