Mal Rejiminin Tasfiyesi (Mal ve Paraların Paylaşılması) Fatih Karamercan  - Kitap

Mal Rejiminin Tasfiyesi

(Mal ve Paraların Paylaşılması)

2. Baskı, 
Mart 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa:
480
Barkod:
9789750291401
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
440,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
743 sayılı TKM döneminde eşler arasında yasal mal rejimi "mal ayrılığı" rejimiydi. Bu dönemde Yargıtay içtihatları ile oluşturulmuş "katkı payı alacağı" ile mal rejimi uyuşmazlıkları çözülmeye çalışılmıştır. 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı TMK ile yasal mal rejimi ise "edinilmiş mallara katılma" rejimi olarak belirlenmiş ve hukukumuza "katılma alacağı", "değer artış payı" ve "denkleştirme" kavramları girmiştir.
Mal rejiminin tasfiyesi davaları genellikle uygulamada eşler arasında görülmekle birlikte sağ kalan eş tarafından ölen eşin mirasçılarına da (aynı şekilde ölen eşin mirasçıları tarafından sağ kalan eş aleyhine de) karşı açılabilmektedir. Eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi davalarının, şirket tasfiyesi kadar karmaşık olduğu da dile getirilmektedir.
Kanunî mal rejimleri açısından temel bir bilgi eksikliği olduğunu gördüğümden dolayı, konuya yeni başlayacak hukukçulara hizmet edecek bu kitap kaleme alınmıştır. Bu kitapta, genel anlamı ile doktrinsel tartışmalara girmekten kaçınılmış, temel Yargıtay içtihatlarına yer verilmiş, usûl uyarılarına ise yer verilmemiştir. Örnek hesaplamalara, içtihat yorumlarına, önerilere, davacı ve davalı tarafın hatasına da yer verilerek okuyucunun kavramları ve konuyu benimsemesi sağlanmaya çalışılmıştır. Son olarak örnek dava ve cevap dilekçesine de kitabın sonunda yer verilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Mal Rejimi Sözleşmesi
.
Sona Erme Nedenleri
.
Tanıma ve Tenfiz Kaynaklı Sorunlar
.
Görevli Mahkeme – Yetkili Mahkeme
.
Sürüm Değerinin Esas Alınacağı Tarihler
.
Paylı Mülkiyet Konusu Mallar
.
Sağ Kalan Eşin Özgüleme Talepleri
.
Miras Hakkı İle İlişkisi
.
Taraflarca Getirilme ve Taleple Bağlılık İlkesi İle İlişkisi
.
Katkı Payı Alacağı – Değer Artış Payı Alacağı
.
Eklenecek Değerler
.
Denkleştirme (Alacağı) – Katılma Alacağı
.
Kredi Borçlarının Hesaplanma Yöntemi
.
İmara Aykırı (Kaçak) Yapılar
.
İhtiyatî Tedbir ve İhtiyatî Haciz
.
Anlaşmalı Boşanmada Dikkat Edilmesi Gerekenler
.
Katılma Alacağının Kaldırılması veya Azaltılması
.
Zamanaşımı
.
Örnek Dava ve Cevap Dilekçesi
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
İkinci Baskıya Önsöz 
5
Önsöz 
7
Kısaltmalar 
17
I. Bölüm
MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
§I. MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ YAPMA EHLİYETİ 
19
§II. MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ 
21
§III. MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZAMANI 
22
§IV. MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİNİN ETKİSİ 
22
1. Genel Olarak 
22
2. Geçmişe Yönelik Mal Rejimi Sözleşmesi Yapma 
23
§V. MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ İLE YAPILABİLECEK DEĞİŞİKLİKLER 
23
II. Bölüm
EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ VE REJİME HÂKİM OLAN İLKELER
§I. EDİNİLMİŞ MAL KAVRAMI 
25
§II. EDİNİLMİŞ MALLARIN YERİNE GEÇEN DEĞERLER 
30
1. Sosyal Güvenlik veya Sosyal Yardım Kurum ve Kuruluşlarının veya Personele Yardım Amacı ile Kurulan Sandık ve Benzerlerinin Yaptığı Ödemeler 
30
2. Çalışma Gücünün Kaybı Nedeniyle Ödenen Tazminatlar 
45
3. Kişisel Malların Gelirleri 
46
§III. KİŞİSEL MALLAR 
47
1. TMK 220. Madde Kapsamında Sayılan Durumlar 
47
A. Eşlerden Birinin Yalnız Kişisel Kullanımına Yarayan Eşya 
50
B. Mal Rejiminin Başlangıcında Eşlerden Birine Ait Bulunan Veya Bir Eşin Sonradan Miras Yoluyla Ya Da Herhangi Bir Şekilde Karşılıksız Kazanma Yoluyla Elde Ettiği Malvarlığı Değerleri 
52
C. Manevi Tazminat Alacakları 
54
D. Kişisel Mallar Yerine Geçen Değerler 
57
2. Sosyal Güvenlik ve Yardım Kurumlarının Yaptığı Toptan Ödemelerin veya Çalışma Gücünün Kaybı Nedeniyle Toptan Ödeme Şeklinde Alınan Tazminatların Mal Rejiminin Sona Ermesinden Sonraki Döneme Ait Olması 
59
3. Şans Oyunlarına Dayalı Kazanılan İkramiyeler 
61
§IV. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNE HÂKİM OLAN İLKELER 
63
1. İspat Kolaylığı İlkesi 
63
2. Alacaklı Eşin Hakkının Alacak Hakkına Dayanması 
68
3. Borçlu Eşe Ödeme Kolaylığı Sağlanması 
75
III. Bölüm
MAL REJİMİNİN SONA ERMESİ
§I. MAL REJİMİNİN SONA ERME NEDENLERİ 
79
1. Eşlerden Birinin Ölümü 
79
A. Zamanaşımı 
82
B. Birlikte Ölüm Karinesi 
83
2. Mahkeme Kararı İle Mal Ayrılığına Geçilmesi 
84
A. Genel Olarak 
84
B. Mahkeme Kararı İle Mal Ayrılığına Geçilmesinin Şartları 
86
C. Uygulanacak Yargılama Usûlü 
90
D. Mahkeme Kararı İle Mal Ayrılığına Geçilmesinin Sonuçları 
92
E. Kanun Yolu Aşaması 
93
3. Başka Bir Mal Rejiminin Kabulü İle 
94
4. Boşanma veya Evliliğin İptali Davası İle 
95
A. Yabancı Mahkeme Tarafından Boşanma Kararı Verilmesi Durumunda 
96
B. Tanıma ve Tenfiz Davaları İle Bağlantılı Mal Rejiminin Tasfiyesi Davasından Kaynaklı Yaşanan Sorunlar 
96
IV. Bölüm
MAL REJİMİNİN TASFİYESİ
§I. USÛL HÜKÜMLERİ 
99
1. Görevli Mahkeme 
99
2. Yetkili Mahkeme 
100
A. Ölüm ile Sona Ermesi Durumunda 
102
B. Boşanma, Evliliğin İptali veya Mal Ayrılığına Geçiş Kararı İle Sona Ermesi Durumunda 
104
C. Aynî Hak Talep Edilmesi Durumunda 
107
D. Diğer Durumlarda 
108
E. Yabancılık Unsuru Taşıyan Durumlarda 
110
§II. TASFİYE AŞAMALARI 
112
1. Tasfiyeye Tabi Malların Hangi Tarihlerdeki Değerlerinin Esas Alınacağı 
112
A. Genel Olarak 
112
B. İstisna 
119
2. Özellik Arz Eden Durumlar 
127
A. Paylı Mülkiyet Konusu Mallar 
127
a. Genel Olarak 
127
b. Sürüm Değeri 
140
B. Katılma Alacağı ve/veya Miras Hakkına Mahsuben Aile Konutunun ve/veya Ev Eşyasının Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi 
141
a. Genel Olarak 
141
b. Talebin Süresi 
147
c. Sürüm Değeri 
149
C. TMK 240. ve 652. Maddesinin Birbirlerinden Farkları 
150
a. Genel Olarak 
150
b. Dayanılan Hakkın Türüne Göre 
152
c. Hakların Birbirleriyle İlişkisi 
153
d. Görevli Mahkeme 
155
e. Uygulanacak Yargılama Usûlü 
165
f. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi (Denetiminden Geçmiş Yerel Mahkeme) Kararları 
166
g. Kanun Yolu Aşaması 
175
D. Mal Rejiminin Tasfiyesinin Miras Hakkı İlişkisi 
176
E. Mal Rejimi Sözleşmesi İle Eşlerin Ortak Olmayan Altsoylarının Haklarının Zedelenmesi 
185
F. Mal Rejiminin Tasfiyesinin Taraflarca Getirilme ve Taleple Bağlılık İlkesi İle İlişkisi 
188
§III. DEĞER ARTIŞ PAYI ALACAĞI (01.01.2002 SONRASI) 
193
1. Genel Olarak 
193
2. Talep Edilebilme Şartları 
197
A. Resmî Bir Evlilik Mevcut Olmalı 
197
B. Mal Rejimi Sona Ermeli 
199
C. Diğer Eşin Malvarlığının Edinilmesine, Korunmasına veya İyileştirilmesine Katkı Yapılmalı 
200
D. Katkı Yapan Eş, Hiç ya da Uygun Bir Karşılık Almamış Olmalı (Bağış Kastı Olmamalı) 
201
E. Değer Artış Payı Alacağından Vazgeçilmemiş Olmalı 
205
3. Hesaplama Yöntemi 
206
A. Genel Olarak 
206
B. Katkı Yapılan Malın Tasfiye Sırasında Değer Kazanması veya Kaybetmesine Göre 
207
C. Katkı Yapılan Malın Tasfiye Sırasında Mevcut Olup Olmamasına Göre 
214
D. Toptan Olarak veya İrat Şeklinde Mala Katkı Yapılması 
217
E. Birden Fazla Mala Katkı Yapılması 
221
F. Değer Artış Payı Alacağının Katılma Alacağı Hesabına Etkisi 
227
a. Eşin Edinilmiş Malından Diğer Eşin Edinilmiş Malına Katkı 
227
b. Eşin Edinilmiş Malından Diğer Eşin Kişisel Malına Katkı 
229
c. Eşin Kişisel Malından Diğer Eşin Edinilmiş Malına Katkı 
230
d. Eşin Kişisel Malından Diğer Eşin Kişisel Malına Katkı 
231
G. Katkı Yapılan Malvarlığının Edinme Tarihine Göre 
232
a. Katkı 01.01.2002 Öncesi Yapılmışsa (Katkı Payı Alacağı) 
232
aa. Katkı Yapılan Malvarlığının Hangi Tarihteki Sürüm Değerinin Esas Alınacağı 
233
bb. Katkı Yapılan Malvarlığındaki Katkıya Hangi Tarihten İtibaren Faiz İşletileceği 
236
b. Katkı 01.01.2002 Sonrası Yapılmışsa (Değer Artış Payı Alacağı) 
238
aa. Katkı Yapılan Malvarlığının Hangi Tarihteki Sürüm Değerinin Esas Alınacağı 
238
bb. Katkı Yapılan Malvarlığındaki Katkıya Hangi Tarihten İtibaren Faiz İşletileceği 
239
c. Katkı Hem 01.01.2002 Öncesinde Hem De 01.01.2002 Sonrasında Yapılmışsa (Katkı Payı Alacağı İle Birlikte Değer Artış Payı Alacağı Mevcutsa) 
239
aa. Katkı Yapılan Malvarlığının Hangi Tarihteki Sürüm Değerlerinin Esas Alınacağı 
242
bb. Katkı Yapılan Malvarlığındaki Katkıya Hangi Tarihlerden İtibaren Faiz İşletileceği 
242
d. Katkı Payı ve Değer Artış Payı Alacağı İle İlgili Araştırma Yöntemleri 
243
§IV. EKLENECEK DEĞERLER 
250
1. Genel Olarak 
250
2. Uygulanabilme Şartları 
260
A. Karşılık Alınmadan Bir Kazanımın Olması (Devreden Eş Açısından) 
260
B. Temlikin Diğer Eşin Rızası Alınmadan Yapılması (Devreden Eş Açısından) 
261
C. Katılma Alacağının Karşılanamamış Olması (Devralan Üçüncü Kişi Açısından) 
262
D. Karşılanamayan Kısmın İstenmesi (Devralan Üçüncü Kişi Açısından) 
263
E. 1. Bent Hükmü İle 2. Bent Hükmünün Birbirlerinden Farkları 
268
3. Eklenecek Değerler İle Muvazaalı İşlemler Arasındaki Farklar 
269
A. İspat Açısından 
269
B. Devredilen Malın Hangi Tarihteki Sürüm Değerinin Esas Alınacağı 
274
§V. DENKLEŞTİRME (ALACAĞI) 
277
1. Genel Olarak 
277
2. Denkleştirme (Alacağı) Türleri 
281
A. Klasik Denkleştirme (Alacağı) 
282
B. Değişken Denkleştirme (Alacağı) 
284
a. Katkı Yapılan Malın Değer Kazanması 
285
b. Katkı Yapılan Malın Değer Kaybetmesi 
290
§VI. KATILMA ALACAĞI 
292
1. Genel Olarak 
292
2. Katılma Alacağının Hesaplanması ve Dikkat Edilecek Hususlar 
293
A. Kredi Borçlarının Hesaplanma Yöntemi 
294
B. Değer Artış Payı Alacağının Düşülmesinin Zorunlu Olması 
301
C. Banka Hesaplarındaki Katılma Alacağı Talepleri 
304
D. İkame Kuralının Tasfiyede Gözetilmesinin Zorunlu Olması 
306
E. Taşınmaz Üzerinde İpoteklerin Olması 
308
F. İmara Aykırı (Kaçak) Yapılar 
309
3. Özellik Arz Eden Durumlar 
317
A. Mal Rejiminin Tasfiyesinden Kaynaklı Geçici Hukukî Koruma Tedbirleri ve Dikkat Edilecek Hususlar 
317
a. Geçici Hukukî Koruma Tedbirinin Niteliği Açısından 
317
bb. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Uygulaması 
318
aaa. İhtiyatî Tedbir Açısından 
318
bbb. İhtiyatî Haciz Açısından 
320
cc. Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri Uygulaması 
325
dd. Görüşümüz 
334
b. Muacceliyetin Ne Zaman Gerçekleştiği Açısından 
342
bb. Yargıtay 8. ve 2. Hukuk Dairesi Görüşü 
343
cc. Görüşümüz 
344
B. Şirketlere İlişkin Hususlar 
346
C. Mal Kavramı ve Anlaşmalı Boşanma Davalarında Dikkat Edilecek Hususlar 
354
D. Zina veya Hayata Kast Nedeniyle Katılma Alacağının Kaldırılması veya Azaltılması 
372
E. Zamanaşımı ve Yargıtay Uygulaması 
376
F. Takas İle Külli (Tam Tasfiye) ve Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Uygulaması 
386
G. Yabancı Mahkemelerce Verilmiş Olan Mal Rejiminin Tasfiyesi Davasındaki Hükümlerin Türk Mahkemeleri’nde Yarattığı Sorunlar 
400
H. Mal Rejiminin Tasfiyesi Davalarından Kaynaklanan Alacak Kesinleşmeden İcraya Konulabilir ve Bu Alacağa Karşı Haczedilmezlik İtirazında Bulunulamaz 
447
Örnek Dava Dilekçesi 
451
Örnek Cevap Dilekçesi 
458
Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi 
464
Kaynakça 
467
Kavram Dizini 
477