Kasko ve ZMMS Konulu Sigorta Tahkim Komisyonu Hakem Kararlarının Türk Ticaret Kanunu Işığında Değerlendirilmesi  Ayşe Nur Koyuncu  - Kitap

Kasko ve ZMMS Konulu Sigorta Tahkim Komisyonu Hakem Kararlarının Türk Ticaret Kanunu Işığında Değerlendirilmesi

1. Baskı, 
Ocak 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
217
Barkod:
9786256533783
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
261,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Sigorta Tahkim Komisyonu, Türk yargısının hızlandırılması adına son derece önemli bir role sahiptir. Zira sigorta hukuku, özellikle de kasko ve zorunlu mali mesuliyet alanında son derece yaygın bir uygulama alanına sahiptir. Bu sebeple kasko ve zorunlu mali mesuliyet alanında sigorta tahkim komisyonunun vermiş olduğu kararları incelemek suretiyle komisyonun meydana gelen uyuşmazlıklarda takip etmekte olduğu bakış açısını tespit edebilmek, sigorta hukuku açısından son derece önemlidir.
Bu çalışmada öncelikle alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri incelenmiş, sonrasında sigorta tahkim komisyonunun işleyiş yapısı ele alınmıştır. Son bölümde ise Sigorta Tahkim Komisyonu'nun yıllar içinde vermiş olduğu seçme kararlar incelenmek suretiyle komisyona genellikle hangi konularda başvuru yapıldığı ve bu konularda komisyon tarafından nasıl bir yol izlendiği tespit edilmeye çalışılmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Sigorta Hukukunda Uyuşmazlık Çözüm Yolları
.
Sigorta Hukukunda Tahkimin Ayırt Edici Özellikleri ve Sigorta Hukukunda Tahkim Yargılama Usulü
.
Kasko ve Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası Konulu Sigorta Tahkim Komisyonu Hakem Kararlarının İncelenmesi
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖZET 
5
ABSTRACT 
6
İÇİNDEKİLER 
7
SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ 
15
GİRİŞ 
17
BİRİNCİ BÖLÜM
SİGORTA HUKUKUNDA UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM
YOLLARI
1. SİGORTACILIK ÖZEL EMEKLİLİK DÜZENLEME
VE DENETLEME KURULUNA ŞİKÂYET YOLU 
22
2. MÜZAKERE 
24
3. UZLAŞTIRMA 
29
4. ARABULUCULUK 
32
5. UYUŞMAZLIĞIN TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ
YOLU ÇÖZÜMÜ 
45
6. TEKNİK– HAKEM BİLİRKİŞİ 
49
7. SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU 
50
8. UYUŞMAZLIĞIN YARGI YOLUYLA
ÇÖZÜMLENMESİ 
55
İKİNCİ BÖLÜM
SİGORTA HUKUKUNDA TAHKİMİN AYIRT EDİCİ
ÖZELLİKLERİ VE SİGORTA HUKUKUNDA TAHKİM
YARGILAMA USULÜ
1. TAHKİM KAVRAMI 
59
1.1. TAHKİMİN TARİHİ GELİŞİMİ 
59
1.2. TAHKİMİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ 
64
1.2.1. Tahkimin Tanımı 
64
1.2.2. Tahkimin Hukuki Niteliği 
71
1.3. TAHKİM TÜRLERİ 
76
1.3.1. İhtiyari Tahkim – Zorunlu Tahkim 
76
1.3.2. İç Tahkim– Dış Tahkim (Milli TahkimMilletlerarası Tahkim) 
78
1.3.3. Ad Hoc Tahkim– Kurumsal Tahkim 
79
2. SİGORTA HUKUKUNDA TAHKİM 
81
2.1. SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU 
81
2.2. KOMİSYONUN KURULUŞU VE AMAÇLARI 
83
3. SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU TEŞKİLATI 
86
3.1. MÜDÜR VE YARDIMCILAR 
88
3.2. RAPORTÖRLER 
88
3.3. HAKEMLER 
89
3.4. BÜROLAR 
91
4. SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU VE YARGILAMA
USULÜ 
91
4.1. KOMİSYONA BAŞVURU 
91
4.2. YARGILAMA USULÜ 
93
4.2.1. Ön İnceleme 
94
4.2.2. Dosyanın Hakemlerce İncelenmesi 
100
4.2.3. Tahkimde Deliller 
104
4.2.4. Geçici Tedbirler 
109
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KASKO VE ZORUNLU MALİ MESULİYET SİGORTASI
KONULU SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU HAKEM
KARARLARININ İNCELENMESİ
1. SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU HAKEM
KARARLARI 
113
1.1. SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU HAKEM
KARARLARININ ÖZELLİKLERİ 
113
1.2. İCRA EDİLEBİLİRLİK 
116
1.3. HAKEM KARARLARINA KARŞI BAŞVURU
YOLLARI 
117
1.3.1. İtiraz 
119
1.3.2. Temyiz 
119
1.3.3. Yargılamanın İadesi 
121
2. SİGORTA TAHKİM KOMİSYONUNUN KASKO VE
ZORUNLU MALİ MESULİYET SİGORTASI
KAPSAMINDAKİ HAKEM KARARLARININ
İNCELENMESİ 
122
2.1. KASKO KAPSAMINDAKİ SİGORTA TAHKİM
KOMİSYONU HAKEM KARARLARI 
124
2.1.1. 12.01.2010 Tarih ve K–2010/2 Sayılı Hakem Heyeti
Kararı (TTK m.1409/2 Gereği Sigortacının İspat Yükü) 
124
2.1.1.1. Kararın Özeti 
124
2.1.1.2. Kararın Değerlendirilmesi 
125
2.1.2. 23.02.2010 Tarih ve K–2010/23 Sayılı Hakem
Kararı (TTK m.1459, 1409/1 Gereği Sigortacının Zararı
Giderim Yükümlülüğü ve TTK M.1462 Eksik Sigorta) 
126
2.1.2.1. Kararın Özeti 
126
2.1.2.2. Kararın Değerlendirilmesi 
127
2.1.3. 13.01.2010 Tarih ve K–2010/4 Sayılı Hakem Heyeti
Kararı (TTK m.1430 vd. Sigorta Ettirenin Prim Ödeme
Borcu ve M.1424/1 Poliçe Teslim Borcu) 
129
2.1.3.1. Kararın Özeti 
129
2.1.3.2. Kararın Değerlendirilmesi 
130
2.1.4. 05.04.2010 Tarih ve K–2010/92 Sayılı Hakem
Heyeti Kararı (TTK m.1446 Riziko Gerçekleştiğinde
Beyan Yükümlülüğü, TTK M.1430 Prim Ödeme Borcu) 
135
2.1.4.1. Kararın Özeti 
135
2.1.4.2. Kararın Değerlendirilmesi 
135
2.1.5. 12.07.2010 Tarih ve K–2010/294 sayılı Hakem
Heyeti Kararı (TTK m.1409/2 Sigorta Şirketinin İspat
Yükü) 
139
2.1.5.1. Kararın Özeti 
139
2.1.5.2. Kararın Değerlendirilmesi 
139
2.1.6. 30.06.2011 Tarih ve K–2011/542 sayılı Hakem
Heyeti Kararı (TTK m.1467 Çifte Sigorta) 
143
2.1.6.1. Kararın Özeti 
143
2.1.6.2. Kararın Değerlendirilmesi 
143
2.1.7. 07.09.2011 Tarih ve K–2011/764 sayılı Hakem
Heyeti Kararı (TTK m.1409/1, m.1461/1 Sigortanın
Kapsamı) 
146
2.1.7.1. Kararın Özeti 
146
2.1.7.2. Kararın Değerlendirilmesi 
146
2.1.8. 09.12.2011 Tarih ve K–2011/1032 sayılı Hakem
Heyeti Kararı (Kasko Sigortası Genel Şartları) 
149
2.1.8.1. Kararın Özeti 
149
2.1.8.2. Kararın Değerlendirilmesi 
149
2.1.9. 17.07.2012 Tarih ve K–2012/ 803 sayılı Hakem
Kararı (TTK m.1429 Rizikonun Gerçekleşmesinde Kusur).151
2.1.9.1. Kararın Özeti 
151
2.1.9.2. Kararın Değerlendirilmesi 
151
2.1.10. 08.04.2013 Tarih ve K–2013/632 Sayılı Hakem
Kararı (TTK m.1448 Zararı Önleme, Azaltma ve
Sigortacının Rücu Haklarını Koruma Yükümlülüğü) 
154
2.1.10.1. Kararın Özeti 
154
2.1.10.2. Kararın Değerlendirilmesi 
155
2.1.11. 23.10.2013 Tarih ve K–2013/2145 sayılı Hakem
Kararı (TTK m.1409/1, m.1461/1 Sigortanın Kapsamı) 
157
2.1.11.1. Kararın Özeti 
157
2.1.11.2. Kararın Değerlendirilmesi 
157
2.1.12. 15.01.2014 Tarih ve K–2014/111 sayılı Hakem
Kararı (İspat Yükünün Yer Değiştirmesi) 
158
2.1.12.1. Kararın Özeti 
158
2.1.12.2. Kararın Değerlendirilmesi 
159
2.1.13. 28.06.2014 Tarih ve K–2014/ 2098 sayılı Hakem
Kararı (Aktif Husumet Ehliyeti, TMK M.879/1 Rehinli
Alacaklının Muvafakati) 
160
2.1.13.1. Kararın Özeti 
160
2.1.13.2. Kararın Değerlendirilmesi 
161
2.1.14. 20.10.2016 Tarih ve K–2016/29745 Sayılı Hakem
Kararı (TTK m.1409 Sigortacının Sorumluluğu, TTK
M.1452 Emredici Hükümler) 
162
2.1.14.1. Kararın Özeti 
162
2.1.14.2. Kararın Değerlendirilmesi 
163
2.1.15. 13.06.2017 Tarih ve K–2017/6276 Sayılı Hakem
Kararı (TTK m.1447 Bilgi Verme ve Araştırma
Yapılmasına İzin Verme Yükümlülüğü) 
167
2.1.15.1. Kararın Özeti 
167
2.1.15.2. Kararın Değerlendirilmesi 
168
2.1.16. 15.12.2017 Tarih ve K–2017/17409 Sayılı Hakem
Kararı (TTK m.1429/1 Sigorta Ettirenin Kastı, TTK
m.1409/2 İspat Yükü) 
170
2.1.16.1. Kararın Özeti 
170
2.1.16.2. Kararın Değerlendirilmesi 
171
2.1.17. 29.08.2018 Tarih ve K–2018/57489 Sayılı Hakem
Kararı (TTK m.1427/2 Sigorta Tazminatının
Muacceliyeti) 
172
2.1.17.1. Kararın Özeti 
172
2.1.17.2. Kararın Değerlendirilmesi 
172
2.1.18. 15.06.2019 Tarih ve K–2019/49997 Sayılı Hakem
Kararı (TTK m.1420 Zamanaşımı) 
174
2.1.18.1. Kararın Özeti 
174
2.1.18.2. Kararın Değerlendirilmesi 
175
2.1.19. 05.03.2020 Tarih ve K–2020/35999 Sayılı Hakem
Kararı (TTK m.1486, m.1452 Emredici Hükümler, TTK
M.1409 Sigortacının İspat Yükü) 
178
2.1.19.1. Kararın Özeti 
178
2.1.19.2. Kararın Değerlendirilmesi 
179
2.1.20. 07.05.2021 Tarih ve K–2021/57781 Sayılı Hakem
Kararı (TTK m.1446 Rizikonun Gerçekleştiğini Beyan
Yükümlülüğü) 
181
2.1.20.1. Kararın Özeti 
181
2.1.20.2. Kararın Değerlendirilmesi 
182
2.2. ZORUNLU MALİ MESULİYET SİGORTASI
KAPSAMINDAKİ SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU
HAKEM KARARLARI 
185
2.2.1. 10.05.2010 Tarih ve K–2010/143 Sayılı Hakem
Heyeti Kararı (TTK m.1478 Doğrudan Dava Hakkı,
M.1429 Rizikonun Gerçekleşmesinde Kusur, 1409/2 İspat
Yükü) 
185
2.2.1.1. Kararın Özeti 
185
2.2.1.2. Kararın Değerlendirilmesi 
186
2.2.2. 02.10.2013 Tarih ve K–2013/1979 sayılı Hakem
Kararı (TTK m.1409 İspat Yükünün Yer Değiştirmesi) 
189
2.2.2.1. Kararın Özeti 
189
2.2.2.2. Kararın Değerlendirilmesi 
189
2.2.3. 22.08.2016 Tarih ve K–2016/24152 sayılı Hakem
Kararı (TTK m.1426/1 Makul Giderler) 
190
2.2.3.1. Kararın Özeti 
190
2.2.3.2. Kararın Değerlendirilmesi 
191
TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 
193
KAYNAKÇA 
199