Milletlerarası Ceza Hukuku Çalışmaları Prof. Dr. İzzet Özgenç  - Kitap

Milletlerarası Ceza Hukuku Çalışmaları

1. Baskı, 
Nisan 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
808
Barkod:
9789750277108
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
905,00
İndirimli (%20):
728,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Bu kitap içeriği, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku ve Kamu Hukuku doktora programlarında interaktif yöntemle verilen Milletlerarası Ceza Hukuku derslerinde yapılan çalışmalardan müteşekkildir. Milletlerarası alanda ceza hukuku sorumluluğu bağlamında ortaya çıkan çeşitli sorunların ele alındığı bu çalışmalar, konu bütünlüğü içinde belirli bir sıra dahilinde kitaplaştırılmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Genel Konular
.
İşlendiği İddia Edilen Bir Suçun Soruşturulması ve Kovuşturulması Bakımından Birden Fazla Ülkenin Yetkili Olduğu Hâllerde Yetki Sorunu, Zeynep Esra Tarakçıoğlu
.
Ceza Soruşturmalarının Kolluk Tarafından Yürütüldüğü Ülkeler ile Gerçekleştirilen Adli Yardımlaşma, Elif Ildırar Uluslararası Adli İş Birliği Kapsamında Elkoyma Tedbirinin Hukuki Çerçevesi ve Uygulanması, Ünal Gençtürk
.
Polis İş Birliği Bağlamında Interpol ve Europol'ün Ceza Hukuku Alanındaki İş Birliği Bakımından Önemi, Farklılıkları ve Türkiye İle İlişkileri, Yusuf Karadeniz
.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Yabancı Bir Ülkede İşlenen Suç Dolayısıyla Yetki Sorunu
.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı Gereğince Veya İlgili Ülkeyle Karşılıklı Mutabakata Dayalı Olarak Bulunduğu Yabancı Bir Ülkede İşlenen Suç Dolayısıyla Yakalama, Gözaltına Alma ve Diğer Adli İşlemler İle Takibatlar Hakkındaki Yetki Sorunu, Ali Mavuş
.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı Veya İlgili Ülkeyle Karşılıklı Mutabakata Dayalı Olmaksızın Bulunduğu Yabancı Bir Ülkede İşlenen Suç Dolayısıyla Yakalama, Gözaltına Alma ve Diğer Adli İşlem ile Takibatlar Hakkındaki Yetki Sorunu, Elif Kurt
.
Korsanlık–Deniz Haydutluğu İle Mücadele Bağlamında Yabancı Bir Ülkede Veya Uluslararası Sularda Faaliyet Gösteren Silahlı Kuvvetlerin Korsan
.
Deniz Haydutları ve Silahlı Soygun İcra Eden Kişiler Hakkındaki Yakalama, Gözaltına Alma ve Diğer Adli İşlem İle Takibatlar Hakkındaki Yetki Sorunu, Serkan Küçükkuray
.
Terörizm ve Vergi Kaçakçılığıyla Mücadele
.
Terörizmle Mücadele Bağlamında Yolcu İsim Kayıtlarının (Pnr) Paylaşımı Hakkında Uluslararası ve Karşılaştırmalı Hukuktaki Düzenlemeler ve Uygulamalar, Burcu Köse
.
Terörizmle Mücadele Bağlamında Yolcu İsim Kayıtlarının (Pnr) Paylaşımının Uluslararası İnsan Hakları Bakımından Ortaya Çıkardığı Sorunlar, Melike Esma Can Karatay
.
Vergi Kaçakçılığıyla Mücadele Bağlamında Finansal Bilgilerin Otomatik Değişimi ve Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması, Mustafa Nazif Yıldız
.
Ulusötesi Suç Tipleriyle Mücadele Çevrenin Ceza Hukuku Yoluyla Korunması, Burak Kılıç
.
Fuhuş Turizminin Ortaya Çıkardığı Sorunlar, İlgili Düzenlemeler, Hukuki Çözümler ve Önleyici Tedbirler, Tayfun Gün
.
Kürtaj Turizminin Ortaya Çıkardığı Sorunlar, İlgili Düzenlemeler, Hukuki Çözümler ve Önleyici Tedbirler, Zafer Adem Gencer
.
Avrupa Birliği Ceza Hukuku
.
Avrupa Birliği Hukuk Düzeninde Bankacılık Sistemini Düzenleyici Kuralların İhlâli Halinde Ceza Hukuku Sorumluluğu, Adem Kara
.
Avrupa Birliği Hukuk Düzeninde Sermaye Piyasası Sistemini Düzenleyici Kuralların İhlal Edilmesi Halinde Ortaya Çıkan Ceza Hukuku Sorumluluğu, Esma Sinem Meral
.
Sonuç ve Değerlendirme, Prof. Dr. İzzet Özgenç – Dr. Burcu Baytemir Kontacı
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
GENEL KONULAR
İŞLENDİĞİ İDDİA EDİLEN BİR SUÇUN SORUŞTURULMASI VE KOVUŞTURULMASI BAKIMINDAN BİRDEN FAZLA ÜLKENİN YETKİLİ OLDUĞU HÂLLERDE YETKİ SORUNU 
11
Zeynep Esra TARAKÇIOĞLU
CEZA SORUŞTURMALARININ KOLLUK TARAFINDAN YÜRÜTÜLDÜĞÜ ÜLKELER İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN ADLİ YARDIMLAŞMA 
73
Elif ILDIRAR
ULUSLARARASI ADLİ İŞ BİRLİĞİ KAPSAMINDA ELKOYMA TEDBİRİNİN HUKUKİ ÇERÇEVESİ VE UYGULANMASI 
119
Ünal GENÇTÜRK
POLİS İŞ BİRLİĞİ BAĞLAMINDA INTERPOL VE EUROPOL’ÜN CEZA HUKUKU ALANINDAKİ İŞ BİRLİĞİ BAKIMINDAN ÖNEMİ, FARKLILIKLARI VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ 
159
Yusuf KARADENİZ
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ’NİN
YABANCI BİR ÜLKEDE İŞLENEN SUÇ DOLAYISIYLA
YETKİ SORUNU
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ KARARI GEREĞİNCE VEYA İLGİLİ ÜLKEYLE KARŞILIKLI MUTABAKATA DAYALI OLARAK BULUNDUĞU YABANCI BİR ÜLKEDE İŞLENEN SUÇ DOLAYISIYLA YAKALAMA, GÖZALTINA ALMA VE DİĞER ADLİ İŞLEMLER İLE TAKİBATLAR HAKKINDAKİ YETKİ SORUNU 
201
Ali MAVUŞ
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ’NİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ KARARI VEYA İLGİLİ ÜLKEYLE KARŞILIKLI MUTABAKATA DAYALI OLMAKSIZIN BULUNDUĞU YABANCI BİR ÜLKEDE İŞLENEN SUÇ DOLAYISIYLA YAKALAMA, GÖZALTINA ALMA VE DİĞER ADLİ İŞLEM İLE TAKİBATLAR HAKKINDAKİ YETKİ SORUNU 
235
Elif KURT
KORSANLIK/DENİZ HAYDUTLUĞU İLE MÜCADELE BAĞLAMINDA YABANCI BİR ÜLKEDE VEYA ULUSLARARASI SULARDA FAALİYET GÖSTEREN SİLAHLI KUVVETLERİN KORSAN/DENİZ HAYDUTLARI VE SİLAHLI SOYGUN İCRA EDEN KİŞİLER HAKKINDAKİ YAKALAMA, GÖZALTINA ALMA VE DİĞER ADLİ İŞLEM İLE TAKİBATLAR HAKKINDAKİ YETKİ SORUNU 
295
Serkan KÜÇÜKKURAY
TERÖRİZM VE VERGİ KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELE
TERÖRİZMLE MÜCADELE BAĞLAMINDA YOLCU İSİM KAYITLARININ (PNR) PAYLAŞIMI HAKKINDA ULUSLARARASI VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTAKİ DÜZENLEMELER VE UYGULAMALAR 
337
Burcu KÖSE
TERÖRİZMLE MÜCADELE BAĞLAMINDA YOLCU İSİM KAYITLARININ (PNR) PAYLAŞIMININ ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI BAKIMINDAN ORTAYA ÇIKARDIĞI SORUNLAR 
427
Melike Esma CAN KARATAY
VERGİ KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELE BAĞLAMINDA FİNANSAL BİLGİLERİN OTOMATİK DEĞİŞİMİ VE KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASI 
495
Mustafa Nazif YILDIZ
ULUSÖTESİ SUÇ TİPLERİYLE MÜCADELE
ÇEVRENİN CEZA HUKUKU YOLUYLA KORUNMASI 
543
Burak KILIÇ
FUHUŞ TURİZMİNİN ORTAYA ÇIKARDIĞI SORUNLAR, İLGİLİ DÜZENLEMELER, HUKUKİ ÇÖZÜMLER VE ÖNLEYİCİ TEDBİRLER 
581
Tayfun GÜN
KÜRTAJ TURİZMİNİN ORTAYA ÇIKARDIĞI SORUNLAR, İLGİLİ DÜZENLEMELER, HUKUKİ ÇÖZÜMLER VE ÖNLEYİCİ TEDBİRLER 
623
Zafer Adem GENCER
AVRUPA BİRLİĞİ CEZA HUKUKU
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUK DÜZENİNDE BANKACILIK SİSTEMİNİ DÜZENLEYİCİ KURALLARIN İHLÂLİ HALİNDE CEZA HUKUKU SORUMLULUĞU 
665
Adem KARA
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUK DÜZENİNDE SERMAYE PİYASASI SİSTEMİNİ DÜZENLEYİCİ KURALLARIN İHLAL EDİLMESİ HALİNDE ORTAYA ÇIKAN CEZA HUKUKU SORUMLULUĞU 
735
Esma Sinem MERAL
Sonuç ve Değerlendirme 
771
Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ – Dr. Burcu BAYTEMİR KONTACI