Menfi Tespit Davası (İİK m. 72) Dr. Ferhat Büyükay  - Kitap

Menfi Tespit Davası (İİK m. 72)

1. Baskı, 
Şubat 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
624
Barkod:
9786052646861
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
830,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
İİK m. 72'de menfi tespit davasının icra takibine etkisi, davanın icra takibinden önce veya sonra açılmasına göre farklı düzenlenmiştir. Buna göre icra takibinden önce açılan menfi tespit davasında mahkeme teminat karşılığında icra takibinin durdurulmasına karar verebilmektedir. Buna karşılık icra takibinden sonra açılan menfi tespit davasında mahkemece takibin durdurulması yönünde tedbir kararı verilememekte ve fakat takipte elde edilen paranın alacaklıya ödenmemesi konusunda tedbir kararı verilebilmektedir. Düzenlemeyle icra takibine sınırlı, ölçülü ve taraflar arasındaki menfaat dengesini gözeten bir etki öngörülmeye çalışılmıştır. Ancak davanın icra takibine etkisi konusundaki kanuni düzenlemenin uygulamadaki sorunlara cevap vermediği, yetersiz kaldığı hatta bazı durumlarda takibin tarafları bakımından telafisi güç durumlar meydana getirdiği söylenebilir.
Çalışmada İİK m. 72'de düzenlenen menfi tespit davasının icra takiplerinde uygulanmasına ilişkin mevcut durumu ve halihazırda söz konusu olan eksik yönleri ve bunlara ilişkin düzenleme önerileri İsviçre ve Alman hukuku düzenlemeleri ve uygulamaları da dikkate alınarak ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır.
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
7
İÇİNDEKİLER 
9
KISALTMALAR 
21
GİRİŞ 
25
I. KONUNUN TAKDİMİ VE ÖNEMİ 
25
II. İNCELEME PLANI 
27
III. ÇALIŞMANIN SINIRLANDIRILMASI 
29
§1. MEDENİ YARGILAMA HUKUKUNDA
TESPİT DAVALARI
I. GENEL OLARAK 
31
II. TESPİT DAVASININFONKSİYONU 
35
III. TESPİT DAVASININ GEREKLİLİĞİ ÜZERİNE 
36
IV. BAZI HUKUK SİSTEMLERİNDE TESPİT DAVASI 
38
A. Türk Hukukunda 
38
B. Alman Hukukunda 
40
C. İsviçre Hukukunda 
41
V. TESPİT DAVASININ ŞARTLARI 
42
A. Tespit Davasının Konusuna İlişkin Özel Dava Şartı 
42
1. Genel Olarak 
42
2. Hukuki İlişki Kavramı ve Tespit Davasının Konusu 
44
3. Maddi Vakıaların Tespiti 
47
4. Üçüncü Kişilerin Taraf Olduğu Hukuki İlişkiler 
49
5. Belgenin Sahteliği 
52
B. Tespit Davasının Açılmasında Özel Hukuki Yarar 
53
1. Genel Olarak 
53
2. Tespit Davalarında Hukuki Yarar 
56
3. Eda Davasının Açılması Mümkün İken Tespit Davası
Açılamaması 
63
C. Tespit Davasına İlişkin Şartların İncelenmesi ve Eksikliğinin
Yaptırımı 
70
VI. TESPİT HÜKÜMLERİ 
76
§2. İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA
MENFİ TESPİT DAVASININ TARİHÇESİ VE
KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTAKİ DÜZENLEMELER
I. GENEL OLARAK 
79
II. MENFİ TESPİT DAVASININ TARİHSEL GELİŞİMİ VE KANUNLARDA YER
ALMASI 
82
A. Türk İcra ve İflas Hukukunda Menfi Tespit Davasının Tarihsel Arka
Planı 
82
1. 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu Öncesi Dönem 
82
2. 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu Dönemi 
84
3. 538 Sayılı Kanun Sonrası Dönem 
88
B. İİK. m. 72’nin Genel Olarak Değerlendirilmesi 
92
III. KARŞILAŞTIRMALI TAKİP HUKUKUNDA MENFİ TESPİT DAVASI 
95
A. İsviçre Takip Hukukunda Menfi Tespit Davası 
95
1. Genel Olarak 
95
2. İsviçre İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Yürütülen Para ve
Teminat Alacaklarına İlişkin Takiplerde Menfi Tespit Davası 
96
3. İsviçre Medeni Usul Kanunu Uyarınca Yürütülen Takiplerde
Menfi Tespit Davası 
102
a. Kararların İcrası 
103
(1) Doğrudan İcra 
103
(2) İcra Mahkemesi Aracılığıyla İcra 
105
b. Resmi Senetlerine Dayalı Takiplerde Süreç 
107
c. İsviçre Medeni Usul Kanunu Uyarınca Yürütülen Takiplerde
Menfi Tespit Davasına İlişkin Durumun Değerlendirilmesi 
111
B. Alman Takip Hukukunda İcraya Karşı Dava 
112
1. Genel Olarak 
112
2. İcraya Karşı Dava 
116
a. Genel Olarak İcraya Karşı Dava 
116
b. İcraya Karşı Davanın Hukuki Niteliği 
118
c. İcraya Karşı Davada İleri Sürülebilecek İtiraz Sebepleri 
119
d. Davanın Açılabileceği Zaman Dilimi 
123
e. İcraya Karşı Davada Karar 
124
3. İcraya Karşı Davada İcra Takibine Yönelik Tedbirler Kararları 
125
a. Genel Olarak 
125
b. Tedbir Şartları 
126
c. Tedbir Kararı Hakkında Yargılama 
128
d. Verilebilecek Tedbir Kararları 
130
e. Tedbirler Nedeniyle Tazminat Davası 
131
4. İcraya Karşı Davanın Menfi Tespit Davası ile İlişkisi 
132
5. İcraya Karşı Dava ile İİK m. 72’nin Değerlendirilmesi 
133
§3. İCRA HUKUKUNDA MENFİ TESPİT DAVASININ
TANIMI, AMACI, İŞLEVİ, HUKUKİ NİTELİĞİ VE
İCRA TAKİBİNDE SÖZ KONUSU OLAN
DİĞER YARGILAMALARLA KARŞILAŞTIRILMASI
I. İCRA TAKİPLERİNDE MENFİ TESPİT DAVASININ TANIMI 
137
II. İCRA TAKİPLERİNDE MENFİ TESPİT DAVASININ AMACI VE İŞLEVİ 
138
A. Genel Olarak 
138
B. İcra Takiplerinin Maddi Hukuktan Ayrılmasına Engel Olmak 
139
C. Hukuki İlişkideki Belirsizlikleri Gidererek Hukuki Güvenliği Sağlamak 
140
D. İcra Takiplerinde Alacaklı ile Borçlu Arasındaki Menfaat Dengesini
Sağlamak 
141
III. MENFİ TESPİT DAVASININ HUKUKİ NİTELİĞİ 
145
IV. MENFİ TESPİT DAVASININ TAKİPTEKİ BAZI DAVA VE YARGILAMALAR
İLE İLİŞKİSİ 
154
A. İtirazın İptali Davası ile İlişkisi 
154
1. Genel Olarak 
154
2. Derdestlik Açısından Değerlendirme 
157
a. İtirazın İptali Davası Görülmekte İken Menfi Tespit Davası
Açılması 
157
b. Menfi Tespit Davası Görülmekte İken İtirazın İptali Davası
Açılması 
160
3. Kesin Hüküm Açısından Değerlendirme 
162
a. İtirazın İptali Davasındaki Hükmün Menfi Tespit Davasının
b. Menfi Tespit Davasındaki Hükmün İtirazın İptali Davasının
B. İtirazın Kaldırılması Yargılaması ile İlişkisi 
167
1. Genel Olarak 
167
2. Alacaklı Tarafından İtirazın Kaldırılmasının Talep
Edilmesinden Sonra Menfi Tespit Davası Açılması 
170
3. Menfi Tespit Davası Açılmasından (Takipten Önce veya Takipten
Sonra) Sonra Alacaklı Tarafından İtirazın Kaldırılmasının Talep
Edilmesi 
173
4. Menfi Tespit Davasında ve İtirazın Kaldırılması
Yargılamalarında Verilen Kararlarının Birbirlerine Etkisi 
175
C. Borçtan Kurtulma Davası ile İlişkisi 
177
D. İstirdat Davası ile İlişkisi 
181
E. İcra Takibinin İptali veya Ertelenmesi ile İlişkisi 
183
§4. MENFİ TESPİT DAVASINDA GÖREV, YETKİ,
TAHKİM, ARABULUCULUK VE TARAFLAR
I. MENFİ TESPİT DAVASINDA GÖREV 
189
II. MENFİ TESPİT DAVASINDA YETKİ 
191
A. Genel Olarak 
191
B. İcra Takibinden Önce Açılan Menfi Tespit Davasında Yetkili Mahkeme 
192
C. İcra Takibinden Sonra Açılan Menfi Tespit Davasında Yetkili Mahkeme 
196
III. MENFİ TESPİT DAVASINININ TAHKİMDE GÖRÜLMESİ 
198
IV. ZORUNLU ARABULUCULUK UYGULAMASININ MENFİ TESPİT
DAVALARI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
203
A. 7445 Sayılı Kanun Öncesi Dönem Menfi Tespit Davalarının Zorunlu
Arabuluculuk Bakımından Değerlendirilmesi 
203
B. 7445 Sayılı Kanun Sonrası Dönem Menfi Tespit Davalarının
Zorunlu Arabuluculuk Bakımından Değerlendirilmesi 
210
1. Genel Olarak 
210
2. Menfi Tespit Davasının Zorunlu Arabuluculuğa Tabi
Tutulmasının Getireceği Sorunlar 
211
V. MENFİ TESPİT DAVASINDA TARAFLAR 
213
A. İcra Takibinden Önce Açılan Menfi Tespit Davasının Tarafları 
213
B. İcra Takibinden Sonra Açılan Menfi Tespit Davasının Tarafları 
216
§5. İİK M. 72’DE DÜZENLENEN
MENFİ TESPİT DAVASININ ŞARTLARI
I. GENEL OLARAK 
219
II. MENFİ TESPİT DAVASINDAHUKUKİ YARAR ŞARTI 
219
A. Genel Olarak 
220
1. Menfi Tespit Davasında Hukuki Yararın Tespitinin Önemi 
220
2. Menfi Tespit Davasında Hukuki Yararın Varlığı İçin Aranan
Kriterler 
224
a. Bir Alacak Hakkının Varlığına İlişkin Belirsizlik 
224
b. Belirsizliğin Devam Etmesinin Borçlu Açısından Makul
Olmaması 
224
c. Belirsizliğin Diğer Davalar ile veya Başka Bir Yolla
Giderilememesi 
226
B. İcra Takibinden Önce Açılan Menfi Tespit Davasında Hukuki Yarar 
227
1. Borca İtiraz Halinde 
229
2. İmzaya İtiraz Halinde 
234
C. İcra Takibinden Sonra Açılan Menfi Tespit Davasında Hukuki Yarar 
235
1. Ödeme Emrinin Tebliği ile İtiraz Arasındaki Zaman Diliminde
Hukuki Yarar 
236
2. İtirazdan Sonra Borçlunun Menfi Tespit Davası Açmasındaki
Hukuki Yararı 
238
a. Takibin İtiraz ile Durduğu ve Alacaklının Henüz Bir
Girişimde Bulunmadığı Aşamada Açılacak Menfi Tespit
Davasında Hukuki Yarar 
239
b. Alacaklı Tarafından İtirazın Kaldırılmasının Talep
Edilmesinden Sonra Menfi Tespit Davası Açılmasında
Hukuki Yarar 
246
3. İtirazın Geçici Kaldırılmasından Sonra Menfi Tespit Davası
Açılmasında Hukuki Yarar 
246
4. Takibin Kesinleşmesinden Sonra Menfi Tespit Davası
Açılmasında Hukuki Yarar 
246
5. Alacaklının İtirazın İptali Davası Açması Halinde Hukuki Yarar 
247
6. Borçlunun İİK m. 71 Uyarınca Takibin İptali veya Ertelenmesini
Sağlayabilecek Durumda Olmasının Menfi Tespit Davasına
Yönelik Hukuki Yarar Üzerinde Etkisi 
247
7. Takibin Ödeme ile Sona Ermesinden Sonra Menfi Tespit Davası 
248
8. Takibin Tahsilat Dışı Bir Nedenle Sona Ermesi Halinde Menfi
Tespit Davası 
248
9. Takibin, Takibe Devam Edilmemesi Nedeniyle Sona Ermesi
Halinde Menfi Tespit Davası 
248
III. MENFİ TESPİT DAVASININ KONUSU VE DAVA SEBEBİ 
249
A. Menfi Tespit Davasının Konusu 
249
1. Genel Olarak 
249
2. Menfi Tespit Davası Kısmi Dava Olarak Açılıp Açılamayacağı
Sorunu 
251
3. Menfi Tespit Davası Belirsiz Tespit Davası Şeklinde Açılıp
Açılamayacağı Sorunu 
257
B. Menfi Tespit Davasının Sebebi (Menfi Tespit Davasında İleri
Sürülebilecek İtirazlar) 
259
1. Genel Olarak Dava Sebebi Kavramı ve Menfi Tespit Davasının
Sebebi 
259
2. İtirazlara Dayalı Olarak Menfi Tespit Davası Açılması 
260
a. Hakkın Doğumuna İlişkin İtirazlar 
261
b. Hakkı Sona Erdiren İtirazlar 
264
c. Hakkın Kullanımına Engel Olan İtirazlar 
267
(1) İfa Zamanını Uzatma Sözleşmesinin Varlığı 
267
(2) Alacağın Dava ve Takip Edilebilir Bir Alacak Olmadığı
İddiası 
271
3. Def'i Hakkına Dayanılarak Menfi Tespit Davası Açılması 
271
a. Zamanaşımı Def’i 
273
(1) Alacağın Takipten Önce Zamanaşımına Uğraması 
275
(2) Alacağın Takibin Kesinleşmesinden Sonra
Zamanaşımına Uğraması 
280
b. Haksız Fiil Def’i 
281
c. Ayıplı İfa Def’i 
282
d. Diğer Def’iler 
282
4. İcrayı Kısıtlayan veya Engelleyen ya da Erteleyen Sözleşmeye
Dayalı Olarak Menfi Tespit Davası Açılması 
283
§6. MENFİ TESPİT DAVASININ AÇILMASI VE SONUÇLARI
I. DAVANIN AÇILMA ANININTESPİTİ 
285
II. MENFİ TESPİT DAVASININ DAVA DEĞERİ VE HARÇLAR 
286
III. MENFİ TESPİT DAVASININ AÇILMASININSONUÇLARI 
289
A. Genel Olarak 
289
B. Derdestliğin Ortaya Çıkması 
290
C. Zamanaşımının Kesilmesi 
295
D. İcra Tazminatı ve Para Cezasının Tahsilinin Dava Sonuna Kadar
Ertelenmesi 
304
§7. MENFİ TESPİT DAVASININ
İCRA TAKİBİNE ETKİSİ
I. GENEL OLARAK 
307
II. İCRA TAKİBİ İLE MENFİ TESPİT DAVASININ ZAMANSAL YÖNDEN
ÖNCELİĞİNİN TESPİTİ 
309
A. İcra Takibinin Başlama Anının Tespiti 
309
B. İcra Takibi ile Menfi Tespit Davasının Aynı Gün Açılması 
310
C. Menfi Tespit Davasının İhtiyati Hacizden Sonra Açılması 
313
III. MENFİ TESPİT DAVASININ İHTİYATİ HACZE ETKİSİ 
319
A. Menfi Tespit Davasındaki İhtiyati Tedbir ile İhtiyati Haciz
Arasındaki Sorunlar 
320
1. İhtiyati Haciz Kararından Sonra Açılan Menfi Tespit Davasında,
İhtiyati Haczin Kaldırılmasının İstenmesi 
320
2. İhtiyati Hacze Karar Verilmiş Olmasının Daha Sonradan
Takibin Durdurulmasına Karar Verilmesi Konusundaki Tedbir
Kararına Etkisi 
321
3. İhtiyati Haciz Kararından Sonra Açılan Menfi Tespit Davasında,
İhtiyati Haczin Uygulanmaması İhtiyati Tedbir Yolu ile
İstenmesi 
323
4. İİK m. 72/2 Uyarınca Takibin Durdurulmasına Yönelik Verilen
Tedbirin Aynı Zamanda İhtiyati Haczin Uygulanmasını
Engelleyip Engellemeyeceği 
323
5. Takibin Durmasına Yönelik Verilen Tedbir Kararının
Uygulanan İhtiyati Hacze Etkisi 
325
6. Takibin İtiraz ile Durduğu ve Menfi Tespit Davasının Derdest
Olduğu Bir Aşamada Alacaklının Menfi Tespit Davasında
İhtiyati Haciz Etmesi 
326
B. Sorunların Çözümü İçin Düzenleme Önerisi 
330
IV. İCRA TAKİBİNDEN ÖNCE AÇILAN MENFİ TESPİT DAVASININ İCRA
TAKİBİNE ETKİSİ 
332
A. Genel Olarak 
332
1. Menfi Tespit Davası Açılmadan Takibe Yönelik Tedbir Talep
Edilip Edilemeyeceği 
333
2. Genel Hükümlere Göre Takibe Yönelik Tedbir Kararı Verilip
Verilemeyeceği 
335
B. İcra Takibinin Durdurulması Konusunda İhtiyati Tedbir Kararı 
338
1. Genel Olarak 
338
2. Takibin Durdurulmasına Karar Verilmesinin Şartları 
340
a. Talep Şartı 
340
b. Teminat Şartı 
341
(1) Teminatın Gösterdiği Özellikler 
341
(2) Teminatın İşlevi 
344
(3) Teminatın Türü 
345
(4) Teminatın Gösterilme Zamanı 
349
(5) Teminatın Nemalandırılması 
350
(6) Teminatın İadesi 
352
c. Menfi Tespit Davasının Haklılığı 
354
d. İhtiyati Tedbir Sebebi 
358
e. Hâkimin Takdir Yetkisi 
361
3. Alacaklı Dinlenmeden Tedbir Kararı Verilebilmesi 
362
4. Takibin Durdurulmasına İlişkin Tedbir Kararının Sonuçları 
363
a. Türk Hukukunda 
363
b. İsviçre Hukukunda 
367
5. Takibin Durdurulmasına Yönelik Tedbirin Sona Ermesi 
369
6. Takibin Durmasına Yönelik Talep Hakkındaki Kararlara Karşı
İtiraz ve Kanun Yolu 
371
V. İCRA TAKİBİNDEN SONRA AÇILAN MENFİ TESPİT DAVASININ İCRA
TAKİBİNE ETKİSİ 
373
A. Genel Olarak 
373
Tedbir Kararı 
375
1. Genel Olarak 
375
2. Paraların Ödenmemesine Yönelik Tedbirin Şartları 
376
a. Talep Şartı 
376
b. Teminat Şartı 
378
c. Takip Tutarının Tamamının ve Yüzde 15 Oranında
Teminatın Yatırılması Yoluyla Takibin Durdurulması 
379
d. Diğer Şartlar 
381
3. Paraların Ödenmemesine Yönelik Tedbir Kararının Sonuçları 
382
VI. SAHTELİK İDDİASI İLE AÇILAN MENFİ TESPİT DAVASININ İCRA
TAKİBİNE ETKİSİ SORUNU 
383
A. Resmi Senedin Sahteliği İddiası ile Açılan Menfi Tespit Davasının
İcra Takibine Etkisi 
383
B. Adi Senedin Sahteliği İddiası ile Açılan Menfi Tespit Davasının İcra
Takibine Etkisi 
385
3. Görüşümüz 
393
4. Takibe Konu Adi Senet Hakkında Suç Duyurusunda
Bulunulmasının ve Ceza Davası Açılmasının İcra Takibine
Etkisi 
398
§8. MENFİ TESPİT DAVALARINDA İSPAT
I. MENFİ TESPİT DAVALARINDA İSPAT REJİMİNE İLİŞKİN 
403
II. MENFİ TESPİT DAVALARINDA İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN YÜKLER VE
BUNLARIN DAĞILIMI 
403
A. İddia Yükü 
404
1. İddia Yükü ve Dağılımı 
404
2. Savunma Yükü 
406
3. Menfi Tespit Davalarında İddia ve Savunma Yükünün
Dağılımının Örnek Üzerinden İncelenmesi 
408
B. İspat Yükü ve Dağılımı 
413
1. Genel Olarak İspat Yükü ve Dağılımı 
413
2. Menfi Tespit Davalarında İspat Yükü ve Dağılımı 
420
a. Genel Olarak 
420
b. İspat Yükünün Davalı Alacaklıda Olduğu Durumlar 
422
c. İspat Yükünün Davacı Borçluda Olduğu Durumlar 
423
Bakımından Dağılımının Değerlendirilmesi 
424
e. Kambiyo Senetlerini Konu Alan Menfi Tespit Davalarında
Bazı İtiraz Sebepleri Bakımından İspat Yükünün Dağılımı 
433
III. MENFİ TESPİT DAVASINDA İSPATA İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR 
437
A. Senede Karşı Senetle İspat Kuralı ve Hayatın Olağan Akışına
Aykırılık 
437
1. Genel Olarak 
437
2. Hayatın Olağan Akışına Aykırı Bir Duruma Dayanan Kişinin
3. Hayatın Olağan Akışına Aykırı Durumun Senetle İspat
Kuralının İstisnası Teşkil Edeceğine Dair Gerekçe 
440
a. Öğreti ve Uygulamada İleri Sürülen Görüşler 
440
b. Görüşümüz 
444
B. Senetle İspat Kuralı ve Ticari Defterlerle İspat 
450
1. Genel Olarak Ticari Defterlerin Delil Değeri 
450
2. Ticari Defterlerle Senetteki Durumun Aksinin İspatı 
455
3. Geçmiş Tarihli Senet Düzenlenmesi 
457
4. İleri Tarihli Senet Düzenlenmesi 
460
C. İtirazın Geçici Kaldırılmasındaki Delil İncelemesinin Borçtan
Kurtulma veya Menfi Tespit Davasında Kesin Delil Teşkil Edip
Etmeyeceği 
461
§9. MENFİ TESPİT DAVASINDA YARGILAMANIN
SONA ERMESİ VE HÜKÜM
I. GENEL OLARAK MENFİ TESPİT DAVASININ SONA ERMESİ 
469
II. MENFİ TESPİT DAVASININ KABULÜ VE SONUÇLARI 
470
A. Menfi Tespit Davasının Kabulü 
470
B. Menfi Tespit Davasının Kabulünün Sonuçları 
474
1. İcra Takibinin Durması 
474
2. İcranın Eski Hale İadesi 
479
3. İcra Mahkemesince Borçlu Aleyhine Hükmedilen İcra
Tazminatının ve Para Cezasının Kalkması 
487
4. Alacaklı Aleyhine İcra Tazminatına Hükmedilmesi 
490
a. Genel Olarak İcra Tazminatı ve Hukuki Niteliği 
490
b. Alacaklının İcra Tazminatına Mahkûm Edilmesi Şarları 
499
(1) Menfi Tespit Davasının Kısmen ve Tamamen Borçlu
Lehine Sonuçlanmış Olması 
500
(2) Talep Şartı 
500
(3) Borçlunun İcra Takibi Nedeniyle Menfi Tespit
Davasını Açmaya Zorlanmış Olması (Borçlu Aleyhine
İcra Takibi Yapılmış Olmalıdır) 
504
(4) Alacaklının İcra Takibinin Haksız ve Kötüniyetli
Olmalı 
507
(5) Tazminat Miktarı 
513
(6) Alacaklı Aleyhine İcra Mahkemesince İcra
Tazminatına Karar Verilmesinin Menfi Tespit
Davasında İcra Tazminatına Karar Verilmesine Etkisi 
516
c. İcra Tazminatlarının Tahsili 
518
5. Borçlunun Manevi Tazminat Talebi 
519
6. Borçlunun Genel Hükümlere Göre Tazminat Davası Açması 
521
III. MENFİ TESPİT DAVASININ REDDİ VE SONUÇLARI 
524
A. Menfi Tespit Davasının Reddi 
524
B. Menfi Tespit Davasının Reddinin Sonuçları 
530
1. Takibe Yönelik Verilen Tedbir Kararlarının Kalkması ve Takibe
Devam Edilmesi 
530
2. İcra Mahkemesince Borçlu Aleyhine Hükmedilen İcra
Tazminatının ve Para Cezasının Tahsil Edilebilir Hale Gelmesi 
535
3. Borçlu Aleyhine İcra Tazminatına Hükmedilmesi 
539
a. Tazminata Karar Verilebilmesi Talep Koşuluna Bağlı
Olmaması 
540
b. Borçlunun İcra Tazminatına Mahkûm Edilmesi Şartları 
542
(1) Menfi Tespit Davasının Kısmen ve Tamamen Alacaklı
Lehine Sonuçlanmış Olması 
542
(2) İcra Takibine Yönelik Tedbir Kararı Verilmiş ve
Uygulanmış Olması 
543
c. Tazminatın Miktarı 
547
d. Tazminatının Teminattan Karşılanması 
550
e. Lehine Tazminata Karar Verilemeyen Alacaklının Ayrı Bir
Dava ile Tazminat Talep Etmesi 
554
IV. MENFİ TESPİT DAVASININ HÜKÜM VERİLMEKSİZİN SONA
ERDİRİLMESİ VE BUNLARINİCRA TAKİBİ ÜZERİNDEKİ SONUÇLARI 
557
A. Menfi Tespit Davasında Feragat, Kabul ve Sulh 
557
1. Menfi Tespit Davasından Feragat 
557
2. Menfi Tespit Davasının Kabulü 
558
3. Menfi Tespit Davasında Tarafların Sulh Olması 
560
B. Menfi Tespit Davasının Konusuz Kalması 
561
C. Menfi Tespit Davasının Takipsiz Bırakılması ve Bunun İcra Takibi
Üzerinde Etkisi 
563
V. MENFİ TESPİT DAVASININ İSTİRDAT DAVASINA DÖNÜŞMESİ 
566
A. Genel Olarak 
566
B. Menfi Tespit Davasının İstirdat Davasına Dönüşmesi ve Bunun
Beraberinde Getirdiği Sorunlar 
568
SONUÇ 
579
I. GENEL SONUÇ 
579
II. DÜZENLEME ÖNERİSİ 
596
KAYNAKÇA 
601