Mirasta Denkleştirme ve Tenkis Davaları (Dava ve Cevap Dilekçesi Örnekleri Ekli) Aydın Tekdoğan  - Kitap

Mirasta Denkleştirme ve Tenkis Davaları

(Dava ve Cevap Dilekçesi Örnekleri Ekli)

7. Baskı, 
Şubat 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
672
Barkod:
9789750290466
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
940,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
6. baskı
Ocak 2023
930,00
465,00 (%50)
Kitabın Açıklaması
Türk Medeni Kanunu ile kabul edilen sistemde mirasbırakanın tasarruf özgürlüğü sınırsız olmayıp, bu kitabın konuları olan "Mirasta Denkleştirme Davası" ve "Tenkis Davası" ile mirasbırakanın tasarruf özgürlüğünün sınırını aşması halinde bu durumdan etkilenen mirasçıların haklarına kavuşmaları amaçlanmaktadır.
Mirasta denkleştirme davası ile mirasbırakanın sağlığında kanuni mirasçılarından bazıları lehine yaptığı tasarruflarla mirasçılar arasında oluşan eşitsizliğin giderilmesi hedeflenmektedir.
Tenkis davası ile amaçlanan ise, mirasbırakanın gerek sağlararası ve gerekse ölüme bağlı tasarrufları ile saklı paylı mirasçıların saklı paylarını zedelemesi halinde saklı paylı mirasçıların saklı paylarına kavuşmalarını sağlamaktır. Her iki dava miras hukukunun en teknik konuları olup, hak kayıplarının oluşmaması için bütün detayları ile bilinmesi gerekmektedir.
Kitapta, miras hukukunun ilgili konuları dahil, her iki dava tüm yönleri ile ele alınmış, konuya ilişkin açıklama kısmının hemen altında yer alacak şekilde ilgili Yargıtay içtihatlarına, Bölge Adliye Mahkemesi kararlarına ve Yargıtay'ca onanmış ilk derece mahkemesi kararlarına yer verilmiş, örneklerle konunun anlaşılır hale gelmesi sağlanmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
İlgili Konu ve Kavramlar
.
Mirasta Denkleştirme (İade) Davaları
.
Tenkis Davaları
.
Dava ve Cevap Dilekçesi Örnekleri
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Kısaltmalar 
21
Birinci Bölüm
İLGİLİ KONU VE KAVRAMLAR
1. MİRASIN AÇILMASI 
23
2. MİRASÇI 
24
2.1. Genel Olarak 
24
2.2. Kanuni Mirasçılar ve Miras Payları 
27
2.2.1. Birinci Zümre Mirasçılar 
28
2.2.2. İkinci Zümre Mirasçılar 
31
2.2.3. Üçüncü Zümre Mirasçılar 
32
2.2.4. Evlatlığın Mirasçılığı 
33
2.2.5. Devletin Mirasçılığı 
34
2.2.6. Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı 
35
a. Genel Olarak 
35
b. İntifa Hakkı 
36
2.2.7. Atanmış (İradi) Mirasçı 
36
2.3. Mirasçılık Sıfatını Sona Erdiren Nedenler 
37
2.3.1. Mirastan (Iskat) Çıkarma 
37
a. Genel Olarak 
37
b. Iskat Çeşitleri 
41
aa. Cezai (Olağan) Iskat 
41
aaa. Genel Olarak 
41
bbb. Cezai Iskatın Nedenleri (TMK 510) 
42
ccc. Cezai Iskatın Sonuçları (TMK 511) 
43
bb. Koruyucu (Borç Ödemeden Aciz Nedeniyle) Iskat (TMK 513) 
44
2.3.2. Mirastan Yoksunluk 
45
a. Genel Olarak 
45
b. Mirastan Yoksunluk Nedenleri 
45
c. Mirastan Yoksunluk İle Iskatın Benzerlikleri ve Farkları 
46
2.3.3. Mirasın Reddi 
47
a. Mirasın Gerçek Reddi 
47
b. Terekenin Borca Batık Olması Nedeniyle Mirasın Hükmen Reddi 
52
c. Mirasın Reddinin Sonuçları 
55
d. Mirasın Reddi Halinde Mirasçıların Tereke Borçlarından Sorumluluğu 
58
e. Mirası Ret Hakkının Düşmesi Nedeniyle Reddin İptali (TMK 610) 
59
f. Alacaklılarına Zarar Vermek Amacıyla Yapılan Mirası Reddinin İptali (TMK 617/1) 
62
g. Mirasın Reddinin İptali Halinde Mirasçıların Tereke Borçlarından Sorumluluğu (TMK 617/2–3) 
65
h. Mirasın Reddinin Murisin Borcundan Dolayı İptali (TMK 618) 
65
2.3.4. Mirastan Feragat 
67
a. Genel Olarak 
67
b. Feragat Eden Mirasçının Mirasbırakanın Borçlarından Sorumluluğu 
69
3. MİRASIN KAZANILMASI 
69
3.1. Külli Halefiyet 
69
3.2. Miras Ortaklığı 
74
3.3. Tereke Temsilcisi 
78
3.4. Mirasçıların Sorumluluğu 
81
4. MİRASIN TAKSİMİ (PAYLAŞTIRILMASI) 
83
4.1. Genel Olarak 
83
4.2. Anlaşmaya Dayalı Paylaşma (İradi Taksim) 
85
4.3. Miras Ortaklığının Giderilmesi (Taksimi) Davası 
86
İkinci Bölüm
MİRASTA DENKLEŞTİRME (İADE) DAVALARI
1. GENEL OLARAK 
89
2. DENKLEŞTİRME BORÇLUSU OLMA KOŞULLARI 
102
2.1. Kanuni Mirasçı Olma Koşulu 
102
2.1. Altsoya Yapılan Kazandırmaların Denkleştirilmesi (Kanuni İade) Koşulları 
105
2.3. Altsoy Dışındaki Mirasçılara ve Eşe Yapılan Kazandırmalarda Denkleştirme (İradi İade) Koşulları 
106
3. DENKLEŞTİRMENİN KOŞULLARI 
109
3.1. Kazandırmanın Sağlararası Nitelik Taşıması ve Karşılıksız Olması Gerekir 
109
3.1.1. Genel Olarak 
109
3.1.2. Kazandırmanın Sağlararası Nitelik Taşıması 
111
3.1.2. Kazandırmanın Karşılıksız Olması 
113
3.2. Kazandırmanın Yasal Mirasçı Lehine Yapılmış Olması 
115
3.3. Kazandırmanın Mirasbırakanın Sağlığında ve Malvarlığından Yapılmış Olması 
117
3.4. Kazandırmayı Alan Kanuni Mirasçının Miras Payına Mahsuben Yapılmış Olması 
121
3.5. Denkleştirmeyi İsteyenin Kanuni Mirasçı Olma Sıfatını Kaybetmemiş Olması 
126
3.6. Kazandırmanın Koşulsuz Olması 
127
4. KANUNEN DENKLEŞTİRMEYE TABİ OLAN KAZANDIRMA ÇEŞİTLERİ 
127
4.1. Genel Olarak 
127
4.2. Kanunen Denkleştirmeye Tabi Kazandırmalar 
130
4.2.1. Çeyiz Giderleri 
130
4.2.2. Kuruluş Sermayesi 
131
4.2.3. Malvarlığının Devri 
132
4.2.4. İbra veya Borçtan Kurtarmak 
135
4.2.5. Benzeri Karşılıksız Kazandırmalar 
135
5. KANUNEN DENKLEŞTİRMEYE TABİ OLMAYAN KAZANDIRMA ÇEŞİTLERİ 
136
5.1. Genel Olarak 
136
5.2. Kanunen Denkleştirmeye Tabi Olmayan Kazandırmalar 
137
5.2.1. Alışılmış Sınırlar İçinde Yapılan Eğitim ve Öğrenim Giderleri 
137
5.2.2. Mirasbırakanca Denkleştirme Dışı Tutulmasını İstediği Kazandırmalar 
138
5.2.4. Olağan Hediyeler ile Geleneklere Uygun Evlilik Giderleri 
139
6. GERİ VERMEKLE YÜKÜMLÜ MİRASÇININ SEÇİMLİK HAKKI ve DENKLEŞTİRME USULÜ 
140
6.1. Genel Olarak 
140
6.2. Aynen Denkleştirme 
145
6.3. Mahsuben Denkleştirme 
145
6.4. Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Göre Geri Vermenin Kapsamı 
153
6.4.1. Genel Olarak 
153
6.4.2. Zenginleşen İyiniyetli İse 
158
6.4.3. Zenginleşen Kötüniyetli İse 
159
6.4.4. Zenginleşenin Giderleri İsteme Hakkının Kapsamı 
160
7. EŞİN MİRASTA İADE SORUMLULUĞU 
162
8. ALTSOYUN TAZMİNAT TALEP HAKKI 
163
8.1. Eğitimlerini ve Öğrenimlerini Tamamlayamamış veya Engelliliği Bulunan Çocukların Tazminat Talep Hakları 
163
8.2. Çalışmasını ve Gelirini Aileye Özgüleyen Ergin Çocukların Tazminat Talep Hakları 
164
9. DAVANIN TARAFLARI 
166
10. GÖREVLİ MAHKEME 
169
11. YETKİLİ MAHKEME 
170
12. ZAMANAŞIMI SÜRESİ 
171
13. MİRASTA DENKLEŞTİRME DAVASINDA İSPAT 
173
13.1. Genel Olarak 
173
13.2. Altsoy Mirasçılara Yapılan Karşılıksız Kazandırmalarda 
178
13.3. Altsoy Mirasçılar Dışındaki Mirasçılara Yapılan Karşılıksız Kazandırmalarda 
195
14. TENKİS DAVASINDAN FARKLARI 
197
Üçüncü Bölüm
TENKİS DAVALARI
1. GENEL OLARAK 
203
1.1. Tenkis Davası ve Koşulları 
203
1.2. Tenkis Davasının Hukuki Niteliği 
210
1.3. Tenkis İstemi Olarak Nitelendirilmesi Gereken Talepler 
215
2. TASARRUF (KAZANDIRMA) KAVRAMI 
219
2.1. Genel Olarak 
219
2.2. Sağlararası Tasarruflar 
221
2.3. Ölüme Bağlı Tasarruflar 
223
3. TENKİSE TABİ TASARRUFLAR 
225
3.1. Genel Olarak 
225
3.2. Ölüme Bağlı Tasarruflar Yönünden 
230
3.3. Sağlararası Tasarruflar Yönünden 
236
3.3.1. Genel Olarak 
236
3.3.2. TMK’nin 565. Maddesinde Düzenlenen Tenkise Tabi Sağlararası Kazandırmalar 
240
a. Mirasta Denkleştirmeye (İadeye) Tabi Olmasına Rağmen Denkleştirmeden Kurtulmuş Olan Kazandırmalar 
240
b. Miras Haklarının Ölümden Önce Tasfiyesi Amacı İle Yapılan Kazandırmalar 
244
c. Mirasbırakanın Adet Üzere Verdiği Hediyeler Dışında Dönme Hakkını Saklı Tuttuğu Bağışlamalar ve Ölümünden Önceki Bir Yıl İçinde Yaptığı Bağışlamalar 
246
aa. Genel Olarak 
246
bb. Ölümünden Önceki Bir Yıl İçinde Yaptığı Bağışlamalar 
247
cc. Serbestçe Dönme Hakkını Saklı Tuttuğu Bağışlamalar 
252
d. Saklı Pay Kurallarını Ortadan Kaldırmak Amacı İle Yapıldığı Açık Olan Kazandırmalar 
255
3.3.3. Üçüncü Kişi Lehine Yapılmış Olan Hayat Sigortası Alım Değeri 
274
3.3.4. Tasarruf Edilebilir Kısmı Aşan İntifa Hakkı veya İrat Borcunun Tenkisi 
274
3.3.5. Art Mirasçı Lehine Yapılan Kazandırmanın Tenkisi 
275
3.3.6. Mirastan Feragat Eden Mirasçı Lehine Yapılmış Olan Kazandırmanın Tenkisi 
276
3.3.7. Mirastan Iskat (Çıkarma) Tasarrufunun Tenkisi 
277
3.4. Tenkisi Mümkün Olmayan Sağlararası Tasarruflar 
286
4. MİRASBIRAKANIN TASARRUF ÖZGÜRLÜĞÜ SINIRI 
287
4.1. Genel Olarak 
287
4.2. Tasarruf Edilebilir Kısmın Tespiti 
293
4.3. Mirasçılığı Sona Erdiren Hallerin Tasarruf Oranına Etkisi 
297
4.3.1. Mirasın Reddinin Tasarruf Oranına Etkisi 
297
4.3.2. Mirastan Çıkarma (Iskatın) Tasarruf Oranına Etkisi 
299
4.3.3. Mirastan Yoksunluğun Tasarruf Oranına Etkisi 
300
4.3.4. Mirastan Feragatin Tasarruf Oranına Etkisi 
301
5. TEREKE 
302
5.1. Genel Olarak 
302
5.2. Terekeye Eklenmesi Mümkün Olmayan Haklar ve İstisnaları 
309
5.3. Tenkise Esas Terekenin Tespiti Yöntemleri 
311
5.3.1. Matematiksel Yöntemde 
311
5.3.2. Yargıtay Tarafından Benimsenen Yöntem 
314
5.4. Terekenin Tespitinde Hangi Tarihteki Değerlerin Esas Alınacağı 
316
5.5. Terekenin Aktifi 
322
5.5.1. Genel Olarak 
322
5.5.2. Mirasbırakanın Kanuni Mirasçılarına Yaptığı Karşılıksız Kazandırmaları 
330
5.5.3. Mirasbırakanın Altsoy Mirasçılarına Yaptığı Karşılıksız Kazandırmaları 
331
5.5.4. Mirasbırakanın Sağlararası Karşılıksız Kazandırmaları 
332
5.5.5. Sigorta Alacağı Değerleri 
334
5.5.6. Taşınmazlar ve Değerlerinin Tespiti 
335
5.5.7. Taşınırlar 
345
5.5.8. Para ve Kıymetli Evrak 
345
5.5.9. Alacaklar 
346
5.5.10. Fikri ve Sınai Haklar 
348
5.5.11. Ortaklık Payları 
348
5.6. Terekenin Pasifi 
349
5.6.1. Genel Olarak 
349
5.6.2. Mirasbırakanın Borçları 
350
5.6.3. Cenaze Giderleri 
352
5.6.4. Terekenin Korunması, Mühürlenmesi ve Yazımı Giderleri 
354
5.6.5. Emek ve Gelirlerini Aileye Özgüleyen Çocuklara Verilecek Tazminat (Altsoyun Denkleştirme Alacağı) 
356
5.6.6. Mirasbırakan İle Birlikte Yaşayan ve Onun Tarafından Bakılan Kimselerin Üç Aylık Geçim Giderleri 
357
5.6.7. Eğitim ve Öğrenimini Tamamlamamış Olan veya Engelliliği Bulunan Çocuklara Yapılacak Ödeme 
358
5.6.8. Diğer Giderler 
358
6. SAKLI PAY 
359
6.1. Genel Olarak 
359
6.2. 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisi’ne Göre 
361
6.3. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’na Göre 
362
6.3.1. Birinci Zümre Mirasçıların Saklı Payları 
362
6.3.2. İkinci Zümre Mirasçıların Saklı Payları 
364
6.3.3. Sağ Kalan Eşin Saklı Payı 
364
6.3.4. Kardeşlerin Saklı Payları 
365
7. TENKİS YÖNTEMİ 
367
7.1. Sabit Tenkis Oranı 
367
7.2. Saklı Paylı Mirasçı Lehine Yapılan Kazandırmalarda Tenkis 
371
7.3. Ölüme Bağlı Kazandırma Lehtarının Yükümlü Tutulması Durumunda Tenkis 
376
7.4. Belirli Mal Vasiyetlerinin Tenkisi 
377
7.4.1. Belirli Mal Vasiyeti 
377
7.4.2. Mirasçı Atamasından Farkları 
380
7.4.3. Seçimlik Hak (TMK 564) 
383
7.4.4. Tercih Hakkının Kullanılması Halinde Tenkis Edilecek Miktarın Tespiti 
393
7.4.5. Sabit Tenkis Oranında Bölünebilen Bir Malın Tenkisi 
405
7.5. Mirasçı Atanması Halinde Tenkis 
406
7.5.1. Mirasçı Atanması 
406
7.5.2. Mirasçı Atanması Halinde Tenkis 
409
7.6. Gizli Bağış (Mirasbırakanın Sağlığında Mirasçıların Edindiği Malın Parasını Ödemesi) ve Kooperatif Ortaklık Payı Devri Hallerinde Tenkis 
412
7.7. İntifa Hakkı veya İrat Kazandırmalarında Tenkis 
417
7.8. Art Mirasçı Yönünden Tenkis 
423
7.9. Miras Sözleşmesi İle Yapılan Kazandırmaların Tenkisi 
423
7.10. Mirastan Feragat Edenin Tercih Hakkı 
424
7.11. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmelerinin Tenkisi 
424
7.11.1. Genel Olarak Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri 
424
7.11.2. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmelerinin Tenkisi Şartları 
442
7.12. Tenkiste Sıra (Birden Fazla Kazandırmanın Tenkisinde İzlenecek Usul) 
455
8. KAZANDIRMA YAPILANIN GERİ VERME BORCU 
468
8.1. Genel Olarak 
468
8.2. İyiniyetli Olması Durumunda 
472
8.3. Kötüniyetli Olması Durumunda 
477
9. MURİS MUVAZAASINA DAYALI İPTAL VE TENKİS DAVASI 
479
9.1. Genel Olarak Muris Muvazaası 
479
9.2. Tenkis Davası İle İlişkisi 
492
7.2.1. Davaları Ayrı veya Terditli Açabilme Hakkı 
492
7.2.2. Davaların Benzerlikleri ve Farklılıkları 
500
10. TENKİS DAVASINDA İSPAT 
504
10.1. Genel Olarak 
504
10.2. Tenkis Davasında İspat 
513
11. TENKİS DAVASINDA TARAFLAR 
521
11.1. Genel Olarak Taraf ve Dava Ehliyeti 
521
11.2. Tenkis Davasında Davacı 
528
11.2.1. Genel Olarak 
528
11.2.2. İşlem Tarihinden Sonra Saklı Paylı Mirasçı Olanlar Açısından 
537
11.2.3. Mirasbırakan Tarafından Ölüme Bağlı Bir Tasarrufla Paylaştırma Kuralları Konulmuşsa 
540
11.2.4. Vasiyet Borçlularının Tenkis Davasında Davacı Olma Hali 
541
11.2.5. Miras Sözleşmesi ile Mirasçı Atanan veya Lehine Belirli Mal Vasiyetinde Bulunulan Kişinin Tenkis Davasında Davacı Olma Hali 
542
11.2.6. Saklı Paylı Mirasçılardan Alacaklı Olanların ve İflas İdaresinin Tenkis Davası Açma Hakları 
542
11.2.7. Ölüme Bağlı Tasarrufla Kazandırma Elde Eden Kişinin Tenkis İsteyebileceği Hal 
547
11.2.8. Açılmış Davaya Asli Müdahale İmkanı 
547
11.3. Tenkis Davasında Davalı 
548
11.3.1. Malın Elde Olması Halinde Davalı 
548
11.3.2. Malın Elden Çıkarılması Halinde Davalı 
552
12. YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ 
553
12.1. Genel Olarak 
553
12.2. Harç 
560
12.2.1. Genel Olarak 
560
12.2.2. Başvurma Harcı 
561
12.2.3. Karar ve İlam Harcı 
561
12.2.4. Tenkis Talebi Halinde Harç 
564
12.3. Vekâlet Ücreti 
566
12.3.1. Genel Olarak 
566
12.3.2. Tenkis Davasında Vekâlet Ücreti 
567
13. GÖREVLİ MAHKEME 
569
13.1. Genel Olarak 
569
13.2. Tenkis Davasında Görevli Mahkeme 
575
14. YETKİLİ MAHKEME 
577
14.1. Genel Olarak 
577
14.2. Tenkis Davasında Yetkili Mahkeme 
583
15. DAVA AÇMA SÜRELERİ 
585
15.1. Genel Olarak 
585
15.2. Bir Yıllık Süre 
590
15.3. On Yıllık Süre 
598
15.4. Önceki Tasarrufu Ortadan Kaldıran Sonraki Tasarrufun İptaline Karar Verilmesi Halinde Süre 
599
15.5. Davanın Islahı Halinde Süre 
600
15.6. Sürelerin Niteliği 
603
15.7. Sürelerin Tespitinde Dikkate Alınacak Hükümler 
609
16. TENKİS DEF’İ 
611
17. TENKİS HÜKMÜNDE FAİZ 
617
17.1. Genel Olarak 
617
17.2. Tenkise İlişkin Kararlarda Faiz 
620
18. TENKİS TALEBİNDEN FERAGAT 
624
19. KISA AÇIKLAMALAR VE ÖRNEKLER 
625
20. HÜKÜM KURULURKEN DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR 
630
Dördüncü Bölüm
DAVA VE CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ
1. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ 
637
1.1. Mirasta Denkleştirme (Altsoya Yapılan Kazandırma) 
637
1.2. Mirasta Denkleştirme (Altsoya Yapılan Kazandırma) 
638
1.3. Tenkis (Satış Suretiyle Yapılan Kazandırma) 
639
1.4. Tenkis (Bağış Suretiyle Yapılan Kazandırma) 
640
1.5. Tenkis (Gizli Bağış Suretiyle Yapılan Kazandırma) 
641
1.6. Tenkis (Vasiyetname Suretiyle Yapılan Kazandırma) 
642
2. CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ 
644
2.1. Mirasta Denkleştirme (Davacının Mirasçılık Sıfatını Kaybettiği Savunması) 
644
2.2. Mirasta Denkleştirme (Davalının Mirasçılık Sıfatını Kaybettiği Savunması) 
645
2.3. Mirasta Denkleştirme (Davalı Altsoyun Denkleştirmeden Muaf Tutulduğu Savunması) 
646
2.4. Mirasta Denkleştirme (Olağan Hediye Savunması) 
647
2.5. Mirasta Denkleştirme (Evlenmede Çeyiz Yardımı Savunması) 
648
2.6. Mirasta Denkleştirme (Eğitim Gideri Savunması) 
649
2.7. Mirasta Denkleştirme (İvaz Karşılığı Savunması) 
650
2.8. Mirasta Denkleştirme (Minnet Karşılığı Yapıldığı Savunması) 
651
2.9. Mirasta Denkleştirme (Kayıtsız Şartsız Bağış Yapıldığı Savunması) 
652
2.10. Mirasta Denkleştirme (Dönme Koşuluyla Yapılmış Bağış Olduğu Savunması) 
653
2.11. Mirasta Denkleştirme (Mirasbırakana Ödeme Savunması) 
654
2.12. Tenkis (Davacının Saklı Paylı Mirasçı Olmadığı Savunması) 
655
2.13. Tenkis (Saklı Payın İhlal Edilmediği Savunması) 
655
2.14. Tenkis (Gerçek Bir Satış Olduğu Savunması) 
656
2.15. Tenkis (Denkleştirme Kastı İle Yapıldığı Savunması) 
657
2.16. Tenkis (Minnet Duygusu İle Yapıldığı Savunması) 
658
Kaynakça 
659
Kavramlar Dizini 
661