Kuram ve Uygulama Açısından Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun Yeni ve Değişik Hükümlerinin Yorumu  Mehmet Akif Tutumlu  - Kitap
Kuram ve Uygulama Açısından

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun Yeni ve Değişik Hükümlerinin Yorumu

2. Baskı, 
Temmuz 2012
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
360
Barkod:
9789750219726
Kapak Türü:
Ciltli
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
İncelemekte olduğunuz kitap, 1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun yeni ve değişik hükümlerinin yorumunu içeriyor. Kitap incelendiğinde görüleceği üzere, başlıktaki yorum sözcüğü aslında çalışmada kullanılan tüm bilişsel edimleri kapsamıyor: Zira HMK'nın getirdiği yeni ve değişik hükümler sadece yorumlanmıyor; bunların açıklanması, değerlendirilmesi ve eleştirisi de yapılıyor.
Yasanın sustuğu bazı konularda açıklama yapmanın zorunluluğu ortada. Sözgelimi şu sorular hakkında: Dava dilekçesinin zorunlu unsurları olarak HMK m. 119/1'de, (a),(d),(e),(f) ve (g) bentleri şeklinde gösterilen unsurların eksik olması hâlinde nasıl bir yol izlenmeli? Hâkim, öninceleme aşamasında hangi yargısal işlemleri yapabilir? Terditli davada (m.112/2) asli talebin esastan reddine karar verilmesine ilişkin hükmün niteliği nedir ve böyle bir hüküm nasıl oluşturulmalıdır? Öte yandan düzenleme konusu yapılan ancak adli işleyişin olgusal gerçekliğiyle uyumlandırılmasında güçlük çekilen bazı hükümlerin değerlendirilmesi, eleştirilmesi de hükümlerin uygulanabilirliği açısından zorunlu: Hukukçu bilirkişi atanması sorununun, hâkimin öninceleme duruşmasında tarafları sulhe teşvik yükümlülüğünün irdelenmesi gibi.
Çalışma; HMK'nın yeni ve değişik hükümlerinin, tarihsel bağlamda (mülga HUMK, İçtihat, kuram) karşılaştırmalı incelemesinin yanısıra; Yasanın gerekçesi, hazırlık çalışmaları, önceki Tasarı hükümleri ve yeni kuramsal çalışmalara dayanan çoğul bir okuma deneyiminden güç almaktadır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Yargılama İlkeleri
.
Dava ve Cevap Dilekçelerindeki Eksik Unsurların Giderilmesi ve Yaptırımı
.
Dava Şartları
.
Terditli Davada Hüküm Kurma Sorunu
.
Çekişmesiz Yargı
.
Ön İncelemenin Kapsam ve Boyutları
.
Uzman Görüşü
.
Hakimin Hukuki Sorumluluğu
.
Gider Avansı
.
Hukukçu Bilirkişi Sorunu
.
Bilirkişinin Sorumluluğu
.
İhtiyati Tedbirde Yeni Hükümler
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
2. Baskıya Önsöz 
5
Kısaltmalar 
19
§ 1. GÖREVE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER 
21
§ 2. YETKİYE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER 
33
I. ÖZEL VE KESİN YETKİYE İLİŞKİN DÜZENLEMELER 
33
II. YETKİ SÖZLEŞMESİ 
37
III. YETKİ İTİRAZININ İLERİ SÜRÜLMESİ VE İNCELENMESİ 
39
IV. GÖREVSİZLİK VEYA YETKİSİZLİK KARARI ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER 
39
V. YARGI YERİ BELİRLENMESİ 
40
§ 3. YARGILAMAYA HÂKİM OLAN İLKELER 
42
I. GENEL OLARAK 
42
II. İLKELERİN GETİRDİĞİ YENİLİKLER 
42
A. Tasarruf İlkesi 
42
B. Taraflarca Getirilme İlkesi 
43
C. Taleple Bağlılık İlkesi 
43
D. Hukuki Dinlenilme Hakkı 
43
E. Aleniyet İlkesi 
55
F. Dürüst Davranma ve Doğruyu Söyleme Yükümlülüğü 
56
G. Usul Ekonomisi İlkesi 
57
H. Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi 
57
I. Yargılamanın Sevk ve İdaresi 
57
İ. Hukukun Uygulanması 
58
§ 4. HÂKİMLİK HUKUKUNA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEME VE DEĞİŞİKLİKLER 
59
I. HÂKİMİN DAVAYA BAKMAKTAN YASAKLILIĞI – HÂKİMİN REDDİ 
59
A. Yasaklılık 
59
B. Ret Sebepleri ve İspatı 
59
II. HÂKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU 
60
§ 5. TARAFLAR, DAVAYA KATILAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE DAVAYA VEKÂLETLE İLGİLİ DÜZENLEME VE DEĞİŞİKLİKLER 
83
I. TARAFLARIN EHLİYETLERİ 
83
A. Taraf Ehliyeti 
83
B. Dava Ehliyeti 
83
C. Dava Takip Yetkisi 
83
D. Dava Sırasında Taraflardan Birinin Ölümü 
85
II. DAVA ARKADAŞLIĞI 
86
A. İhtiyari Dava Arkadaşlığı 
86
B. Mecburi Dava Arkadaşlığı 
87
1. Genel Olarak 
87
2. Statüyü Doğuran Durumlar 
88
3. Yargılamadaki Durum 
88
III. DAVANIN İHBARI 
89
A. İhbarın Şartları 
89
B. İhbarın Şekli 
89
C. İhbarın Zamanı 
89
D. İhbar Edilenin Durumu 
89
E. İhbarın Etkisi 
90
IV. ASLİ MÜDAHALE 
90
A. Genel Olarak 
90
B. Asli Müdahalenin Şekli 
91
C. Asli Müdahalenin Yapılacağı Mahkeme 
92
D. Asli Müdahalenin Zamanı 
92
E. Asli Müdahalenin Yargılamaya Etkisi 
92
V. FER’İ MÜDAHALE 
92
A. Genel Olarak 
92
B. Fer'i Müdahalenin Şekli 
93
C. Fer'i Müdahalenin Zamanı 
93
D. Fer'i Müdahilin Hukuki Konumu 
93
E. Fer’i Müdahâlenin Etkisi 
94
VI. CUMHURİYET SAVCISININ HUKUK DAVASINDAKİ KONUMU 
95
VII. DAVAYA VEKÂLETLE İLGİLİ DÜZENLEME VE DEĞİŞİKLİKLER 
97
A. Avukatla Temsil Zorunluluğunun Yasaya Alınmaması 
97
B. Özel Yetkiye Bağlı Kılınan Hâller 
98
C. Vekilin Duruşmada Uygun Olmayan Tutum ve Davranışı 
99
D. Vekilin İstifası ve Azlinde Görev Süresi 
100
§ 6. TEMİNATA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK VE YENİLİKLER 
101
I. GENEL OLARAK 
101
II. TEMİNAT GEREKTİREN HÂLLER 
102
III. TEMİNAT GEREKTİRMEYEN HÂLLER 
103
IV. TEMİNAT KARARININ NİTELİĞİ, KAPSAMI VE SONUÇLARI 
103
§ 7. SÜRELER, ESKİ HÂLE GETİRME, ADLÎ TATİL 
105
I. SÜRELER 
105
II. ESKİ HÂLE GETİRME 
105
III. ADLÎ TATİL 
106
§ 8. DAVA ÇEŞİTLERİ 
107
I. GENEL OLARAK 
107
II. EDA DAVASI 
107
III. TESPİT DAVASI 
107
IV. BELİRSİZ ALACAK VE TESPİT DAVASI 
109
A. GENEL OLARAK 
109
B. BELİRSİZ ALACAK DAVASININ KOŞULLARI 
110
1. Alacak Miktarının Tam ve Kesin Olarak Belirlenememesi 
110
2. Dava Dilekçesinde Hukuki İlişkinin (Vakıaların) ve En Az Alacak Miktarının Gösterilmesi 
112
3. Görevli Mahkeme 
114
4. Harç ve Gider Avansının Yatırılması 
114
5. Dava Konusunun (Alacak miktarının) Artırılması 
115
6. İspat ve Deliller 
116
7. Zamanaşımının Kesilmesi 
116
V. İNŞAİ DAVA 
117
VI. KISMİ DAVA 
117
VII. DAVALARIN YIĞILMASI 
118
VIII. TERDİTLİ DAVA 
118
X. SEÇİMLİK DAVA 
121
XI. TOPLULUK DAVASI 
121
§ 9. DAVA ŞARTLARI VE İLK İTİRAZLAR 
124
I. DAVA ŞARTLARI 
124
A. İçerik 
124
B. İnceleme ve Karar 
125
II. İLK İTİRAZLAR 
125
A. İçerik 
125
B. İnceleme ve Karar 
126
§ 10. DAVANIN AÇILMASI İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER 
127
I. DAVA DİLEKÇESİNİN İÇERİĞİ 
127
A. Dava Dilekçesinde Yaptırımı Öngörülmüş Yasal Unsurların Eksikliği ve Bunların Giderilme Çaresi 
127
B. Dava Dilekçesinde Yaptırımı Öngörülmemiş Yasal Unsurların Eksikliği ve Bunların Giderilme Çaresi 
129
II. GİDER AVANSININ ÖDENMESİ 
132
A. Yasal Düzenleme 
132
B. Düzenlemenin Anlamı, Amacı ve Niteliği 
132
1. Anlamı ve Amacı 
132
2. Niteliği 
133
C. Gider Avansın Miktarı 
133
D. Hatalı Uygulamalar 
135
1. Kesin Sürenin Şeffaflık-Belirginlik İlkesine Uyulmaması 
135
2. Gider Avansının Süresinde Yatırıldığının Araştırılmaması 
137
3. Avans Giderine Amaç ve Bağlam Dışı Karar Verilmesi 
140
E. Değerlendirme 
141
III. DAVA DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİ 
142
IV. TARAFTA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 
142
VI. CEVAP DİLEKÇESİ 
143
A. İçeriği 
143
B. Süresi 
145
C. Cevap Dilekçesinin Verildiği Tarih 
145
D. Cevap Dilekçesinin Verilmesinin Sonucu 
145
E. Süresinde Cevap Dilekçesinin Verilmemesinin Sonucu 
146
F. Cevap Dilekçesi Yerine Cevapların Sözlü Olarak İleri SürülmesiMümkün müdür? 
146
G. Cevap Dilekçesi Vermemiş olan/Sayılan Davalının Delil İkame Etme Hakkı Sona Erer mi? 
146
H. Karşı Dava 
147
İ. Cevaba Cevap ve İkinci Cevap Dilekçesi 
148
§ 11. 6100 SAYILI HMK'YA GÖRE DAVA KONUSUNUN DEVRİ VE BİR UYGULAMA: AYIPLI MALIN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE TEMLİKİ 
149
I. 6100 SAYILI HMK'YA GÖRE DAVA KONUSUNUN DEVRİ 
149
A. Genel Olarak 
149
B. Dava Konusunun Devredilmesinin Hükümleri 
149
1. Dava Konusunun (Müddeabihin) Davalı Tarafından Üçüncü Kişiye Devredilmesi 
149
2. Dava Konusunun (Müddeabihin) Davacı Tarafından Üçüncü Kişiye Devredilmesi 
151
II. BİR UYGULAMA: AYIPLI MALIN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE TEMLİKİ 
153
A. Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 10.02.2010 Tarih ve E. 2009/11523, K.2010/1455 Sayılı Kararı 
153
B. Değerlendirme 
154
§ 12. YENİ BİR KURUM: ÖN İNCELEME 
156
I. YENİLİĞİN TARİHSEL ARKAPLANI 
156
A. Roma Hukukunda Formula Usulü- Eski Yunan Yargılama Hukukuna Kısa Bir Bakış 
156
B. 1993 Tarihli Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı 
157
II. 6100 SAYILI HMK'DA ÖN İNCELEMENİN DÜZENLENMESİ: KAPSAMI, İÇERİĞİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 
158
A. Kapsamı (Unsurları) 
158
B. Unsurların İncelenmesi 
159
1. Duruşma Yapılmasını Gerektirmeyen İnceleme ve Kararlar 
159
a. Dava Şartlarının İncelenmesi ve Karara Bağlanması 
159
b. İlk İtirazların İncelenmesi ve Karara Bağlanması 
160
c. Taraf Teşkiline İlişkin İşlemlerin Yapılması 
161
d. Delil Toplama İşlemine Geçilebilir mi? 
161
2. Duruşma Yapılmasını Gerektiren İnceleme ve Kararlar: Ön İnceleme Duruşması 
161
a. Genel Olarak 
161
b. Ön İnceleme Duruşması 
162
aa. Ön İnceleme Duruşma Davetiyesi 
162
bb. Ön İnceleme Duruşmasının İçeriği 
163
aaa. Dava Şartları ve İlk itirazların Karara Bağlanması: 
163
bbb. Uyuşmazlık Konularının Tespit Edilmesi 
163
ccc. Tarafların Sulhe Teşvik Edilmesi 
164
ddd. Uyuşmazlık Tutanağı 
167
eee. Delillerin Sunulması ve Toplanmasına Hazırlık 
168
fff. İddia ve Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi: 
168
ggg. Sürelerin (Hak düşürücü süre- Zamanaşımı ) Karara Bağlanması 
169
hhh. Diğer Bazı Usuli Talep ve Sorunların Karara Bağlanması 
170
aaaa. Feragat, Kabul ve Sulh İşlemleri 
170
bbbb. Geçici Hukuki Korumalar 
170
cccc. Birleştirme ve Ayırma (Tefrik) Kararları 
170
dddd. Ön Sorun ile Bekletici Sorunun Karara Bağlanması 
171
eeee. Karşı Davanın Görülme Şartlarının Karara Bağlanması 
172
ııı. Sıfat Sorununun Ön İnceleme Aşamasında Karara Bağlanması Zorunlu mudur? 
172
iii. Ön İncelemenin En Çok İki Duruşmada Bitirilmesi 
173
C. Değerlendirme 
173
§ 13. TAHKİKAT AŞAMASI VE BU AŞAMADAKİ ÖZEL DURUMLAR 
176
I. TAHKİKAT 
176
A. Genel Olarak 
176
B. Tahkikatın Konusu 
176
1. Tarafların Dinlenmesi 
176
2. Bazı Delillerin Toplanması 
176
3. Sonradan (Yeni) Delil Gösterilmesi 
177
4. İddia ve Savunmaların Birlikte İncelenmesi 
178
II. DURUŞMA 
178
A. Ses ve Görüntü Nakliyle Duruşma İcrası 
178
B. Duruşma Düzeni 
179
C. Soru Yöneltme 
179
D. Kayıt ve Yayın Yasağı 
179
E. Bekletici Sorun 
180
F. Davaların Birleştirilmesi 
180
G. Islah İle İlgili Değişiklikler 
180
§ 14. İSPAT VE DELİLLERLE İLGİLİ YENİLİK VE DEĞİŞİKLİKLER 
182
I. İSPAT HAKKI VE SINIRLARI 
182
II. İSPAT YÜKÜ 
182
III. KARİNE İLE İSPAT 
183
IV. DELİL SÖZLEŞMESİ 
183
V. VAKIALARIN SOMUTLAŞTIRILMASI (SOMUTLAŞTRIMA YÜKÜ) VE DELİLLERİN GÖSTERİLMESİ 
184
VI. İSPATTA BİR ÜST KAVRAM: BELGE 
184
VII. DELİL BAŞLANGICI 
185
VIII. SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞUNUN İSTİSNALARI 
186
IX. SENETLERLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER 
187
X. BELGELERİN YERİNDE İNCELENMESİ 
189
XI. BELGELERİN İBRAZI ZORUNLULUĞU 
190
A. Taraflar Açısından 
190
B. Üçüncü Kişiler Açısından 
191
C. Ticari Defterlerin İbrazı ve Delil Olma Koşulu 
191
XII. YEMİN İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK VE YENİLİKLER 
192
A. Yeminin Konusu 
192
B. Yemine Davet ve Sonuçları 
192
C. Yeminin Şekli 
193
D. Yargı Çevresi Dışında Yemin Edası 
193
E. Yemin Tutanağı 
193
XIII. TANIK İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK VE YENİLİKLER 
194
A. Tanık Gösterilmesi 
194
B. Gösterilen Tüm Tanıkların Dinlenme Zorunluluğunun Bulunmaması 
194
C. Tanığın Çağrılması 
195
D. Tanığın Bilgilendirilmesi 
196
E. Tanıklıktan Çekinme Hakkı 
196
F. Tanıklık Yaptırımları 
197
G. Tanığa Yemin Verilmesi 
197
1. Yeminsiz Dinlenecekler 
197
2. Yeminin Zamanı ve Şekli 
197
a. Zamanı 
197
b. Şekli 
198
H. Tanığa Ücret Ödenmesi 
198
XIV. BİLİRKİŞİLİK İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK VE YENİLİKLER 
198
A. Bilirkişiye Başvurulması ve Bilirkişi Sayısının Belirlenmesi 
198
1. Bilirkişiye Hangi Hallerde Başvurulabileceği 
198
a. Genel Olarak 
198
b. Seçilen Bilirkişinin Niteliğinde İsabet Sağlamak 
201
c. Hukukçu Bilirkişiye Başvurulup Başvurulamayacağı 
204
2. Bilirkişi Sayısı 
238
B. Bilirkişinin Görevlendirilmesi 
238
C. Bilirkişilik Görevini Kabul Yükümlülüğü 
239
D. Bilirkişi Yemini 
239
E. Bilirkişinin Görevden Yasaklı Olması ve Reddi 
240
F. Bilirkişinin Görevlendirilmesine İlişkin Ara Kararının Unsurları 
240
G. Bilirkişinin Görev Süresi – Rapor Hazırlama Süresinin Aşılması ve Bunun Yaptırımı 
241
1. Görev Süresi 
241
2. Sürenin Aşılması ve Bunun Yaptırımı 
241
H. Bilirkişinin Haber Verme Yükümlülüğü 
242
I. Bilirkişinin Görevini Bizzat Yerine Getirme Yükümlülüğü 
242
İ. Bilirkişinin Yetkileri 
243
J. Bilirkişinin Hukuki Değerlendirmede Bulunma Yasağı 
244
K. Bilirkişi Raporuna İtiraz Süresi ve İtirazın Sonuçları 
245
L. Bilirkişi Gider ve Ücreti 
248
M. Bilirkişiye Karşı Sorumluluk Davası ve Bunun Koşulları 
249
1. Davanın Temeli 
249
2. Davacı 
249
3. Davalı 
250
4. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
250
5. İspatın Konusu ve Delil Türü 
251
6. Zamanaşımı 
252
XV. KEŞİFLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK VE YENİLİKLER 
252
A. Genel Olarak 
252
B. Keşfi Yapacak Mahkeme 
254
C. Temsili Keşif 
254
D. Keşfe Katlanma Zorunluluğu 
254
1. Taraflar Açısından 
255
2. Üçüncü Kişiler Açısından 
255
E. Soybağı Tespiti İncelemesine Katlanma Zorunluluğu 
256
XVI. YENİ BİR KURUM: UZMAN GÖRÜŞÜ 
256
A. Genel Olarak 
256
B. Uzman Kişinin Bilirkişi Statüsünde Olup Olmadığı ve Bilirkişiden Farkları 
257
C. Uzman Görüşü Delil midir? 
259
D. HMK Sisteminde ve Uzman Görüşü Karşısında Hukuki Mütâlaaların Yeri Nedir? 
260
E. Uzman Görüşü Karşısında Hâkimin Durumu 
261
F. Uzman Görüşü İçin Yapılan Harcama Yargılama Giderinden Sayılmaz 
262
§ 15. HÜKÜM İLE İLGİLİ YENİLİK VE DEĞİŞİKLİKLER 
263
I. GEREKÇELİ KARARIN YAZILMA SÜRESİ 
263
II. HÜKMÜN KAPSAMI 
263
III. HÂKİMİN ÖLÜMÜ VEYA BAŞKA NEDENLE HÜKMÜN İMZA EDİLEMEMESİ 
263
IV. HÜKMÜN ALINMASI VE TEMYİZ EDİLMESİNİN HARÇLA İLİŞKİSİ 
264
§ 16. FERAGAT, KABUL VE SULH İLE İLGİLİ YENİLİK VE DEĞİŞİKLİKLER 
265
I. DAVADAN FERAGAT 
265
II. DAVAYI KABUL 
265
III. FERAGAT VE KABULÜN ZAMANI, ŞEKLİ VE GEÇERLİLİĞİ 
265
IV. YENİ BİR DÜZENLEME: SULH 
267
A. Genel Olarak 
267
B. Sulhün Tanımı 
267
C. Sulhün Koşulları 
267
D. Sulh Konusunda Mahkemenin Vereceği Karar Şekli 
268
E. Sulhün Zamanı 
268
§ 17. BASİT YARGILAMA USULÜ İLE İLGİLİ YENİLİK VE DEĞİŞİKLİKLER 
269
I. GENEL OLARAK 
269
II. BASİT YARGILAMA USULÜNÜN UYGULANACAĞI DAVA VE İŞLER 
269
III. DİLEKÇE REJİMİ 
270
A. Tek Dilekçe İlkesi 
270
B. Cevap Dilekçesi ve Cevap Süresi 
270
IV. İDDİA VE SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ YASAĞI 
271
V. DELİLLERİN GÖSTERİLMESİ VE SUNULMASI (İKAMESİ) 
271
VI. ÖN İNCELEME VE TAHKİKAT 
272
VII. BASİT YARGILAMA USULÜNDE DOSYA ÜZERİNDEN (DURUŞMA YAPILMADAN) NİHAİ KARAR VERİLEBİLİR Mİ? 
273
A. Hukukumuzdaki Genel Durum 
273
B. 6100 Sayılı HMK'daki Düzenleme 
275
C. Öğretideki Görüşler 
276
D. Yargıtay Kararları 
276
E. Değerlendirme 
279
VIII. DAVANIN BİR KEZ TAKİPSİZ BIRAKILABİLMESİ 
282
IX. MÜLGA HUMK İLE 6100 SAYILI HMK ARASINDAKİ FARKLAR 
283
§ 18. YARGILAMA GİDERLERİ VE ADLÎ YARDIMLA İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER 
286
I. YARGILAMA GİDERLERİ İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER 
286
A. Genel Olarak 
286
B. Geçici Hukuki Koruma Giderleri 
286
C. Yargılama Öncesi Davaya Hazırlık Giderleri 
286
D. Gider Avansı -Delil Avansı 
286
E. Esastan Sonuçlanmayan Davada Yargılama Gideri 
287
II. ADLÎ YARDIM İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER 
288
§ 19. KANUN YOLLARI İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER 
296
I. İSTİNAF İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER 
296
II. TEMYİZ İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER 
297
III. YARGILAMANIN İADESİ İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER 
298
§ 20. ÇEKİŞMESİZ YARGI İLE İLGİLİ YENİLİKLER 
300
I. GENEL OLARAK 
300
II. ÇEKİŞMESİZ YARGI ÖLÇÜTLERİ 
300
III. ÇEKİŞMESİZ YARGI KAPSAMINA GİREN İŞLER 
301
IV. ÇEKİŞMESİZ YARGIDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 
305
A. Görevli Mahkeme 
305
B. Yetkili Mahkeme 
306
V. ÇEKİŞMESİZ YARGIDA YARGILAMA USULÜ 
306
VI. ÇEKİŞMESİZ YARGI KARARLARINA KARŞI YASA YOLLARI VE BU KARARLARIN NİTELİĞİ 
307
§ 21. İHTİYATİ TEDBİRLERLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK VE YENİLİKLER 
308
I. GENEL OLARAK 
308
II. İHTİYATİ TEDBİRİN KOŞULLARI 
309
III. İHTİYATİ TEDBİRDE GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 
309
IV. İHTİYATİ TEDBİRLERDE İSPAT YÜKÜ VE İSPAT ÖLÇÜSÜ 
310
A. İspat Yükü 
310
B. İspat Ölçüsü 
311
V. İHTİYATİ TEDBİR KARARININ İÇERİĞİ 
311
VI. İHTİYATİ TEDBİR KARARLARINA KARŞI KANUNYOLUNA BAŞVURULABİLMESİ 
315
VII. İHTİYATİ TEDBİRLERDE TEMİNAT 
315
VIII. İHTİYATİ TEDBİR KARARININ UYGULANMASI- MEMURUN ZOR KULLANMA YETKİSİ 
316
IX. İHTİYATİ TEDBİR KARARINA İTİRAZ 
317
A. Karşı Taraf Açısından 
317
B. Üçüncü Kişi Açısından 
317
C. İtirazın Şekli ve İncelenmesi 
317
X. İHTİYATİ TEDBİR KARARININ UYGULANMASI TARZINA İTİRAZ 
318
XI. İHTİYATİ TEDBİRİN KALKMASI 
318
A. Mahkeme Kararı ile 
318
B. Yasa Gereği (İpso İure) 
319
XII. İHTİYATİ TEDBİRE MUHALEFETİN CEZASI 
320
§ 22. DELİL TESPİTİ İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK VE YENİLİKLER 
322
I. GENEL OLARAK 
322
II. DELİL TESPİT TALEBİ 
326
III. DELİL TESPİTİNDE GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 
327
IV. KARŞI TARAFIN BİLGİLENDİRİLMESİ VE TESPİT İŞLEMİNE KATILIMININ SAĞLANMASI 
328
V. ACELE DELİL TESPİTİ 
328
VI. DELİL TESPİTİ KARARI – BU KARARA KARŞI KANUN YOLUNUN BULUNMAMASI 
331
VII. DELİL TESPİTİ KARARINA İTİRAZ 
332
VIII. DELİL TESPİTİNDE ALINAN BİLİRKİŞİ RAPORUNA KARŞI BİR İTİRAZ SÜRESİ VAR MIDIR? 
332
IX. DELİL TESPİTİNDE ALINAN BİLİRKİŞİ RAPORUNA SÜRESİNDE İTİRAZ ETMENİN VE ETMEMENİN SONUÇLARI NELERDİR? 
333
A. Tespit Raporuna Süresinde İtiraz Etmenin Sonuçları 
333
B. Tespit Raporuna Süresinde İtiraz Etmemenin Sonuçları 
334
X. DELİL TESPİTİ GİDERLERİNİN YARGILAMA GİDERLERİNDEN OLMASI-MÜDDEABİHE EKLENEMEMESİ 
335
XI. DELİL TESPİTİ GİDERLERİNE FAİZ YÜRÜTÜLEMEMESİ 
336
§ 23. TAHKİM İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK VE YENİLİKLER 
337
I. GENEL OLARAK 
337
II. DEĞİŞİKLİK VE YENİLİK İÇEREN BELLİ BAŞLI HÜKÜMLER 
337
A. Tahkimde Görevli ve Yetkili Mahkeme 
337
B. Tahkim İtirazı (İlk İtiraz) 
338
C. Hakemlerin İhtiyati Tedbire ve Delil Tespitine Karar Verebilmeleri 
338
D. Tahkim Yargılamasının Özellikleri 
339
1. Yargılama Usulünün Belirlenmesi 
339
2. Tahkim Süresi 
340
3. Tahkimde Tebligat 
340
4. Tahkimde İddia ve Savunmanın Genişletilmesi 
340
5. Tahkimde Delillerin Gösterilmesi ve Toplanması 
341
6. Duruşma Yapılması – Dosya Üzerinden İnceleme 
341
7. Tahkim Yargılamasının Sona Ermesi 
342
8. Devlet Yargısında Olmayan Bir Kurum: Kararın (Hükmün) Tamamlanması 
342
9. Hakem Kararının İptali Davası 
343
§ 24. UYAP VE ELEKTRONİK İŞLEMLER 
345
Kaynakça 
349
Kavram Dizini 
355