Medeni Kanun, Borçlar Kanunu ve Özel Kanunlara Göre Asliye ve Sulh Hukuk Mahkemesi Uygulamaları (2 Cilt) Aydın Tekdoğan  - Kitap
Medeni Kanun, Borçlar Kanunu ve Özel Kanunlara Göre

Asliye ve Sulh Hukuk Mahkemesi Uygulamaları

(2 Cilt)

1. Baskı, 
Şubat 2016
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
2696
Barkod:
9789750236228
Kapak Türü:
Ciltli
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
Hukuk mahkemeleri teşkilatında asıl mahkeme olarak yer alan asliye hukuk mahkemesi bu niteliği nedeniyle, kanunlarla belirtilen konularda görevli olan ihtisas mahkemelerinin (ticaret, aile, tüketici gibi) baktığı işlerin dışında kalan, tüm işlere bakan genel görevli mahkemedir. Bunun yanında, kanunda belirtilen sınırlı konularda görevli olmasına rağmen en küçük yargı çevresinde dahi bakması gereken işleri bulunan mahkeme ise sulh hukuk mahkemesidir.
Bu kitap, yukarıda belirtilen her iki mahkemenin bakmakla görevli oldukları dava ve işler esas alınarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda, mevcut mevzuat çerçevesinde bakılan işler yürürlükteki kanunlardaki sistematiğe uygun olarak ele alınmış, her konuya teorik ve pratik bilgilerle yer verilmiş, en son içtihatlar ilgili bölüm altına işlenmiştir. Ayrıca bazı konulara son verilmeden önce AİHM uygulaması ile kararlara da yer verilmiştir.
Son olarak kitap, bir uygulayıcının 20 yıllık meslek yaşamı boyunca edindiği tecrübelerinden yola çıkarak ve uygulamayı esas alarak uygulayıcının yaşadığı sorunlara çözüm getirme amacını taşımaktadır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu
.
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu
.
Özel Kanunlar
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Birinci Kitap 
4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU 
Birinci Bölüm 
KİŞİLER HUKUKU 
1. ERGİN KILINMA (KAZA–İ RÜŞT) (TMK. 12) 
29
1.1. Fiil Ehliyeti İçin Aranan Şartlar 
29
1.2. Kaza–i Rüşt Kararı İçin Gereken Şartlar 
30
1.3. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
30
2. KİŞİLİK HAKKININ İHLALİNE İLİŞKİN UYGULAMALAR (TMK. 23, 24, 25.) 
31
2.1. Genel Olarak 
31
2.2. Kişilik Hakkının Yapılan (Yapılabilecek) Saldırılardan Korunmasına İlişkin Düzenlemeler 
33
2.2.1. Genel Olarak 
33
2.2.2. Hukuka Uygunluk Nedenleri 
34
A. Mağdurun (Zarar Görenin) Onayı 
34
B. Özel Hukuka Dayanan Bir Yetkinin Kullanılması 
34
C. Kamu Hukukuna Dayanan Bir Yetkinin Kullanılması 
34
2.3. Kişilik Hakkına Saldırı Halinde Açılabilecek Davalar 
35
2.3.1. Önleme Davası 
35
2.3.2. Durdurma Davası 
35
2.3.3. Saldırının Hukuka Aykırılığının Tespiti Davası 
35
2.3.4. Manevi Tazminat Davası 
35
2.4. Basın Yolu İle Kişilik Hakkının İhlali 
38
2.4.1. Genel Olarak 
38
2.4.2. Kamuya Mal Olmuş Kişiler Yönünden Kişilik Hakkı 
46
2.4.3. Basın Yolu İle Kişilik Haklarının Zarar Görmesi Halinde Hukuki Sorumluluk 
51
2.4.4. Yayının İnternet Üzerinden Yapılması Halinde Sorumluluk 
58
2.5. Borca Aykırılıktan Kaynaklanan İhlal Halinde 
60
2.6. Manevi Tazminat Miktarının Tayini 
60
2.7. Kişilik Hakkına İlişkin AHİM Uygulaması 
62
3. ADIN KORUNMASI (TMK. 26) 
63
3.1. Genel Olarak 
63
3.2. Adın Korunmasına İlişkin AHİM Uygulaması 
64
4. GAİPLİK DAVASI (TMK. 32–35) 
66
4.1. Gaiplik 
66
4.2. Kişinin Gaipliğine Hükmedilebilmesinin Şartları 
66
4.3. Yetkili Mahkeme 
68
4.4. Görevli Mahkeme 
68
4.5. İlan 
69
4.6. İspatı 
69
4.7. Gaiplik Kararının Sonuçları 
70
5. CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİNE İZİN DAVASI (TMK. 40) 
72
5.1. Genel Olarak 
72
5.2. Cinsiyet Değişikliğine İzin Verilebilmesinin Şartları 
72
6. DERNEKLER (TMK. 56–100) 
75
6.1. Genel Olarak 
75
6.2. Derneklerin Kuruluşu 
76
6.3. Dernek Üyeliği ve Üyeliğin Sona Ermesi 
76
6.4. Derneklerin Sona Ermesi 
80
6.4.1. Dağılma (İnfisah) Sebepleri 
80
6.4.2. Dağıtma (Fesih) Sebepleri 
83
A. Derneğin Amacının Sonradan Hukuka veya Ahlaka Aykırı Hale Gelmesi 
83
B. Derneğin Hukuka veya Ahlaka Aykırı Faaliyette Bulunması 
84
C. Kanunun Emredici Hükümlerinin Yerine Getirilmemesi 
84
7. VAKIFLAR (TMK. 101–117) 
87
7.1. Genel Olarak 
87
7.2. Vakfın Kuruluşu 
88
7.2.1. Resmi Senetle Vakıf Kurulması 
88
7.2.2. Ölüme Bağlı Tasarruf İle Vakıf Kurulması 
97
7.3. Vakfın Sona Ermesi 
98
7.3.1. Vakfın Kendiliğinden Sona Ermesi 
98
7.3.2. Vakfın Mahkeme Kararı İle Sona Ermesi 
100
7.4. Sona Ermenin Sonuçları 
101
7.5. Yargıtay Kararları 
103
İkinci Bölüm 
VESAYET HUKUKU 
1. VESAYET (TMK. 396–494) 
111
1.1. Vesayet Makamı Olan Sulh Hukuk Mahkemesi 
111
1.1.1. Görevleri 
111
1.1.2. Vesayet Makamının İzni İle Yapılabilen İşler 
112
1.2. Denetim Makamı Olan Asliye Hukuk Mahkemesi 
114
1.2.1. Görevleri 
114
1.2.2. Denetim Makamının Onayı İle Yapılabilecek İşler 
117
1.3. Vasi 
121
1.3.1. Vasilik Ehliyeti 
121
1.3.2. Vesayeti Gerektiren Haller ve Usulü 
123
A. Küçüklük 
123
B. Akıl Hastalığı veya Akıl Zayıflığı 
124
C. Savurganlık, Alkol veya Uyuşturucu Madde Bağımlılığı, Kötü Yaşama Tarzı, Kötü Yönetim 
125
D. Özgürlüğü Bağlayıcı Ceza 
127
E. İstek Üzerine 
128
2. KAYYIM 
131
2.1. Temsil Kayyımı 
131
2.2. Yönetim Kayyımı 
132
3. YASAL DANIŞMAN 
136
3.1. Genel Olarak 
136
3.2. Çeşitleri 
137
3.3. Yasal Danışmanın Görüşünün Alınması Gereken İşler 
137
4. KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI (TMK. 432–437) 
138
Üçüncü Bölüm 
MİRAS HUKUKU 
1. MİRASÇILIKTAN (ISKAT) ÇIKARMA (TMK. 510–513) 
139
1.1. Genel Olarak 
139
1.2. Iskat Çeşitleri 
141
1.2.1. Cezai Iskat 
141
A. Genel Olarak 
141
B. Cezai Iskatın Nedenleri (TMK. 510.) 
142
C. Cezai Iskatın Sonuçları (TMK. 511.) 
143
1.2.2. Koruyucu (Borç Ödemeden Aciz Nedeniyle) Iskat (TMK. 513.) 
145
1.3. Mirastan Yoksunluk İle Benzerlikleri ve Farkları 
146
1.4. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
146
2. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR 
146
2.1. Miras Sözleşmesi (TMK. 527–530., 545–549.) 
147
2.1.1. Olumlu Miras Sözleşmesi (TMK. 527.) 
147
2.1.2. Mirastan Feragat Sözleşmesi (TMK. 528.) 
148
A. Genel Olarak 
148
B. Feragat Eden Mirasçının Mirasbırakanın Borçlarından Sorumluluğu 
149
2.2. Mirasbırakanın Sözleşmeden Dönmesi (TMK. 546–547) 
149
2.3. Vasiyetname (TMK. 531–544) 
151
2.3.1. Yapılış Şekillerine Göre Vasiyetnameler 
151
A. Resmi Vasiyetname 
151
B. El Yazılı Vasiyetname 
153
C. Sözlü Vasiyetname 
153
2.3.2. Niteliklerine Göre Vasiyetnameler 
154
A. Mirasçı Ataması 
154
B. Belirli Mal Vasiyeti 
155
C. Yedek Mirasçı Atama (Basit İkame) 
157
D. Artmirasçı Atama (Fevkalede İkame) 
157
E. Tedarik Vasiyeti 
157
2.3.3. Vasiyetten Dönme (Rücu) 
157
2.3.4. Vasiyetnamelerde Yüklemeler ve Koşullar 
159
2.3.5. Vasiyetnamenin Ziyaı (Yokolması) 
160
2.3.6. Vasiyetnamenin Yerine Getirilmesi (Tenfizi) 
161
2.3.7. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi (Tenfiz Memuru) 
167
3. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN İPTALİ (TMK. 557–559) 
168
3.1. Genel Olarak 
168
3.2. İptal Davası Açma Hakkı Olan Mirasçılar 
168
3.3. İptal Nedenleri 
169
3.3.1. Ehliyetsizlik Sebebiyle İptal 
169
3.3.2. Yanılma, Aldatma, Korkutma veya Zorlama Nedeniyle İptal 
172
3.3.3. Hukuka ve Ahlaka Aykırılık Nedeniyle İptal 
174
3.3.4. Şekle Aykırılıktan İptal 
174
3.4. İptal Def'i 
183
3.5. hak düşürücü Süre 
184
3.5.1. İyiniyetli Zilyede Karşı 
184
3.5.2. Kötüniyetli Zilyede Karşı 
184
4. MURİS MUVAZAASI 
185
5. TENKİS DAVASI (TMK. 560–571.) 
210
5.1. Genel Olarak 
210
5.2. Saklı Paylar 
213
5.3. Tenkis Davasında Davacı ve Davalı 
214
5.4. Harcama Özgürlüğü (Tasarruf Nisabı) 
214
5.5. Tereke 
215
5.6. Seçimlik Hak 
225
5.7. Tenkiste Sıra 
229
5.8. İspat Sorunu 
229
5.9. Hak Düşürücü Süre 
233
5.10. Tenkis Def'i 
236
6. MİRASIN AÇILMASI (TMK. 575–577) 
236
7. MİRASTAN YOKSUNLUK (TMK. 578–579.) 
237
7.1. Genel Olarak 
237
7.2. Mirastan Yoksunluk Nedenleri 
237
7.3. Iskat (Çıkarma) İle Benzerlikleri ve Farkları 
238
8. KORUMA ÖNLEMLERİ (TMK. 589–597.) 
239
8.1. Genel Olarak 
239
8.2. Terekenin Mühürlenmesi ve Defterinin Tutulması (Yazımı) 
241
8.3. Terekenin Resmen İdaresi 
242
8.4. Vasiyetnamelerle İlgili İşlemler 
242
9. MİRASÇILIK (VERASET) BELGESİ (TMK. 598) VE İPTALİ 
245
9.1. Genel Olarak 
245
9.2. Mirasçılık Ehliyeti 
246
9.3. Mirasçılık Sıfatını Sona Erdiren Sebepler 
246
9.4. Mirasçılık Belgesinin Niteliği ve Sonuçları 
246
9.5. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
249
10. MİRASIN KAZANILMASI (TMK. 599) 
252
11. MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU (599/2–641) 
257
12. MİRASIN REDDİ (TMK. 605–618.) 
265
12.1. Mirasın Gerçek Reddi 
265
12.2. Mirasın Hükmen Reddi 
267
12.3. Mirasın Reddi Hakkının Düşmesi 
274
12.4. Mirasın Reddinin Sonuçları 
277
12.5. Alacaklılarına Zarar Vermek Amacıyla Mirası Reddi 
281
12.6. Mirasın Reddi Halinde Mirasçıların Tereke Borçlarından Sorumluluğu 
284
12.7. Mirasın Reddinin İptali Halinde Mirasçıların Tereke Borçlarından Sorumluluğu 
284
13. MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASI (TMK’nın 637–639.) 
285
14. MİRAS ORTAKLIĞI (TMK. 640–645.) 
288
15. TEREKE TEMSİLCİSİ (TMK. 640/3) 
288
16. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ (TAKSİM DAVASI) (TMK. 642–645.) 
292
17. MİRASTA DENKLEŞTİRME (İADE) DAVASI (TMK. 669–675.) 
295
17.1. Genel Olarak 
295
17.2. Kanunun Denkleştirmeye Tabi Tuttuğu Kazandırma Çeşitleri 
298
17.3. Tenkis Davasından Farkları 
300
18. MİRAS TAKSİM SÖZLEŞMESİ (TMK. 676.) 
300
19. MİRAS PAYININ DEVRİ (TMK. 677–678.) 
302
Dördüncü Bölüm 
EŞYA HUKUKU 
1. AYNİ HAK 
305
1.1. Genel Olarak 
305
1.2. Sınırsız Ayni Hak (Mülkiyet Hakkı) 
306
1.2.1. Genel Olarak 
306
1.2.2. Bütünleyici Parça (Mütemmim Cüz) 
307
A. Bütünleyici Parça Kavramı 
307
B. Bütünleyici Parça Sayılabilmesi İçin 
308
C. Muhtesatın Aidiyetinin Tespitine İlişkin İçtihatlar ve Kararlar 
309
1.2.3. Eklenti 
314
A. Eklenti Kavramı 
314
B. Eklenti Sayılabilmesi İçin 
314
1.2.4. Mülkiyetin Çeşitleri 
315
A. Paylı (Müşterek) Mülkiyet (TMK 688–700) 
315
a. Paylı Mülkiyetin Niteliği 
315
b. Paylı Mülkiyette Yönetim 
316
aa. Olağan Yönetim İşlerinde 
316
bb. Önemli Yönetim İşlerinde 
317
cc. Olağanüstü Yönetim İşlerinde 
320
dd. Hakim Müdahalesi 
322
c. Paydaşların Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğu 
323
B. Elbirliği (İştirak Halinde) Mülkiyet (TMK. 701–703) 
325
a. Elbirliği Mülkiyetinin Niteliği 
325
b. Elbirliği Mülkiyetinde Ortakların Hak ve Yetkileri 
325
1.2.5. Ortaklığın Giderilmesi (İzale–i Şuyu) (TMK. 698–699) 
330
1.2.6. Mülkiyet Hakkının Korunması 
347
A. Ulusal Hukuk Uygulaması 
347
a. El Atmanın Önlenmesi Davası (TMK. 683) 
348
aa. Malikin Hak ve Yetkileri 
348
cc. İspat Yükü 
354
b. İstihkak Davası (TMK. 683) 
373
aa. Niteliği 
373
bb. Davanın Tarafları 
373
cc. Taşınır Davasından (TMK. 989.) Farkları 
374
B. AİHM Uygulaması 
374
1.2.7. Taşınmaz Mülkiyeti (TMK. 704–761) 
381
A. Taşınmaz Mülkiyetinin Kapsamı 
381
B. Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması 
383
a. Aslen Kazanılması–Devren Kazanılması 
383
b. Tescille Kazanılması 
387
aa. Genel Olarak 
387
bb. Resmi Şekil 
388
cc. İnançlı Temlik Yolu İle Tescil 
390
dd. Tescilsiz Kazanılması Halleri 
390
ee. Mahkeme Kararı (Cebri Tescil Davası) 
391
1.2.8. Satış Vaadine Dayalı Tapu Tescili (TMK. 716/1.) 
401
1.2.9. Olağan Zamanaşımı İle Mülk Edinme (TMK. 712) 
420
1.2.10. Olağanüstü Zamanaşımı İle Mülk Edinme (TMK. 713) 
421
A. Genel Olarak 
421
B. Taşınmazın Niteliği 
426
C. Tapuda Kayıtlı Taşınmazlar Yönünden 
447
D. Tapuya Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar Yönünden 
449
E. Zilyetlik 
458
F. İlan 
462
G. Yeni Arazi Oluşması 
473
1.2.11. Haksız İnşaat (TMK. 722–724) 
474
A. Genel Olarak 
474
B. Haksız Yapı Kavramı 
480
C. Haksız Yapı Yapılmasının Sonuçları 
481
a. Yapının Kaldırılması (TMK. 722/2–3.) 
481
b. Yapının Kaldırılmamasına Karşılık Malzeme Malikine Tazminat Verilmesi (TMK’nın 723) 
482
c. Arazinin Mülkiyetinin Malzeme Malikine Geçirilmesi (TMK’nın 724) 
484
1.2.12. Taşkın Yapı (TMK. 725) 
487
A. Genel Olarak 
487
B. Taşkın Yapı Kavramı 
490
C. Temliken Tescil Koşulları 
491
a. Taşkın Yapı Malikinin İyiniyetli Olması Zorunluluğu 
491
b. Taşkın Yapının İmar Mevzuatına Uygun İnşaa Edilmiş Olması Zorunluluğu 
494
c. Durum ve Koşulların Haklı Göstermesi Zorunluluğu 
495
1.2.13. Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu (TMK. 730) 
502
A. Genel Olarak 
502
B. Taşınmaz Malikinin Sorumluluğunun Şartları 
504
a. Taşkın Bir Kullanım Söz Konusu Olmalıdır 
504
b. Taşkın Kullanım Taşınmaz Bir Maldan Kaynaklanmalıdır 
504
c. Bir Zararın Doğmuş Olması Gerekir 
504
d. Zarar İle Taşkın Kullanma Arasında Uygun Nedensellik Bağı Bulunmalıdır 
506
e. Taşkın Kullanım Hukuka Aykırı Olmalıdır 
506
C. Taşkın Kullanma Halinde Açılabilecek Davalar 
506
a. Önleme Davası 
506
b. Tazminat Davası 
507
c. Eski Hale İade Davası 
507
D. Yapı Malikinin Sorumluluğundan Farkları 
507
1.2.14. Önalım (Şufa) Davası 
508
A. kanuni Önalım Hakkı (TMK. 732) 
508
a. Genel Olarak 
508
b. Önalım Davasının Tarafları 
512
c. hak düşürücü Süre 
515
d. Bedelde Muvazaa İddiası 
515
e. Fiili Taksim Halinde 
518
f. Önalım Bedeli 
523
B. Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı 
524
1.2.15. Komşu Hakkı (TMK. 737) 
526
A. Genel Olarak 
526
B. Komşu Kavramı 
528
C. Taşkınlık Kavramı 
528
D. Taşkın Kullanımın Yaptırımları 
533
1.2.16. Mecra Hakkı (TMK. 727, 744–746) 
537
1.2.17. Geçit Hakkı (TMK. 747) 
541
A. Zorunlu Geçit Hakkı Tanınmasının Şartları 
542
a. Her İki Taşınmazında Özel Mülkiyete Konu ve Tapuya Kayıtlı Olmaları Gerekir 
542
b. Genel Yola Çıkma İhtiyacının Bulunması Gerekir 
542
c. Geçit Bedeli Depo Edilmelidir 
544
1.2.18. Taşınır Mülkiyeti (TMK. 762–778) 
547
A. Konusu 
547
B. Taşınır Mülkiyetinin Kazanılması Halleri 
548
a. Mülkiyetin Nakli Yolu İle 
548
aa. Zilyetliğin Devri 
548
bb. Mülkiyeti Muhafaza Sözleşmesi 
550
b. Sahiplenme (İhraz) Yolu İle Kazanılması 
550
c. Buluntu Eşyada Kazanılması 
550
d. İşleme Yolu İle 
551
e. Karışma ve Birleşme Yolu İle 
551
f. Zamanaşımı İle 
551
1.3. Sınırlı Ayni Haklar 
551
1.3.1. Genel Olarak 
551
1.3.2. Sınırlı Ayni Haklarda Sıra 
552
1.3.3. Çeşitleri 
553
A. İrtifak Hakkı 
554
a. Genel Olarak 
554
b. İrtifak Hakkı Çeşitleri 
555
aa. Şahıs Lehine Tesis Olunan İrtifak Hakları 
555
bb. İntifa Hakkı (TMK. 794–822) 
555
aaa. Genel Olarak 
555
bbb. İntifa Hakkının Kurulması Şekli 
559
ccc. İntifa Hakkı Sahibinin Hakları 
560
ddd. İntifa Hakkı Sahibinin Yükümlülükleri 
561
eee. İntifa Konusu Eşya Malikinin Hakları 
562
fff. İntifa Konusu Eşya Malikinin Yükümlülükleri 
563
ggg. İntifa Hakkının Sona Ermesi 
563
cc. Sükna (Oturma) Hakkı (TMK. 823–825) 
566
dd. Taşınmaz Lehine İrtifak Hakları 
567
ee. Diğer İrtifak Hakları 
573
aaa. Üst Hakkı 
573
bbb. Kaynak Hakkı 
576
ccc. Diğer İrtifak Hakları 
576
B. Taşınmaz Yükü (TMK. 839–849) 
576
C. Rehin Hakkı 
578
a. Genel Olarak 
578
b. Çeşitleri 
580
aa. Taşınmaz Rehni 
581
aaa. Genel Olarak 
581
bbb. İpotek 
585
ccc. İpotekli Borç Senedi ve İrat Senedi 
606
bb. Taşınır Rehni (TMK. 939–972) 
607
aaa. Genel Olarak 
607
bbb. Alıkoyma (Hapis) Hakkı (TMK. 950–953) 
610
2. ZİLYETLİK (TMK. 973–996) 
612
2.1. Genel Olarak 
612
2.2. Mülkiyet Karinesi 
613
2.3. Zilyetliğin Devri 
614
2.4. Zilyetliğin Kazanılması 
614
2.4.1. Zilyetliğin Aslen Kazanılması 
614
2.4.2. Zilyetliğin Devren Kazanılması 
614
2.5. Zilyetlik Çeşitleri 
615
2.6. Zilyetliğin Korunması 
616
2.6.1. Savunma Hakkı (TMK. 981) 
616
2.6.2. Zilyetliğin İadesi Davası (TMK. 982) 
616
2.6.3. Tecavüzün Önlenmesi Davası (TMK. 983) 
617
2.7. Taşınır Davası (TMK. 988–991) 
622
2.7.1. Niteliği 
622
2.7.2. İstihkak Davasından Farkları 
623
2.7.3. Zilyetlik Davasından Farkları 
624
2.8. İyiniyetli Zilyedin Geri Verme Sorumluluğu (TMK. 993–994) 
624
2.9. Kötüniyetli Zilyedin Geri Verme Sorumluluğu: Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil) 
(TMK. 995) 
626
3. TAPU SİCİLİ 
658
3.1. Tapu Kaydında Düzeltme 
658
3.2. Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Sorumluluk (TMK. 1007) 
671
3.3.1. Genel Olarak 
683
3.3.2. Tapu Siciline Şerhedilebilecek Şahsi Haklar 
687
3.3.3. Geçici Tescil Halleri 
691
3.4. Tapu Siciline Güvenin Korunması (TMK. 1023) 
693
3.4.1. Genel Olarak 
693
3.4.2. Tapu Kütüğüne Güven İlkesinden Yararlanma Şartları 
695
3.4.3. Tapuya Güven İlkesinin İstisnaları 
699
İkinci Kitap 
6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU 
Birinci Bölüm 
SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ 
1. GENEL HÜKÜMLER 
707
1.1. Sözleşme Özgürlüğü İlkesi (TBK. 26.) 
707
1.2. Genel İşlem Koşulları (TBK. 20–25) 
713
1.3. Kesin Hükümsüzlük (Butlan) (TBK. 27) 
718
1.3.1. Genel Olarak 
718
1.3.2. Kesin Hükümsüzlük Nedenleri 
720
A. Taraflardan Birinin Hukuki İşlem Ehliyetine Sahip Olmaması 
720
a. Fiil Ehliyeti (TMK. 9–15) 
720
b. Fiil Ehliyeti İçin Aranan Şartlar 
720
B. Sözleşmenin Konusunun Kanunun Emredici Hükümlerine Aykırı Olması 
728
C. Sözleşmenin Konusunun Kamu Düzenine Aykırı Olması 
729
D. Sözleşmenin Konusunun Ahlaka Aykırı Olması 
732
E. Sözleşmenin Konusunun Kişilik Haklarına Aykırı Olması 
737
F. Sözleşmenin Konusunun Baştan İtibaren ve Objektif Olarak İmkansız Olması 
738
G. Sözleşmenin Geçerli Şekil Kurallarına Uygun Kurulmaması 
745
H. Sözleşmenin Muvazaalı Olması (TBK. 20) 
745
a. Genel Olarak 
745
b. Muvazaa Çeşitleri 
748
c. Muvazaanın Unsurları 
751
aa. Görünüşteki İşlem 
751
bb. Muvazaa Anlaşması 
753
cc. Aldatma Kastı 
753
dd. Gizli İşlem 
753
d. Nisbi Muvazaa Çeşitleri 
756
e. Muvazaanın Sonuçları 
757
f. Muvazaa İddiasının İspatı 
761
1.4. Kısmi Butlan 
767
1.5. Tahvil 
768
1.6. Aşırı Yararlanma (Gabin) (TBK. 28.) 
768
1.6.1. Genel Olarak 
768
1.6.2. Aşırı Yararlanmanın Şartları 
770
A. Açık Oransızlık Bulunmalıdır 
770
B. Oransızlık, Zarar Görenin Zor Durumda Kalmasından veya Düşüncesizliğinden ya da Deneyimsizliğinden Yararlanılmak Suretiyle Gerçekleştirilmelidir 
771
1.6.3. Aşırı Yararlanmanın Sonuçları 
773
1.7. İrade Bozuklukları (TBK. 30–39) 
774
1.7.1. Genel Olarak 
774
1.7.2. Yanılma (Hata, Aldanma) 
775
A. Genel Olarak 
775
B. Esaslı Yanılma Halleri 
777
C. Yanılmanın Dürüstlük Kuralına Aykırı Olarak İleri Sürülememesi 
779
D. Yanılanın Tazminat Ödeme Borcu 
779
E. Saikte Yanılma (Saik Hatası) 
781
1.7.3. Aldatma (Hile, Yanıltma) 
782
A. Genel Olarak 
782
B. Aldatma Nedeniyle Hukuki İşlemin İptali Şartları 
784
a. Aldatma Fiili Bulunmalıdır 
784
b. Aldatma Kastı İle Yapılmalıdır 
786
c. Uygun Nedensellik (İlliyet) Bağı Bulunmalıdır 
786
1.7.4. Korkutma (İkrah–Tehdit) 
794
A. Genel Olarak 
794
B. Korkutma Nedeniyle Hukuki İşlemin İptali Şartları 
795
a. Bir Tehdit Olmalıdır 
795
b. Tehdit, Ağır ve Derhal Meydana Gelecek Bir Tehlikenin Mevcut Olduğu Kanaati Uyandırmalıdır 
796
c. Tehdit Kişinin Şahsına veya Yakınlarına Yönelik Olmalıdır 
797
d. Tehdit Hukuka Aykırı Olmalıdır 
797
e. Sözleşme, Tehdidin Etkisiyle Yapılmış Olmalıdır 
798
1.7.5. İrade Bozukluklarının Sonuçları 
800
1.8. İnançlı İşlem 
804
1.9. Temsil (TBK. 40–48) 
815
1.9.1. Genel Olarak 
815
1.9.2. Temsil Çeşitleri 
818
A. Dolaysız (Doğrudan) Temsil 
818
B. Dolaylı Temsil 
818
1.9.3. Temsil Yetkisinin Kapsamı 
818
1.9.4. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi 
824
1.9.5. Yetkisiz Temsil 
825
2. ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ 
831
2.1. Satım Sözleşmesi (TBK. 207–281) 
831
2.1.1. Genel Olarak 
831
2.1.2. Sözleşmenin Unsurları 
833
A. Satılan Mal (Mebi) 
833
B. Satım Parası (Semen) 
834
C. Anlaşma 
834
2.1.3. Satım Sözleşmesinde Maldaki Yarar (Nef'i) ve Zararın (Hasar) Geçişi (TBK.208) 
834
2.1.4. Türk Borçlar Kanununda Düzenlenen Satış Sözleşmeler 
836
A. Taşınır Satışı (TBK’nın 209–236) 
836
a. Genel Olarak 
836
B. Taşınır Satışında Satıcının Borçları 
837
a. Satılanın Zilyetliğini Devir 
837
b. Satıcının Devir Giderlerini Ödeme Borcu 
838
C. Satıcının Temerrüdü 
838
D. Satım Sözleşmesinde Zapttan Sorumluluk (Zapta Karşı Tekeffül) (TBK. 214–218) 
839
a. Genel Olarak 
839
b. Zapttan Sorumluluğun Şartları 
842
c. Zapttan Sorumluluğun Sonuçları 
843
E. Satım Sözleşmesinde Ayıbı Üstlenme (Ayıba Karşı Tekeffül) Borcu (TBK. 219–231) 
848
a. Genel Olarak 
848
b. Ayıptan Sorumluluğun Şartları 
849
c. Ayıp Halinde Alıcının Hakları 
852
aa. Sözleşmeden Dönme Hakkı 
853
bb. Bedelde İndirim İsteme Hakkı 
858
cc. Ücretsiz Onarım İsteme Hakkı 
862
dd. Satılanın Ayıpsız Bir Benzeri İle Değiştirilmesini İsteme Hakkı 
863
d. Ayıptan Sorumlulukta Zamanaşımı Süreleri 
863
F. Taşınır Satışında Alıcının Borçları 
864
a. Satış Bedelinin Ödenmesi ve Satılanın Devralınması (TBK. 232) 
864
b. Alıcının Temerrüdü 
865
B. Taşınmaz Satışı (TBK. 237–246) 
867
a. Genel Olarak 
867
b. Sözleşmenin Şekli 
867
aa. Resmi Şekil 
867
bb. Şekle Aykırılığın Dürüstlük Kuralı Gereği İleri Sürülememesi Hali 
873
c. Satış İlişkisi Doğuran Haklar (TBK. 238–242) 
874
aa. Tapu Kütüğüne Şerh 
874
bb. Devir ve Miras Yolu İle Geçiş 
875
cc. Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı 
875
C. Örnek Üzerine Satış (TBK. 247–248) 
876
D. Beğenme Koşuluyla Satış (TBK. 249–252) 
876
E. Taksitle Satış (TBK. 253–263) 
877
F. Ön Ödemeli Taksitle Satış (TBK. 264–273) 
882
G. Açık Artırma Yoluyla Satış (TBK. 274–281) 
885
2.2. Bağışlama Sözleşmesi (TBK. 285–298) 
886
2.2.1. Genel Olarak 
886
2.2.2. Bağışlama Sözleşmesinin Unsurları 
887
A. Kazandırıcı İşlem 
887
B. Karşılıksız Olma 
888
C. Sözleşme 
888
2.2.3. Bağışlama Ehliyeti 
888
A. Bağışlayan İçin 
888
B. Bağışlanan İçin 
889
2.2.4. Bağışlama Sözleşmesinin Çeşitleri ve Şekilleri 
889
A. Bağışlama Sözü Verme (Bağışlama Taahhüdü) 
889
B. Elden Bağışlama 
891
C. Koşullu (Şartlı) Bağışlama 
891
D. Yüklemeli (Mükellefiyetli) Bağışlama 
892
E. Yerine Getirilmesi Bağışlayanın Ölümüne Bağlı Bağışlama 
893
F. Dönme Koşullu (Rücü Şartlı) Bağışlama 
893
2.2.4. Bağışlama Sözleşmesinin Hükümleri 
894
A. Bağışlayanın Borçları 
894
B. Bağışlayanın Sorumlulukları 
894
a. İfa Etmemeden Doğan Sorumluluk 
894
b. Ayıptan ve Zapttan Sorumluluk 
895
2.2.5. Bağışlama Sözleşmesinin Sona Ermesi (Bağışlamanın Ortadan Kalkması) 
895
A. Bağışlamanın Geri Alınması 
895
B. Bağışlama Sözü Vermenin Geri Alınması 
897
C. Bağışlayanın Ölümü 
897
2.3. Kira Sözleşmesi (TBK. 299–378) 
898
2.3.1. Genel Hükümler 
898
A. Sözleşmenin Unsurları 
899
a. Anlaşma 
900
b. Kiralanan 
901
c. Kira Bedeli 
901
B. Sözleşmenin Süresi 
901
C. Kiraya Verenin Borçları 
902
a. Teslim Borcu 
902
b. Vergi ve Benzeri Yükümlülüklere Katlanma Borcu 
903
c. Yan Giderlere Katlanma Borcu 
903
d. Ayıbı Üstlenme (Ayıba Karşı Tekeffül Borcu) 
903
e. Zapttan Sorumluluk (Zapta Karşı Tekeffül Borcu) 
906
D. Kiracının Borçları 
907
a. Kira Bedelini Ödeme Borcu 
907
aa. Genel Olarak 
907
bb. Kiracının Temerrüdü 
916
b. Özenle Kullanma ve Komşulara Saygı Gösterme Borcu 
926
c. Temizlik ve Bakım Giderlerini Ödeme Borcu 
940
d. Ayıpları Kiraya Verene Bildirme Borcu 
940
e. Ayıpların Giderilmesine ve Kiralananın Gösterilmesine Katlanma Borcu 
940
E. Kiralananda Yenilik ve Değişiklik Yapılması 
940
a. Kiraya Veren Tarafından 
940
b. Kiracı Tarafından 
941
F. Alt Kira ve Kullanım Hakkının Devri 
944
a. Alt Kira Sözleşmesi 
944
b. Kira İlişkisinin Devri 
947
G. Kiralananın Kullanılmaması 
947
H. Takastan Feragat yasağı 
949
I. Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi 
949
a. Belirli Süreli Kira Sözleşmelerinde Sürenin Geçmesi 
950
b. Belirsiz Süreli Kira Sözleşmelerinde Fesih Bildirimi 
950
c. Olağanüstü Fesih 
951
İ. Kiralananın Geri Verilmesi 
952
J. Kiraya Verenin Hapis Hakkı 
952
2.3.2. Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları 
953
A. Kapsamı 
953
B. Bağlantılı Sözleşme yasağı 
955
C. Kullanım Giderleri 
955
D. Kiracının Güvence Vermesi 
956
E. Kira Bedeli 
956
a. Genel Olarak 
956
b. Kira Tespit Davası 
958
F. Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Sözleşmenin Sona Ermesi 
972
a. Bildirim Yolu İle 
972
b. Yargı Kararı İle 
975
aa. Kiraya Verenden Kaynaklanan Sebeplerle 
976
aaa. Konut veya İşyeri Gereksinimi Sebebiyle 
976
bbb. Yeni Malikin Konut veya İşyeri Gereksinimi Nedeniyle 
986
ccc. Kiralananın Kiraya Veren Tarafından Yeniden İnşası veya İmar İhtiyacı 
993
bb. Kiracıdan Kaynaklanan Sebeplerle 
994
aaa. Kiracının Yazılı Tahliye Taahhüdünde Bulunması 
995
bbb. Kiracının Kira Bedelini Ödememesi Sebebiyle İki Haklı İhtara Yol Açması 
996
ccc. Kiracının veya Birlikte Yaşadığı Eşinin Aynı İlçe veya Belde Belediye Sınırları İçerisinde Oturabileceği Konutunun Bulunması 
1003
G. Bağlantılı Hususlar 
1003
H. Kiracının Ölümünde Sözleşmenin Sürdürülmesi 
1004
2.3.3. Ürün Kirası (TBK 357–385) 
1005
A. Genel Olarak 
1005
B. Kiraya Verenin Borçları 
1005
C. Kiracının Borçları 
1005
D. Ürün Kirası Sözleşmesinin Sona Erme Sebepleri 
1006
E. Sona Ermenin Sonuçları 
1007
2.3.4. 6098 s. TBK’nın Kira Sözleşmeleri Yönünden Zaman Bakımından Uygulanması 
1008
2.4. Kullanım Ödüncü (TBK. 379–385) 
1008
2.4.1. Genel Olarak 
1008
2.4.2. Ödünç Alanın Borçları 
1009
A. Eşyayı Sözleşmede Kararlaştırılan Amacına Uygun Kullanmak 
1010
B. Ödünç Alınan Eşyayı Geri Verme Borcu 
1010
C. Eşyanın Bakım ve Giderlerini Karşılama Borcu 
1011
2.4.3. Ödünç Verenin Borçları 
1011
2.4.4. Sözleşmenin Sona Ermesi 
1012
A. Kullanma Amacı Belirlenmişse 
1012
B. Kullanma Amacı Belirlenmemişse 
1012
2.5. Tüketim Ödüncü (TBK. 386–392) 
1012
2.5.1. Genel Olarak 
1012
2.5.2. Ödünç Verenin Borçları 
1014
A. Ödünç Konusu Paranın Mülkiyetini Geçirme veya Teslim Borcu 
1014
B. Ödünç Verenin Zapta ve Ayıba Karşı Tekeffül Borcu 
1015
2.5.3. Ödünç Alanın Borçları 
1015
A. Ödünç Konusu Şeyi Kabul Borcu 
1015
B. İade Borcu 
1015
C. Faiz Ödeme Borcu 
1015
2.5.4. Sözleşmenin Sona Ermesi 
1015
2.6. Eser (İstisna) Sözleşmesi (TBK 470–486.) 
1019
2.6.1. Genel Olarak 
1019
2.6.2. Eser Sözleşmesinin Unsurları 
1026
A. Eser 
1026
B. Ücret 
1026
a. Ücretin Belirleme Şekilleri 
1027
aa. Götürü Ücret 
1027
bb. Değere Göre Ücret 
1036
C. Anlaşma 
1037
2.6.3. Yüklenicinin Hak ve Borçları 
1039
A. Teslim Borcu 
1039
a. Genel Olarak 
1039
b. Teslim Borcunu İfada Temerrüdün Şartları 
1044
c. Temerrüt Halinde İşsahibinin Sözleşmeden Erken Dönme Hakkı 
1045
d. Temerrüt Halinde İşsahibinin Seçimlik Hakları 
1050
aa. Borcun İfası İle Birlikte Gecikme Tazminatı İsteme Hakkı 
1050
bb. İfadan Vazgeçerek Olumlu (Müsbet) Zararın Tazminini İsteme Hakkı 
1054
cc. Sözleşmeden Dönerek Olumsuz (Menfi) Zararlarının Giderilmesini İsteme Hakkı 
1054
B. Özen Borcu 
1059
C. Eseri Bizzat Yapma Borcu 
1063
D. Malzeme ve Araç Sağlama Borcu 
1064
E. Bildirim (İhbar) Borcu 
1064
F. Ayıbı Üstlenme (Ayıba Karşı Tekeffül) Borcu 
1065
a. Genel Olarak 
1065
b. Ayıp Şekilleri 
1067
c. Ayıbı Üstlenme Borcunun Şartları (TBK. 747/1.) 
1068
aa. Teslim Şartı 
1068
bb. Gözden Geçirme ve İhbar Şartı 
1069
d. Ayıp halinde İşsahibinin Seçimlik Hakları 
1073
aa. Sözleşmeden Dönme Hakkı 
1073
bb. Bedelden İndirim İsteme Hakkı 
1075
cc. Eserin Ücretsiz Onarılmasını İsteme Hakkı 
1076
e. Ayıp Halinde Zamanaşımı 
1077
f. Ayıp Halinde Zararın Tazmini 
1079
g. Ayıp Halinde Ceza–i Şart 
1082
2.6.4. İşsahibinin Borçları 
1083
A. Ücret Ödeme Borcu 
1083
B. İşsahibinin Hakları 
1086
a. Yaklaşık Belirlenen Bedelin Aşılacağı Anlaşılıyorsa Sözleşmeden Dönme Hakkı 
1087
b. Tazminat Karşılığı Sözleşmeyi Fesih Hakkı 
1087
2.6.5. Eserin Yok Olması Halinde Zararın Geçişi 
1089
2.6.6. Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Zamanaşımı 
1090
2.7. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi 
1093
2.7.1. Genel Olarak 
1093
2.7.2. Geçerlilik Şekli 
1095
A. Genel Olarak 
1095
B. Şekil Zorunluluğunun İstisnaları 
1096
C. Şekle Aykırılığın Sonuçları 
1098
D. Sözleşmenin Geçersizliği Halinde Tarafların Hakları 
1098
2.7.3. Toplu Mülkiyette Yapılış Şekli 
1100
2.7.4. Tapu Kütüğüne Şerh 
1100
2.7.5. Arsa Sahibinin Yükümlülükleri 
1100
2.7.6. Arsa Sahibinin Hakları 
1102
2.7.7. Yüklenicinin Borçları 
1103
2.7.8. Yüklenicinin Hakları 
1112
2.7.9. Uygulamada Arsa Payı İnşaat Sözleşmelerinden Kaynaklanan Dava Türleri 
1113
A. Görevli Mahkeme 
1113
B. Nama İfaya İzin Davası 
1115
C. Sözleşmenin Feshi (Sözleşmeden Dönme) Davaları 
1117
a. Genel Olarak 
1117
b. İleriye Etkili Fesih 
1119
c. Geriye Etkili Fesih 
1119
d. Sözleşmeden Dönmenin Borçlara Etkileri 
1123
D. Tazminat Davaları 
1132
a. Eksik İşler Bedeli Davası 
1132
b. Ayıplı İşler Bedeli Davası 
1138
c. Gecikme Tazminatı – Cezai Şart 
1141
d. Diğer Tazminat Davaları 
1162
E. Tapu İptali ve Tescil Davaları 
1166
a. Arsa Sahibi Tarafından Açılan Tapu İptali–Tescil Davası 
1166
b. Yüklenici Tarafından Açılan Tapu İptali Tescil Davası 
1172
c. Kişisel Hakka Dayalı Üçüncü Kişi Tarafından Açılabilecek Davalar 
1188
2.8. Vekalet Sözleşmesi (TBK. 502–514) 
1199
2.8.1. Genel Olarak 
1199
2.8.2. Özel Yetki Gerektiren İşler 
1201
2.8.3. Vekilin Borçları 
1202
A. Talimatlara Uygun İfa Borcu 
1202
B. Şahsen İfa Borcu 
1207
C. Sadakat ve Özen Gösterme Borcu 
1209
D. Hesap Verme Borcu 
1237
2.8.4. Vekalet Verenin Borçları 
1245
A. Ücret Ödeme Borcu 
1246
B. Vekil Tarafından Yapılan Giderleri ve Verilen Avansları Ödeme Borcu 
1263
C. Vekalet Veren Hesabına Yüklendiği Borçtan Vekili Kurtarma Borcu 
1263
D. Vekile Avans Verme ve Karşılık Sağlama Borcu 
1264
E. Vekaleti İfa Sebebiyle Vekilin Uğradığı Zararı Tazmin Borcu 
1264
2.8.5. Vekalet Sözleşmesinin Sona Ermesi 
1264
2.9. Simsarlık Sözleşmesi (TBK. 520–525) 
1269
2.10. Vekaletsiz İşgörme (TBK. 526–531) 
1279
2.10.1. Genel Olarak 
1279
2.10.2. Vekaletsiz İşgörme Halleri 
1281
A. Gerçek (Caiz Olan) Vekaletsiz İşgörme 
1281
B. Gerçek Olmayan Vekaletsiz İşgörme 
1281
2.10.3. İşgörenin Hakları ve Borçları 
1281
2.10.4. İşsahibinin Hak ve Borçları 
1282
2.11. Komisyon Sözleşmesi (TBK. 532–546) 
1289
2.11.1. Komisyoncunun Borçları 
1289
2.11.2. Komisyoncunun Hakları 
1290
2.12. Havale (TBK. 555–560) 
1292
2.12.1. Genel Olarak 
1292
2.12.2. Havale Eden İle Havale Alıcısı Arasındaki İlişki 
1293
2.12.3. Havale Ödeyicisinin Borcu 
1293
2.12.4. Havale Ödeyicisi İle Havale Alıcısı Arasındaki İlişki 
1294
2.12.5. Havaleyi Geri Alma 
1295
2.13. Kefalet Sözleşmesi (TBK. 581–603) 
1300
2.13.1. Genel Olarak 
1300
2.13.2. Kefalet Sözleşmelerinin Geçerlilik Şartı 
1304
2.13.3. Eşin Yazılı Rızası (TBK. 584.) 
1309
2.13.4. Kefalet Çeşitleri 
1312
A. Adi Kefalet 
1312
b. Müteselsil Kefalet 
1318
c. Birlikte Kefalet 
1320
aa. Adi Birlikte Kefalet 
1320
bb. Müteselsil Birlikte Kefalet 
1320
d. Kefile Kefil 
1323
e. Rücua Kefalet 
1323
2.13.5. Kefil İle Alacaklı Arasındaki İlişki 
1323
A. Kefilin Sorumluluğunun Kapsamı (TBK. 589) 
1323
B. Kefilin Takibi (TBK. 590) 
1325
C. Def'iler (TBK. 591) 
1326
D. Özen Gösterme, Rehin ve Borç Senetlerinin Teslimi (TBK. 592) 
1326
E. Ödemenin Kabulünü İsteme (TBK. 593) 
1328
F. Bildirim, İflasta ve Konkordatoda Kayıt (TBK. 594) 
1329
2.13.6. Kefil İle Asıl Borçlu Arasındaki İlişki 
1329
A. Güvence Verilmesini ve Borçtan Kurtarılmasını İsteme Hakkı(TBK. 595) 
1329
B. Kefilin Rücu Hakkı (TBK. 596) 
1330
C. Kefilin Bildirim Yükümü (TBK. 597) 
1332
2.13.7. Kefaletin Sona Ermesi (TBK. 598) 
1332
2.14. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi (TBK. 611–619) 
1336
2.14.1. Genel Olarak 
1336
2.14.2. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin Şekli 
1343
2.14.3. Bakım Alacaklısının Hakları 
1345
2.14.4. Bakım Borçlusunun Hakları 
1347
2.14.5. Üçüncü Kişilerin İtiraz Hakkı, İptali ve Tenkisi 
1347
2.14.6. Sona Ermesi 
1349
2.15. Adi Ortaklık Sözleşmesi (TBK. 620–645) 
1352
2.15.1. Genel Olarak 
1352
2.15.2. Ortakların Borçları 
1355
2.15.3. Ortakların Hakları 
1357
2.15.4. Ortaklık Sıfat ve Haklarının Devri 
1358
2.15.5. Adi Ortaklığın Temsili 
1359
2.15.6. Adi Ortaklığın Sona Ermesi 
1360
İkinci Bölüm 
HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ 
1. KUSUR (HAKSIZ FİİL) SORUMLULUĞU 
1383
1.1. Genel Olarak 
1383
1.2. Haksız Fiilin Unsurları 
1410
1.2.1. Hukuka Aykırı Fiil 
1410
1.2.2. Zarar 
1419
A. Maddi Zarar 
1425
a. Genel Olarak 
1425
b. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı (TBK. 53) 
1444
c. Bedensel Zarar Halinde Maddi Tazminat (TBK. 54) 
1486
aa. Genel Olarak 
1486
bb. Tedavi Giderleri 
1491
cc. Kazanç Kaybı ve Çalışma Gücünün Azalmasından ya da Yitirilmesinden Doğan Kayıplar 
1495
dd. Ekonomik Geleceğin Sarsılmasından Doğan Zararlar 
1506
ee. Tazminat Hükmünün Değiştirilmesi 
1506
B. Manevi Zarar 
1528
a. Genel Olarak 
1528
b. Ölüm ve Bedensel Zarar Hallerinden Doğan Manevi Zararın Tazmini (TBK. 56) 
1529
aa. Genel Olarak 
1529
bb. Ölüm ve Bedensel Zarar Hallerinden Manevi Tazminata Hükmedilmesi Şartları 
1530
cc. Manevi Tazminat Miktarının Tayini 
1535
c. Kişilik Hakkına Saldırıdan Kaynaklı Manevi Tazminat (TBK. 58) 
1544
aa. Genel Olarak 
1544
bb. Kişilik Haklarına Saldırıdan Dolayı Manevi Tazminata Hükmedilebilmesi Şartları 
1549
aaa. Kişilik Haklarına Saldırı Yapılmalıdır 
1549
bbb. Saldırı Hukuka Aykırı Olmalıdır 
1595
ccc. Kişilik Hakkına Yapılan Haksız Saldırıdan Bir Manevi Zarar Doğmadır 
1600
ddd. Kişilik Haklarına Haksız Bir Saldırıda Bulunan Kişinin Kusurlu Olması 
1603
eee. Haksız Saldırı İle Zarar Arasında Nedensellik Bağı Bulunmalıdır 
1605
cc. Manevi Tazminat Miktarının Tayini 
1611
1.2.3. Nedensellik (İlliyet) Bağı 
1613
1.2.4. Kusur 
1617
A. Genel Olarak 
1617
B. Kusur Çeşitleri 
1626
C. Haksız Fiillerde Kusurun İspatı 
1627
D. Tazminatın Belirlenmesinde Kusurun Ağırlığı 
1628
2. KUSURSUZ SORUMLULUK 
1640
2.1. Kusursuz Sorumluluk Çeşitleri 
1641
2.1.1. Hakkaniyet Sorumluluğu (TBK. 65.) 
1641
2.1.2. Adam Çalıştıranın (İstihdam Edenin) Sorumluluğu (TBK.66.) 
1645
A. Genel Olarak 
1645
B. Adam Çalıştıran Kavramı 
1649
C. Zararın Gerçekleşme Zamanı 
1650
D. Kurtuluş Kanıtı 
1652
E. Özen Yükümlülüğünün Niteliği 
1653
F. Adam Çalıştıranın Rücü Hakkı 
1657
G. Zamanaşımı Süresi 
1657
2.1.3. Hayvan İdare Edenlerin Sorumluluğu (TBK. 67–68.) 
1662
2.1.4. Yapı Malikinin Sorumluluğu (TBK. 69–70.) 
1668
A. Sorumluluğun Niteliği 
1668
B. Bina Kavramı 
1674
C. Kurtuluş Kanıtı 
1675
D. Taşınmaz Malikinin Sorumluluğundan Farkları 
1676
2.1.5. Ev Başkanının Sorumluluğu (TMK. 369.) 
1681
2.1.6. Tehlike Sorumluluğu (TBK. 71.) 
1686
2.1.7. Araç İşletenin Sorumluluğu 
1690
A. İşleten Kavramı 
1690
B. Motorlu Araç İşletenin Sorumluluk Şartları 
1699
a. Motorlu Araç Bulunmalıdır 
1699
b. Motorlu Araç İşletme Halinde Olmadır 
1699
c. Araç Karayolu Üzerinde İşletilmelidir 
1701
d. Aracın İşletilmesi İle Zarar Arasında Nedensellik Bağı Bulunmalıdır 
1702
C. Kurtuluş Kanıtı 
1702
D. Hatır Taşımalarında 
1708
F. Sorumsuzluk Anlaşmaları 
1708
3. SORUMLULUK SEBEPLERİNİN YARIŞMASI (TBK. 60.) 
1709
4. MÜTESELSİL SORUMLULUK (TBK. 61–62.) 
1710
4.1. Genel Olarak 
1710
4.2. Dış İlişkide Sorumluluk 
1712
4.3. İç İlişkide Sorumluluk 
1715
5. HAKSIZ FİİLDE ZAMANAŞIMI (TBK. 72.) 
1723
6. BİRDEN ÇOK KİŞİNİN SORUMLU OLDUĞU HALLERDE RÜCU TALEBİNİN TABİ OLDUĞU ZAMANAŞIMI (TBK. 73) 
1734
7. CEZA HUKUKU İLE MEDENİ HUKUK ARASINDAKİ İLİŞKİ (TBK. 74) 
1738
8. GEÇİCİ ÖDEMELER (TBK. 76.) 
1754
9. SİGORTACININ SORUMLULUĞU 
1754
9.1. Genel Olarak 
1754
9.2. İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası 
1760
9.3. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası 
1766
9.5. Sigortacının Rücu Hakkı 
1787
9.6. Tedavi Giderleri Yönünden Sigortacının Sorumluluğu 
1802
9.7. Zamanaşımı Süresi 
1805
Üçüncü Bölüm 
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ 
1. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ (TBK. 77–82) 
1823
1.1. Genel Olarak 
1823
1.2. Sebepsiz Zenginleşme Davasının Şartları 
1828
A. Bir Zenginleşme Olmalıdır 
1828
B. Zenginleşmenin Haklı Bir Nedene Dayanmaması Gerekir 
1829
C. Uygun Nedensellik Bağı Bulunmalıdır 
1833
1.3. Borçlanılmamış Edimin İfası 
1836
1.4. Geri Verme Yükümlülüğünün Kapsamı (TBK.79–81) 
1838
A. Zenginleşen İyiniyetli İse 
1839
B. Zenginleşen Kötüniyetli İse 
1840
C. Zenginleşenin Giderleri İsteme Hakkının Kapsamı 
1840
1.5. Zamanaşımı Süresi 
1844
Dördüncü Bölüm 
BORÇ İLİŞKİSİNİN HÜKÜMLERİ 
1. BORÇLARIN İFASI (TBK. 83–126) 
1861
1.1. Şahsen İfa Zorunluluğunun Olmaması (TBK. 83) 
1861
1.2. Kısmi İfa (TBK. 84.) 
1862
1.3. Bölünemeyen Borçlarda (TBK. 85.) 
1863
1.4. Çeşit (Cins, Nevi) ve Parça Borçlarında (TBK. 86.) 
1864
1.5. Seçimlik Borçlarda (TBK. 87.) 
1866
1.6. İfa Yeri (TBK. 89) 
1868
1.7. İfa Zamanı (TBK. 90–96) 
1872
1.8. Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerde İfa (TBK. 97–98) 
1876
1.8.1. İfada Sıra (TBK. 97) 
1876
1.8.2. İfa Güçsüzlüğü (TBK. 98) 
1878
1.9. Para Borçlarının İfası (TBK. 99) 
1878
1.9.1. Genel Olarak 
1878
1.9.2. Para Borcunun İfa Yeri 
1878
1.9.3. Yabancı Para Birimi İle Borcun İfası 
1879
1.10. Mahsup (TBK.100–102.) 
1887
1.11. Makbuz ve Senetlerin Geri Verilmesi (TBK. 103–105) 
1896
1.12. Alacaklının Temerrüdü (TBK. 106–111.) 
1901
1.12.1. Genel Olarak 
1901
1.12.2. Alacaklının Temerrüdünün Gerçekleşme Şartları 
1903
A. Borçlunun Edimin Gereği Gibi İfasını Teklif Etmiş Olmalıdır 
1903
B. Alacaklı Teklif Edilen Edimi Kabulden Haksız Olarak Kaçınmış Olmalıdır 
1904
1.12.3. Temerrüdün Sonuçları 
1904
1.12.4. Bir Şeyin Teslimine İlişkin Edimlerde 
1905
A. Tevdi Hakkı 
1905
B. Satma Hakkı 
1906
1.12.5. Diğer Edimlerde 
1906
1.13. Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçları (TBK. 112–116) 
1906
1.13.1. Giderim Borcu (Kusurlu İmkansızlık) (TBK. 112.) 
1906
A. Genel Olarak 
1906
B. Kusurlu İmkansızlık Halinde Sorumluluğun Şartları 
1911
a. Edimin, Borçlunun Kusuru İle İmkansızlaşması 
1911
b. Alacaklının Zarar Görmesi 
1914
c. Kusurlu İmkansızlık İle Zarar Arasında Nedensellik Bağı Bulunmalıdır 
1917
C. Sorumsuzluk Anlaşması (TBK. 115.) 
1920
D. Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluk (TBK’nın 116.) 
1921
1.13.2. Borçlunun Temerrüdü (TBK. 117–126) 
1924
A. Genel Olarak 
1924
B. Borçlu Temerrüdünün Şartları 
1925
a. Borcun Muaccel ve Dava Edilebilir Olması Gerekir 
1925
b. Borcun İfasının Mümkün Olması Gerekir 
1926
c. Alacaklının İfayı Kabule Hazır Olması Gerekir 
1926
d. Borçlunun İfada Bulunmamış Olması Gerekir 
1926
e. Alacaklının Borçluya İhtarda Bulunması Gerekir 
1926
f. İhtar Şartının İstisnaları 
1929
g. Borçluya Uygun Süre Verilmesinin Zorunlu Olduğu Haller 
1931
h. Süre Verilmesini Gerektirmeyen Durumlar 
1933
1.13.3. Borçlunun Temerrüde Düşmesi Halinde Alacaklının Hakları 
1936
A. Gecikme Tazminatı İsteyebilme Hakkı 
1936
B. Beklenmedik Halden Doğan Zararı İsteyebilme Hakkı 
1937
C. Temerrüt Faizi İsteyebilme Hakkı 
1937
a. Genel Olarak 
1937
b. 3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanundaki Düzenleme 
1949
c. Adi İş–Ticari İş Ayrımına Göre Belirlenecek Faiz Türü (kanuni Faiz–Avans Faizi) 
1949
d. 3095 s. Kanundaki Düzenlemeye Göre 
1955
aa. Kanuni Faiz 
1955
bb. Akti Faiz 
1955
cc. Temerrüt Faizi 
1956
dd. Ticari İşlerde 
1963
e. Faize İlişkin kanuni Düzenlemeler 
1967
1.13.4. Aşkın (Munzam) Zararı İsteyebilme Hakkı 
1975
1.14. Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerde Borçlunun Temerrüdü Halinde 
1984
1.14.1. Temerrüt Halinde Alacaklının Seçimlik Hakları 
1984
A. Borcun İfası İle Birlikte Gecikme Tazminatı İsteyebilme Hakkı 
1984
B. Borcun İfasından ve Gecikme Tazminatı İsteme Hakkından Vazgeçtiğini Hemen Bildirip Borcun İfa Edilmemesinden Doğan Zararının (Müspet Zararının) Giderilmesini İsteme Hakkı 
1987
a. Genel Olarak 
1987
b. Müsbet Zararı Hesaplama Metodları 
1991
C. Sözleşmeden Dönerek Menfi Zararlarının Giderilmesini İsteme Hakkı 
1991
2. ALACAKLIYA HALEF OLMA (TBK. 127) 
1998
2.1. Genel Olarak 
1998
2.2. Halefiyet Çeşitleri 
1999
2.2.1. Kanundan Doğan Halefiyet 
1999
2.2.2. Borçlunun İradesinden Doğan Halefiyet 
2000
3. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN FİİLİNİ ÜSTLENME (TBK. 128.) 
2000
4. ÜÇÜNCÜ KİŞİ YARARINA SÖZLEŞME (TBK. 129–130) 
2004
4.1. Genel Olarak 
2004
4.2. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme Şekilleri 
2005
4.2.1. Eksik Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme 
2005
4.2.2. Tam Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme 
2005
5. BORÇLARIN SONA ERMESİ (TBK. 131–145) 
2006
5.1. Genel Olarak 
2006
5.2. İbra (TBK. 132.) 
2007
5.2.1. Genel Olarak 
2007
5.2.2. Karayolları Trafik Kanunu'nun 111. Maddesine Göre İbra 
2010
5.3. Yenileme (Tecdit) (TBK. 133.) 
2015
5.4. Kusursuz İmkansızlık (TBK. 136–138) 
2019
5.4.1. Genel Olarak 
2019
5.4.2. Kusurlu İmkansızlık Nedeniyle Borcun Sona Ermesi Şartları 
2023
A. Borçlanılan Edimin Sözleşmenin Kurulmasından Sonra İmkansız Hale Gelmesi Gerekir 
2023
B. İmkansızlık Objektif Olmalıdır 
2023
C. İmkansızlık Sürekli ve Kesin Olmalıdır 
2024
D. Edim, İmkansızlık Sebebiyle İfa Edilemez Hale Gelmelidir 
2024
E. İmkansızlık Nedeniyle İfa Edilemez Hale Gelen Edimin Yerine Başka Bir Değerin 
Geçmemiş Olması Gerekir 
2024
F. İmkansızlık Borçlunun Kusurundan Kaynaklanmamalıdır 
2025
5.5. Aşırı İfa Güçlüğü ve Hakim Müdahalesi (TBK. 138.) 
2025
5.6. Takas (TBK. 139–145.) 
2032
5.6.1. Genel Olarak 
2032
5.6.2. Takasın Şartları 
2037
A. Olumlu Şartlar 
2037
B. Olumsuz Şartlar 
2037
6. ZAMANAŞIMI (TBK. 146–161) 
2037
6.1. Genel Olarak 
2037
6.2. hak düşürücü Süreden Farkı 
2052
6.3. Zamanaşımı Süreleri 
2052
6.3.1. Genel Zamanaşımı Süresi 
2052
6.3.2. Beş Yıllık Zamanaşımına Tabi Alacaklar 
2061
6.4. Zamanaşımının Başlangıcı 
2083
6.5. Zamanaşımı Sürelerinin Hesaplanması 
2089
6.6. Zamanaşımı Sürelerinin Durması 
2091
6.7. Zamanaşımı Sürelerinin Kesilmesi 
2092
6.7.1. Genel Olarak 
2092
6.7.2. Borçlunun Fiili İle Kesilme 
2093
6.7.3. Alacaklının Fiili İle Kesilme 
2094
6.7.4. Zamanaşımının Kesilmesinin Sonuçları 
2100
7. TESELSÜL (TBK. 162–169) 
2106
7.1. Müteselsil Borçluluk 
2106
7.1.1. Genel Olarak 
2106
7.1.2. Dış İlişkide Sorumluluk 
2108
7.1.3. İç İlişkide Sorumluluk 
2114
7.1.4. Müteselsil Kefaletten Farkları 
2121
7.2. Müteselsil Alacaklılık 
2122
7.2.1. Genel Olarak 
2122
7.2.2. Dış İlişkide Sorumluluk 
2122
7.2.3. İç İlişkide Sorumluluk 
2123
8. KOŞULA BAĞLI BORÇLAR (TBK. 170–176.) 
2123
8.1. Genel Olarak 
2123
8.2. Geciktirici Koşul 
2124
8.3. Bozucu Koşul 
2128
9. BAĞLANMA PARASI (TBK. 177) 
2128
10. CAYMA PARASI (TBK.178) 
2130
11. CEZA KOŞULU (TBK. 179–182) 
2132
11.1. Genel Olarak 
2132
11.2. Çeşitleri 
2139
11.2.1. Seçimlik Ceza Koşulu (TBK. 179/1.) 
2139
11.2.2. İfaya Eklenen Ceza Koşulu (TBK. 179/2.) 
2143
11.2.3. İfayı Engelleyen Ceza Koşulu (Dönme Cezası) (TBK. 179/3.) 
2148
11.3. Ceza Miktarının Hakim Tarafından İndirilmesi 
2149
11.4. Ceza Koşulu İle Götürü Tazminat Ayrımı 
2154
12. ALACAĞIN DEVRİ (TBK. 183–194.) 
2155
12.1. Genel Olarak 
2155
12.2. Alacağın Devri Sözleşmesinin Geçerlilik Şekli 
2159
12.3. Devredilebilen Alacaklar 
2162
12.4. Alacağın Kısmen Devri 
2163
12.5. Fer'i Hakların Devri 
2163
12.6. Alacağın Devrinin Sonuçları 
2165
12.7 Garanti Borcu 
2172
12.7.1. Devreden Yönünden 
2172
12.7.2. Devralan Yönünden 
2174
13. BORCUN ÜSTLENİLMESİ (TBK. 195–204.) 
2177
13.1. Genel Olarak 
2177
13.2. Borcun İç Üstlenilmesi 
2179
13.3. Borcun Dış Üstlenilmesi 
2179
13.4. Borcun Üstlenilmesinin Sonuçları 
2181
13.4.1. Alacaklı Yönünden 
2181
13.4.2. Borçlu Yönünden 
2181
13.4.3. Borcu Üstlenen (Yeni Borçlu) Yönünden 
2181
13.4.4. Borç İçin Teminat Veren Üçüncü Kişiler Yönünden 
2182
13.5. Borcun Üstlenilmesi Sözleşmesinin Hükümsüzlüğü 
2183
14. BORCA KATILMA SÖZLEŞMESİ (TBK. 201.) 
2183
15. MALVARLIĞININ VEYA İŞLETMENİN DEVRALINMASI (TBK. 202) 
2184
16. SÖZLEŞMENİN DEVRİ (TBK. 205.) 
2187
17. SÖZLEŞMEYE KATILMA (TBK. 206.) 
2188
Üçüncü Kitap 
ÖZEL KANUNLAR 
İCRA İFLAS KANUNU UYGULAMALARI 
1. İTİRAZIN İPTALİ (İİK. 67) 
2193
1.1. Genel Olarak 
2193
1.2. Borca İtirazla Birlikte İcra Dairesinin Yetkisine de İtiraz Edilmişse 
2195
1.3. İcra Dairesinin Yetkisine Yapılan İtirazın Reddi Üzerine 
2207
1.4. İtirazın İptali Davasının Açılma Süresi 
2210
1.5. İtirazın İptali Davasında İspat 
2211
1.6. İcra İnkar Tazminatı–Kötüniyet Tazminatı 
2212
1.6.1. Genel Olarak 
2212
1.6.2. İcra İnkar Tazminatı 
2213
1.6.3 Kötüniyet Tazminatı (Haksız İcra Tazminatı) 
2222
2. BORÇTAN KURTULMA DAVASI (İİK. 69) 
2233
2.1. Genel Olarak 
2233
2.2. Dava Açma Süresi 
2234
2.3. İspat Yükü 
2234
2.4. Kötüniyet Tazminatı 
2235
3. MENFİ TESPİT DAVASI (İİK. 72) 
2235
3.1. Genel Olarak 
2235
3.2. İcra Takibinden Önce Açılan Menfi Tesbit Davası (İİK. 72/2.) 
2236
3.3. İcra Takibinden Sonra Açılan Menfi Tesbit Davası (İİK. 72/3.) 
2240
3.4. Yetkili Mahkeme 
2248
3.5. Menfi Tespit Davasında İspat 
2249
3.6. Davanın Sonuçları 
2257
3.6.1. Dava Alacaklı Lehine Sonuçlanırsa 
2257
3.6.2. Dava Borçlu Lehine Sonuçlanırsa 
2264
4. İSTİRDAT DAVASI (İİK. 72/7.) 
2267
5. İİK'NIN 94/2. MADDESİNE DAYALI TAPU TESCİLİ DAVASI 
2280
6. MUVAZAA NEDENİYLE SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI (İİK. 142) 
2288
7. TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI (İİK. 277–284) 
2293
7.1. Genel Olarak 
2293
7.2. Tasarrufun İptali Davasının Şartları 
2299
7.2.1. Dava Tarihinde Kesinleşmiş Bir Takibin Bulunması Gerekir 
2299
7.2.2. İptali İstenen Tasarruf İşleminin Takibe Konu Borcun Doğumundan Sonra Yapılmış Olması Gerekir 
2300
7.2.3. Borçlu İptali İstenen Tasarrufuyla, Alacaklısına Zarar Vermiş Olması Gerekir 
2303
7.2.4 Borçlu Hakkında Aciz Belgesinin Bulunması Gerekir 
2303
7.3. Davanın Tarafları 
2308
7.4. İptale Tabi Tasarruflar 
2309
7.4.1. İvazsız Tasarrufların İptali (İİK'nın 278.) 
2310
7.4.2. Aciz Halinde İken Yapılan Tasarrufların İptali (İİK'nın 279.) 
2317
7.4.3. Alacaklılara Zarar Verme Kastıyla Yapılan Hileli Tasarruflardan Dolayı İptali (İİK'nın 280.) 
2319
7.5. İptal Davalarında hak düşürücü Süre 
2333
7.6. Tasarrufun İptali Davasının Sonuçları 
2336
7.7. Amme Alacaklarının Tahsili Usulüne İlişkin Kanun Uyarınca Açılacak İptal Davaları 
2338
NÜFUS DAVALARI 
1. YETKİLİ MAHKEME 
2343
2. GÖREVLİ MAHKEME 
2343
3. AD VE SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ 
2344
4. YAŞ DÜZELTME DAVALARI 
2361
5. ANNE KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVASI 
2363
6. MÜKERRER NÜFUS KAYDININ İPTALİ 
2368
7. DİĞER KAYIT DÜZELTME DAVALARI 
2370
KAMULAŞTIRMA DAVALARI 
1. GENEL HÜKÜMLER 
2373
1.1. Görevli Mahkeme ve Yargılama Usulü 
2373
1.2. Kamulaştırma Yapabilecek İdareler 
2373
1.3. Kamulaştırma Usulü 
2374
2. BEDEL TESBİTİ VE TESCİL DAVASI 
2376
2.1. Genel Olarak 
2376
2.2. Taraf Teşkili 
2377
2.3. İlan 
2377
2.4. İdari Yargıda İptal ve Maddi Hata Düzeltim Davaları 
2378
2.5. Artan Kesimin Kamulaştırılması 
2379
2.6. Bedel Tespiti 
2379
2.7. Depo Kararı 
2380
2.8. Sicil Kaydının Terkini Halleri 
2381
2.9. Faiz Kararı 
2383
2.10. Değerlendirme Tarihi 
2384
2.11. Arsa Niteliğinin ve Değerinin Tesbiti 
2386
2.11.1. Arsa Niteliğinin Tespiti 
2386
2.11.2. Emsal Satışlara Göre Kamulaştırma Bedelinin Tespiti 
2390
2.11.3. Kamulaştırılan Taşınmaz Üzerinde Yapı Varsa 
2401
2.12. Arazi Niteliğinin ve Değerinin Tesbiti 
2412
2.12.1. Net Gelir 
2412
2.12.2. Kapitalizasyon Faizi 
2416
2.12.3. Objektif Artış Oranı 
2416
2.13. İrtifak Kamulaştırma Bedelinin Tespiti 
2437
2.14. Tapusuz Taşınmazların Kamulaştırılması (19. Madde) 
2452
2.15. Acele Kamulaştırma 
2455
2.16. Kamulaştırma Kanunun 35. Maddesine Göre Terkin 
2457
3. KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI 
2462
İMAR UYGULAMASINDAN KAYNAKLANAN DAVALAR 
1. GENEL OLARAK 
2509
2. İMAR DÜZENLEMESİ SONUCU BEDELE DÖNÜŞTÜRÜLEN PAYA TAKDİR EDİLEN BEDELİN (ŞUYULANDIRMA BEDELİNİN) ARTTIRILMASI DAVASI 
2512
3. KADASTRAL MÜLKİYET DURUMUNUN İHYASI (ESKİ HALE GETİRİLMESİ) 
2528
4. İMAR PARSELİNE TECAVÜZLÜ YAPI SAHİBİNİN HAKLARI 
2532
5. İMAR PLANI OLMAYAN YERLERDE SATIŞ VE SATIŞ VAADİ yasağı 
2538
6. İMAR UYGULAMASINDA KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YAPILARIN KAMULAŞTIRILMASI 
2539
634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNU UYGULAMALARI 
1. ARSA PAYI KAVRAMI 
2541
2. ORTAK YER KAVRAMI 
2545
3. KAT MALİKLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
2549
3.1. Anataşınmazın Genel Giderlerine Katılma Yükümlülüğü 
2549
3.2. Kat Maliki İle Müştereken ve Müteselsilen Sorumlular 
2554
3.3. Yöneticinin Dava Açma Hakkı 
2555
3.4. Kanuni İpotek Hakkı 
2556
3.5. Bağımsız Bölüme Giriş İzni Verme ve İşlerin Yapılmasına Katlanma Zorunluluğu 
2558
3.6. Kat Mülkiyetinin Devri Zorunluluğu (KMK. 25) 
2558
4. KAT MÜLKİYETİNDE YÖNETİM 
2559
4.1. Kat Malikleri Kurulu (Genel Kurul) 
2560
4.1.1. Genel Olarak 
2560
4.1.2. Özel Karar Yetersayısı Aranan Durumlar 
2563
4.1.3. Oybirliği Gerektiren Durumlar 
2566
4.1.4. Hakim Müdahalesi 
2573
4.2. Yönetici (Veya Yönetim Kurulu) 
2586
4.3. Denetçi (Veya Denetim Kurulu) 
2594
4.4. Yönetim Planı 
2594
5. TOPLU YAPILARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER 
2596
6. GÖREVLİ MAHKEME 
2600
TEDBİR KARARLARI 
1. GENEL OLARAK 
2603
2. İHTİYATİ TEDBİR KARARLARI (HMK. 389–399) 
2603
2.1. Tedbir Kararının Niteliği ve Şartları 
2603
2.2. Verilebilecek Tedbir Kararları 
2605
2.3. Teminat Alınması Halleri 
2605
2.4. Tedbir Kararına İtiraz 
2606
3. İHTİYATİ HACİZ KARARLARI (İİK. 257–268) 
2614
3.1. İhtiyatı Haciz Kararlarının Niteliği 
2614
3.2. İhtiyati Haciz Kararının Şartları 
2622
3.3. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
2629
3.4. İhtiyati Haciz Kararına İtiraz 
2629
3.5. İhtiyati Haciz Kararının İnfazı 
2632
5831 SAYILI KANUN UYGULAMALARI (KULLANICI TESPİTİ) 
2634
6292 SAYILI KANUN UYGULAMALARI 
2650
775 SAYILI GECEKONDU KANUNU UYGULAMALARI 
2659
2330 SAYILI NAKDİ TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUNU UYGULAMALARI 
2670
Yararlanılan Kaynaklar 
2675
Kavramlar Dizini 
2677