Medeni Hukuk – II (Aile Hukuku) Prof. Dr. Özlem Tüzüner, Prof. Dr. Metin İkizler  - Kitap
2. Baskı, 
Mart 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
531
Barkod:
9786052647431
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
570,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Medeni Hukuk - I kitabımızdan sonra, hemen hemen aynı çalışma ekibi ile Medeni Hukuk II - Aile Hukuku kitabını hazırlamış ve ardından güncellemiş bulunuyoruz.
Bu kitapta da Medeni Hukuk - I kitabı için benimsediğimiz hedefleri takip ettik. Kitabımızın kapsamını, lisans öğretimi için yeterli düzeyle sınırladık. Kitaptaki tüm konuların bir eğitim-öğretim döneminde işlenebilmesini hedefledik. Bunun için, kitabı on dört bölüm üzerine inşa ettik. Böylelikle on dört haftalık bir dönem için, her Türkçe hafta bir bölümün tamamlanabileceğini umuyoruz. Bölümleri de otuz kırk sayfa aralığında tutmaya gayret ettik. Kanımızca öğrencinin bir dönemde birden çok dersi olduğu düşünüldüğünde, sırf aile hukuku dersi için bu haftalık hacim yeterli olacaktır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Evlilik Hukuku
.
Aile Hukukuna Giriş ve Nişanlanma
.
Evlenmenin Maddi ve Şekli Koşulları
.
Evlenmenin Maddi ve Şekli Koşullarına
.
Aykırılığın Sonuçları
.
Boşanma ve Boşanmanın Sebepleri
.
Boşanma Davası ve Hukuki Sonuçları
.
Evliliğin Genel Hükümleri
.
Eşler Arasındaki Mal Rejimi ve Seçimlik Mal Rejimleri
.
Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi
.
Hısımlık
.
Soybağının Kurulması: Genel Hükümler ve Tanıma
.
Soybağının Kurulması: Babalık Hükmü ve Evlat Edinme
.
Soybağının Hükümleri: Genel Hükümler ve Velayet
.
Aile Topluluğu
.
Vesayet
.
Vesayet Düzeni
.
Vesayetin Yürütülmesi ve Sona Ermesi
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
BÖLÜMLER VE YAZARLARI LİSTESİ 
4
İÇİNDEKİLER 
5
ÖNSÖZ 
25
KISALTMALAR 
26
BİRİNCİ KISIM
EVLİLİK HUKUKU
§ 1. AİLE HUKUKUNA GİRİŞ VE NİŞANLANMA
I. AİLE HUKUKUNA GİRİŞ 
32
A. Aile Hukukunun Tanımı ve Konusu 
32
B. İlgili Mevzuat 
33
1. Anayasa 
33
2. Uluslararası Sözleşmeler 
33
3. Kanunlar 
34
4. Tüzükler 
35
5. Yönetmelikler 
35
C. Aile Hukukuna Hâkim İlkeler 
36
1. Eşitlik İlkesi 
36
2. Zayıfların Korunması İlkesi 
36
3. Devletin Müdahalesi İlkesi 
37
4. Düzenleme Serbestîsinin Olmaması İlkesi 
38
5. İlişki Tiplerinin Sınırlı Sayıda Olması İlkesi 
38
II. NİŞANLANMA 
39
A. Nişanlanmanın Tanımı 
39
B. Nişanlanmanın Hukukî Niteliği 
39
C. Nişanlanmanın Koşulları 
40
1. Kuruluş (Kurucu) Koşulları 
40
2. Geçerlilik Koşulları 
41
a. Nişanlanma Ehliyeti 
41
b. Kesin Evlenme Engel(ler)inin Bulunmaması 
42
c. Çifte Nişanlanma 
44
d. İrade ile Beyan Arasında Uygunsuzluk 
44
aa. Muvazaa 
44
bb. Zihnî Kayıt ya da Lâtife (Şaka) Beyanı 
45
e. İrade Sakatlığı Hâlleri 
46
f. Nişanlanmanın Koşula veya Vadeye Bağlanması 
47
D. Nişanlılığın Hükümleri 
49
1. Dava Hakkının Bulunmaması 
49
2. Tanıklıktan Kaçınma, Hâkimlikten Çekinme 
50
3. Haksız Fiil Sorumlusundan Tazminat Talep Edebilme 
51
4. Mal Rejimi Sözleşmesi Yapabilme 
52
5. Sadakat Yükümlülüğü 
52
6. Yardımlaşma ve Dayanışma Yükümlülüğü 
53
E. Nişanlılığın Sona Ermesi 
53
1. Nişanlılığın Sona Erme Sebepleri 
53
a. Evlenme 
53
b. Ölüm, Ölüm Karinesi, Gaiplik 
54
c. Bozucu Koşulun Gerçekleşmesi 
55
d. Kesin Evlenme Engel(ler)inin Ortaya Çıkması 
55
e. Tarafların Anlaşması 
56
f. Nişanı Bozma 
57
2. Nişanlılığın Sona Ermesinin Sonuçları 
58
a. Maddi Tazminat 
58
b. Manevi Tazminat 
62
c. Hediyelerin Geri Verilmesi 
64
d. Zamanaşımı 
68
BÖLÜM KAYNAKÇASI 
69
§ 2. EVLENMENİN MADDİ VE ŞEKLİ KOŞULLARI
I. GENEL OLARAK 
71
II. EVLENMENİN MADDİ KOŞULLARI 
72
A. Evlenme Ehliyeti 
72
1. Ayırt Etme Gücü 
72
2. Evlenme Yaşı 
73
a. Olağan Evlenme Yaşı 
73
b. Olağanüstü Evlenme Yaşı 
74
aa. Evlenmesine İzin Verilecek Tarafların On Altı Yaşını
Doldurmuş Olması 
74
bb. Olağanüstü Durum ve Pek Önemli Sebebin Bulunması 
75
cc. Karardan Önce Ana Baba veya Yasal Temsilcinin
Dinlenmesi 
75
3. Evlenme Ehliyeti Bakımından Kişilerin Sınıflandırılması 
76
a. Evlenmeye Tam Ehliyeti Olan Kişiler 
76
b. Evlenmeye Tam Ehliyetsiz Olan Kişiler 
76
c. Evlenmeye Sınırlı Ehliyetsiz Olan Kişiler 
77
4. Yasal Temsilcinin İzni 
77
B. Evlenme Engelleri 
78
1. Kesin Evlenme Engelleri 
78
a. Hısımlık 
78
aa. Kan Hısımlığı 
78
bb. Kayın Hısımlığı 
79
cc. Evlatlık İlişkisi 
80
b. Mevcut Evlilik 
80
c. Akıl Hastalığı 
81
2. Kesin Olmayan Evlenme Engelleri 
82
a. Bekleme Süresi 
82
b. Bulaşıcı Hastalıklar 
82
III. EVLENMENİN ŞEKLİ KOŞULLARI 
83
A. Evlenmeden Önceki İşlemler 
83
1. Evlenme Başvurusunda Bulunma 
83
a. Başvuru Şekli 
84
b. Başvurunun Yapılacağı Makam 
84
c. Başvuruya Eklenecek Belgeler 
84
2. Başvurunun İncelenmesi ve İtiraz 
85
3. Evlenmeye İzin Belgesi 
87
B. Evlenme Töreni 
87
1. Evlenme Töreninin Asli Şartları 
88
a. Evlenme İradelerinin Açıklanması 
88
b. Evlenmenin Yetkili Memur Önünde Yapılması 
88
2. Evlenme Töreninin Tali Şartları 
89
a. Evlenmenin Kanunun Belirttiği Yerde Yapılması 
89
b. Tanıkların Katılması 
90
c. Evlenmenin Açık Olarak Yapılması 
90
d. Evlenmenin Sözlü Yapılması 
91
C. Evlenmeden Sonraki İşlemler 
91
1. Aile Cüzdanı Verilmesi 
91
2. Evlenmenin Nüfus İdaresine Bildirilmesi 
91
3. Evlenmenin Tescil Edilmesi ve Savcılığa Bildirilmesi 
92
BÖLÜM KAYNAKÇASI 
92
§ 3. EVLENMENİN MADDİ VE ŞEKLİ KOŞULLARINA
AYKIRILIĞIN SONUÇLARI
I. YOKLUK 
94
A. Evlenenlerin Ayrı Cinsiyette Olmaması 
95
B. Evlenmenin Evlendirme Memurunun Önünde Gerçekleşmemiş Olması 
96
1. Evlenmenin Evlendirme Memurunun Önünde
Gerçekleşmiş/Gerçekleşmemiş Olmasının Anlamı 
97
2. Evlenmenin Yetkili ve/veya Görevli Memurun Önünde
Gerçekleşmemiş Olması 
98
C. Evlenmeyi Kurabilecek Nitelikte İrade Açıklamalarının Bulunmaması 
100
II. MUTLAK BUTLAN 
102
III. NİSPİ BUTLAN 
104
A. Genel Olarak 
104
B. Nedenleri 
105
1. Evlenme Sırasında Ayırt Etme Gücünden Geçici Yoksunluk 
105
2. İrade Bozuklukları 
106
a. Yanılma 
107
aa. Sözleşmenin Niteliğinde Yanılma 
107
bb. Kişide Yanılma 
107
cc. Eşin Niteliğinde Yanılma 
108
b. Aldatma 
110
aa. Eşin Namus ve Onuru Hakkında Aldatma 
110
bb. Sağlık İçin Ağır Tehlike Oluşturan Bir Hastalığın Eşten
Gizlenmesi 
112
c. Korkutma 
114
3. Yasal Temsilcinin İzninin Bulunmaması 
116
4. Ayırt Etme Gücünden Sürekli Yoksunluğun Sona Ermesi 
117
5. Evlenmeye Engel Akıl Hastalığının İyileşmesi 
118
IV. HÜKÜMSÜZLÜĞE YOL AÇMAYAN EVLENME KOŞULLARI, EVLENME
YAŞI VE MUVAZAALI EVLENMELER 
118
A. Hükümsüzlüğe Yol Açmadığı Tartışmasız Olan Evlenme Koşulları 
118
1. Bekleme Süresi 
118
2. Evlenmenin Bazı Şekli Koşulları 
119
3. Bulaşıcı Hastalıklar 
119
B. Evlenme Yaşı 
119
C. Muvazaalı Evlenmeler 
121
V. BUTLAN DAVALARI VE SONUÇLARI 
122
A. Dava 
122
1. Davacı 
123
2. Davalı 
124
3. Yetkili ve Görevli Mahkeme 
124
4. Yargılama Usulü 
124
5. Hak Düşürücü Süre 
125
B. Sonuçları 
125
1. Çocuklar Yönünden 
126
2. Eşler Yönünden 
126
3. Boşanma Hükümlerine Yollamada Bulunulan Konular 
127
4. Mirasçılar Yönünden 
127
BÖLÜM KAYNAKÇASI 
128
§ 4. BOŞANMA VE BOŞANMANIN SEBEPLERİ
I. BOŞANMA VE BOŞANMANIN SEBEPLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 
131
II. BOŞANMA SEBEPLERİ 
134
A. Boşanmanın Özel Sebepleri 
135
1. Zina 
136
2. Hayata Kast–Pek Kötü Muamele–Onur Kırıcı Davranış 
138
3. Küçük Düşürücü Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme 
139
4. Terk 
143
5. Akıl Hastalığı 
145
B. Boşanmanın Genel Sebepleri 
147
1. Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması 
147
2. Anlaşmalı Boşanma 
155
3. Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması (Fiilî Ayrılık) 
159
III. BOŞANMA SEBEPLERİNİ İLGİLENDİRDİĞİ ÖLÇÜDE BOŞANMA
DAVASINDA GÖREV–YETKİ–USUL 
162
IV. BAZI BOŞANMA SEBEPLERİNİN İSPATLANMASINA RAĞMEN AYRILIK
KARARIYLA KARŞILAŞILMASI 
164
BÖLÜM KAYNAKÇASI 
167
§ 5. BOŞANMA DAVASI VE HUKUKİ SONUÇLARI
I. BOŞANMA VE AYRILIK DAVASI 
171
A. Boşanma ve Ayrılık Davası Arasındaki İlişki 
171
B. Boşanma Davasının Konusu 
172
C. Davanın Tarafları ve Ehliyeti 
173
D. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
174
E. Geçici Önlemler 
174
1. Eşlerin Barınmasına Yönelik Önlemler 
175
2. Eşlerin Geçimine Yönelik Önlemler 
176
3. Eşlerin Mallarının Yönetimine İlişkin Önlemler 
176
4. Çocukların Bakımı ve Korunmasına İlişkin Önlemler 
177
F. Boşanma Yargılamasında Usul 
179
1. Vicdani Delil Sisteminin Kabul Edilmesi 
180
2. Yemin Önerilememesi 
180
3. İkrarın Bağlamaması 
181
4. Kanıtların Serbestçe Takdiri 
181
5. Boşanmanın Fer'î Sonuçlarına İlişkin Anlaşmaların Onaylanması 
182
6. Duruşmanın Gizli Yapılabilmesi 
182
II. AYRILIK KARARI VE HUKUKİ SONUÇLARI 
183
III. BOŞANMANIN HUKUKİ SONUÇLARI 
185
A. Boşanmanın Eşlerle İlgili Sonuçları 
185
1. Boşanmanın Eşlerle İlgili Kişisel Sonuçları 
185
a. Kadın Hakkında Kanuni Bekleme Süresi 
186
b. Kişisel Durumların Değişmesi veya Korunması 
186
c. Mirasçılık Sıfatının Kaybedilmesi 
188
2. Boşanma Kararının Eşlerle İlgili Mali Sonuçları 
189
a. Maddi ve Manevi Tazminat 
190
b. Yoksulluk Nafakası 
193
c. Mal Rejiminin Tasfiyesi 
197
d. Ölüme Bağlı Tasarrufların Hükümsüz Hâle Gelmesi 
197
B. Boşanmanın Çocuklarla İlgili Sonuçları 
198
1. Çocuğun Velayeti 
198
2. Çocuk ile Kişisel İlişki Kurma 
201
3. İştirak Nafakası 
203
4. Durumun Değişmesi 
204
BÖLÜM KAYNAKÇASI 
205
§ 6. EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ
I. EŞLERİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
209
A. Genel Olarak 
209
B. Eşlerin Hakları 
210
1. Oturacakları Konutu Seçme Hakkı 
210
2. Evlilik Birliğini Yönetme Hakkı 
211
C. Eşlerin Yükümlülükleri 
212
1. Evlilik Birliğinin Mutluluğunu Sağlamak 
212
2. Çocukların Bakımı, Eğitimi ve Gözetimine Özen Göstermek 
212
3. Birlikte Yaşamak, Birbirlerine Sadık Kalmak ve Yardımcı Olmak 
214
4. Evlilik Birliğinin Giderlerine Katılmak 
215
II. EŞLERİN SOYADI 
216
III. EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMSİLİ 
219
A. Genel Olarak 
219
B. Temsil Yetkisinin Türleri 
220
C. Temsil Yetkisinin Kullanılmasından Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk 
222
D. Temsil Yetkisinin Sınırlanması, Kaldırılması veya Geri Verilmesi 
223
IV. EŞLERİN HUKUKİ İŞLEM ÖZGÜRLÜĞÜ 
224
A. Genel Olarak 
224
B. Diğer Eşin Rızasına Bağlı İşlemler 
225
1. Kefalet ve Benzeri Sözleşmeler 
225
3. Diğer Sınırlamalar 
231
V. EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI 
232
A. Genel Olarak 
232
1. Parasal Katkının Belirlenmesi 
234
2. Birlikte Yaşamaya Ara Verilmesi 
236
3. Tasarruf Yetkisinin Sınırlanması 
238
4. Diğer Koruma Tedbirlerine Karar Verilmesi 
240
5. Tedbirlerin Değiştirilmesi veya Geri Alınması 
241
B. Yetki ve Görev 
241
BÖLÜM KAYNAKÇASI 
242
§ 7. EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMİ VE SEÇİMLİK MAL REJİMLERİ
I. GENEL HÜKÜMLER 
245
A. Mal Rejimi Kavramı 
245
B. TMK’da Mal Rejimlerinin Düzenleniş Şekli 
246
C. Mal Rejimi Türleri: Yasal Mal Rejimi – Seçimlik Mal Rejimi –
Olağanüstü Mal Rejimi 
247
D. Mal Rejimi Sözleşmesi 
248
1. Mal Rejimi Sözleşmesinin Kurucu Unsurları 
248
2. Mal Rejimi Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları 
248
a. Mal Rejimi Sözleşmesinin İçeriği 
249
b. Mal Rejimi Sözleşmesi Yapma Ehliyeti 
250
c. Mal Rejimi Sözleşmesinin Şekli 
251
E. Olağanüstü Mal Rejimi Olarak Mal Ayrılığına Geçilmesi 
252
1. Talep Üzerine Hâkim Kararıyla Olağanüstü Mal Rejimine Geçiş 
253
a. Eşlerden Birinin Talebi ile Olağanüstü Mal Rejimine Geçme 
253
b. Alacaklının Talebi ile Olağanüstü Mal Rejimine Geçiş 
254
2. Kendiliğinden Olağanüstü Mal Rejimine Geçiş 
254
3. Olağanüstü Mal Rejiminin Sona Ermesi 
255
F. Alacaklıların Korunması 
255
G. Mal Rejiminin Tasfiyesinde Yetkili ve Görevli Mahkeme 
256
H. Bir Eşin Mallarının Diğeri Tarafından Yönetimi 
256
1. Envanter 
257
2. Eşler Arasındaki Borçlar 
257
II. SEÇİMLİK MAL REJİMLERİ 
258
A. Mal Ayrılığı Rejimi 
258
1. Mal Ayrılığı Rejiminde Eşlerin Malları Üzerinde Hakları ve
Borçlarından Sorumlulukları 
258
2. İspat 
259
3. Mal Ayrılığı Rejiminin Sona Ermesi ve Tasfiyesi 
259
B. Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi 
261
1. Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejiminde Eşlerin Malları Üzerinde
Mülkiyet Durumu 
262
Hakları ve Sorumlulukları 
263
3. Paylaştırmalı Mal Ayrılığı Rejiminin Sona Ermesi ve Tasfiyesi 
263
4. Aile Konutu ve Ev Eşyası 
265
a. İptal veya Boşanma Hâlinde 
265
b. Ölüm Hâlinde 
266
C. Mal Ortaklığı Rejimi 
267
1. Mal Ortaklığı Rejiminde Mal Grupları ve Mal Ortaklığı Türleri 
267
3. Mal Ortaklığı Rejiminde Eşlerin Borçlarından Sorumluluğu 
269
4. Mal Ortaklığı Rejiminin Sona Ermesi ve Tasfiyesi 
269
5. Aile konutu ve ev eşyası 
271
BÖLÜM KAYNAKÇASI 
272
§ 8. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ
I. REJİMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ 
274
II. REJİM KAPSAMINDAKİ MAL KATEGORİLERİ 
276
A. Edinilmiş Mallar 
277
1. Çalışmanın Karşılığı Olan Edinimler 
279
2. Sosyal Güvenlik ve Yardım Kuruluşları ile Sandıkların Yaptığı
Ödemeler 
280
3. Çalışma Gücünün Kaybı Nedeniyle Ödenen Tazminatlar 
280
4. Kişisel Malların Gelirleri 
281
5. Edinilmiş Malların Yerine Geçen Değerler 
282
B. Kişisel Mallar 
283
1. Yalnızca Kişisel Kullanıma Yarayan Eşya 
284
2. Mal Rejiminin Başlangıcında Eşlerden Birine Ait Bulunan veya
Sonradan Karşılıksız Kazanma Yoluyla Elde Edilen Malvarlığı
Değerleri 
285
a. Mal Rejiminin Başlangıcında Eşlerden Birine Ait Bulunan
Malvarlığı Değerleri 
285
b. Sonradan Karşılıksız Kazanma Yoluyla Elde Edilen
Malvarlığı Değerleri 
286
3. Manevi Tazminat Alacakları 
287
4. Kişisel Malların Yerine Geçen Değerler 
288
5. Mal Rejimi Sözleşmesiyle Kişisel Mal Kabul Edilebilecek Değerler 
289
III. MAL KATEGORİLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER 
289
A. İkame İlkesi 
290
B. Tercih İlkesi 
290
C. Tahsis İlkesi 
291
IV. MALLARIN HANGİ EŞE VE/VEYA HANGİ KATEGORİYE DÂHİL
OLDUĞUNUN İSPATI 
291
V. REJİM MALLARI ÜZERİNDEKİ MÜLKİYET HAKKININ AİDİYETİ VE
EŞLERİN TASARRUF YETKİSİ 
292
VI. REJİM MALLARI ÜZERİNDE EŞLERİN YARARLANMA VE YÖNETİM
YETKİSİ 
293
VII. EŞLERİN BORÇLARDAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUĞU 
294
VIII. REJİMİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ 
294
A. Sona Ermesi 
294
1. Ölümle Sona Ermesi 
295
2. Mal Rejimi Sözleşmesi ile Başka Bir Mal Rejimine Geçilmesiyle
Sona Ermesi 
295
3. Mahkeme Kararı ile Sona Ermesi 
296
B. Tasfiyesi 
297
1. Malların Diğer Eşten Geri Alınması ve Borçların Düzenlenmesi 
297
2. Her Eşin Mallarının Kendi İçinde Mal Kategorilerine Ayrılması 
298
3. Kanunda Belirtilen Kazandırmaların İlgili Eşin Edinilmiş
Mallarına Eklenmesi: Edinilmiş Mallara Eklenecek Değerler 
299
4. Diğer Eşin Katkı Yapılan Mallarının Değerinin Artmasından
Kaynaklanan Alacağın Belirlenmesi: Değer Artış Payı Alacağı 
299
5. Farklı Mal Kategorileri Arasında Yapılan Masrafların
Denkleştirilmesi: Denkleştirme Alacağı 
301
6. Her Eşin Paylaşıma Tabi Net Malvarlığı Değerinin Belirlenmesi:
Artık Değer 
304
a. Genel Olarak 
304
b. Hesaplanması 
304
aa. Artık Değer Hesabının Aktif Kısmı: Pozitif Değerler 
305
bb. Artık Değer Hesabının Pasif Kısmı: Negatif Değerler 
305
Katılma Alacağı 
306
a. Kavram ve Hesaplanması 
306
b. Ödenmesi 
307
BÖLÜM KAYNAKÇASI 
309
İKİNCİ KISIM
HISIMLIK
§ 9. SOYBAĞININ KURULMASI:
GENEL HÜKÜMLER VE TANIMA
I. SOYBAĞI KAVRAMI VE TANIMI 
315
II. SOYBAĞI TÜRLERİ 
316
A. Genel Olarak 
316
B. Doğal Soybağı–Hukuki Soybağı 
316
C. Sahih Nesep – Sahih Olmayan Nesep 
317
III. ÇOCUĞUN ANA İLE SOYBAĞININ KURULMASI 
317
A. Doğum ile Kurulması 
317
B. Taşıyıcı Annelik, Yapay Döllenme ve Tüp Bebek Uygulamaları 
318
IV. ÇOCUĞUN BABA İLE SOYBAĞININ KURULMASI 
320
A. Ana ile Evlilik Yolu ile Soybağının Kurulması 
320
1. Çocuğun Evlilik Birliği İçerisinde Doğması Hâlinde Baba ile
Soybağının Kurulması 
320
a. Babalık Karinesi 
321
aa. Çocuğun Evlilik Devam Ederken Doğmuş Olması 
322
bb. Evlilik Birliği İçerisinde Çocuğun Ana Rahmine Düşmüş
Olması 
322
b. Babalık Karinelerinin Çakışması (TMK m. 290) 
323
c. Babalık Karinesinin Çürütülmesi (Soybağının Reddi) 
325
aa. Tarafları 
326
bb. Hak Düşürücü Süre 
329
cc. İspat Konusu 
331
dd. Soybağının Reddi Kararının Sonuçları 
336
ee. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
336
2. Ana ve Babanın Doğumdan Sonra Evlenmesi ile Soybağının
Kurulması 
337
a. Genel Olarak 
337
b. Sonradan Evlenme Yolu ile Soybağının Kurulmasına İtiraz
Davası 
338
aa. Davacılar 
339
bb. Davalılar 
339
cc. İspat Yükü 
339
dd. Hak Düşürücü Süre 
340
ee. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
340
B. Tanıma 
341
1. Tanımı 
341
2. Koşulları 
342
a. Çocuk ve Tanıyana İlişkin Şartlar 
342
b. Tanımanın Zamanı 
344
3. Bildirim 
345
4. Çocuğun Nüfusa Kaydedilmesi 
345
5. Tanımanın Geçersizliği (Hükümsüzlüğü) 
346
a. Tanımanın Kesin Hükümsüzlüğü 
346
b. Tanımanın İptal Davası ile Geçersiz Kılınması 
347
aa. Taraflar 
347
bb. İspat yükü 
348
cc. Hak Düşürücü Süre 
349
dd. Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü 
349
BÖLÜM KAYNAKÇASI 
350
§ 10. SOYBAĞININ KURULMASI:
BABALIK HÜKMÜ VE EVLAT EDİNME
I. GİRİŞ 
352
II. BABALIK HÜKMÜ (DAVASI) 
352
A. Uluslararası Hukuktaki Yeri 
352
B. Soybağı Kavramı 
353
C. Babalık Davasının Konusu ve Hukuki Niteliği 
355
1. Davanın Niteliği 
355
2. Davanın Konusu 
355
3. Davanın Şartları 
357
a. Davacı Sadece Ana veya Çocuk Olabilir 
357
b. Dava Babaya veya Mirasçılarına Karşı Açılabilir 
358
c. Dava Hazineye ve Cumhuriyet Savcılığına İhbar Edilmelidir 
359
d. Dava Açma Süresi 
359
e. Çocuk Başka Bir Babaya Soybağı ile Bağlı Olmamalıdır 
360
f. Ananın Kimliği Belli Olmalıdır 
360
4. Yetkili ve Görevli Mahkeme 
361
D. Babalık Davasının Sonuçları 
361
1. Çocuk Açısından Sonuçları 
361
a. Soybağı Bakımından Sonuçları 
361
b. Velayet ve Kişisel İlişki Bakımından Sonuçları 
361
c. Nafaka Yönünden Sonuçları 
362
d. Soyadı ve Nüfus Kayıtları Bakımından Sonuçları 
362
e. Mirasçılık Yönünden Sonuçları 
363
2. Ana Açısından Sonuçları 
363
III. YAPAY SOYBAĞI: EVLAT EDİNME 
364
A. Genel Olarak 
364
B. Tarihçe 
365
C. Evlat Edinmenin Şartları 
365
1. Küçüklerin Evlat Edinilmesi 
365
a. Genel Şartlar 
365
b. Özel Şartlar 
367
2. Kısıtlıların ve Erginlerin Evlat Edinilmesi 
369
D. Evlat Edinmenin Usulü 
370
E. Evlat Edinmenin Sonuçları 
372
1. Evlat Edinmenin Kişisel Sonuçları 
372
2. Mirasçılık Bakımından Sonuçları 
373
3. Velayet ve Bakım Yükümlülüğü 
374
F. Evlatlık İlişkisinin Sona Ermesi 
374
1. Evlatlık İlişkisinin Sona Erme Sebepleri 
375
2. Hak Düşürücü Süre 
375
G. Evlatlık İlişkisinin Sona Ermesinin Sonuçları 
376
H. Evlatlık İşlemlerinde Aracılık ile Kayıt ve Belgelerin Gizliliği 
376
BÖLÜM KAYNAKÇASI 
377
§ 11. SOYBAĞININ HÜKÜMLERİ:
GENEL HÜKÜMLER VE VELAYET
I. GİRİŞ 
378
II. SOYBAĞININ GENEL HÜKÜMLERİ 
379
A. Genel Olarak 
379
B. Çocuğun Soyadı 
379
C. Karşılıklı Yükümlülükler 
381
D. Kişisel İlişki Kurulması 
382
1. Genel Olarak 
382
2. Ana–Baba ile Çocuk Arasında 
383
3. Üçüncü Kişiler ile Çocuk Arasında 
385
4. Yetkili Aile Mahkemesi 
386
E. Bakım ve Eğitim Giderleri 
386
1. Genel Olarak 
386
2. Süre 
387
3. Dava Hakkı 
387
4. Nafakanın Belirlenmesi 
388
5. Geçici Önlemler 
389
6. Güvence Verilmesi 
390
III. VELAYET 
390
A. Genel Olarak 
390
B. Velayet İlişkisinin Tarafları 
391
C. Velayet Hakkının Kullanılması 
393
D. Velayet Hakkının Kapsamı ve İçeriği 
395
1. Genel Olarak 
395
2. Çocuğun Menfaatinin Gözetilmesi 
395
3. Ana–Babanın Sözünü Dinleme Yükümlülüğü 
396
4. Çocuğun Düşüncesinin Nazara Alınması 
396
5. Çocuğun Ev ile Bağı ve Yerleşim Yeri 
397
6. Çocuğun Adının Konulması 
398
7. Çocuğun Genel Eğitimi 
399
8. Çocuğun Dini Eğitimi 
400
9. Çocuğun Fiil Ehliyeti ve Temsili 
401
10. Çocuğun Aileyi Temsil Etmesi 
403
11. Çocuk ile Ana–Baba Arasındaki Hukuki İşlemler 
403
E. Çocuğun Korunması 
404
1. Genel Olarak Koruma Önlemleri Alınması 
404
2. Çocuğun Yerleştirilmesi 
405
3. Çocuğun Malları ve Korunması 
406
4. Velayetin Kaldırılması 
406
a. Genel Olarak 
406
b. Şartları 
408
c. Ana veya Babanın Evlenmesi 
408
5. Durumun Değişmesi 
408
IV. ÇOCUK MALLARI 
409
A. Genel Olarak 
409
B. Çocuk Mallarının Yönetimi 
410
1. Genel Olarak 
410
2. Çocuğun Serbest Malları 
412
C. Çocuk Mallarının Kullanılması 
413
D. Çocuk Mallarının Sarf Edilmesi 
414
E. Çocuk Mallarının Korunması ve Devri 
414
BÖLÜM KAYNAKÇASI 
415
§ 12. AİLE TOPLULUĞU
I. YARDIM NAFAKASI 
417
A. Kavram 
417
B. Yardım Nafakasında Nafaka Yükümlüsü ve Nafaka Alacaklısı 
419
1. Genel Olarak 
419
2. Kan Hısımlığında Nafaka Yükümlüsü ve Alacaklısı 
420
3. Evlatlık İlişkisinde Nafaka Yükümlüsü ve Alacaklısı 
422
C. Yardım Nafakasının Şartları 
422
1. Yardım Nafakası Talep Eden Kişi Açısından Gerekli Şartlar 
422
a. Yardım Edilmediği Takdirde Yoksulluğa Düşecek Olma 
422
b. Dürüst Davranma 
424
2. Yardım Nafakası Yükümlüleri Açısından Gerekli Şartlar 
425
a. Altsoy Üstsoy Hısımların Nafaka Yükümlülüğünün Şartları 
425
b. Kardeşlerin Yardım Nafakası Yükümlülüğünün Şartları 
426
D. Yardım Nafakası Yükümlülüğünde Sıra 
426
E. Yardım Nafakasının Miktarı, Türü ve Ödenme Zamanı 
429
F. Yardım Nafakasının Başlangıcı, Değiştirilmesi ve Sona Ermesi 
431
G. Yardım Nafakasının Özellikleri 
432
H. Yardım Nafakasında Usule İlişkin Hükümler 
434
1. Davanın Tarafları, Yetkili ve Görevli Mahkeme 
434
2. İspat Yükü 
434
II. EV DÜZENİ 
435
A. Ev Başkanlığı 
435
1. Genel Olarak 
435
2. Ev Başkanı Kavramı 
436
3. Ev Başkanının Belirlenmesi 
437
a. Kanuna Dayanan Ev Başkanlığı 
438
b. Sözleşmeye Dayanan Ev Başkanlığı 
438
c. Örfe Dayanan Ev Başkanlığı 
439
4. Ev Başkanının Yetki ve Yükümlülükleri 
439
a. Ev Başkanının Yetkileri 
439
b. Ev Başkanının Yükümlülükleri 
440
5. Ev Başkanının Sorumluluğu 
441
a. Sorumluluğun Kapsamı 
442
b. Sorumluluğun Hukuki Niteliği 
443
c. Sorumluluğun Şartları 
443
d. Sorumluluğa İlişkin Özel Durumlar 
447
aa. Ev Başkanının Sorumluluğunun Birden Fazla Sebebe
Dayanması 
447
bb. Birden Fazla Sorumlu Bulunması 
447
e. Sorumluluğun Tabi Olduğu Hükümler 
448
B. Altsoyun Denkleştirme Alacağı 
448
III. AİLE MALLARI 
449
A. Genel Olarak 
449
B. Aile Vakfı 
449
1. Tanımı, Kuruluşu ve Sona Ermesi, Özellikleri 
449
2. Aile Fideikomisi Yasağı 
451
C. Aile Malları Ortaklığı 
451
D. Aile Yurdu 
452
BÖLÜM KAYNAKÇASI 
453
ÜÇÜNCÜ KISIM
VESAYET
§ 13. VESAYET DÜZENİ
I. VESAYET KAVRAMI 
456
II. ÖZEL VESAYET (AİLE VESAYETİ) – KAMUSAL VESAYET 
457
III. VESAYET ORGANLARI 
459
IV. KAMUSAL VESAYETİ GEREKTİREN DURUMLAR 
459
A. Küçüklük 
459
B. Kısıtlılık 
460
1. Kısıtlılığı Gerektiren Sebepler 
460
a. Akıl Hastalığı–Akıl Zayıflığı 
461
b. Savurganlık, Alkol veya Uyuşturucu Madde Bağımlılığı,
Kötü Yaşama Tarzı, Kötü Yönetim 
462
c. İradi Kısıtlama 
463
2. Kısıtlılık Sebepleri Arasındaki İlişki 
465
3. Kısıtlılık Kararı Verilmesinde Uygulanacak Usul 
466
a. Yargılama Usulü 
466
b. Kısıtlılık Kararının İlanı 
468
c. Kısıtlılık Kararının Sonuçları 
468
V. VASİ ATANMASI 
468
A. Vasi Atamanın Koşulları 
468
B. Vasilik Engelleri 
470
C. Vasiliği Kabul Yükümlülüğü 
471
D. Vasilikten Kaçınma Sebepleri 
471
E. Vasi Atamasında Özellik Arz Eden Durumlar 
472
F. Vasi Atama Usulü 
473
1. Genel Olarak 
473
2. Geçici Tedbirler 
473
3. Vasi Ataması Kararının Tebliğ ve İlanı 
475
G. Vasilikten Kaçınma–İtiraz ve Geçici Vasilik 
475
H. Vasilik Görevinin Kesin Olarak Devri 
476
VI. KAYYIMLIK 
477
A. Genel Olarak 
477
B. Kayyımlığın Türleri 
477
1. Temsil Kayyımlığı 
478
2. Yönetim Kayyımlığı 
481
3. İradi Kayyımlık 
483
VII. YASAL DANIŞMANLIK 
484
A. Genel Olarak 
484
B. Yasal Danışmanlığın Türleri 
485
VIII. KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI 
486
A. Koşulları 
487
B. Yetki 
490
C. Bildirim ve İtiraz 
490
D. Usul 
490
BÖLÜM KAYNAKÇASI 
491
§ 14. VESAYETİN YÜRÜTÜLMESİ VE SONA ERMESİ
I. VASİNİN HAKLARI 
493
A. Vasilikten Kaçınma Hakkı 
493
B. Ücret Hakkı 
493
II. VASİNİN GÖREVLERİ 
494
A. Vasinin Göreve Başladığı Sıradaki Görevleri 
494
1. Defter Tutma Görevi 
494
2. Değerli Şeyleri Saklama Görevi 
496
3. Vesayet Altındaki Kişinin Menfaati Gerektiriyorsa Taşınırları
Satma Görevi 
496
4. Paraların Yatırılması Görevi 
497
5. Yatırımları Dönüştürme Görevi 
498
6. Ticari veya Sınai İşletmeleri İşletme veya Tasfiye İçin Gerekli
Talimatı Verme Görevi 
498
7. Taşınmazların Satılması Görevi 
498
B. Vasinin Göreve Başladıktan Sonraki Görevleri 
500
1. Özen Görevi 
500
a. Küçüklerde 
500
b. Kısıtlılarda 
502
2. Temsil Görevi 
502
a. Genel Olarak 
502
b. Yasak İşlemler 
503
c. Vesayet Altındaki Kişinin Görüşünün Alınması 
504
d. Vesayet Altındaki Kişinin Yapabileceği İşler 
504
e. Meslek veya Sanat 
505
3. Malvarlığını Yönetme Görevi 
506
III. KAYYIMIN GÖREVLERİ 
507
A. Kayyımın Konumu 
507
B. Kayyımlığın Kapsamı 
507
IV. VESAYET DAİRELERİNİN GÖREVLERİ 
508
A. Şikâyet ve İtiraz 
508
B. İzin 
509
1. Vesayet Makamının İzni 
509
2. Denetim Makamının İzni 
511
4. Rapor ve Hesapların İncelenmesi 
513
V. VESAYET ORGANLARININ SORUMLULUĞU 
513
A. Özen Yükümlülüğü 
514
B. Sorumluluğun Niteliği 
514
1. Genel Olarak 
514
2. Vasi, Kayyım ve Yasal Danışmanın Sorumluluğu 
515
3. Vesayet Dairelerinin Sorumluluğu 
515
4. Devletin Sorumluluğu 
516
a. Genel Olarak 
516
b. Asli Sorumluluk 
516
d. Rücu Hakkı 
517
C. Tazminat ve Rücu Davası 
517
1. Tazminat Davası 
517
2. Rücu Davası 
518
3. Zamanaşımı 
518
a. Olağan Zamanaşımı 
519
b. Olağanüstü Zamanaşımı 
519
D. Vesayet Altındaki Kişinin Alacağı 
520
VI. VESAYETİN SONA ERMESİ 
520
A. Vesayeti Gerektiren Nedenlerin Sona Ermesi 
520
1. Küçüklerde 
521
2. Diğer Kısıtlılarda 
521
a. Kaldırılması 
522
b. Usulü 
522
aa. İlan 
522
bb. Akıl Hastalığı ve Akıl Zayıflığı 
523
cc. Savurganlık, Alkol veya Uyuşturucu Madde Bağımlılığı,
Kötü Yaşama Tarzı, Kötü Yönetim 
523
dd. İstek Üzerine Kısıtlamada 
523
4. Kayyımlık ve Yasal Danışmanlıkta 
523
B. Vasilik Görevinin Sona Ermesi 
524
1. Fiil Ehliyetinin Yitirilmesi ve Ölüm 
524
2. Kasten İşlenmiş Suçtan Hapse Mahkûm Olma 
524
3. Sürenin Sona Ermesi ve Uzatılmaması 
524
a. Sürenin Dolması 
524
b. Engelin veya Kaçınma Sebebinin Ortaya Çıkması 
525
c. Göreve Devam Zorunluluğu 
525
4. Görevden Alınma 
526
a. Sebepleri 
526
aa. Genel Olarak 
526
bb. Görevi Ağır Surette Savsaklama 
526
cc. Yetkilerini Kötüye Kullanma 
526
dd. Güven Sarsıcı Davranışlar 
526
ee. Vasinin Ödeme Güçsüzlüğüne Düşmesi 
527
ff. Diğer Yetersizlik Hâlleri 
527
b. Usulü 
527
aa. İstek Üzerine veya Re’sen 
527
bb. Araştırma ve Uyarı 
527
cc. Geçici Önlemler 
528
dd. Diğer Önlemler 
528
ee. İtiraz 
528
C. Vesayetin Sona Ermesinin Sonuçları 
529
1. Rapor ve Kesin Hesabın Verilmesi 
529
2. Malvarlığının Teslimi 
529
3. Rapor ve Hesabın İncelenmesi 
530
4. Vasinin Görevine Son Verilmesi 
530
BÖLÜM KAYNAKÇASI 
531