Kentsel Dönüşüm Mevzuatı Çerçevesinde İnşaat Sözleşmesi Dr. Ece Karaduman  - Kitap
Kentsel Dönüşüm Mevzuatı Çerçevesinde

İnşaat Sözleşmesi

2. Baskı, 
Kasım 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
412
Barkod:
9789750289064
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
520,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Diğer Baskılar
1. baskı
Mayıs 2021
420,00
295,00 (%30)
Kitabın Açıklaması
Kentler ve hayatlar, doğru uygulamalarla güzelleşir. Kentsel dönüşüm ile değişenin yalnızca kentler değil, aynı zamanda hayatlar da olduğu bilinciyle hazırlanan "Kentsel Dönüşüm Mevzuatı Çerçevesinde İnşaat Sözleşmesi" başlıklı bu çalışmada "özellikle" riskli yapıların yıkımını ve yerine mevzuata, fen ve standartlara, tarafların iradelerine uygun olarak yenilerinin yapımını konu alan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri ele alınmış; İnşaat sözleşmesinin diğer türlerine de kısaca yer verilmiştir. Eserde uygulama açısından gözden kaçmaması gereken yüksek mahkeme kararlarından da söz edilmiştir.
Çalışma, riskli yapı tespitinden sözleşmenin düzenlenmesine, sözleşmenin hükümleri ve sözleşmeye aykırılık hallerinden sözleşmenin sona ermesine kadar geçecek süreç konusunda bilgi edinilmesini sağlayacaktır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Riskli Yapı Tespiti
.
Riskli Yapı Tespiti Üzerine Alınacak Kararlar
.
İnşaat Sözleşmesinin, "Tüketici İşlemi" Kavramı Açısından Değerlendirilmesi
.
İnşaat Sözleşmesinin Şekli ve İçeriği
.
İnşaat Sözleşmesine Aykırı İşler
Kitabın İçindekileri
2. Baskıya Önsöz 
5
Önsöz 
7
Kısaltmalar 
17
GİRİŞ
I. KONUNUN TAKDİMİ 
21
II. İNCELEME PLANI VE YÖNTEMİ 
22
1. BÖLÜM
BİR KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASI OLARAK RİSKLİ YAPI TESPİTİ
I. KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI 
25
II. KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN AMACI 
27
III. KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASINA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 
31
A. Rezerv Yapı Alanı Kavramı 
31
B. Riskli Alan Kavramı 
34
C. Riskli Yapı Kavramı 
36
IV. TÜRKİYE’DE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI 
38
A. Türkiye’de Kentleşmenin Tarihsel Süreci 
38
B. Türk Hukuku’nda Kentsel Dönüşüm Mevzuatı 
38
1. Genel Olarak 
38
2. Anayasa 
39
3. Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Yasal Gelişimi 
43
4. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’a Genel Bakış 
49
C. Gecekondulaşma 
52
D. Türkiye’de Gerçekleştirilen Kentsel Dönüşüm Örneklerine Genel Bakış 
58
V. 6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA RİSKLİ YAPI TESPİTİ 
58
A. Riskli Yapı Tespiti 
58
1. Genel Olarak 
58
2. Riskli Yapı Tespiti Talebinde Bulunabilecekler 
63
a. Yapı Maliki veya Kanunî Temsilcisi 
64
aa. Tek Kişinin Malik Olması 
66
ab. Paylı Mülkiyet 
66
ac. Elbirliği Mülkiyeti 
68
ad. Kat Mülkiyeti 
70
ae. Üst Hakkı Sahibinin Durumu 
72
b. Lehine Şerh Olan Taraf 
74
c. Bakanlık ve İdare 
74
3. Riskli Yapıların Tespitinde Görev Alacak Kurum ve Kuruluşlar 
75
4. Riskli Yapı Tespitine Karşı İtiraz Usulü 
75
5. Riskli Yapı Tespit Kararına Karşı Dâva Açılması 
77
B. Riskli Yapının Tapu Kütüğünün Beyanlar Hanesine İşlenmesi 
78
C. Riskli Yapının Yıkım İşlemini Durdurabilecek Durumlar 
80
D. Riskli Yapı Üzerinde Aynî Hak Sahibi Olanların ve Riskli Yapıda Bulunan Kiracıların Korunması 
82
E. Riskli Yapı Hakkında Karar Alma Usulü 
84
1. Genel Olarak 
84
2. Karara Dayanak Teşkil Eden Hukukî Düzenlemenin Tespiti 
85
3. Kararın Alınması 
85
a. Toplantı Yapılmasının Gerekli Olup Olmadığı Hususu 
85
b. Karar Yeter Sayısı 
87
4. Riskli Yapı Tespiti Üzerine Alınacak Kararlar 
89
a. Riskli Yapının Güçlendirilmesi Kararı 
89
b. Riskli Yapının Tahliyesi ve Yıkılarak Yeniden Bina Yaptırılması Kararı 
89
c. Parsel Üzerinde Münferit veya Birleştirilerek Uygulama Yapılması Kararı 
92
F. Yüklenicinin Belirlenmesi 
92
VI. KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINDA YAŞANAN BAZI HUKUKÎ SORUNLAR 
92
2. BÖLÜM
RİSKLİ YAPININ YIKIMINI VE YERİNE YENİ BİR YAPININ İNŞASINI KONU ALAN ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ
I. İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, UNSURLARI, TÜRLERİ VE HUKUKÎ NİTELİĞİ 
95
A. Genel Olarak 
95
B. İnşaat Sözleşmesinin Tanımı 
97
C. İnşaat Sözleşmesinin Unsurları 
100
D. İnşaat Sözleşmesinin Türleri 
103
1. Genel Olarak 
103
2. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi (APKİS) 
104
3. Gelir (Hâsılat) Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi (GPİS) 
115
4. Diğer İnşaat Sözleşmeleri 
118
E. İnşaat Sözleşmesinin Hukukî Niteliği 
118
1. İnşaat Sözleşmesinin Sonuca Katılmalı Sözleşme Niteliği 
118
2. İnşaat Sözleşmesinin İsimsiz Sözleşme Niteliği 
119
3. İnşaat Sözleşmesinin Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşme Niteliği 
125
4. İnşaat Sözleşmesinin İvazlı Sözleşme Niteliği 
127
5. İnşaat Sözleşmesinin Anî Edimli Sözleşme–Sürekli Edimli Sözleşme Ayrımındaki Yeri 
127
6. İnşaat Sözleşmesinin Rızaî Sözleşme Niteliği 
131
7. İnşaat Sözleşmesinin, “Tüketici İşlemi” Kavramı Açısından Değerlendirilmesi 
131
II. İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ VE İÇERİĞİ 
134
A. İnşaat Sözleşmesinde Şekil 
134
B. İnşaat Sözleşmesinin İçeriği 
145
1. İnşaat Sözleşmesinin “Sözleşme Özgürlüğü” Açısından Değerlendirilmesi 
145
2. İnşaat Sözleşmesinin Yapılacağına Dair Önsözleşme Düzenlenmesi 
151
3. İnşaat Sözleşmesi Hükümlerinin “Genel İşlem Koşulları” Açısından Değerlendirilmesi 
154
III. RİSKLİ YAPININ YIKIMINI VE YERİNE YENİ BİR YAPININ İNŞASINI KONU ALAN APKİS’İN HAZIRLANMA ESASLARI, YORUMU, TAMAMLANMASI VE UYARLANMASI 
156
A. Sözleşmenin Hazırlanma Esasları 
156
B. Sözleşmenin Yorumlanması 
161
C. Sözleşmenin Tamamlanması 
163
D. Sözleşmenin Uyarlanması 
165
IV. RİSKLİ YAPININ YIKIMINI VE YERİNE YENİ BİR YAPININ İNŞASINI KONU ALAN APKİS’E UYGULANACAK HÜKÜMLER 
167
V. RİSKLİ YAPININ YIKIMINI VE YERİNE YENİ BİR YAPININ İNŞASINI KONU ALAN APKİS’TE TARAFLAR VE TARAF DEĞİŞİKLİKLERİ 
169
A. Sözleşmenin Tarafları 
169
1. Yüklenici (Müteahhit) 
170
2. Arsa (İş) Sahibi 
175
B. Sözleşmede Taraf Değişiklikleri 
176
1. Genel Olarak 
176
2. Alacağın Devri 
177
3. Borcun Üstlenilmesi 
182
4. Borca Katılma 
185
5. Sözleşmenin Devri 
186
6. Sözleşmeye Katılma 
186
VI. TAPUYA ŞERH EDİLEBİLİRLİK 
187
VII. RİSKLİ YAPININ YIKIMINI VE YERİNE YENİ BİR YAPININ İNŞASINI KONU ALAN APKİS’TE TARAFLARIN BORÇLARI 
190
A. Arsa Sahibinin Borçları 
191
1. Genel Olarak 
191
2. Arsa Sahibinin Arsayı İnşaata Elverişli ve Ayıpsız Olarak Teslim Borcu 
193
3. Arsa Sahibinin İnşaatın Yapımı Konusunda Vekâlet Verme Borcu 
194
4. Arsa Sahibinin Sözleşmede Belirtilen Arsa Paylarını Devir (Bedel Ödeme) Borcu 
198
B. Yüklenicinin Borçları 
202
1. Genel Olarak 
202
2. İnşaatı Mevzuata ve Sözleşmeye Uygun Olarak Yapma Borcu 
203
3. Sadakat ve Özen Borcu 
210
4. İnşaatı Teslim Borcu 
216
5. Ayıba Karşı Tekeffül Borcu 
221
6. Sözleşme ile Kararlaştırılan Diğer Yükümlülükleri İfa Borcu 
221
7. TMK m. 2 Uyarınca Yükleniciye Bağlanan Yükümlülükleri İfa Borcu 
224
3. BÖLÜM
RİSKLİ YAPININ YIKIMINI VE YERİNE YENİ BİR YAPININ İNŞASINI KONU ALAN ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK VE SÖZLEŞMEYE AYKIRILIĞIN HUKUKÎ SONUÇLARI
I. GENEL OLARAK 
225
II. İNŞAAT SÖZLEŞMESİNE AYKIRI İŞLER 
227
A. Ayıplı İş 
227
1. Ayıp Kavramı 
227
2. Ayıp Çeşitleri 
228
a. Teslim Ânına Göre Ayıp Çeşitleri 
228
aa. Teslimden Önceki Ayıp 
228
ab. Teslimden Sonraki Ayıp 
229
b. Açık Ayıp – Gizli Ayıp 
230
c. Önemli (Tam Önemli) Ayıp – Daha Az Önemli Ayıp 
232
d. Maddî (Fiilî) Ayıp – Hukukî Ayıp 
234
e. Aslî Ayıp–Talî (İkincil) Ayıp 
237
3. Yüklenicinin Ayıp Nedeniyle Sorumluluğu 
238
B. Eksik İş 
241
1. Eksiklik Kavramı 
241
2. Eksik İş–Ayıplı İş Ayrımı 
241
3. Eksik İfa Hâlinde Uygulanacak Hükümler 
247
C. Fazla veya Daha İyi Vasıfta İş 
249
1. Genel Olarak 
249
2. Yüklenicinin Fazladan Bağımsız Bölüm Yapması 
249
3. Yüklenicinin Bağımsız Bölümlerin Alanlarında Büyütme veya Niteliğinde Değişiklik Yapması 
251
4. Yüklenicinin Ortak Yerlerde Fazladan ya da Daha İyi Vasıfta İş Yapması 
252
5. Yüklenicinin Arsa Sahibine Ait Bağımsız Bölümler İçinde Fazladan veya Sözleşmede Kararlaştırılan Vasıftan Daha İyi Vasıfta İmalât Yapması 
253
D. Teslimde Gecikme 
255
III. İNŞAAT SÖZLEŞMESİNE AYKIRILIĞIN HUKUKÎ SONUÇLARI 
257
A. İnşaat Sözleşmesinden Doğan Borç İlişkisinin İfa Edilmemesi 
257
B. İnşaat Sözleşmesinden Doğan Borç İlişkisinin İfa Edilmemesinin Hukukî Sonuçları 
258
1. Aynen İfa 
258
2. Tazminat Dâvası 
259
3. Sözleşmeden Dönme – Sözleşmeyi Fesih 
260
C. İnşaat Sözleşmesı̇nden Doğan Borç İlı̇şkı̇sı̇nı̇n İhlâlı̇ 
261
1. Borcun Hiç İfa Edilmemiş Olması 
261
2. Borcun Gereği Gibi İfa Edilmemiş Olması 
261
IV. İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUĞUN ŞARTLARI 
267
A. Sözleşmenin İhlâli 
267
B. Sözleşmenin İhlâli Nedeniyle Zararın Doğmuş Olması 
267
1. Manevî Zarar 
267
2. Maddî Zarar 
268
a. İfa Edilmeyen Edimin Değeri 
269
b. Giderler 
269
c. Diğer 
269
d. Müspet Zarar–Menfî Zarar 
269
da. Müspet (Olumlu) Zarar 
270
daa. Fazla Ödenen İş Bedeli ve Avanslar 
271
dab. Eksik ve Ayıplı İş Bedeli 
272
dac. Gerçekleştirilen İş Bedeli 
272
dad. Gecikme Tazminatı 
272
dae. Ceza Koşulu 
276
daf. Kâr Kaybı 
285
db. Menfî (Olumsuz) Zarar 
286
C. Sözleşmenin İhlâli ile Zarar Arasında Uygun İlliyet Bağının Bulunması 
287
D. Kusur 
288
V. TAZMİNATIN HESAPLANMASI 
288
VI. SORUMSUZLUK ANLAŞMASI 
289
VII. ARSA SAHİBİNİN TEMERRÜDÜNÜN ŞARTLARI VE HUKUKÎ SONUÇLARI 
290
A. Genel Olarak Arsa Sahibinin Temerrüdünün Şartları 
290
B. Arsa Sahibinin Temerrüdünün Hukukî Sonuçları 
292
VIII. YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜNÜN ŞARTLARI VE HUKUKÎ SONUÇLARI 
295
A. Yüklenicinin Temerrüdünün Şartları 
295
B. Yüklenicinin Temerrüdünün Hukukî Sonuçları 
303
1. Yüklenicinin Temerrüdünün Genel Sonuçları 
303
a. Gecikme Tazminatı 
304
b. Beklenmedik Halden Sorumluluk 
305
2. Karşılıklı Borç Yükleyen Bir Sözleşme Olarak APKİS’te Yüklenicinin Temerrüdünün Hukukî Sonuçları 
305
a. Arsa Sahibinin Seçimlik Haklarını Kullanabilmesi İçin Gereken Şartlar 
307
aa. Yükleniciye Ek Süre Verilmiş Olması 
307
ab. Verilen Ek Süre İçerisinde Yüklenicinin İfayı Gerçekleştirmemiş Olması 
307
ac. Arsa Sahibinin Seçimlik Haklarını Derhâl Kullanmış Olması 
308
b. Arsa Sahibinin Seçimlik Hakları 
308
ba. Arsa Sahibinin Aynen İfa ile Birlikte Gecikme Tazminatı Talep Hakkı 
308
bb. Arsa Sahibinin İfadan Vazgeçerek Müspet Zararın Tazminini Talep Hakkı 
310
bc. Arsa Sahibinin Sözleşmeden Dönerek Menfî Zararın Tazminini Talep Hakkı 
312
IX. SÖZLEŞME ÖNCESİ GÖRÜŞMELERDEN DOĞAN SORUMLULUK (CULPA IN CONTRAHENDO) 
315
4. BÖLÜM
RİSKLİ YAPININ YIKIMINI VE YERİNE YENİ BİR YAPININ İNŞASINI KONU ALAN ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERMESİ
I. SÖZLEŞMENİN ANLAŞMA İLE SONA ERMESİ 
317
II. SÖZLEŞMENİN İFA SEBEBİYLE SONA ERMESİ 
318
III. SÖZLEŞMENİN GECİKTİRİCİ VEYA BOZUCU KOŞUL SEBEBİYLE SONA ERMESİ 
319
IV. SÖZLEŞMENİN İFANIN İMKÂNSIZ HÂLE GELMESİ SEBEBİYLE SONA ERMESİ 
321
A. Genel Olarak 
321
B. İnşaatın Teslimden Önce Yok Olması 
324
C. Taraflardan Kaynaklanan Sebeplerle İfanın İmkânsız Hâle Gelmesi 
325
D. Taraflardan Kaynaklanmayan Sebeplerle İfanın İmkânsız Hâle Gelmesi 
329
V. SÖZLEŞMENİN İRADE İLE BEYAN ARASINDAKİ UYGUNSUZLUK HALLERİ SEBEBİYLE SONA ERMESİ 
330
VI. SÖZLEŞMENİN FESİH SEBEBİYLE SONA ERMESİ 
334
A. Genel Olarak 
334
B. Dürüstlük Kuralının Gerektirdiği Hâller 
337
C. Bedelin Aşılması Hâli 
338
D. Tazminat Karşılığı Fesih 
339
E. 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Feshedilmiş Sayılma 
341
VII. SÖZLEŞMENİN DÖNME SEBEBİYLE SONA ERMESİ 
342
A. Genel Olarak 
342
B. Yüklenicinin İşi Kararlaştırılan Zamanda Bitiremeyeceğinin Açıkça Anlaşılması Hâli 
345
C. Ayıp Nedeniyle Yüklenicinin Sorumlu Olması Hâli 
347
D. Öngörülemeyen ve Önlenemeyen Hâller 
348
E. Başlangıçta Belirlenen Bedelin Aşırı Ölçüde Aşılacağının Anlaşılması Hâli 
349
F. Dönme Cezasını Ödemek Suretiyle Sözleşmeden Dönme Hâli 
350
G. Sözleşmeden Dönmeyi Talep Etmiş Sayılma 
351
VIII. RİSKLİ YAPININ YIKIMINI VE YERİNE YENİ BİR YAPININ İNŞASINI KONU ALAN APKİS’TEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEMELER İLE ALTERNATİF ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ 
352
A. Riskli Yapının Yıkımını ve Yerine Yeni Bir Yapının İnşasını Konu Alan APKİS’ten Doğan Uyuşmazlıklarda Görevli Mahkemeler 
352
1. Genel Görevli Mahkeme 
352
2. Ticaret Mahkemeleri 
353
3. Tüketici Mahkemeleri 
355
B. Riskli Yapının Yıkımını ve Yerine Yeni Bir Yapının İnşasını Konu Alan APKİS’ten Doğan Uyuşmazlıklarda Yetkili Mahkemeler 
360
C. Riskli Yapının Yıkımını ve Yerine Yeni Bir Yapının İnşasını Konu Alan APKİS’ten Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim 
362
D. Riskli Yapının Yıkımını ve Yerine Yeni Bir Yapının İnşasını Konu Alan APKİS’ten Doğan Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk ve Uzlaştırma 
364
1. Riskli Yapının Yıkımını ve Yerine Yeni Bir Yapının İnşasını Konu Alan APKİS’ten Doğan Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk 
364
2. Riskli Yapının Yıkımını ve Yerine Yeni Bir Yapının İnşasını Konu Alan APKİS’ten Doğan Uyuşmazlıklarda Uzlaştırma 
365
SONUÇ 
367
Kaynakça 
379
Kavram Dizini 
409