Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Kiracının Temerrüdü ve Sonuçları  Aysun Aydoğmuş  - Kitap
Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında

Kiracının Temerrüdü ve Sonuçları

1. Baskı, 
Ocak 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
151
Barkod:
9786256533806
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
200,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Kira sözleşmelerine ilişkin uyuşmazlıklar uygulamada en çok karşılaşılan uyuşmazlık türlerinden olup özellikle konut ve çatılı işyeri kiralarına ilişkin uyuşmazlıklarla sık sık karşılaşılmaktadır. Türk Borçlar Kanununda konut ve çatılı işyeri kira sözleşmeleri için kiracının temerrüdü halinde başvurulabilecek TBK m. 315 ve TBK m. 352/2 olmak üzere iki hüküm mevcuttur.
Bu kitapta kiracının temerrüt hali ve buna bağlı olarak meydana gelen sonuçlar, TBK m. 315 ve TBK m. 352/2 hükümleri birlikte ele alınarak incelenmiştir. Kiracının temerrüdü konusunda genel ve özel hükümleri bir arada ele alması ve Yargıtay kararları ile konunun güçlü şekilde desteklenmesi sebebiyle elinizdeki kitap, güncelliğini hiç yitirmeyen ve her geçen gün önemini arttıran kira hukuku ile ilgilenenler için faydalı bir kaynaktır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Genel Hükümler Çerçevesinde Kiracının Temerrüdü
.
Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları Çerçevesinde Kiracının Temerrüdü
.
Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde Kiracının Temerrüdünün Sonuçları
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
3
İÇİNDEKİLER 
5
KISALTMALAR LİSTESİ 
9
GİRİŞ 
11
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE KİRACININ
TEMERRÜDÜ
I. TBK m.315’İN GENEL DEĞERLENDİRMESİ 
27
II. TBK m.315’E GÖRE KİRACI TEMERRÜDÜNÜN
ŞARTLARI 
27
A. KİRALANAN KONUT VEYA ÇATILI İŞYERİNİN
TESLİM EDİLMİŞ OLMASI 
27
B. MUACCEL KİRA BEDELİNİN VEYA YAN GİDER
BORCUNUN İFA EDİLMEMESİ 
30
1. Kira Bedeli 
30
2. Yan Giderler 
34
3. Borcun İfa Edilmemesi 
38
a. İfa Yeri 
38
b. İfa Zamanı 
41
c. Muacceliyet 
43
C. KİRAYA VERENİN KİRACIYA YAZILI
BİLDİRİMDE BULUNARAK SÜRE VERMESİ 
50
1. Genel Olarak 
50
2. Bildirimin Tarafları 
52
3. Bildirimin İçeriği 
56
D. KİRACININ BİLDİRİMLE VERİLEN SÜREDE
BORCUNU İFA ETMEMESİ 
60
III. TBK m.315 KAPSAMINDA SÖZLEŞMENİN FESHİ 
62
A. GENEL OLARAK 
62
B. FESİH BİLDİRİMİNİN ŞEKLİ 
64
C. FESİH BİLDİRİMİNİN TARAFLARI 
65
D. FESHİN KULLANIMI 
66
İKİNCİ BÖLÜM
KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARI ÇERÇEVESİNDE
KİRACININ TEMERRÜDÜ
I. TBK m.352/2’NİN GENEL DEĞERLENDİRMESİ 
69
II. TBK m.352/2’YE GÖRE KİRACI TEMERRÜDÜNÜN
ŞARTLARI 
71
A. TAŞINMAZ KONUT VEYA ÇATILI İŞYERİ OLMALI 
71
B. KİRACI KİRA BORCUNU İFA ETMEMİŞ OLMALI 
72
C. KİRACIYA TBK m. 352/2 HÜKMÜNCE
BELİRLENEN AYNI KİRA DÖNEMİNDE İKİ İHTAR
YAPILMIŞ OLMALI 
75
D. İHTARLAR HAKLI OLMALI 
80
1. Belirli Vade Bulunmaması 
80
2. Aynı Aya İlişkin Kira Bedeli Borcunun Bölünmesi 
81
3. Birikmiş Kira Alacağı Olması 
81
4. Zımnen İfa Zamanının Değiştirilmesi 
82
5. Kira Bedelinin Peşin Ödenmesinin Kararlaştırılması 
82
6. Yapılan İhtarın Gönderim Tarihinin Aynı Kira Yılı
İçinde Olmaması 
83
7. İhtarların Tebliğinden Önce Ödemenin Yapılması 
84
8. İhtarda Süre Verilmesi Halinde Verilen Sürede Ödeme
Yapılmış Olması 
86
9. Cüzi Miktarda Eksik Ödemeler İçin İhtar Yapılmış
Olması 
87
10. Kira Bedeli Borcu Ticari Senede Bağlanmışsa 
88
III. TBK m.352/2’YE GÖRE TAHLİYE DAVASI 
89
A. GENEL OLARAK 
89
B. DAVANIN TARAFLARI 
90
1. Davacı 
90
2. Davalı 
92
C. DAVA AÇMA SÜRESİ 
96
D. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 
98
1. Görevli Mahkeme 
98
2. Yetkili Mahkeme 
98
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMELERİNDE
KİRACININ TEMERRÜDÜNÜN SONUÇLARI
I. GENEL DEĞERLENDİRME 
101
II. TEMERRÜT FAİZİ VE AŞKIN ZARAR
SORUMLULUĞU 
102
A. TEMERRÜT FAİZİ 
102
1. Temerrüt Faizinin Esasları ve Şartları 
102
2. Temerrüt Faizinin Hesaplanması 
105
a. Temerrüt Faizi Oranı 
106
(1) Ticari Olmayan İşlerde 
106
(2) Ticari İşlerde 
108
(3) Yabancı Para Borçlarında 
111
b. Temerrüt Faizinin İşlemeye Başladığı Zamanın
Belirlenmesi 
112
3. Temerrüt Faizinde Zamanaşımı 
115
B. AŞKIN ZARAR 
116
1. Aşkın Zararın Esasları ve Şartları 
116
a. Borçlunun Para Borcunda Temerrüde Düşmesi 
117
b. Temerrüt Faizini Aşan Zararın Bulunması 
118
c. Borçlunun Temerrüde Düşmede Kusurlu Olması 
119
d. Aşkın Zarar ile Borçlu Temerrüdü Arasında İlliyet
Bulunması 
120
2. Aşkın Zararın İspatı 
121
3. Aşkın Zararda Zamanaşımı 
123
III. KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ HALİNDE
KİRALANANIN İADESİ 
124
A. GENEL OLARAK 
124
B. KİRALANANIN İADESİ BORCUNUN KAPSAMI 
125
C. KİRALANANIN İADESİ BORCUNUN BORÇLUSU
VE ALACAKLISI 
127
D. KİRALANANIN İADESİ BORCUNUN
MUACCELİYETİ, İFA YERİ VE ZAMANAŞIMI 
128
E. KİRALANANIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ VE
BİLDİRİLMESİ 
129
F. KİRAYA VERENİN TAZMİNAT TALEPLERİ 
131
IV. HAPİS HAKKI 
132
A. GENEL OLARAK 
132
B. HAPİS HAKKININ KONUSU VE KAPSAMI 
134
C. HAPİS HAKKININ KULLANIMI 
136
SONUÇ 
139
KAYNAKÇA 
145