Liman ve Marina İşletmecilerinin Hukuki Sorumluluğu ve Sigortaları
 Taşıma ve Sigorta Hukuku Serisi – V Hikmet Cem Congar  - Kitap

Liman ve Marina İşletmecilerinin Hukuki Sorumluluğu ve Sigortaları

Taşıma ve Sigorta Hukuku Serisi – V

2. Baskı, 
Haziran 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
212
Barkod:
9789750293443
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
320,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
1. baskı
Ocak 2023
320,00
190,00 (%41)
Kitabın Açıklaması
Uluslararası ticaretin önemli unsurlarından olan ve dolayısıyla ülkenin finansal yapısı üzerinde doğrudan şekilde etki eden liman ve marina işletmeleri tarafından sunulmakta olan hizmetlerinin yerine getirilmesi esnasındaki hukuki statü, sorumluluk ve yükümlülüklerin açık ve net bir şekilde tespit edilmesi, hem liman ve marina işletmeleri hem de bunlarla etkileşim içerisinde olan diğer özel veya tüzel kişiler bakımından çok büyük öneme haizdir.
Taşıma ve Sigorta Hukuku Serisi'nin beşinci kitabı olan "Liman ve Marina İşletmecilerinin Hukuki Sorumluluğu ve Sigortaları" isimli eserin birinci bölümünde limanların tanımı, tarihsel gelişimi, sınıflandırılması, limanlar hakkındaki mevzuat, ikinci bölümünde liman işletmeleri tarafından sunulan hizmetler, üçüncü bölümünde liman işletmelerinin sunmuş olduğu hizmetlere dair sözleşmeler ve bu sözleşmelerin ifasından doğan hukuki yükümlülük ve sorumluluk, dördüncü bölümünde marinaların (yat limanlarının) işletmelerinin hukuki sorumluluğu ve bu sorumluluğun sigorta teminatı altına alınması, beşinci bölümünde ise marina (yat limanı) işletmesinin hukuki sorumluluk sigortasında tarafların borç ve yükümlülükleri inceleme konusu yapılmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Limanlar ve İlgili Kavramlar
.
Liman İşletmeleri Tarafından Gemilere Verilen Hizmetler
.
Liman İşletmelerinin, Gemilere Verdiği Hizmetlere Dair Akdettiği Sözleşmeler İle Bu Sözleşmelerin İfasından Doğan Hukuki Yükümlülük ve Sorumlulukları
.
Yat Limanı İşletmelerinin Hukuki Sorumluğunun Sigorta Teminatı Altına Alınması
.
Yat Limanı İşletmesinin Hukuki Sorumluluk Sigortasında Tarafların Borç ve Yükümlülükleri
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar 
11
Giriş 
13
I. Bölüm
LİMANLAR VE İLGİLİ KAVRAMLAR
I. LİMAN TANIMI 
17
II. GEMİ KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ 
21
III. LİMANLARIN TARİHSEL GELİŞİMİ 
27
IV. TARİHİ SÜREÇTE LİMANLARIN GELİŞİMİ VE SINIFLANDIRILMASI 
29
V. LİMANLARIN GENEL OLARAK SINIFLANDIRILMASI 
31
A. Oluşum Şekillerine Göre Limanlar 
31
B. Fonksiyonları ve Kullanım Şekillerine Göre Limanlar 
32
C. Sunduğu Hizmet Türlerine Göre Limanlar 
33
D. Yükün Türüne Göre Limanlar 
33
E. Sahiplerine Göre Limanlar 
34
F. Yönetim Şekillerine Göre Limanlar 
35
VI. LİMANLARIN BAŞLICA İŞLEVLERİ 
37
VII. LİMANLARIN DENİZ TAŞIMACILIĞI AÇISINDAN ÖNEMİ 
38
VIII. ÜLKEMİZİN LİMANLARI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ 
40
IX. LİMANLARA YÖNELİK MEVZUAT 
45
A. Limanlar Kanunu 
45
B. Kıyı Kanunu 
46
C. Kıyı Tesisleri ve İşletme İzin Yönetmeliği 
46
D. Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Hakkında Yönetmelik 
47
E. Limanlar Yönetmeliği 
49
F. Liman Güvenliğine Dair Mevzuat 
50
G. Çevre ile İlgili Mevzuat 
50
II. Bölüm
LİMAN İŞLETMELERİ TARAFINDAN GEMİLERE VERİLEN HİZMETLER
I. GENEL OLARAK 
53
II. GEMİLERE YÜKLEME VE BOŞALTMA HİZMETLERİ 
63
A. Gemilere Yükleme ve Boşaltma Yöntemleri 
64
B. Yükün Özelliklerine Göre Yükleme – Boşaltmada Kullanılan Araçlar 
66
III. DEPOLAMA VEYA ARDİYE HİZMETİ 
71
IV. KILAVUZLUK VE ROMÖRKAJ HİZMETLERİ 
73
A. Kılavuzluk 
73
B. Römorkaj 
74
V. LİMAN KILAVUZLUĞU VE RÖMORKAJI 
75
A. Liman Kılavuzluğu 
75
B. Liman Römorkajı 
77
III. Bölüm
LİMAN İŞLETMELERİNİN, GEMİLERE VERDİĞİ HİZMETLERE DAİR AKDETTİĞİ SÖZLEŞMELER İLE BU SÖZLEŞMELERİN İFASINDAN DOĞAN HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUKLARI
I. GENEL OLARAK 
79
II. YÜKLEME – BOŞALTMA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ 
80
A. Liman İşletmesinin Sözleşmeden Doğan Yükümlülük ve Sorumlulukları 
84
B. İşi Yaparken Sadakat ve Özen Gösterme Yükümlülüğü 
85
C. İşi Kendisi Yapma veya Kendi Yönetimi Altında Yaptırma 
97
D. Araç – Gereç ve Malzeme Temin Etme 
102
E. İhbarda Bulunma 
104
F. İşe Zamanında Başlama ve Devam Etme 
107
G. Ayıba Karşı Tekeffül 
113
H. Zamanaşımı 
118
III. DEPOLAMA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ 
119
A. Liman İşletmelerinin Depolama Sözleşmesinden Doğan Yükümlülük ve Sorumlulukları 
122
B. Eşyayı Kabul Etme 
123
C. Eşyayı Koruma 
123
D. Özen Gösterme 
125
E. Muayene ve İhbar 
126
F. Yük Sahibinin Depoya Girişine Müsaade Etme 
128
G. İade Etme 
128
H. Zamanaşımı 
130
IV. KILAVUZLUK VE RÖMORKAJ SÖZLEŞMELERİNİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ 
131
A. Liman İşletmelerinin Kılavuzluk ve Römorkaj Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülük ve Sorumlulukları 
134
B. Özen Gösterme Yükümlülüğü 
135
C. Sadakat 
136
D. İşi Kendisi Yapma Yükümlülüğü 
137
F. Zamanaşımı 
141
IV. Bölüm
YAT LİMANI İŞLETMELERİNİN HUKUKİ SORUMLUĞUNUN SİGORTA TEMİNATI ALTINA ALINMASI
I. YAT LİMANI İŞLETİCİSİNİN HUKUKİ SORUMLULUK SİGORTASININ HUKUKİ NİTELİĞİ 
143
II. YAT LİMANI İŞLETİCİSİNİN HUKUKİ SORUMLULUK SİGORTASININ TÜRK HUKUK MEVZUATINDAKİ YERİ 
144
A. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 
144
B. Türk Borçlar Kanunu 
145
C. Sigortacılık Kanunu 
145
D. Yönetmelikler 
145
III. YAT LİMANI İŞLETİCİSİNİN HUKUKİ SORUMLULUK SİGORTASINDA GENEL ŞARTLAR, KLOZLAR VE ÖZEL ŞARTLAR 
148
A. Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartı 
148
B. Marina İşletmecisinin Sorumluluk Klozu 
158
C. P&I Klozu 
162
D. Enstitü Radyoaktif Kontaminasyon, Kimyasal, Biyolojik, Biyo Kimyasal ve Elektromanyetik Silahlar İstisna Klozu 
162
E. Enstitü Siber Saldırı İstisna Klozu 
163
F. Prim Ödemesi ve Poliçe İptal Klozu 
163
G. Özel Şartlar 
165
V. Bölüm
YAT LİMANI (MARİNA) İŞLETMESİNİN HUKUKİ SORUMLULUK SİGORTASINDA TARAFLARIN BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
I. YAT LİMANLARINDA RİSKİN TESPİT EDİLMESİ 
167
II. SİGORTACININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
174
A. Rizikoyu Taşıma 
174
B. Aydınlatma 
175
C. Sigorta Poliçesini Verme 
177
D. Giderleri Karşılama 
178
E. Tazminat Ödeme 
180
III. SİGORTA ETTİRENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
183
A. Prim Ödeme 
183
B. Beyanda Bulunma 
189
C. Bilgi Verme ve Araştırma Yapılmasına Müsaade Etme 
191
D. Zarara Engel Olma, Azaltma ve Sigortacının Rücu Haklarını Koruma 
192
Sonuç ve Öneriler 
195
Kaynakça 
205
Kavram Dizini 
211