Kingreen/Poscher – Grundrechte Staatsrecht II Temel Haklar, Anayasa Hukuku II  Prof. Dr. Thorsten Kingreen, Prof. Dr. Ralf Poscher, Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu  - Kitap
Kingreen/Poscher – Grundrechte Staatsrecht II

Temel Haklar, Anayasa Hukuku II

1. Baskı, 
Kasım 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
620
Barkod:
9789750288852
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
490,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Türkiye Cumhuriyetinde 2023 yılında yeni bir anayasa hazırlıklarının yapıldığı bir dönemde Alman hukuk fakültelerinde okutulan temel anayasa hukuku kitaplarından biri olan ve Thorsten Kingreen ile Ralf Poscher tarafından yazılan "Temel Haklar Anayasa Hukuku II" kitabının Türkçeye çevrilerek yayınlanması, "nasıl bir anayasa?" sorusunun cevabını arayanlara ışık tutacaktır. Anayasal temel hakların Almanya'da nasıl anlaşıldığı ve nasıl uygulandığı bu kitapta güncel örneklerle açıklanmaktadır. Alman Anayasa Mahkemesinin verdiği kararlar Almanya'da ceza hukuku dahil birçok hukuk dalının gelişmesini sağlamıştır. Kitapta bu kararların ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının canlı örneklerini bulacaksınız.
Kitapta; Temel Hakların Tarihçesi ve Gelişimi, İnsan Onurunun Korunması Kişiliğin Serbest Gelişimi, Yaşama ve Beden Dokunulmazlığı Hakkı, Kişi Özgürlüğü, Eşitlik İlkesi, Dini İnanç, Dünya Görüşü, Vicdan ve Kanaat Özgürlüğü, İfade Özgürlüğü, Sanat ve Bilim Özgürlüğü, Evlilik ve Ailenin Koruması, Okullara Dair Temel Haklar ve Özel Okul Özgürlüğü, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı, Dernek Kurma Hakkı, Haberleşme Özgürlüğü, Hareket Özgürlüğü, Meslek Özgürlüğü, Konut Dokunulmazlığı, Mülkiyet Hakkı, Vatandaşlıktan Çıkartılmaya ve İade Edilmeye Karşı Korunma ve Sığınma Hakkı, Dilekçe Hakkı, Hukuki Koruma Güvencesi, Direnme Hakkı, Memurların Güvenceleri, Seçme ve Seçilme Hakkı, Kanunen Tabi Olunan Mahkemede Yargılanma Hakkı ve Sanığın Sorgu Hakları, söz konusu hakkın koruma alanı, bu hakka yapılabilen müdahaleler, hakka müdahalenin Anayasal meşruiyeti açılarından incelenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Genel Temel Hak Öğretisi
.
Münferit Temel Haklar
.
Anayasa Şikâyeti
Kitabın İçindekileri
Thorsten Kingreen ve Ralf Poscher’in Önsözü 
5
Vorwort zur türkischen Ausgabe 
7
Editörün Önsözü 
9
Vorwort der Herausgeberin 
12
Kitabın 37. Baskısının Önsözü 
15
Kitabın 29. Baskısının Önsözü 
16
Kitabın Japonca Tercümesinin Önsözü'nden (2018) 
17
Kısaltılarak Atıf Yapılan Kaynaklar 
31
§ 1. GİRİŞ 
33
I. Kitaptan İstifadeye Dair Açıklama 
33
II. Temel Haklar ve Yorum 
34
III. Temel Haklara İlişkin Olayların Çözümü 
37
Bölüm I
GENEL TEMEL HAK ÖĞRETİSİ
§ 2. TEMEL HAKLARIN TARİHÇESİ VE GELİŞİMİ 
41
I. Giriş 
41
II. Kuzey Amerika ve Fransa’da Temel Haklar 
41
III. 19. Yüzyıl Alman Anayasacılığında Temel Haklar 
43
IV. Weimar Anayasasında Temel Haklar 
46
V. 1949 Sonrasında Temel Haklara İlişkin Gelişmeler 
48
1. Şeklî Anayasa Değişiklikleri 
49
2. Temel Hakların Giderek Gelişmesi 
50
VI. Uluslar Üstü Temel Hak Düzenlemeleri 
52
§ 3. TEMEL HAKLARIN KORUNMASINDA ÇOK KATMANLI SİSTEM 
55
I. İnsan Haklarının Milletlerarası Alanda Korunması 
57
1. Evrensel Milletlerarası Teamül Hukuku 
57
2. Evrensel İnsan Hakları Sözleşmeleri 
58
3. Bölgesel İnsan Hakları Garantileri: AİHS 
62
II. Devletler Üstü Güvenceler 
64
1. Avrupa Temel Özgürlükleri 
65
3. İkincil Hukuktaki Temel Hak Benzeri Güvenceler 
72
III. Eyalet Anayasalarında Temel Haklar 
74
§ 4. TEMEL HAK TEORİSİ VE TEMEL HAK İŞLEVLERİ 
81
I. Temel Hak Teorisi ve Temel Hak Dogmatiği 
81
II. Temel Hak İşlevleri 
84
1. Kavram 
84
2. Gelişme 
85
a) Klasik Temel Hak İşlevleri 
85
b) Objektif Temel Hak İşlevleri 
88
3. Güncel Tipleme 
91
a) Savunma İşlevi 
92
b) Koruma İşlevi 
96
c) Tasarım İşlevi 
103
d) Dar Anlamda Edim İşlevi 
107
§ 5. TEMEL HAK SAHİPLİĞİ VE BAĞLILIĞI 
111
I. Temel Hak Sahipliği 
112
1. Herkesin Hakları ve Almanların Hakları 
112
2. Doğumdan Önce ve Ölümden Sonra Temel Hak Sahipliği 
115
3. Temel Hak Erginliği 
117
4. Temel Haklardan Vazgeçme 
119
5. Kişi Toplulukları ve Örgütlenmelerin Temel Hak Sahipliği 
121
II. Temel Hak Bağlılığı 
129
1. Bağlılık Türleri 
129
2. Temel Hak Bağlılığının Kamusal Muhatapları 
129
3. Temel Hak Bağlılığının Özel Muhatapları 
131
4. Temel Hak Bağlayıcılığının Uluslararası ve Uluslar üstü Boyutları 
134
5. Temel yükümlülükler? 
137
§ 6. TEMEL HAKLARIN YAPISI 
139
I. Negatif Statü Haklarının (Savunma Hakları) Yapısı 
139
1. Koruma Alanı 
140
a) Nesnel Koruma Alanı 
140
b) İçtima Halleri 
148
2. Müdahale 
151
a) Klasik Müdahale Kavramı 
151
b) Modern Müdahale Kavramı 
153
c) Biçim Verilmenin Sınırlandırılması 
158
3. Anayasal Meşruiyet 
161
a) Yasa Kaydı 
161
b) Sınırı Güçlendiren Ek Koşul / Katmerli Sınır / Sınırlandırmanın Sınırı (Schranken–Schranke) 
171
c) Biçim Verilmeye Has Özel Durumlar 
188
II. Temel Haklara Dayanan Eda Talep Haklarının Yapısı 
190
1. Koruma Alanı 
190
2. Eda Yükümlülüğü 
191
3. Eda Yükümlülüğünün İhlali 
193
Ek: Anlatım Planı 
196
Bölüm II
MÜNFERİT TEMEL HAKLAR
§ 7. İNSAN ONURUNUN KORUNMASI (Anayasa 1/1) 
203
I. Genel Bakış 
203
II. Koruma Alanı 
204
III. Müdahaleler 
207
IV. Anayasal Meşruiyet 
210
§ 8. KİŞİLİĞİN SERBEST GELİŞİMİ (Anayasa 2/1) 
213
I. Genel Bakış 
213
II. Koruma Alanı 
213
1. Genel Hareket Özgürlüğü 
213
2. Genel Kişilik Hakları 
215
III. Müdahaleler 
221
IV. Anayasal Meşruiyet 
222
1. Anayasal Düzen 
223
2. Üçüncü Kişilerin Hakları 
224
3. Ahlak Kuralları 
224
§ 9. YAŞAM VE BEDEN DOKUNULMAZLIĞI HAKKI (Anayasa 2/2 cü. 1) 
227
I. Genel Bakış 
227
II. Hakkın Korunmasını Talep Etme Hakkı 
228
1. Koruma Alanları 
228
2. Müdahaleler 
228
3. Anayasal Meşruiyet 
230
III. Koruma Yükümlülüğü 
232
1. Sebep 
232
2. Yerine Getirme 
233
§ 10. KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ (Anayasa 2/2, cümle 2, madde 104) 
237
I. Genel Bakış 
237
II. Koruma Alanı 
238
III. Müdahaleler 
239
IV. Anayasal Meşruiyet 
240
1. 104. maddenin Kanunilik Güvencesi 
240
2. Sınırı Güçlendiren Ek Koşul (Schranken Schranken) 
242
§ 11. EŞİTLİK İLKESİ (Any. 3, Any. 6/1, 5, Any. 33/1–3, Any. 38/1, cü 1) 
247
I. Genel Bakış 
247
II. Eşitliğe Aykırı Muamele 
249
1. Anayasa Hukuku Bakımından Önemli Eşitliğe Aykırı Muamele 
249
2. Esaslı Şekilde Farklı Olanların Eşit İşleme Tabi Tutulması? 
251
III. Anayasal Meşruiyet 
252
1. Genel Şartlar 
252
2. Anayasanın 3. Maddesinin 2 ve 3. Fıkralarından Kaynaklanan Özel Şartlar 
257
3. Anayasanın 6. Maddesinden Kaynaklanan Özel Koşullar 
263
4. Siyasal Haklarda Özel Şartlar 
265
5. Vatandaşlık Hak ve Yükümlülüklerinde Özel Şartlar 
269
IV. Eşitliğe Aykırılığın Sonuçları 
273
1. Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerdeki Eşitliğe Aykırılıklar 
273
a) Genel Olarak 
273
b) Eşit Olmayan Muamelenin Engellediği Yarar 
275
c) Eşitliğe Aykırı Şekilde Yüklenen Külfet 
276
d) Sonuç 
276
2. İdare ve Yargı Kararlarıyla Yapılan Eşitliğe Aykırılık 
277
a) Genel Olarak 
277
b) Eşitlik İlkesine Yürütme Tarafından Yapılan Aykırılıklar 
277
c) Yargı Alanındaki Eşitsizlik 
278
Ek: Anlatım Şeması 
281
§ 12. DİNİ İNANÇ, DÜNYA GÖRÜŞÜ VE VİCDANİ KANAAT ÖZGÜRLÜĞÜ (Any. 4, 12a, f. 2, 140, Weimar Anayasası m. 136 f. 1, 3, 4, m. 137, f. 2, 3 ve 7 ile birlikte) 
285
I. Genel Bakış 
285
1. Anayasa Metinleri 
285
2. Yeknesak Bir Koruma Sahası Var mı? 
286
II. Korunan Alanlar 
287
I. Din ve Hayat Görüşüne Sahip Olma Özgürlüğü 
287
a) Bireysel din ve hayat görüşüne sahip olma özgürlüğü 
287
b) Korporatif Din ve Hayat Görüşü Özgürlüğü 
291
2. Vicdan Özgürlüğü 
294
a) Kavram 
294
b) Koruma Alanının Sınırları 
295
c) Vicdani Sebeplerle Savaş Hizmetlerinden Kaçınma (GG 4/3) 
295
III. Müdahaleler 
295
IV. Anayasal Meşruiyet 
298
1. Weimar Anayasasının 140. Maddesi ile bağlantılı olarak Anayasanın 136. Maddesinin 1., 3. Fıkrasının 2. Cümlesi ve 137. Maddesinin 3. Fıkrasının 1. Cümlesi 
298
2. Anayasanın 12a Maddesinin 2. Fıkrası 
299
3. Anayasa Hükümlerinin Çatışması 
299
§ 13. İFADE, BİLGİ, BASIN VE YAYIN, FİLM ÖZGÜRLÜĞÜ (Anayasa 5/1 ve 2) 
305
I. Genel Bakış 
305
II. Koruma Alanları 
306
1. Düşüncenin İfadesi (m. 5/1 cü.1, yarı cü.1) 
306
a) Kavram 
306
b) Sözle, yazıyla veya resimle ifade etmek ve yaymak 
308
c) Negatif Düşünce ve Kanaat Özgürlüğü 
309
2. Bilgilenme Özgürlüğü (m. 5, f. 1, cü 1, ana cü 2) 
310
3. Basın Özgürlüğü (m. 5/1, cü 2, seçenek 1) 
312
a) Kavram 
312
b) Korumanın Kapsamı 
313
c) Anayasanın 5 inci madde, f. 1, cü 1’ hükmünde kaynağını bulan temel haklarla ilişki 
315
4. Radyo ve Televizyon Özgürlüğü (m. 5/1, cü 2, seçenek 2) 
316
a) Kavram 
316
b) Korumanın kapsamı 
316
5. Film Özgürlüğü (m. 5/1, cü. 2, seçenek 3) 
319
III. Müdahaleler 
320
1. Düşüncenin İfadesi, Basın, Radyo – Televizyon ve Film Özgürlükleri 
320
2. Bilgi Özgürlüğü 
321
IV. Anayasal Meşruiyet 
321
1. Sınırlar 
321
2. Sınırı güçlendiren ek koşul 
328
a) Karşılıklı etki öğretisi 
328
b) Sansür Yasağı (m. 5, f. 1, cü 3) 
331
§ 14. SANAT VE BİLİM ÖZGÜRLÜĞÜ (Anayasa 5/3) 
335
I. Genel Bakış 
335
II. Koruma Alanları 
335
1. Sanat Özgürlüğü 
335
a) Kavram 
335
b) Güvencenin Kapsamı 
337
2. Bilim Özgürlüğü 
340
a) Kavram 
340
b) Korumanın Kapsamı 
341
III. Müdahaleler ve Tezahürleri 
342
IV. Anayasal Meşruiyet 
343
§ 15. EVLİLİK VE AİLENİN KORUNMASI (Anayasa 6) 
347
I. Genel Bakış 
347
II. Savunma Hakları 
348
1. Koruma Alanları 
348
2. Müdahaleler ve Biçim Vermeler 
355
3. Anayasal Meşru Kılınma 
357
III. Ayrımcılık Yasakları, Koruma ve Katılım Hakları 
362
§ 16. OKULLARA DAİR TEMEL HAKLAR VE ÖZEL OKUL ÖZGÜRLÜĞÜ (Anayasa 7/2– 5) 
367
I. Genel Bakış 
367
II. Okullara Dair Temel Haklar (Madde 7 fıkra 2 ve 3) 
368
1. Koruma Alanları 
368
a) Madde 7 fıkra 3 cümle 1 ve 2 
368
b) Madde 7 fıkra 3 cümle 3 
369
c) Madde 7 fıkra 2 
370
2. Müdahaleler ve Anayasal Meşru Kılınması 
370
III. Özel Okul Serbestisi (Madde 7 fıkra 4 ve 5) 
370
1. Koruma Alanı 
370
2. Müdahaleler ve Anayasal Meşruiyet 
374
§ 17. TOPLANMA ÖZGÜRLÜĞÜ (Anayasa 8) 
377
I. Genel Bakış 
377
II. Koruma Alanı 
378
1. Toplanma Kavramı 
378
2. Barışçıllık ve Silahsızlık 
380
3. Kapalı Ortamda ve Açık Havada Yapılan Toplanmalar 
382
4. Güvencenin Kapsamı 
383
III. Müdahaleler 
384
IV. Anayasal Meşruiyet 
385
1. Sınırlama 
385
2. Bildirim ve İzin Yükümlülüğü Yasağı 
387
§ 18. DERNEKLEŞME VE KOALİSYON ÖZGÜRLÜĞÜ (Anayasa 9) 
391
I. Genel Bakış 
391
II. Koruma Alanları 
392
1. Genel Anlamda Dernekleşme Özgürlüğü 
392
a) Kavram 
392
b) Bireysel Bir Temel Hak Olarak Madde 9 Fıkra 1: 
393
c) Toplu Bir Özgürlük Hakkı Olarak Madde 9 Fıkra 1 
395
2. Koalisyon Özgürlüğü 
396
III. Müdahaleler ve Biçim Vermeler 
399
1. Genel Dernekleşme Özgürlüğü 
399
2. Koalisyon Özgürlüğü 
399
IV. Anayasal Meşruiyet 
400
1. Genel Dernekleşme Özgürlüğü 
400
a) Madde 9 Fıkra 2 
401
b) Çatışan Anayasa Hukuku 
403
2. Koalisyon Özgürlüğü 
403
§ 19. YAZIŞMA, POSTA VE TELEKOMÜNİKASYON GİZLİLİĞİ (Anayasa 10) 
409
I. Genel Bakış 
409
II. Koruma Kapsamı 
410
1. Yazışmaların Gizliliği 
410
2. Posta Gizliliği 
411
3. Telekomünikasyon Gizliliği 
412
III. Müdahaleler 
413
IV. Anayasal Meşruiyet 
415
1. Madde 10 Fıkra 2 Cümle 1’in Yasal Kaydı 
415
2. Yasal Kaydın Madde 10 Fıkra 2 Cümle 2 ile Genişletilmesi 
416
§ 20. HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜ (Anayasa 11) 
419
I. Genel Bakış 
419
II. Koruma Kapsamı 
420
1. İkametgâh ve Mesken 
420
2. Yer Değiştirme Amaçlı Hareket 
421
3. Ülkeye Giriş ve Ülkeye Yerleşme, Ülkeden Çıkış ve Başka Ülkeye Yerleşme 
421
4. Kişisel Eşyaların Alınması 
422
5. Negatif Hareket Özgürlüğü 
422
III. Müdahaleler 
423
IV. Anayasal Meşruiyet 
424
1. 11. Maddenin 2. Fıkrasının Yasal Kaydı 
424
2. Müdahale İçin Diğer Gerekçeler 
424
§ 21. MESLEK ÖZGÜRLÜĞÜ (Anayasa 12) 
427
I. Genel Bakış 
427
II. Madde 12 Fıkra 1 Uyarınca Devlete Karışmama Yükümlülüğü Öngören Haklar 
428
1. Koruma Kapsamı 
428
2. Müdahaleler 
434
3. Anayasal Meşruiyet 
439
III. 12. maddenin 1. fıkrasındaki Koruma ve Katılım Hakları 
444
IV. Zorunlu Çalışmaya Tabi Tutulmama ve Zorla Çalıştırılmama Özgürlüğü (Madde 12 Fıkra 2 ve Fıkra 3) 
446
1. Koruma Kapsamı 
446
2. Müdahale ve Anayasal Meşruiyet 
447
§ 22. KONUT DOKUNULMAZLIĞI (Anayasa 13) 
451
I. Genel Bakış 
451
II. Korumanın Kapsamı 
451
III. Müdahaleler 
453
1. Arama 
453
2. Gizli Dinleme 
454
3. Diğer Müdahaleler 
454
IV. Anayasal Meşruiyet 
455
1. Arama 
455
2. Gizli Dinleme 
456
3. Diğer Müdahaleler 
457
4. Müdahale İçin Öngörülen Diğer Hukuka Uygunluk Nedenleri 
458
§ 23. MÜLKİYET GÜVENCESİ (Anayasa 14, 15) 
461
I. Genel Bakış 
461
II. Koruma Alanı 
463
1. Mülkiyet Kavramı 
463
2. Mülkiyet Korumasının Kapsamı 
466
3. Miras Hukuku 
468
III. Müdahaleler ve Görünüm Şekilleri 
468
IV. Anayasal Meşruiyet 
470
1. Sınırlandırmalar 
470
2. Kamulaştırma 
475
3. İçerik ve Sınırlara İlişkin Hükümler 
478
V. Kurum Garantisi Olarak Sınırlamanın Sınırlaması 
483
VI. Sosyalleştirme 
483
Ek: İnceleme Şeması 
486
§ 24. VATANDAŞLIKTAN ÇIKARTILMAYA VE İADE EDİLMEYE KARŞI KORUMA VE SIĞINMA HAKKI (Anayasa 16, 16a) 
489
I. Genel Bakış 
489
II. Vatandaşlıktan Çıkarılmaya Karşı Koruma (Madde 16 Fıkra 1) 
491
1. Koruma Kapsamı 
491
2. Müdahaleler 
491
3. Anayasal Meşruiyet 
492
III. İade Yasağı (Madde 16 Fıkra 2) 
493
1. Koruma Kapsamı 
493
2. Müdahale 
493
3. Anayasal Meşruiyet 
494
IV. Sığınma Hakkı (Madde 16a) 
494
1. Koruma Kapsamı 
494
2. Müdahaleler 
501
3. Anayasal Meşruiyet 
501
§ 25. DİLEKÇE HAKKI (Anayasa 17) 
507
I. Genel Bakış 
507
II. Korumanın Kapsamı 
507
1. Dilekçenin Tanımı 
507
2. Dilekçenin Muhatabı 
508
3. İçerikle İlgili Kabul Edilebilirlik Şartları 
508
4. Garantiler 
509
III. Müdahale ve Anayasal Meşruiyet 
510
§ 26. HUKUKEN KORUNMA GÜVENCESİ (Anayasa 19 Fıkra 4) 
513
I. Genel Bakış 
513
II. Korumanın Kapsamı 
514
1. Kamu Otoritesi 
514
2. Hakkın İhlali 
516
3. Kanun Yoluna Başvurunun Açık Olması 
518
III. Müdahale ve Şekillendirici Hükümler 
520
IV. Anayasal Meşruiyet 
521
1. Şekillendirici Hükümler 
521
2. Müdahaleler 
524
§ 27. DİRENME HAKKI (Anayasa 20/4) 
527
§ 28. MESLEKTEN MEMURİYETİN MÜKTESEP İLKELERİNE UYULMASI (Anayasa 33/5) 
531
I. Genel Bakış 
531
II. Koruma Alanı 
531
III. Müdahaleler ve Anayasal Meşruiyet 
533
§ 29. SEÇİM HAKKI (Anayasa 38/1, cü 1) 
535
I. Genel Bakış 
535
II. Doğrudan, Serbest ve Gizli Oy Prensibi 
536
1. Koruma Alanı 
536
2. Müdahaleler 
540
3. Anayasal Meşruiyet 
541
§ 30. KANUNEN TABİ OLUNAN MAHKEMEDE YARGILANMA HAKKI (Anayasa 101/1 cü 2) 
545
I. Genel Bakış 
546
II. Koruma Alanı 
546
1. Kanuni Hâkim İlkesi 
546
2. Hâkimin Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı 
547
III. Müdahaleler 
548
1. Kanuni Hâkimin Karar Vermesinin Yasama Tarafından Engellenmesi 
548
2. Kanuni Hâkimin Karar Vermesinin Yürütme Tarafından Engellenmesi 
549
3. Doğal Hâkimin Karar Vermesinin Yargı Tarafından Engellenmesi 
549
IV. Anayasal Meşruiyet 
551
§ 31. SANIĞIN SORGU HAKKI (Anayasa 103/1) 
555
I. Genel Olarak 
555
II. Koruma Alanı 
555
1. Sanığın Sorgu Hakkı (Görüş Bildirme Hakkı) 
555
2. Mahkeme Huzurunda Sorgu 
557
III. Müdahaleler 
557
IV. Anayasal Meşruiyet 
558
§ 32. NULLA POENA SINE LEGE (Anayasa 103/2) 
559
I. Genel Olarak 
559
II. Koruma Alanı 
559
1. Cezalandırılabilirlik Kavramı 
559
2. Fiil İlkesi 
561
3. Kanunilik İlkesi 
561
4. Belirlilik İlkesi 
561
5. Geriye Yürüme yasağı 
563
III. Müdahaleler 
563
IV. Anayasal Meşruiyet 
564
§ 33. NE BİS İN İDEM (Anayasa 103/3) 
567
I. Genel Bakış 
567
II. Koruma Alanı 
568
1. Fiilin Aynılığı 
568
2. Genel Ceza Kanunları 
569
3. Ceza Yargılamasının Bir Kez Olması 
570
III. Müdahaleler ve Anayasal Meşruiyet 
571
Bölüm III
ANAYASA ŞİKÂYETİ
§ 34. ANAYASA ŞİKÂYETİ; GENEL OLARAK 
573
§ 35. ANAYASA ŞİKÂYETİNİN KABUL EDİLEBİLİRLİĞİ 
575
I. Anayasa Şikâyetine Başvuran 
575
1. Şikâyete Ehliyet 
575
2. Dava ehliyeti 
575
II. Anayasa şikâyetinin konusu 
576
III. Şikâyet yetkisi 
577
1. Temel hak ihlali olasılığı 
577
2. Şikâyet yetkisinin kendine ait olması 
580
3. Şikâyet Yetkisinin Varlığı 
581
4. Doğrudan Zarar Görme 
583
IV. Hukuki Koruma İhtiyacı 
584
1. Kanun yollarının tüketilmesi 
584
2. İkincillik 
585
3. İkincillik ve hukuki yolların tüketilmesi şartının aranmaması 
586
V. Başvuru Engeli Hukuki Kesinleşme 
587
VI. Usule Uygun Şikâyet 
587
1. Şekil 
587
2. Süre 
588
3. Geri alma 
589
§ 36. ANAYASA ŞİKÂYETİNİN TEMELLERİ 
591
I. Ölçüt 
591
II. Denetim Kapsamının Somut Bir Anayasal Hakkın İhlaliyle Sınırlanması 
592
1. Sorun 
592
2. Çözüm 
593