Müşterek Sigorta (TTK m. 1466) Dr. Salim Yunus Lokmanoğlu  - Kitap

Müşterek Sigorta (TTK m. 1466)

1. Baskı, 
Nisan 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
292
Barkod:
9789750291883
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
403,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Yakın zaman öncesi yaşanan ve halen devam eden teknolojik değişim ve gelişmeler, kişilerin bedeni ve malvarlığı üzerinde oluşabilecek tehlikelerin de artmasına neden olmuştur. Sigortacılık alanının da diğer sektörlerde olduğu gibi bu değişimden etkilenmemesi mümkün olmadığından, kendine özgü metotlarla büyüyen rizikoların getirdiği sorunları çözüme kavuşturma gereksinimi ortaya çıkmaktadır. İşte, bu çözüm yollarından birisi olarak, birden fazla sigortacının rizikoyu teminat alma konusunda anlaştıkları müşterek sigorta kavramı kendini göstermektedir. Müşterek sigorta, Türk Ticaret Kanunu'nun 1466. maddesinde birden çok sigorta türleri arasında sayılmıştır. Bu sigorta türü yoluyla, yüksek zarar riski bulunan alanlarda, tek bir sigorta şirketi tarafından üstlenilmesi istenilmeyen büyük rizikolar, sigorta himayesi altına alınmaktadır.
Uygulamada müşterek sigorta kavramının adlandırılmasında dahi tereddütlerin olduğu vakidir. Bu çalışmayla öncelikle amaçlanan, hukukumuzda üzerinde pek durulmayan ve birden çok sigorta türleri arasında sayılan müşterek sigortayı tanıtmak, konunun uygulamadaki yerini ortaya koymak ve bu alandaki mevcut boşluğu gidermektir. Müşterek sigorta ilişkisinde sigortacıların hangi esaslara göre sorumluluğu üstleneceği önem taşımaktadır. Bu üstlenilen sorumluluk paylaştırılırken, sigorta ettiren ve sigortacı arasındaki dış ilişkiye ve sigortacılar arasındaki iç ilişkiye ışık tutulmalıdır. Öğretideki görüşler ve mahkeme kararları ele alınarak, bu zemin üzerinde ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümüne fikir oluşturacak derecede geniş bir tartışma ortamı yaratılarak uygulamacılara fayda sağlanması, çalışmanın bir diğer amacını oluşturmaktadır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Unsurları, Türleri ve Benzer Kavramlardan Farkları
.
Tarafların Borç, Yükümlülük ve Görevleri
.
Liderlik Anlaşması Hükümleri
.
Sigortacılar Arasındaki Müteselsil Sorumluluk İlişkisinin Hüküm ve Sonuçları
.
Uygulamadaki Yeri
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Teşekkür 
7
Özgeçmiş 
9
Kısaltmalar 
19
GİRİŞ
Konunun Takdimi 
21
Konunun Sınırlandırılması ve İnceleme Yöntemi 
23
BİRİNCİ BÖLÜM
MÜŞTEREK SİGORTA KAVRAMI, UNSURLARI, HUKUKİ NİTELİĞİ,
BİRDEN ÇOK SİGORTA HALLERİ VE
BENZER KAVRAMLARDAN FARKI
§1. MÜŞTEREK SİGORTA İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 
25
I. Sigorta Sözleşmesi 
25
II. Sigorta Bedeli 
27
III. Sigorta Değeri 
28
IV. Sigorta Tazminatı 
29
§2. MÜŞTEREK SİGORTA KAVRAMI 
30
I. Birden Çok Sigorta Türü Olarak Müşterek Sigorta Kavramı 
30
II. Sigorta Ettirenin Sigorta Zararına Katılması ile Oluşan Müşterek Sigorta Kavramı 
33
§3. MÜŞTEREK SİGORTANIN AMACI VE İŞLEVİ 
35
§4. MÜŞTEREK SİGORTANIN UNSURLARI 
37
I. Aynı Menfaat Hakkında Farklı Sigortacılarla Birden Fazla Sigorta Sözleşmesinin Yapılması 
37
A. Birden Fazla Sigorta Sözleşmesinin Yapılmış Olması 
37
B. Birden Fazla Sözleşmenin Aynı Menfaat Hakkında Akdedilmiş Olması 
39
II. Müşterek Sigortayı Ortaya Çıkaran Sözleşmelerin Aynı Rizikolara Karşı Aynı Anda Sigorta Himayesi Sağlaması 
41
A. Rizikonun Aynı Olması 
41
B. Müşterek Sigorta Sözleşmelerinin Aynı Anda Sigorta Himayesi Sağlaması 
42
III. Müşterek Sigortayı Ortaya Çıkaran Sözleşmelerin Aynı Zamanda Yapılması 
44
§5. MÜŞTEREK SİGORTANIN TÜRLERİ 
45
I. Açık Koasürans (Açık Birlikte Sigorta) – Kapalı Koasürans (Kapalı Birlikte Sigorta) Ayrımı 
45
A. Açık Koasürans (Açık Birlikte Sigorta) 
45
B. Kapalı Koasürans (Kapalı Birlikte Sigorta) 
48
II. Bilinçli Müşterek Sigorta – Bilinçli Olmayan (Tesadüfi) Müşterek Sigorta Ayrımı 
51
A. Bilinçli Müşterek Sigorta 
51
1. Sadece Sigorta Ettirenin Bildiği Müşterek Sigorta 
51
2. Sigorta Ettiren ile Sigortacıların Bildiği Müşterek Sigorta (Gerçek Anlamda Müşterek Sigorta) 
53
B. Bilinçli Olmayan (Tesadüfi) Müşterek Sigorta 
55
§6. SİGORTA BEDELİ İLE SİGORTA DEĞERİ ARASINDAKİ EŞİTLİĞİN BOZULMASI HALLERİ 
56
I. Genel Olarak Sigorta Bedeli ile Sigorta Değeri Arasındaki Eşitliğin Bozulması 
56
II. Eksik Sigorta (Menfaat Değerinin Altında Sigorta) 
57
A. Genel Olarak 
57
B. Eksik Sigortanın Hüküm ve Sonuçları 
59
III. Aşkın Sigorta 
62
A. Genel Olarak 
62
B. Aşkın Sigortanın Hüküm ve Sonuçları 
63
§7. AŞKIN SİGORTANIN BİRDEN FAZLA SİGORTA SÖZLEŞMESİ İLE ORTAYA ÇIKMASI (BİRDEN ÇOK SİGORTA) 
67
I. Genel Olarak 
67
II. Karşılaştırmalı Hukukta Birden Çok Sigorta ile İlgili Düzenlemeler 
70
A. Fransa 
70
B. Almanya 
71
C. Avrupa Sigorta Sözleşmesi Hukuku İlkeleri (Principles of European Insurance Contract Law) 
73
III. Çifte Sigorta 
74
A. Tanımı ve Unsurları 
74
B. Çifte Sigortanın Hüküm ve Sonuçları 
78
IV. Kısmi Sigorta (Kısım Kısım Sigorta) 
82
A. Tanımı ve Unsurları 
82
B. Kısım Kısım Sigortanın Hüküm ve Sonuçları 
83
§8. MÜŞTEREK SİGORTANIN HUKUKİ NİTELİĞİ VE UYGULAMA ALANI 
84
§9. SORUMLULUK SİGORTALARI BAKIMINDAN MÜŞTEREK SİGORTA 
88
I. Genel Olarak Sorumluluk Sigortası 
88
II. Sorumluluk Sigortalarında Sigorta Değeri Sorunu 
89
III. Sorumluluk Sigortalarında Müşterek Sigorta Nedeniyle Ortaya Çıkan Aşkın Sigortaya Bağlanan Hüküm ve Sonuçları 
91
§10. MÜŞTEREK SİGORTANIN BENZER KAVRAMLARDAN FARKI 
94
I. Sigorta Havuz Sözleşmesi 
94
II. Birlikte Sigorta Sözleşmesi 
96
III. Reasürans Sigorta Sözleşmesi 
98
IV. İkincil Sigorta Sözleşmesi 
100
A. Genel Olarak 
100
B. Sigortacının İkincil (Tali) Derecede Sorumluluğunu Öngören Anlaşmaların Müşterek Sigorta ile Bağdaşıp Bağdaşmaması Sorunu 
101
İKİNCİ BÖLÜM
MÜŞTEREK SİGORTANIN TARAFLARI, KURULMASI, TARAFLARIN BORÇ, YÜKÜMLÜLÜK VE GÖREVLERİ, LİDERLİK ANLAŞMASI
§1. MÜŞTEREK SİGORTADA TARAFLAR 
105
I. Sigortacı 
105
II. Sigorta Ettiren 
107
§2. MÜŞTEREK SİGORTANIN KURULMASI 
109
I. Genel Olarak 
109
II. Müşterek Sigortanın Ortaya Çıkmasına Neden Olan Sigorta Sözleşmelerinin Kurulması 
111
A. Susma Yoluyla Sigorta Sözleşmesinin Kurulması 
111
B. Temsil Yoluyla Sigorta Sözleşmesinin Kurulması 
112
C. Acente Vasıtasıyla Sigorta Sözleşmesinin Kurulması 
113
D. Broker Vasıtasıyla Sigorta Sözleşmesinin Kurulması 
114
§3. MÜŞTEREK SİGORTADA TARAFLARIN BORÇ, YÜKÜMLÜLÜK VE GÖREVLERİ 
115
I. Sigortacının Borç ve Yükümlülükleri 
115
A. Genel Olarak 
115
B. Sigortacının Rizikoyu Taşıma Yükümlülüğü 
116
C. Sigortacının Poliçe Düzenleme ve Verme Yükümlülüğü 
117
D. Sigortacının Aydınlatma Yükümlülüğü 
120
E. Sigortacının Giderleri Ödeme Borcu 
125
F. Sigortacının Tazminat Ödeme Borcu 
127
1. İfa Şekli ve Zamanı 
127
2. Avans ve Kısmi Ödeme 
128
3. İfa Yeri 
129
II. Sigorta Ettirenin Borç ve Görevleri 
129
A. Genel Olarak 
129
B. Sigorta Ettirenin Prim Ödeme Borcu 
131
1. Prim Kavramı 
131
2. Prim Ödeme Borcunu İfa Şekli 
132
3. Prim Ödeme Borcunu İfa Zamanı 
132
4. Prim Ödeme Borcunu İfa Yeri 
133
5. Prim Ödeme Borcunda Temerrüt 
133
6. Prim Ödeme Borçlusu 
134
C. Sigorta Ettirenin Beyan Görevi 
135
1. Genel Olarak 
135
2. Sözleşme Öncesi Beyan Görevi 
136
3. Sözleşme Süresi İçinde Beyan Görevi 
142
4. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Beyan Görevi 
145
5. Beyanın Şekli 
149
D. Sigorta Ettirenin Bilgi Verme ve Araştırma Yapılmasına İzin Verme Görevi 
149
E. Sigorta Ettirenin Zararı Önleme, Azaltma ve Sigortacının Rücu Haklarını Koruma Görevi 
150
F. Sigorta Sözleşmesinde Öngörülen Görevlerin İhlali 
154
III. Tarafların Ortak Yükümlülükleri 
156
A. Dürüst Davranmak 
156
B. Gizli Bilgileri Saklamak 
157
§4. MÜŞTEREK SİGORTADA LİDERLİK ANLAŞMASI 
157
I. Genel Olarak Lider (Jeran) Kavramı ve Önemi 
157
II. Liderlik Anlaşmasının Hüküm ve Sonuçları 
159
A. Genel Olarak 
159
B. Liderlik Anlaşmasının Dış İlişkideki Hüküm ve Sonuçları 
160
C. Liderlik Anlaşmasının İç İlişkideki Hüküm ve Sonuçları 
162
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MÜŞTEREK SİGORTADA SİGORTACILAR ARASINDAKİ MÜTESELSİL SORUMLULUK İLİŞKİSİ (DIŞ VE İÇ İLİŞKİ)
§1. MÜTESELSİL SORUMLULUK İLİŞKİSİ 
167
I. Genel Olarak 
167
II. Müşterek Sigortada Müteselsil Sorumluluk Anlaşması Yapılması 
168
§2. SİGORTACILAR ARASINDAKİ MÜTESELSİL SORUMLULUK İLİŞKİSİ 
169
I. Müteselsil Sorumlulukta Sigortacılar Arasındaki Dış İlişki 
169
A. Sigortacıların Müteselsil Sorumluluklarının Belirlenmesi 
169
B. Sigortacıların Müteselsil Sorumluluğu Hakkında Uygulanacak Hüküm ve Sonuçları 
171
1. Genel Olarak 
171
2. Sigortacıların Müteselsil Sorumluğu Halinde Sigorta Ettirene Karşı Sahip Olduğu Savunmalar 
173
a. Genel Olarak 
173
b. Sigortacının İleri Sürebileceği Def’i ve İtirazlar 
173
aa. İfa 
175
bb. Alacaklının Temerrüdü 
175
cc. İbra 
176
dd. Sulh 
177
ee. Takas 
178
ff. Zamanaşımı 
179
gg. Sigorta Ettirenin Zararın Bir Kısmına Katılması 
180
aaa. Sigorta Ettirenin Zarara Katılım Şekilleri 
180
bbb. Sigorta Ettirenin Zarara Katıldığı Kısmın Başka Sigortacılar Tarafından Sigortalanması 
182
II. Müteselsil Sorumlulukta Sigortacılar Arasındaki İç İlişki 
183
A. Rücu Hakkının Kapsamı 
184
B. Halefiyet 
189
1. Genel Olarak 
189
2. Sigorta Hukukunda Halefiyet 
191
a. Genel Olarak 
191
b. Müşterek Sigortada Halefiyet 
193
aa. Genel Olarak 
193
bb. Sigortacının Halefiyetinin Şartları 
194
aaa. Geçerli Bir Sigorta Sözleşmesinin Varlığı 
194
bbb. Sigortacının Sigorta Tazminatını Ödemiş Olması 
195
ccc. Sigortalının Zarar Veren Sorumlulara Karşı Dava Hakkının Bulunması 
197
cc. Sigortacının Halefiyetinin Kapsamı 
198
dd. Sigortacının Halefiyetinin Hüküm ve Sonuçları 
200
aaa. Sigortacı Bakımından Sonuçları 
200
bbb. Sigortalı Bakımından Sonuçları 
202
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MÜŞTEREK SİGORTANIN TÜRKİYE’DE UYGULAMASI
§1. MÜŞTEREK SİGORTANIN GÖRÜNÜMÜ 
205
I. Genel Olarak 
205
II. Sigorta Genel Şartları Kavramı ve Hukuki Niteliği 
206
§2. YANGIN SİGORTASI 
210
I. Genel Olarak 
210
II. Yangın Sigortasında Riziko 
211
III. Yangın Sigortasında Zararın Giderimi 
214
§3. MAKİNA KIRILMASI SİGORTASI 
216
I. Genel Olarak 
216
II. Makina Kırılması Sigortasında Riziko 
217
III. Makina Kırılması Sigortasında Zararın Giderimi 
221
§4. İŞVEREN SORUMLULUK SİGORTASI 
222
I. Genel Olarak 
222
II. İşveren Sorumluluk Sigortasında Riziko 
223
III. İşveren Sorumluluk Sigortasında Zararın Giderimi 
224
§5. SAĞLIK SİGORTASI 
226
I. Genel Olarak 
226
II. Sağlık Sigortasında Riziko 
228
III. Sağlık Sigortasında Zararın Giderimi 
230
§6. REKABET HUKUKU BAKIMINDAN MÜŞTEREK SİGORTA 
231
I. Genel Olarak 
231
II. Müşterek Sigorta Sözleşmelerinde Rekabete Aykırılık 
232
BEŞİNCİ BÖLÜM
MÜŞTEREK SİGORTAYI SONA ERDİREN HALLER,
ZAMANAŞIMI VE UYUŞMAZLIKLARDA ÇÖZÜM YOLLARI
§1. MÜŞTEREK SİGORTAYI SONA ERDİREN HALLER 
237
I. Sigorta Sözleşme Süresinin Sona Ermesi 
237
II. Tarafların Anlaşması (İkale) 
238
III. Rizikonun Gerçekleşmesi 
239
IV. Sigorta Menfaatinin Ortadan Kalkması veya El Değiştirmesi 
240
V. Sigortacının İflası 
241
VI. Taraflardan Birinin Fesih veya Cayma (Dönme) Hakkını Kullanması 
243
A. Sigorta Ettirenin Sözleşmeyi Feshi veya Sözleşmeden Cayması (Dönmesi) 
244
B. Sigortacının Sözleşmeyi Feshi veya Sözleşmeden Cayması (Dönmesi) 
248
§2. MÜŞTEREK SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE ZAMANAŞIMI 
250
§3. MÜŞTEREK SİGORTA NEDENİYLE ÇIKAN UYUŞMAZLIKLARDA ÇÖZÜM YOLLARI 
252
I. Mahkemeler Yoluyla Çözümü 
252
A. Genel Olarak 
252
B. Görevli Mahkeme 
253
C. Yetkili Mahkeme 
257
II. Tahkim Yoluyla Çözümü 
258
SONUÇ 
261
Kaynakça 
273