Kendi Kendine Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenimi Öğr. Gör. Dr. Elif Ermağan  - Kitap
Kendi Kendine Yabancı Dil Olarak

Türkçe Öğrenimi

1. Baskı, 
Aralık 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
332
Barkod:
9786254274718
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
203,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Değişen dünya ile birlikte yabancı dil öğrenimi ve öğretiminden beklenenler de farklılaşmaktadır. Bu yönüyle yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, işlenmeyi bekleyen pek çok konuyu bünyesinde barındırmaktadır. Bu konulardan birisi olan kendi kendine Türkçe öğrenimi, bu çalışmanın odağını oluşturmaktadır.
Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi çalışmaları genel olarak değerlendirildiğinde, daha çok sınıf içi öğretici merkezli çalışmaların ağırlıkta olduğu, sınıf dışı öğrenici merkezli çalışmaların daha az yer tuttuğu gözlemlenmiştir.
Bu bağlamda bu çalışma, kendi kendine Türkçe öğrenme özelinde daha çok sınıf dışındaki öğreniciyi merkeze alarak yapılacak çalışmalara katkı sunmayı hedeflemektedir. Kitabın ilk bölümünde öncelikle kendi kendine yabancı dil öğreniminin temel kuram, kavram, ilke ve yöntemlerine yer verilmiştir. Takip eden bölümlerde kendi kendine Türkçe öğreniminde ülke bilgisi, kültür aktarımı, hedef kitle, dijital araç ve kaynaklar konuları yer almıştır. Diğer bölümlerde ise çeşitli dil ve milletlerden olanlara yönelik yazılmış farklı türlerin bir arada sunularak irdelenmesinden oluşan bölümlere yer verilmiştir. Bu kısımda, Osmanlı döneminden günümüze kadar yayımlanmış farklı türdeki eserler, bölüm yazarları tarafından seçilip yorumlanarak kendi kendine Türkçe öğrenimine farklı dil ve milletler üzerinden genel bir bakış açısı kazandırmak amaçlanmıştır.
Kitabın hedef kitlesi, Türkçeye gönül vermiş öğrenici, öğretmen ve akademisyenlerin yanında, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanını sınıf dışı kullanıma açmaya niyetli ve hevesli materyal tasarımcıları, yayınevleridir. Bu yönüyle kitabın, materyal tasarlayacak olanlara bir rehber el kitabı niteliğinde bilgi sunması beklenmektedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Kendi Kendine Yabancı Dil Öğrenme: Temel Kuram, Kavram, İlke ve Yöntemler, Doç. Dr. Mustafa Öztürk
.
Kendi Kendine Türkçe Öğreniminde Ülke Bilgisinin Öğrenme Süreçlerine Etkileri, Prof. Dr. Nezir Temur – Öğr. Gör. Dr. Mehmet Er
.
Kendi Kendine Türkçe Öğrenme Kitaplarında Hedef Kitle, Öğr. Gör. Dr. Elif Ermağan
.
Kültürel Dönüşüm ve Süreklilik Bağlamında Kendi Kendine Türkçe Öğrenme Kitaplarında Hedef Kültür Aktarımı, Dr. Öğr. Üyesi Gülnaz Çetinkaya
.
Kendi Kendine Türkçe Öğrenmede Dijital Araçlar ve Kaynaklar, Dr. Kerim Sarıgül
.
Almanlar İçin Kendi Kendine Türkçe Öğrenimine Yönelik Yazılmış Kitaplar, Dr. Bayram Özbal
.
İngilizlerin Yazdığı Kendi Kendine Türkçe Öğrenimi Kitapları, Öğr. Gör. Dr. Şenay Saraç
.
"Mamma Il Turco" veya İtalya'da Türkçenin Serüveni, Arş. Gör. Barış Yücesan – Doç. Dr. Bülent Ayyıldız
.
Fransızca Konuşanlar İçin Yazılan Kendi Kendine Türkçe Öğrenme Kitaplarına Tarihsel Bir Bakış, Dr. Işıl Aydın Özkan – Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Özkan
.
Polonya'da Türkçe Öğrenme Materyalleri, Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu
.
Araplar İçin Kendi Kendine Türkçe Öğrenimine Yönelik Yazılmış Kitaplar, Dr. Zeynep Ertürk
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
Bölüm Yazarları 
III
Ön Söz 
V
1. BÖLÜM
KENDI KENDINE YABANCI DIL ÖĞRENME: TEMEL KURAM, KAVRAM, İLKE VE YÖNTEMLER
Özet 
1
Giriş 
3
1. Öğrenme 
4
1.1. Öğrenmenin Anlamı ve Doğası 
4
1.2. Öğrenme İlke ve Yasaları 
6
2. Kendi Kendine Öğrenme 
8
2.1. Kendi Kendine Öğrenmenin Tanımı ve Kapsamı 
8
2.2. Kendi Kendine Öğrenmenin Kuramsal Temelleri 
10
2.3. Kendi Kendine Öğrenmenin Kavramsal Temelleri 
14
2.3.1. Kendi Kendine Öğrenmeyle İlişkili Terimler 
14
2.3.2. Kendi Kendine Öğrenmenin Kavram Haritası 
16
3. Kendi Kendine Yabancı Dil Öğrenme ve Türkçe 
18
3.1. Kendi Kendine Yabancı Dil Öğrenmenin Önemi ve İşlevi 
18
3.2. Kendi Kendine Yabancı Dil Öğrenmenin Yapısı ve Evreleri 
21
3.3. Yabancı Dil Olarak Türkçeyi Kendi Kendine Öğrenme 
25
3.3.1. Öz Sorgulama 
26
3.3.2. Öz Güdüleme 
26
3.3.3. Öz Belirleme 
27
3.3.4. Öz Yürütme 
27
3.3.5. Öz Değerlendirme 
27
3.3.6. Öz Yansıtma 
28
3.3.7. Öz Keşfetme 
28
Sonuç ve Öneriler 
29
Kaynakça 
31
2. BÖLÜM
KENDI KENDINE TÜRKÇE ÖĞRENIMINDE ÜLKE BILGISININ ÖĞRENME SÜREÇLERINE ETKILERI
Özet 
35
Giriş 
37
1. Sosyokültürel Bilgi 
40
2. Ülke Bilgisi 
43
3. Kendi Kendine Türkçe Öğrenimi 
47
Sonuç 
58
Kaynakça 
60
3. BÖLÜM
KENDI KENDINE TÜRKÇE ÖĞRENME KITAPLARINDA HEDEF KITLE
Özet 
63
Giriş 
65
1. Kendi Kendine Türkçe Öğreniminde Hedef Kitlenin Önemi 
65
2. Kendi Kendine Dil Öğrenme Kitaplarının Oluşturulmasında Yazarların
Hedef Kitleye Göre Dikkate Alması Gereken Ögeler 
69
2.1. Hedef Kitlenin Ana Dilinin Telaffuz Özellikleri 
69
2.2. Hedef Kitlenin En Çok İhtiyaç Duyduğu Dil Kalıpları ve Kelime Listesi.
70
2.3. Hedef Kitlenin Kültürel Özellikleri ve Türk Kültürüyle İlgili İpuçları 
70
2.4. Hedef Kitleye Yönelik Tavsiye ve Uyarılar 
70
2.5. Hedef Kitleye Kazandırılmak İstenen Beceriler ve Buna Bağlı Olarak
Uygulanacak Yöntem ve Teknikler 
71
2.6. Hedef Kitleye Bağlı Olarak Kitabın Fiziksel Özelliklerinin Seçimi
(Boyutu, Hacmi) 
71
2.7. Hedef Kitle İçin Kullanma Kılavuzu, Rehber 
72
2.8. Hedef Kitleye Yönelik Görsel Seçimi 
72
3. Kendi Kendine Türkçe Öğrenme Kitaplarında Hedef Kitlenin
Oluşturulmasında Temel Alınan Ölçütler 
72
3.1. Ana Dil ve Uyruğa Göre Belirlenen Hedef Kitle 
72
3.1.1. Avrupalılara Yönelik Yazılanlar 
73
3.1.2. Avrupa Dışındakilere Yönelik Yazılanlar 
74
3.2. Mesleklere Göre Belirlenen Hedef Kitle 
75
3.2.1. Askerler 
76
3.2.2. Tüccarlar 
76
3.2.3. Misyonerler 
77
3.2.4. Tercümanlar 
77
3.2.5. Gezginler 
78
3.2.6. Casuslar/İstihbaratçılar/Siyasi Otoritedekiler 
78
3.2.7. Gazeteciler 
79
3.2.8. İş Adamları 
79
3.2.9. Sağlık Sigortası Şirketleri/Şirket Çalışanları 
79
3.2.10. Sağlık Alanındakiler 
79
3.3. Dil Öğrenme Becerilerine Göre Belirlenen Hedef Kitle 
80
3.3.1. Konuşma Becerisinin Geliştirilmek İstendiği Hedef Kitle 
81
3.3.2. Dinleme Becerisinin Geliştirilmek İstendiği Hedef Kitle 
81
3.3.3. Okuma Becerisinin Geliştirilmek İstendiği Hedef Kitle 
81
3.3.4. Yazma Becerisinin Geliştirilmek İstendiği Hedef Kitle 
82
3.3.5. Dil Bilgisinin Geliştirilmek İstendiği Hedef Kitle 
82
3.4. Diğer Ölçütlere Göre Belirlenen Hedef Kitle 
82
3.4.1. Genel Hedef Kitlesine Yönelik Olarak Yazılanlar 
83
3.4.2. Edebî Seviyede Türkçeyi Anlamak İsteyenlere Yönelik
Yazılanlar 
83
3.4.3. Çok Dilli Hedef Gruplara Yönelik Yazılanlar 
83
Sonuç 
83
Kaynakça 
85
4. BÖLÜM
KÜLTÜREL DÖNÜŞÜM VE SÜREKLILIK BAĞLAMINDA KENDI KENDINE TÜRKÇE ÖĞRENME KITAPLARINDA HEDEF KÜLTÜR AKTARIMI
Özet 
89
Giriş 
91
1. Kültür, Değişim, Dönüşüm ve Süreklilik 
92
2. Yabancılar İçin Türkçe Öğretiminde Hedef Kültür Aktarımı 
94
3. Hedef Kültür Aktarımında Kullanılacak Materyaller 
97
4. Kültür Aktarımında Otantik Malzemenin, Elektronik Kültür Ortamının ve
Müzelerin Önemi 
102
5. Kendi Kendine Türkçe Öğrenme Kitaplarında Kültür Aktarımı 
108
Sonuç 
113
Kaynakça 
117
5. BÖLÜM
KENDI KENDINE TÜRKÇE ÖĞRENMEDE DIJITAL ARAÇLAR VE KAYNAKLAR
Özet 
119
Giriş 
121
1. Kendi Kendine Öğrenme 
124
2. Kendi Kendine Yabancı Dil Öğrenme 
125
3. Kendi Kendine Türkçe Öğrenme 
127
4. Kendi Kendine Türkçe Öğrenmede Dijital Araçlar ve Kaynaklar 
130
4.1. Kendi Kendine Türkçe Öğrenme Programları ve Platformları 
130
4.1.1. Türkçe Öğretim Portali – Yunus Emre Enstitüsü 
131
4.1.2. Ana–Dil Türkçe – Anadolu Üniversitesi 
133
4.1.3. Türkçe Öğreniyorum – Yaşar Üniversitesi 
133
4.2. Kendi Kendine Türkçe Öğrenmede Z–Kitaplar 
135
4.2.1. Yunus Emre Enstitüsü – Zenginleştirilmiş Kitap (Z–Kitap) 
136
4.2.2. Yeni İstanbul Uluslararası Öğrenciler İçin Türkçe Ders Kitapları 
136
4.3. Dil Öğrenme İçeriği Oluşturma Araçları 
137
4.4. Sözlükler 
137
4.5. Çeviri Programları 
138
4.6. Metin Seslendirme Araçları 
138
4.7. Youtube İçerikleri 
139
4.8. Totaeba 
139
4.8. Fiil Çekimlerine Yönelik Araçlar 
140
4.9. Dil Değişim Uygulamaları 
143
Sonuç ve Öneriler 
144
Kaynakça 
146
6. BÖLÜM
ALMANLAR İÇIN KENDI KENDINE TÜRKÇE ÖĞRENIMINE YÖNELIK YAZILMIŞ KITAPLAR
Özet 
149
Giriş 
151
1. Türkçe Öğrenimi Açısından Türk–Alman İlişkileri 
151
2. Osmanlı Döneminde Yazılan Kendi Kendine Türkçe Öğrenme Kitapları 
156
3. Cumhuriyet Döneminden Günümüze Kadar Yazılan Kendi Kendine
Türkçe Öğrenme Kitapları 
169
Sonuç 
173
Kaynakça 
175
7. BÖLÜM
İNGILIZLERIN YAZDIĞI KENDI KENDINE TÜRKÇE ÖĞRENIMI KITAPLARI
Özet 
177
Giriş 
178
1. Türkçe Öğrenimi Açısından Türkiye–İngiltere İlişkileri 
181
2. Osmanlı Döneminde Yazılan Kendi Kendine Türkçe Öğrenme Kitapları 
185
3. Cumhuriyet Döneminden Günümüze Kadar Yazılan Kendi Kendine
Türkçe Öğrenme Kitapları 
190
Sonuç 
192
Kaynakça 
194
8. BÖLÜM
“MAMMA IL TURCO” VEYA İTALYA’DA TÜRKÇENIN SERÜVENI
Özet 
197
Giriş 
198
1. Türkçe Öğrenimi Açısından Türkiye–İtalya İlişkileri 
199
2. Osmanlı Döneminde Yazılan Kendi Kendine Türkçe Öğrenme Kitapları 
201
3. Cumhuriyet Döneminden Günümüze Kadar Yazılan Kendi Kendine
Türkçe Öğrenme Kitapları 
212
Sonuç 
216
Kaynakça 
218
9. BÖLÜM
FRANSIZCA KONUŞANLAR İÇIN YAZILAN KENDI KENDINE TÜRKÇE ÖĞRENME KITAPLARINA TARIHSEL BIR BAKIŞ
Özet 
221
Giriş 
223
1. Türkçe Öğrenimi Açısından Türk–Fransız İlişkileri 
224
2. Tarihsel Süreçte Hazırlanan Kendi Kendine Türkçe Öğrenme Kitapları 
226
2.1. Dil Bilgisi Kitapları 
227
2.1.1. Holdermann, Jean Baptiste (1730). Grammaire Turque, Ou
Methodé Courte Et Facile Pour Apprendre La Langue Turque. 227
2.1.2. Jaubert, Pierre–Amédée (1833). Éléments De La Grammaire
Turke À L’usage Élèves D’école Royale Spéciale Des
Langues Orientales Vivantes 
229
2.1.3. Dubeux, Louis (1856). Éléments De La Grammaire Turque 
232
2.1.4. Deny, Jean (1921). Grammaire De La Langue Turque
(Dialecte Osmanli) 
236
2.2. Konuşma Kılavuzları 
238
2.2.1. Letellier, Victor L. (1838). Vocabulaire Oriental: Française–İtalien,
Arabe, Turc Et Grec, Composé Pour La Conversation Usuelle. .238
2.2.2. Giamgy, Philippe (1848). Guide De Conversation: Une Curiosité
Multilingue–Nouveau Guide De Conversation Français–Anglais–
Arménien–Turc–Allemand–İtalien 
240
2.2.3. Timoni, Alexandre (1854). Fransizca ve Türkce Tekellüm Risalesi
= Fransizdjè ve Turktchè Tekellum Riçalèci = Guide De La
Conversation (Grammaire, Dialogues, Vocabulaire) Français–Turc
Avec La Prononciation Figurée 
241
2.2.4. Catergian, Samuel (1855). Guide De Conversation Turc–Français–
Allemand. 
243
2.2.5. Mallouf, Nassif (1860). Guide En Trois Langues: Française,
Anglaise Et Turque. 
244
2.3. Beceriye Yönelik Olarak Hazırlanmış Kitaplar 
246
2.3.1. Zobou, Krikor (1888). Correspondence Et Terminologie
Commerciales En Deux Langues Français Et Turc. 
246
3. Cumhuriyet Döneminden Günümüze Kadar Yazılan Kendi Kendine
Türkçe Öğrenme Kitapları 
247
3.1. Dil Bilgisi Kitapları 
247
3.1.1. Deny, Jean (1955). Principes De Grammaire Turque. 
247
3.1.2. Bazin, Louis (1987). Introduction À L’étude Pratique
De La Langue Turque. 
248
3.1.3. Golstein, Bernard (1999). Grammaire Du Turc Ouvrage
Pratique À L’usage Des Francophones. 
249
3.1.4. Sauner–Leroy, Marie–Hélèn, Ökten, Celile (2012). Tamam:
İnitiation À La Langue Turque. 
250
3.1.5. Bozdemir, Michel; Berk, Cybele (2013). Méthode De Turc.
Vol. 1. 
250
3.1.6. Berk, Cybèle; Bozdémir, Michel (2020). Haydi! Les Bases De La
Grammaire Turque En 50 Fiches (Avec Exercices Corrigés)
(Fichier Audio) 
251
3.1.7. Bozdemir, Michel; Berk Cybele (2022). Méthode De Turc.
Vol. 2. Grammaire Et Lexique Du Turc Moderne 
251
3.2. Konuşma Kılavuzları 
252
3.2.1. Sercq, Jean–Baptiste (2002). Turc Express: Guide De Conversation,
Les Premiers Mots Utiles, Renseignements Pratiques,
Civilisation, Notions De Grammaire. 
252
3.2.2. Halbout, Dominique (2014) Turc – Guide De Conversation. 
253
3.2.3. Kirmizigul, Patrice; Pelloux, Sophie (2014). 1001
Expressions Pour Tout Dire En Turc 
254
3.2.4. Taranov, Andrey (2019). Guide De Conversation
Français–Turc Et Dictionnaire Concis De 1500 Mots. 
254
3.2.5. Bioret, Hugues; Bioret, Stephanie (2020). Turc: Guide De
Conversation Des Enfants 
255
3.2.6. Kitsumaki, William (2022). Apprendre Le Turc En
52 Semaines. 
256
3.3. Beceriye Yönelik Kitaplar 
256
3.3.1. Kirmizigul, Patrice (2008). Réponse À Tout – Turc. 
256
3.3.2. Salom, Payam; Salom, Jack (2012). 50 Règles Essentielles:
Turc. 
257
3.3.3. Kirmizigul, Patrice; Pelloux, Sophie (2017). 45 Leçons De
Turc Avec Exercices Corrigés Et Fichiers Audio 
257
3.3.4. Polat, Yusuf; Simon, Nicholas (2021). Le Mot ve L’idée:
Turc: Vocabulaire Thématique. 
258
3.4. Özel Amaçlı Kitaplar 
259
3.4.1. Delarosa, Effie (2021). Apprendre Le Vocabulaire Turc: Mille
Mots En İmages, Bilingue Turc – Français: Le Turc İllustré Pour
Débutant (Enfant, Adolescent Ou Adulte) 
259
3.4.2. Achard, Metin; Gangloff, Sylvie (2022). Parler Le
Turc En Voyage. 
259
Sonuç 
260
Kaynakça 
262
10. BÖLÜM
POLONYA’DA TÜRKÇE ÖĞRENME MATERYALLERI
Özet 
268
Giriş 
269
1. Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Polonya’da Hazırlanan Türkçe
Öğrenme Materyalleri 
270
2. Cumhuriyet Döneminde Yayımlanmış Türkçe Öğrenme Materyalleri 
273
2.1. Dil Bilgisi Kitapları 
274
2.2. Sözlükler 
275
2.3. Konuşma Kılavuzları 
278
2.4. Beceriye Yönelik Hazırlanmış Kitaplar 
280
2.5. Özel Amaçlı Kitaplar 
281
Sonuç 
282
Kaynakça 
284
11. BÖLÜM
ARAPLAR İÇIN KENDI KENDINE TÜRKÇE ÖĞRENIMINE YÖNELIK YAZILMIŞ KITAPLAR
Özet 
285
Giriş 
287
1. Türkçe Öğrenimi Açısından Türk–Arap İlişkileri 
288
2. Osmanlı Döneminde Hazırlanan Kendi Kendine Türkçe
Öğrenme Kitapları 
292
3. Cumhuriyet Döneminden Günümüze Kadar Yazılan Kendi Kendine
Türkçe Öğrenme Kitapları 
296
Sonuç 
299
Kaynakça 
301
Yazar Bilgileri 
306