Medeni Yargılama Hukukunda Delillerin İleri Sürülmesi Mehmet Akif Tutumlu  - Kitap
Medeni Yargılama Hukukunda

Delillerin İleri Sürülmesi

4. Baskı, 
Ocak 2007
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x23.5
Sayfa:
992
Barkod:
9789750203657
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
İspat hukuku'nun en önemli konularından olan delillerin ileri sürülmesinde uygulanması gereken hukuki prosedürlerin bilimsel görüşler ve Yargıtay içtihatları ışığında açıklanması suretiyle, özellikle hukuk uygulayıcılarına yararlanabilecekleri bir kaynak oluşturmak amacıyla yazılmış olan kitapta, Delil, Delil Gösterme Yükü, İspat Yükü kavramlarının açıklanması; delillerin gösterilmesinde taraflara ve hakime düşen görevlerin ne olduğu, delillerin hangi konuda, hangi şekil ve zaman kesiti içinde ileri sürülmesi gerektiği incelenmiştir. Özet olarak, senetlerin gösterilmesi, ikrarın yapılması, yemin, tanık, kesin hüküm, keşif ve özel hüküm sebepleri, bilirkişi delilleri açıklanmış, geniş anlamda delil olarak tarafların isticvabına yer verilmiş, ayrıca, özel yargılama yöntemlerinde delillerin gösterilmesi konusu işlenmiştir. Kitap, hukuk uygulayıcılarına, hakim , avukat, hukuk müşaviri – danışmanı, hukukçu akademisyen, ve davasını kendi takip eden tüm vatandaşlara hitap etmektedir.
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Dördüncü Baskının Önsözü 
7
Üçüncü Basının Önsözü 
9
İkinci Basının Önsözü 
11
Birinci Basının Önsözü 
13
Kısaltmalar 
23
Giriş 
25
Birinci BölümGENEL OLARAK DELİLLERİN İLERİ SÜRÜLMESİ
I. DELİL, DELİL GÖSTERME (İKAMESİ) VE İSPAT YÜKÜ KAVRAMLARI 
27
A. Delilin Tanımı ve Türleri 
27
1. Tanımı 
27
2. Delil Türleri ve Özellikleri 
28
B. Delil Gösterme (İkame) ve Delil Gösterme Yükü 
28
1. Delil Gösterme (İkame) Kavramı 
28
2. Delil Gösterme Yükü Kavramı 
29
C. İspat Yükü ile Delil Gösterme Yükü Arasındaki Farklar 
29
II. DELİLLERİN GÖSTERİLMESİNDE TARAFLARIN VE YARGICIN GÖREVLERİ 
32
A. Taraflar Açısından (Taraflarca Hazırlama İlkesi) 
32
1. HUMK’un 75’inci Madde Hükmü 
33
2. HUMK’un 287’nci Madde Hükmü 
34
3. HUMK’un 307’nci Madde Hükmü 
34
4. HUMK’un 276/1’inci Madde Hükmü 
34
B. Yargıç Açısından (Kendiliğinden -Re’sen- Araştırma İlkesi) 
35
III. DELİLLERİN HANGİ KONUDA VE NASIL GÖSTERİLECEĞİ 
36
A. Hangi Konuda Delil Gösterileceği 
36
B. Delillerin Dava ve Cevap Dilekçelerinde Gösterilmesi 
36
1. Dava Dilekçesinde 
36
2. Cevap Dilekçesinde 
37
C. Soruşturma (Tahkikat) Aşamasında Delillerin Gösterilmesi 
38
D. Karşı Delil Gösterme 
39
E. Delil Anlaşmaları 
39
1. Delil Anlaşmalarının Türleri 
39
a. Sınırlayıcı (Münhasır - Özgüleyici) Delil Anlaşması 
39
b. Genişletici (Münhasır Olmayan) Delil Anlaşması 
40
2. Delil Anlaşmalarının Şekli 
40
IV. DELİLLERİN GÖSTERİLME ZAMANI 
40
A. Yargılamada Kabul Edilen Süreler ve Sonuçları 
40
B. Delillerin Hangi Süreler İçerisinde Gösterilebileceği 
41
C. Delillerin Hasrı (Özgülenmesi) 
42
D. Soruşturmanın Bitiminden Sonra Delil Gösterilmesi 
44
E. Delillerin Gösterilmesinden Vazgeçme 
46
F. Delillerin Kısmen Toplanmış Olması Halinde Bunların Değerlendirilerek Esas Hakkında Karar Verme Zorunluluğu 
47
V. DELİL GÖSTERME İŞLEMİNİN ISLAH VE DAVA DEĞİŞTİRME YASASI İLE İLİŞKİSİ 
48
A. 1. Genel Olarak Islah Kavramı 
48
2. Delil Göstermenin Islah ile İlişkisi 
49
3. Delil İkamesi İçin Verilen Ara Kararından Dönülüp Dönülemeyeceği (Kazanılmış-Usulî Hak) Sorunu 
49
B. 1. Genel Olarak İddia ve Savunmanın Değiştirilmesi Yasağı 
50
2. Delil Göstermenin İddia ve Savunmayı Değiştirme Yasağı ile İlişkisi 
50
İkinci BölümÖZEL OLARAK DELİLLERİN GÖSTERİLMESİ
I. SENETLERİN GÖSTERİLMESİ 
53
A. Genel Olarak Senet Kavramı ve Türleri 
53
1. Kavram 
53
a. Âdi Senetler (Özel Senetler) 
53
b. Resmî Senetler 
54
c. Elektronik Veriler 
55
B. Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu’na Göre Senelerin Mahkemeye Verilmesi 
56
C. Ticaret Kanunu’na Göre Ticarî Defterlerin Gösterilmesi 
56
Yargıtay Kararları 
57
II. İKRARIN YAPILMASI VE TÜRLERİ 
525
A. İkrar Kavramı, Türleri ve Bölünüp Bölünemeyeceği 
525
1. İkrar Kavramı 
525
2. İkrarın Türleri 
525
a. Basit İkrar 
525
b. Nitelikli İkrar 
525
c. Bileşik İkrar 
526
3. İkrarın Bölünüp Bölünemeyeceği 
526
B. İkrarın Sonuçları 
527
Yargıtay Kararları 
527
III. YEMİN DELİLİNİN İLERİ SÜRÜLMESİ 
562
A. Yemin Kavramı ve Türleri 
56 2
B. Yemin Önerisi (Teklifi) 
562
C. Yargıcın Taraflara Yemin Önerme Hakkını Hatırlatma Yetkisinin Olup Olmadığı Sorunu 
563
D. Yeminin Sonuçları 
564
1. Kesin Yeminin Sonuçları 
564
2. Tamamlayıcı Yeminin Sonuçları 
565
Kararlar 
565
IV. TANIK GÖSTERİLMESİ 
595
A. Tanık Kavramı ve Hangi Konularda Tanık Gösterilebileceği 
595
B. Tanıkların Gösterilmesi ve Tanık Listesi 
596
C. Tanıkların Mahkemeye Çağrılması 
597
D. Tanık Delilinin Sonuçları 
59 7
Yargıtay Kararları 
597
V. KESİN HÜKÜM 
660
A. Kesin Hüküm Kavramı ve Türleri 
660
B. Kesin Hükmün Koşulları 
661
1. Tarafların Aynı Olması 
661
2. Dava Konusunun Aynı Olması 
661
3. Dava Sebebinin Aynı Olması 
662
C. Kesin Hükmün Amacı 
662
D. Kesin Hüküm İtirazı ve Sonuçları 
662
Yargıtay Kararları 
663
VI. KEŞİF VE ÖZEL HÜKÜM SEBEPLERİ 
708
A. 1. Genel Olarak Keşif 
708
2. Keşif Kararının Özellikleri – Keşfin İcrası – Uygulamada Göz Önünde Tutulması Gereken Hususlar 
708
3. Keşfin Sonuçları 
712
B. Özel Hüküm Sebepleri, Kavram ve Özelliği 
712
Kararlar 
712
VII. BİLİRKİŞİ 
727
A. Bilirkişi Kavramı 
727
B. Hangi Hâllerde Bilirkişiye Başvurulabileceği 
727
C. Bilirkişinin Seçimi 
728
D. Bilirkişi Raporu Karşısında Yargıcın Durumu 
728
E. Bilirkişi Raporu Karşısında Tarafların Durumu 
729
Kararlar 
730
Üçüncü BölümGENİŞ ANLAMDA DELİL OLARAK TARAFLARIN İSTİCVABI
I. GENİŞ ANLAMDA DELİL OLARAK TARAFLARIN İSTİCVABI 
865
A. İsticvabın Yasal Düzenlenişi ve Tanımı 
865
B. İsticvaba Başvurulması 
865
1. Tarafların Başvurması 
865
2. Üçüncü Kişilerin İsticvap Edilememesi 
866
3. Asli Müdahilin Durumu 
866
4. Fer’i Müdahilin Durumu 
867
5. Re’sen (Kendiliğinden) Başvuru 
867
C. İsticvabın Konusu 
867
1. Çekişmeli Vakıalar 
867
2. İsticvaba Gidilemeyen Haller 
868
D. İsticvap-Tarafların Dinlenmesi (İki Kurum Arasındaki Farklar) 
868
1. Dinlenmenin Amacı-Niteliği-Yasal Dayanağı 
868
2. İsticvap Öznesinin Asıl Taraf Olması 
869
3. İspat Hukuku Yönünden 
869
4. Çağrılma Yöntemi ve Sonuçları Bakımından 
869
5. Yargılama Aşaması Yönünden 
869
6. Kurumların İşletilmesi Bakımından 
869
E. Dava Ehliyeti Yönünden İsticvap Edileceklerin Durumu 
869
1. Gerçek Kişiler 
869
2. Tüzel Kişiler 
870
F. İstinabe Yoluyla İsticvap 
870
G. İsticvapta Hazır Bulunabilecekler ve Vekillere Yasaklanan Davranışlar 
871
1. Hazır Bulanabilecekler 
871
2. Vekilin Yasaklanan Davranışları 
872
H. İsticvap Davetiyesi ve Hukukî Sonuçları 
872
2. Hukukî Sonuçları 
872
I. İsticvabın Yapılması -Yöntem- Gerçeği Söyleme Yükümlülüğü 
873
1. İsticvabın Yapılması – Yöntemi 
873
2. Gerçeği Söyleme Yükümlülüğü 
873
İ. İsticvabın Tutanağa Geçirilmesi -Sonradan Yapılan Değişiklikler- Sorgulananın İmzadan Kaçınması 
874
1. Tutanak 
874
2. Sonradan Yapılan Değişiklikler 
874
3. Sorgulananın İmzadan Kaçınması 
874
J. İsticvabın Delil Niteliği – Hukukumuzdaki Durum 
875
1. Genel Olarak 
875
2. İsticvap Yöntemiyle Elde Edilen İkrar 
875
3. İsticvap Edilenin İmzadan Kaçınması Halinde İkrarının Nasıl Bir Hukukî Değer Taşıyacağı 
876
Yargıtay Kararları 
876
Dördüncü BölümYAZILI DELİL BAŞLANGICI
I. YASAL DÜZENLEME VE TANIM 
889
II. YAZILI DELİL BAŞLANGICININ UNSURLARI 
890
A. Genel Olarak 
890
1. Yazılı bir belge olması 
890
2. Belgenin karşı taraftan kaynaklanmış (sadır) olması 
893
3. Belgenin iddiayı gerçeğe yakın göstermesi 
895
III. YAZILI DELİL BAŞLANGICININ DELİL DEĞERİ (İSPAT GÜCÜ) 
896
IV. YARGITAY KARARLARI 
898
Beşinci BölümYARGITAY KARARLARI İLE GELİŞEN BİR KAVRAM:GÜÇLÜ DELİL
I. KAVRAM 
917
II. KESİN HÜKÜM İLE GÜÇLÜ DELİL ARASINDAKİ FARKLAR 
917
III. KAVRAM DELİL’İN İSPAT DEĞERİ VE HUKUKİ SONUCU 
917
IV. YARGITAY KARARLARI 
918
Altıncı BölümÇEKİŞMESİZ YARGIDA İSPAT KURALLARININ İŞLEYİŞİ VE DELİLLERİN TOPLANMASI
I. ÇEKİŞMESİZ YARGIYA AİT ÖZEL BİR DÜZENLEMENİN HALEN MEVCUT OLMAYIŞI 
933
II. ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİNİN 2006 HUMK TASARISINDA DÜZENLENİŞİ 
933
III. İSPAT KURALLARININ İŞLEYİŞİ 
935
IV, DELİLLERİN TOPLANMASI 
936
Genel İlkeler 
936
Yargıtay Uygulaması 
937
Çekişmesiz Yargının Temel İlkelerine İlişkin Kararlar 
937
V. İSPAT VE DELİL TOPLANMA FAALİYETİNDE TALEP SAHİBİNİN (DAVACININ) ROLÜ (KONUMU) 
943
VI. ÇEKİŞMELİ YARGIDA VERİLEN KARARLARIN NİTELİĞİ 
944
Yedinci BölümÖZEL YARGILAMA YÖNTEMLERİNDEDELİLLERİN GÖSTERİLMESİ
I. ÖZEL YARGILAMA YÖNTEMLERİNDE DELİLLERİN GÖSTERİLMESİ 
947
A. Sözlü Yargılama Yönteminde 
947
B. Basit Yargılama Yönteminde 
948
C. Seri Yargılama Yönteminde 
949
Sekizinci BölümİSTİNAF AŞAMASINDA DELİLLERİN İLERİ SÜRÜLMESİ
I. GENEL OLARAK 
951
II. HUKUKUMUZDAKİ DURUM 
953
A. Yasal Düzenleme ve Gerekçesi 
953
B. Değerlendirme 
954
EK BÖLÜMHUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TASARISINDAİSPAT VE DELİLLERE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
I. GENEL OLARAK 
957
II. İSPAT İLKELERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER 
957
III. DELİLLERİN TÜRLERİNE, TOPLANMASINA VE İLERİ SÜRÜLMESİNE İLİŞKİN İLKELER 
959
A. Genel Olarak 
959
B. Özel Olarak Delil Türleri 
959
a) Belge 
959
b) Senet 
959
c) Yemin 
962
aa) Yemin Önerisi 
962
bb) Yeminin Eda Edilmesi 
962
aaa) Kişiler 
962
bbb) Yeminin Şekli 
963
d) Tanık 
963
aa) Tanık Sayısının Sınırlandırılması 
963
bb) Tanığın Çağrılması 
963
cc) Tanığa Soru Kağıdı Gönderilmesi 
963
dd) Tanıklıktan Çekinmede Yeni Unsur 
964
ee) Yeminin Zamanı ve Şekli 
964
ff) Tanığın Dinlenmesinde Yeni Hükümler 
964
gg) Tanıklık Ücret ve Giderleri 
964
e) Bilirkişi 
964
aa) Bilirkişinin Seçilmesi ve Görevlendirilmesi 
964
bb) Bilirkişi Yemini 
965
dd) Görev Süresi ve Süreye Uymamanın Yaptırımı 
965
ee) Bilirkişinin Yükümlülükleri 
966
aaa) Haber vermek 
966
bbb) Görevi Bizzat Yapmak 
966
ccc) Sır Saklamak 
966
ff) Bilirkişinin Bilgi Alma Yetkisi 
966
gg) Hukukî Değerlendirmede Bulunma Yasağı 
966
hh) Bilirkişi Ücreti ve Gideri 
966
ıı) Bilirkişinin Hukukî Sorumluluğu 
966
f) Keşif 
967
g) Yeni Bir Kurum: Uzman Görüşü 
967
Bibliyografya 
969
Yazarın Diğer Yapıtları 
973
Yargıtay Kararları Kavram Dizini 
977