Medenî Usul Hukuku Sorunları Cilt: 7 Mehmet Akif Tutumlu  - Kitap

Medenî Usul Hukuku Sorunları Cilt: 7

1. Baskı, 
Nisan 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
438
Barkod:
9789750284557
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
550,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Genellikle somut bir hukuki problem üzerinden kaleme aldığımız makale ve incelemelerimizin derlendiği bu yedinci ciltte, son iki yıldan bu yana, mevzuatta meydana gelen değişiklikleri, ilgi alanımızla sınırlı olarak, metinlere yansıtmaya çalıştık.
Bu bağlamda medeni usul hukuku ve tüketici yargılaması hukukunda önemli değişiklikler getiren 2020 tarihli ve 7251 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, 6100 Sayılı HMK ve 6502 Sayılı TKHK'da yapılan değişikliklerin özel olarak incelendiği makaleler bu derlemeye alınmış bulunmaktadır.
Yine 2022 tarihli 7392 Sayılı Kanun ile, tüketici hukuku yargılaması alanında yapılan değişikliklerin özel olarak incelendiği makalelere de bu ciltte yer vermiş bulunmaktayız.
Neredeyse Kanun etkisi gösteren bazı emsal içtihatların da incelendiği bu ciltte, belirsiz alacak davasında meydana gelen son gelişmeleri Anayasa Mahkemesi'nin Başvuru No: 2019/12190 Sayılı ve 22.02.2022 tarihli kararı ile yeni Yargıtay kararları ışığında incelemeye çalıştık.
Yine son iki yılda verilen emsal içtihatlar ve BAM kararları ışığında: Avukatlık ücret alacağının belirsiz alacak davası şeklinde açılıp açılamayacağı; ayıplı mal davası bağlamında tüketicinin ihbar külfetinin kalkıp kalkmadığı; tüketici hakem heyetlerinin manevi tazminata karar verip veremeyecekleri gibi güncel sorunları bu ciltte işleyip varılan sonuçları okurun ve uygulayıcının istifadesine sunmuş bulunmaktayız.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Sözleşmeden Dönen Tüketiciden Kullanım Bedeli Alınması Sorunu
.
Tüketicinin Ayıplı Aracı Özel Serviste Tamir Ettirmesinin Seçimlik Haklara Etkisi
.
Ayıplı Mal Davasında Usule İlişkin Hükümler ve İçtihatlar
.
Ticaret Şirketinin İştigal Alanı Dışında Araç Satması Ona 6502 Sayılı TKHK Kapsamında Satıcı Sıfatını Kazandırır mı?
.
Ayıplı Mal Davasında Onarım Bedeli İle Değer Kaybı Tazminatı İlişkisi
.
7251 Sayılı Kanunla HMK'da Yapılan Değişiklik Çerçevesinde Bozmadan Sonra Islah–Usuli Kazanılmış Hak İlişkisi
.
Tüketici Senetlerine (Bonolarına) Dayalı Davalarda (İtirazın İptali, Alacak, Menfi Tespit) Davalarında Görevli Mahkeme Sorunu
.
Kesinleşen Kısmi Davada Alınan Bilirkişi Raporunun Ek Davadaki Etkisi Sorunu
.
Gizli Ayıbın İhbarı ve İhbar Vakıasının İspatı
.
Ayıplı Mal Davasında Emsal Niteliğinde Yeni İçtihatlar ve Bunların Değerlendirilmesi
.
Kesin Süre Ara Kararının Temel Özellikleri
.
Tüketici Mahkemesinin Görevinin Belirlenmesinde Sözleşme İlişkisinin Rolü
.
Tüketici Hakem Heyeti Kararına İtiraz Davasında Yeni Vakıaların İleri Sürülüp Sürülemeyeceği Sorunu
.
Emsal İçtihatlar Işığında Ceza Mahkemesi Kararlarının Hukuk Davasına Etkisi
.
Tüketici Hakem Heyetleri Manevi Tazminata Karar Verebilir mi?
.
7293 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliğe Göre Tüketici Hakem Heyetlerinin Oluşumu, Görev Sınırı ve İtiraz Davasında Yargılama Gideri
.
Anayasa Mahkemesi'nin Belirsiz Alacak Davasına İlişkin Kararı Üzerine–22.02.2022 Tarihli Kararı
.
Tüketicinin Ayıplı Malı İhbar Külfetinin Bulunmadığına Dair Yeni Bir Karar İncelemesi
.
Avukatlık Ücretinin Tahsili İçin Belirsiz Alacak Davası Açılıp Açılamayacağı Sorunu
.
Tüketici Hakem Heyeti Kararına İtiraz Davasında Duruşma Yapılması Zorunlu Mudur?
.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 17.02.2022 Tarih ve Esas No: 2021– (22)9–517, Karar No: 2022–152 Sayılı Kararına Göre Delil Gösterme Hakkının Sınırları ve Sonradan Delil Gösterme
.
Avukatlık Ücret Alacağı Davasında Bilirkişiye Başvurulması
.
Yeni Yönetmelik Hükümlerine Göre Tüketici Hakem Heyetlerinin İşleyişi
.
Ayıplı Maldan Kaynaklanan Tazminat Davasının Belirsiz Alacak Davası Olarak Açılabilmesi
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
SÖZLEŞMEDEN DÖNEN TÜKETİCİDEN KULLANIM BEDELİ ALINMASI SORUNU 
17
I. Hukuki Sorun 
17
II. Yasal Düzenleme 
17
A. Öğreti 
19
B. Yargısal İçtihatlar 
20
1. Adi Satışlarda 
20
2. Tüketici Satışlarında 
21
C. Görüşümüz 
24
Kaynakça 
27
TÜKETİCİNİN AYIPLI ARACI ÖZEL SERVİSTE TAMİR ETTİRMESİNİN
SEÇİMLİK HAKLARA ETKİSİ 
29
I. Ücretsiz Onarım Hakkı 
29
II. Yetkili Serviste Onarım–Onarım Yeri 
30
A. Yetkili Servis Kavramı 
30
B. Onarım Yeri 
31
C. Yetkili Servisin Sorumluluğu 
32
III. Yetkili Servis Dışında (Özel Serviste) Onarım 
36
A. Yargısal İçtihatlar 
36
B. Görüşümüz 
40
Kaynakça 
42
AYIPLI MAL DAVASINDA USULE İLİŞKİN HÜKÜMLER VE İÇTİHATLAR 
43
I. Tüketiciden Harç Alınamayacağı 
43
II. Profesyonel Olmayan Satıcıdan Alınan Ayıplı Malla İlgili Davanın Tüketici Mahkemesinde Görülemeyeceği 
43
III. Belli Bir Miktarın Altında Kalan Uyuşmazlıklar İçin Tüketici Hakem Heyetine Gidilmesi Gerektiği 
45
IV. Tüketici Mahkemelerinde Davadan Önce Arabulucuya Başvurunun Dava Şartı Olması 
47
V. Tüketicinin Kendi Yerleşim Yeri Mahkemesinde Dava Açabileceği 
49
VI. İspat Yüküne İlişkin Hüküm ve Kararlar 
50
VII. Hakkaniyet Gereği Talepten Başkasına Karar Verilmesi Hâlinde Karşı Taraf Lehine Vekâlet Ücretine Karar Verilemeyeceği 
54
VIII. Seçimlik Haklarla İlgili Terditli Talepte Bulunulamayacağı 
56
IX. Seçimlik Haklarla İlgili Terditli Hüküm Kurulamayacağı 
58
Kaynakça 
60
TİCARET ŞİRKETİNİN İŞTİGAL ALANI DIŞINDA ARAÇ SATMASI ONA 6502 SAYILI TKHK KAPSAMINDA SATICI SIFATINI KAZANDIRIR MI? 
61
I. Ultra Vires İlkesi 
61
II. İlkenin Türk Ticaret Kanunlarındaki Yeri 
62
A. Mülga 6762 Sayılı TTK Bakımından 
62
B. 6102 Sayılı TTK Bakımından 
62
III. Ticaret Şirketlerinin İştigal Konusu Dışında Mal (Ürün) Satmalarının Hukuki Statüsü 
63
IV. Yargısal Kararlar 
63
V. Değerlendirme 
75
Kaynakça 
76
AYIPLI MAL DAVASINDA ONARIM BEDELİ İLE DEĞER KAYBI TAZMİNATI İLİŞKİSİ 
77
I. Genel Olarak 
77
II. Yargıtay İçtihatları 
77
III. Değerlendirme ve Görüşümüz 
82
Kaynakça 
84
7251 SAYILI KANUNLA HMK’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİK ÇERÇEVESİNDE BOZMADAN SONRA ISLAH–USULİ KAZANILMIŞ HAK İLİŞKİSİ 
85
I. 7251 Sayılı Kanun ile HMK m.177’ye Eklenen Hüküm 
85
A. Yeni Hüküm ve Gerekçesi 
85
B. Bozma Kararından Sonra Islah 
86
C. Bozmadan Sonra Islah Engeli Olarak Usulî Kazanılmış Hak Durumu 
87
II. 7251 Sayılı Kanundan Sonra Usulî Kazanılmış Hak–Islah İlişkisiyle İlgili Yargıtay Kararları 
88
III. Değerlendirme 
100
Kaynakça 
102
TÜKETİCİ SENETLERİNE (BONOLARINA) DAYALI DAVALARDA (İTİRAZIN İPTALİ, ALACAK, MENFİ TESPİT) DAVALARINDA GÖREVLİ MAHKEME SORUNU 
103
I. Hukuki Sorun 
103
II. Tüketici Senetleri 
103
III. Nama Yazalı Senetler 
103
IV. Tüketici Senedinin Nama Düzenlenmemesi ve Sonuçları 
104
V. Görevli Mahkeme Sorunu 
107
VI. Değerlendirme 
112
Kaynakça 
114
KESİNLEŞEN KISMİ DAVADA ALINAN BİLİRKİŞİ RAPORUNUN
EK DAVADAKİ ETKİSİ SORUNU 
115
I. Hukuki Sorun 
115
II. Yüksek Yargı Kararları 
115
III. Görüşüm 
127
A. Bilirkişi Raporunun İspat Değeri ve Değerlendirilmesi 
127
B. Kararların Değerlendirilmesi 
128
Kaynakça 
130
GİZLİ AYIBIN İHBARI VE İHBAR VAKIASININ İSPATI 
131
I. Gizli Ayıp Kavramı 
131
II. Gizli Ayıbın Önemi (İşlevi) 
133
III. Ayıp İhbarının Zorunlu Olması 
134
IV. Ayıp İhbarının İspatı 
135
A. İhbarın Şekli 
135
B. İhbarın ispatı 
135
C. İhbar Yerine Geçen İşlemler 
138
Kaynakça 
143
AYIPLI MAL DAVASINDA EMSAL NİTELİĞİNDE YENİ İÇTİHATLAR VE BUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
145
Gizli Ayıp Halinde Garanti Süresi ile Zamanaşımı Süresinin Dolmasının Dava Açılmasına (Seçimlik Hakların İstenmesine) Engel Olmadığı 
145
I. İçtihat 
145
II. Açıklama 
147
Değer Kaybı Tazminatı 
148
I. İçtihatlar 
148
II. Açıklama 
155
A. Değer Kaybı Türleri 
155
1. Malın Piyasa Değerinin Düşmesinden Kaynaklanan Değer Kaybı 
155
2. Malın Hasarlanmasından Kaynaklı Değer Kaybı 
156
3. Alıcının (Tüketicinin) Sebep Olduğu Kazadan Kaynaklanan Değer Kaybı 
157
B. Değer Kaybı Tazminatın Seçimlik Haklardan Farkı 
157
Seçimlik Hakkın Hatalı Tayini 
158
I. İçtihat 
158
II. Açıklama 
160
Kaynakça 
162
KESİN SÜRE ARA KARARININ TEMEL ÖZELLİKLERİ 
163
I. Genel Olarak Usul Hukukunda Süre 
163
II. Kesin Süre 
163
A. Kavramı 
163
B. Kaynağı 
164
C. Yaptırımı 
164
III. Kesin Süre Kararında Uyulması Gereken Özellikler 
165
IV. Emsal İçtihatlar 
167
Kaynakça 
181
TÜKETİCİ MAHKEMESİNİN GÖREVİNİN BELİRLENMESİNDE SÖZLEŞME İLİŞKİSİNİN ROLÜ 
183
I. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 23/06/2021 tarih ve E. 2021/3986, K. 2021/7143 Sayılı Kararı 
183
II. Değerlendirme 
187
A. Tüketici Tanımının Tarihsel Gelişimi 
187
B. Tüketici Sıfatının Kazanılması İçin Sözleşme İlişkisinin Şart Olmaması 
187
C. Kararın Değerlendirilmesi 
190
Kaynakça 
192
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARINA İTİRAZ DAVASINDA
YENİ VAKIALARIN İLERİ SÜRÜLÜP SÜRÜLEMEYECEĞİ SORUNU 
193
I. Genel Olarak İtiraz Davası 
193
II. İtiraz Davasının Süresi 
193
III. İtiraz Sebepleri 
198
A. Genel Olarak 
198
IV. THH Nezdinde İleri Sürülmeyen Savunma Sebeplerinin İtiraz Davasında İleri Sürülüp Sürülemeyeceği 
199
A. İtiraz Davasının Hukuki Niteliği 
199
B. Öğreti 
200
1. Uygulama 
200
C. Görüşümüz 
203
Kaynakça 
206
EMSAL İÇTİHATLAR IŞIĞINDA CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ
HUKUK DAVASINA ETKİSİ 
207
I. Yasal Düzenleme 
207
II. Hukuki Açıklamalar 
207
III. TBK m.74’ün Kapsamı 
208
IV. Emsal Yargıtay Kararları 
212
Kaynakça 
221
TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ MANEVİ TAZMİNATA
KARAR VEREBİLİR Mİ? 
223
I. Manevi Tazminat Kurumu 
223
II. Yasal Düzenlemeler 
224
III. 6502 Sayılı TKHK Açısından Manevi Tazminat 
225
IV. Manevi Tazminatın Takdiri 
226
V. Tüketici Hakem Heyetlerinin Manevi Tazminata Karar Verip Veremeyecekleri 
228
A. Öğreti 
228
B. Yargı Kararları 
229
VI. Değerlendirme ve Sonuç 
236
Kaynakça 
238
7293 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİĞE GÖRE
TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN OLUŞUMU, GÖREV SINIRI VE
İTİRAZ DAVASINDA YARGILAMA GİDERİ 
239
I. Giriş 
239
II. Tüketici Hakem Heyetlerinin Yeniden Yapılandırılması 
239
III. Madde Hükümleri, Gerekçeleri ve Açıklamalar 
239
A. Yeniden Yapılanma 
239
B. Tüketici Hakem Heyetlerinin Görev Sınırı 
241
IV. Tüketici Hakem Heyetlerinin Yetki Alanı 
243
V. Tüketici Hakem Heyeti Kararlarına İtiraz ve Yargılama Giderlerinden Sorumluluk 
244
VI. Yürürlük Tarihi 
247
Kaynakça 
248
ANAYASA MAHKEMESİ’NİN BELİRSİZ ALACAK DAVASINA İLİŞKİN
KARARI ÜZERİNE 
249
I. Anayasa Mahkemesi’nin Başvuru No: 2019/12190 Sayılı ve 22.02.2022 Tarihli Kararı, 
249
A. Adil Yargılanma Hakkına Yönelik İhlal İddiaları 
253
1. Mahkemeye Erişim Hakkının İhlal Edildiğine İlişkin İddia 
253
a. Başvurucunun İddiaları 
253
b. Değerlendirme 
253
i. Kabul Edilebilirlik Yönünden 
254
ii. Esas Yönünden 
254
(a) Hakkın Kapsamı ve Müdahalenin Varlığı 
254
(b) Meşru Amaç 
257
(c) Ölçülülük 
258
(i) Genel İlkeler 
258
(ii) İlkelerin Olaya Uygulanması 
259
II. Değerlendirme 
264
A. Hukuki Sorun, İçtihatlar ve Görüşler 
264
B. İhlale İlişkin AYM Kararının Mevcut Davalara ve Uygulamaya Etkisi 
266
C. Sonuç Yerine 
267
Kaynakça 
270
TÜKETİCİNİN AYIPLI MALI İHBAR KÜLFETİNİN BULUNMADIĞINA
DAİR YENİ BİR KARAR İNCELEMESİ 
271
(YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ’NİN 15.11.2021 TARİH VE E. 2021/3983,
K. 2021/11401 SAYILI KARARI) 
271
I. 28.05.2014 Tarihinden Önce Satılmış Olan Mallardaki Ayıplar Yönünden 
271
II. 28.05.2014 Tarihinden Sonra (6502 Sayılı TKHK döneminde) Satılmış Olan Mallardaki Ayıplar Yönünden 
272
A. Teslimden İtibaren 6 Ay İçinde Ortaya Çıkan Ayıplar Yönünden 
272
B. Teslimden İtibaren 6 Aydan Sonra Ortaya Çıkan Ayıplar Yönünden 
272
C. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 15.11.2021 tarih ve E. 2021/3983, K. 2021/11401 Sayılı Kararı 
274
III. Değerlendirme 
279
Kaynakça 
280
AVUKATLIK ÜCRETİNİN TAHSİLİ İÇİN BELİRSİZ ALACAK DAVASI AÇILIP AÇILAMAYACAĞI SORUNU 
281
I. Genel Olarak 
281
II. Avukatlık Ücreti Hakkında Belirsiz Alacak Davası Açılabilir Görüşünü İçeren İçtihatlar 
282
III. Avukatlık Ücreti Hakkında Belirsiz Alacak Davası Açılamaz Görüşünü İçeren İçtihat 
298
IV. Değerlendirme 
301
A. Kanaatimiz 
301
B. İzlenmesi Gereken Yöntem 
301
Kaynakça 
306
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARINA İTİRAZ DAVASINDA DURUŞMA YAPILMASI ZORUNLU MUDUR? 
307
I. Hukuki Sorun 
307
II. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 14.03.2022 Tarih ve E. 2022/1046, K. 2022/2167 Sayılı Kararı 
307
III. Verilecek Kararlar Bakımından İnceleme 
311
A. Değiştirerek veya Düzelterek Onama Kararları 
311
B. Diğer Kararlar 
312
IV. Değerlendirme ve Sonuç 
318
Kaynakça 
320
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU’NUN 17.02.2022 TARİH VE ESAS NO: 2021/ (22)9–517, KARAR NO: 2022/152 SAYILI KARARINA GÖRE DELİL GÖSTERME HAKKININ SINIRLARI VE SONRADAN DELİL GÖSTERME 
321
I. Karar Metni 
321
II. Değerlendirme 
338
A. Dava ve Cevap Dilekçelerinde Gösterilen Deliller Bakımından 
338
1. Dava Dilekçesinde 
338
2. Cevap Dilekçesinde 
339
3. Ortak hükümler 
339
B. Ara Sonuçlar 
340
C. Sonradan Delil Gösterilmesi 
341
Kaynakça 
345
AVUKATLIK ÜCRET ALACAĞI DAVASINDA BİLİRKİŞİYE BAŞVURULMASI 
347
I. Hukuki Konularda Bilirkişiye Başvurulması Yasağı 
347
II. Avukatlık Ücret Alacağı Davasında Durum 
348
A. Konunun Önemi 
348
B. Yargıtay İçtihatlarında Durum 
350
C. Değerlendirme ve Sonuç 
371
Kaynakça 
372
YENİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE GÖRE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN İŞLEYİŞİ 
373
I. Giriş 
373
II. Yürürlük 
373
III. Görev 
374
IV. Yetki 
375
V. Başvuru 
376
VI. Heyetlerin Çalışma Sistemi ve Karar Vermesi 
377
A. Belge ve Bilgi İsteme Yetkisi 
377
B. Bilirkişiye Başvurma Yetkisi 
378
1. Ön Koşul: Belge ve Bilgilerin Dosyaya Kazandırılmasından Sonra Bilirkişinin Görevlendirilmesi Gerektiği 
378
2. Bilirkişinin Görevlendirilmesi 
378
3. Bilirkişiye Bir Kez Başvurulabilmesi 
379
4. Bilirkişi Sayısı 
379
5. Bilirkişi Ücreti 
379
6. Bilirkişi Görevlendirilmesinin Esasları 
380
7. Bilirkişinin Görev Süresi 
382
8. Bilirkişi Raporunun Özellikleri 
382
9. Bilirkişi Raporunun (Görüşünün) Değerlendirilmesi 
383
10. Bilirkişilerin Denetlenmesi 
383
C. İnceleme Şekli ve Toplantı 
384
D. Karar Verilmesi 
384
1. Kararın Özellikleri 
384
2. Kararın Tebliği 
386
3. Kararın Yerine Getirilmesi 
387
4. Kararın Düzeltilmesi ve Tamamlanması 
387
5. Karara İtiraz ve Sonuçları 
387
Kaynakça 
389
AYIPLI MALDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASININ BELİRSİZ ALACAK DAVASI OLARAK AÇILABİLMESİ 
391
I. Ayıplı Maldan Kaynaklı Bazı Taleplerin Belirsiz Alacak Davasına Konu Olabilmesi 
391
II. Dava Türü Konusundaki Beyan ve Bağlayıcılığı 
394
III. Belirsiz Alacak Davası Koşullarının Bulunmaması Hâlinde Yapılması Gereken İşlem 
396
IV. Değerlendirme 
405
Kaynakça 
407
Yazarın Özgeçmişi ve Diğer Yapıtları 
409