Muris Muvazaası Davaları Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi  - Kitap

Muris Muvazaası Davaları

6. Baskı, 
Şubat 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
1272
Barkod:
9789750290459
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
1.440,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Yargıtay içtihatlarında ve 01.04.1974 tarihli 1/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında açıklandığı üzere; görünürdeki sözleşme tarafların gerçek iradelerine uymuyor, gizli bağış sözleşmesi de Türk Medeni Kanunu m.706, Türk Borçlar Kanunu m.237. ve Tapu Kanunu m.26'da öngörülen şekil koşullarından yoksun ise saklı pay sahibi olsun veya olmasın miras hakkı çiğnenen tüm mirasçılar dava açarak, resmi sözleşmenin muvazaa nedeniyle geçersizliğinin tespitini ve buna dayanılarak oluşturulan tapu kaydının iptalini, taşınmazın payları oranında kendi adlarına tescilini isteyebilirler.
Mesleğe yeni başlamış hukukçuların ihtiyaçları dikkate alınarak ve uygulamaya yönelik olarak hazırlanan kitapta; önemli olan hususlar için okuyucunun dikkatini çekmek üzere dikkat bölümleri oluşturulmuş, konuyla ilgili örneklere yer verilmiştir. İçtihat ağırlıklı bir çalışma olan kitapta, Yargıtay tarafından son yıllarda verilmiş emsal nitelikteki kararlar, yeni tarihliden eski tarihliye göre sıralanarak kitaba alınmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Muvazaa ve Muvazaa Çeşitleri
.
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi ile Yapılan Muris Muvazaası
.
Muris Muvazaası Nedeni ile İptal Edilemeyen İşlemler
.
Muris Muvazaası ve Muris Muvazaasında ile İlgili Hususlar
.
Görevli ve Yetkili Mahkeme
.
Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası ile İlgili Hususlar
.
Usul Hukuku ile İlgili Konular
.
Hüküm
.
Yargılama Harç ve Giderleri
.
Kanun Yolları
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Birinci Bölüm
MUVAZAA VE MUVAZAA ÇEŞİTLERİ
I. MUVAZAA 
15
Açıklamalar 
15
1. Giriş 
15
2. Muvazaanın Tanım ve Hukuki Niteliği 
16
3. İyiniyetli Kazanımların Durumu 
18
4. Muvazaada Bulunması Gerekli Olan Unsurlar 
18
II. MUVAZAA ÇEŞİTLERİ 
19
Açıklamalar 
19
1. Adi (Mutlak) Muvazaa 
19
2. Nisbi Muvazaa 
19
İkinci Bölüm
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ İLE YAPILAN MURİS MUVAZAASI
1. Mevzuat 
79
2. Açıklamalar 
79
Üçüncü Bölüm
MURİS MUVAZAASI NEDENİ İLE İPTAL EDİLEMEYEN İŞLEMLER
1. Bağışlama Yolu İle Yapılan Kazandırmalar 
151
2. Boşanma Tazminatı Olarak Taşınmazın Devri 
174
3. Evlenebilmek İçin Yapılan Taşınmaz Devri 
178
4. Evlilik Dışı İlişki Nedeni İle Yapılan Devir 
183
5. Gerçek Satış Olarak Yapılan Kazandırmalar 
186
6. İntifa Hakkı Tesisi 
197
7. İyiniyetle Bağdaşmayan Durumlar 
200
8. İyiniyetli Üçüncü Kişiler Adına Yapılan Tesciller 
210
9. Kadastro Kanunundaki Özel Düzenlemeler 
216
10. Kiracının Taşınmazdan Tahliyesi Amacı İle Taşınmazın Devri 
221
11. Kooperatif Ortaklık Hissesinin Devri 
223
12. Koruma ve Kollama Amacı ile Yapılan Temlikler 
231
13. Mahkeme Kararına İstinaden Yapılan Tesciller 
240
14. Minnet Duygusu Sonucu Yapılan Temlik 
241
15. Mirasçılar Arasında Hak Dengesi Gözetilerek Yapılan Paylaştırma 
259
16. Motorlu Taşıt Satış ve Tescili İşlemleri 
277
17. Murisin Alacaklılardan Mal Kaçırma Kastı İle Taşınmazı Devretmesi 
287
18. Ödenmeyen Borç Karşılığında Taşınmazın Devri 
291
19. Şirket Ortaklık Payının Devri 
295
20. Tapuya Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Devri 
301
21. Taşınırların Devri İşlemi 
310
22. Taşınmazın Muris Tarafından Bir Tüzel Kişiye Devredilmesi 
312
23. Tüm Mirasçıları Kapsar Şekilde Paylaştırma Yapılması 
315
24. Üçüncü Kişiden Alınan Taşınmazın Doğrudan Mirasçı Adına Tescili 
318
25. Vasiyetname Yolu İle Yapılan Kazandırmalar 
325
Dördüncü Bölüm
MURİS MUVAZAASI VE MURİS MUVAZAASINDA İLE İLGİLİ HUSUSLAR
I. MURİS MUVAZAASI 
327
1. Mevzuat 
327
2. Açıklamalar 
327
3. Murisin Gerçek İradesi Araştırılmalı 
339
4. Ehliyet Konusu Muvazaadan Önce Araştırılması Gereken Bir Husustur 
343
5. Satış Bedeli İle Keşfen Belirlenen Bedel Arasındaki Fark Tek Başına Muvazaası Olgusunun Kanıtı Sayılamaz 
371
6. Yapılan İşlem Hayatın Olağan Akışına Uygun Olmalıdır 
379
7. Taşınmaz Üzerine Muris Tarafından Muvazaalı Olarak Uzun Süreli Bir Ayni Hak Tesis Edilmesi 
385
II. MURİS MUVAZAASI DAVA ÖRNEKLERİ 
390
1. Erkek Çocuğun Diğerlerine Üstün Tutulması 
391
2. Murisin Çocuğu veya Çocukları Tarafından İhmal Edilmesi 
391
3. İkinci Eşin Üstün Tutulması 
391
4. Murisin Yakın Mirasçısının Bulunmaması 
391
5. Murisin Eşini Koruyup Kollama Amacı İle Temlik Yapması 
392
6. Murisin Yakın Mirasçı Olarak Sadece Eşinin Bulunması 
392
7. Çocuklardan Birinin veya Birkaçının Diğerlerinden Üstün Tutulması 
392
8. Murisin Torunlarının Diğer Mirasçılardan Üstün Tutulması 
392
9. Murisin Bakıcısının veya Komşusunun Üstün Tutulması 
393
10. Boşanmış Olan Kızın Desteklenmesi Amacı İle Yapılan Devir 
393
III. MURİS MUVAZAASINA KONU OLAN TAŞINMAZLAR İLE İLGİLİ BAZI KONULAR 
393
1. Muris Tarafından Devredilen Taşınmazın İmar Uygulamasına Tabi Tutulması 
393
2. Muristen İntikal Eden Taşınmazın Toplulaştırmaya Tabi Tutulması 
401
3. Muris Muvazaasına Konu Olan Taşınmazın Kamulaştırılması 
409
4. Ecrimisil Talebi 
415
Beşinci Bölüm
GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME
Açıklamalar 
421
1. Görevli Mahkeme 
421
2. Yetkili Mahkeme 
424
Açıklama 
425
Altıncı Bölüm
MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI İLE İLGİLİ HUSUSLAR
I. TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI 
433
1. Mevzuat 
433
2. Açıklamalar 
433
3. Terditli Dava Açılabilir 
459
II. TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI İLE İLGİLİ BAZI HUSUSLAR 
476
1. Mirasbırakan Hayatta İken Dava Açılamaz 
476
2. Muvazaalı Hukuki İşlemden Zarar Gören Mirasçılar Dava Açabilir 
478
3. Vefat Eden Kök Mirasçı Yerine Vefat Eden Kişinin Mirasçıları Dava Açabilir 
479
4. Ölen Kişi Adına Tapu İptal ve Tescil İstenilemez 
481
5. Tüm Mirasçıların Payları Oranında Tescil Talep Edilebilir 
495
6. Terekeye Temsilci Atanması 
497
7. Dava Kayıt Malikine Karşı Açılır 
534
8. Davanın Devamı Esnasında Taşınmazın Devredilmesi 
535
9. Taşınmazın Üçüncü Kişiye Devri 
545
10. Haksız Fiil Kuralları Çerçevesinde Tazminat Davası 
552
Yedinci Bölüm
USUL HUKUKU İLE İLGİLİ KONULAR
1. Adli Yardım 
559
2. Taraflar 
563
a. Davacı 
563
b. Davalı 
572
3. Dava Konusu 
578
4. Dava Değeri 
583
5. İspat 
609
6. Zamanaşımı 
635
7. Süre Açısından Dürüstlük Kuralına Aykırı Durumlar 
652
8. Yargılama Usulü 
655
9. Islah 
688
10. Feragat 
692
Sekizinci Bölüm
HÜKÜM
1. Mevzuat 
699
2. Açıklamalar 
699
Dokuzuncu Bölüm
YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ
Mevzuat 
727
Açıklamalar 
727
1. Yargılama Harçları 
729
2. Yargılama Giderleri 
755
3. Vekalet Ücreti 
776
Onuncu Bölüm
KANUN YOLLARI
I. OLAĞAN KANUN YOLU 
811
A. İstinaf 
811
B. Temyiz 
811
KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 
837
ÖRNEKLER 
1243
DAVA DİLEKÇELERİ 
1243
Kavram Dizini 
1269