Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 17 Gıda Suçları Karşılaştırmalı Hukukta Prof. Dr. Kayıhan İçel, Prof. Dr. Yener Ünver  - Kitap
Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 17

Gıda Suçları

Karşılaştırmalı Hukukta

1. Baskı, 
Eylül 2016
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
180
Barkod:
9789750239045
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
295,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Gerek birey olması gerek bireyin yaşam hakkı, sağlık hakkı, çevre hakkı, kendini geliştirme hakkı ve insan onuru ile doğrudan bağlantısı nedeniyle, bozulmamış veya sahte üretilip satılan gıdaların ticarete sokulması bireysel olduğu kadar toplumsal açıdan da telafisi çok güç veya olanaksız zararlara yol açar. Her ne kadar modern ziraat ve tıp, biyoloji ve üretim teknikleri geliştirilmiş ve bunlar gıdaları kısmen hastalıklardan korumakta ise de, kısmen de bilerek veya bilmeyerek manipülasyonlara, fazla kazanç amacıyla sahteciliklere ve sağlığa aykırı gıda görünümlü zehir üretim ve ticaretine konu olmaktadır.
Doğal olarak insan yaşam ve sağlık hakkı, amacı ne olursa olsun, insan sağlığına zarar verebilecek gıda üretimi, ticareti ve kendine özgü karma yeni ürünler elde edilmesi, doğrudan insana ve/veya farklı unsurlarıyla çevreye zarar vermektedir. Hukuk bu tür zararlı üretim veya bozulmuş- manipüle edilmiş gıda ticareti suretiyle yüksek gelir elde etmeye matuf eylemlerle mücadele etmek, tüm hukuk alanlarında yeni suç ve yaptırım normları ile önleyici kontrol mekanizmaları oluşturmak zorundadır. Burada üretimden depolanma ve tüketiciye kadar olan zincir halkalarında, bireylerin gıda tüketiminde yaşamlarının güvenceye almak gerekir.
Bu kitapta, gıda sahteciliği, gıda dolandırıcılığı, doğal yapısı bozulmuş ürünler, gıda kodeksi, gıda suçları, gıda tedarik zinciri, etiketlendirme, gıda güvenliği, gıda fişi, gıda nakli kavramları, mevzuat ve yargı uygulamaları incelenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Avrupa Birliği Konseyi Gıda Suçlarına Karşı Mücadelede Hukuki Uygulamanın Rolünün Konsey Sonuçları Taslağı, Çev.: Buse Kasapoğlu
.
Avrupa Komisyonu'nun 12. 03. 2015 Tarihli Tavsiye Kararı, Çev.: Begüm Üçkardeş
.
Avrupa Birliği Komisyonu 2015 Gıda Dolandırıcılığı Ağı Aktivite Raporu, Çev.: Didem Coşkun
.
Eşgüdümlü Kontrol Planında Saptanan Belirli Gıdaların Pazarlamasında Yaşanan Sahtekârlıkların Sıklığı, Çev.: Didem Coşkun
.
Avrupa Birliği Konseyi Notu, Çev.: Talha Abaka
.
Avrupa Komisyonu Gıda Sahtekarlığı Aktivite Raporu 2014, Çev.: Melis Ulusel
.
Avrupa Parlamentosu'nun 04. 12. 2013 Tarih ve A7–0434–2013 Sayılı Gıda Krizi Üzerine, Gıda Zincirindeki Dolandırıcılık ve Bunun Kontrolü, 2013–2091, Inı)) Konulu Tebliği, Çev.: Nilsu Selin Temiz
.
Avrupa Hukuku: Gıda Maddelerinin Doğru Etiketlendirilmesi, Prof. Dr. Rudolf Streınz, Çev.: Av. Şermin Uzunkol
.
At Eti Olayına İlişkin FSA'nın Yetkinliğinin Güçlendirilmesi, Sistemler ve İlişkiler , Rapor, Steve Wearne, Çev.: Buse Kasapoğlu
.
Gıda Suçuyla Mücadele, John Dallı, Çev.: Didem Coşkun
.
Suçu Oluşturan Teknikler, Metotlar ve Kolaylaştıran Etkenler, Çev.: Didem Coşkun
.
Gıda Tedarik Zincirinde Sahtecilikte Yeni Olgular, Çev.: Ar. Gör. Alev Dilber Özeroğlu
.
Gıda Suçunun Etkisi, Çev.: Didem Coşkun
.
Gıda Güvenliği Sorumluluğunu İhmal Suçu Üzerine, Zhu Bıfa – Xie Huı, Çev.: Ebru Dinç
.
Birleşik Krallık Ulusal Gıda Dolandırıcılığı Veri Tabanı: ‘5 X 5 X 5' Sisteminin Kullanıldığı İstihbarat Raporunun Kısa Kullanma Kılavuzu, Çev.: Didem Coşkun
.
Ticaret ve Uluslararası Bağlantı, Çev.: Elif Ergüç
.
Gıda Suçları ve Diğer Suçlar Arasındaki Bağlantı, Çev.: Elif Pelin Tanverdi
.
Zweıbrücken Eyalet Yüksek Mahkemesi'nin Göndermekle Birlikte Alıcısına Teslim Edilmeyen Gıda Maddesi Konulu Kararı, Çev.: Prof. Dr. Dr. H.C. Yener Ünver
.
Kıel Eyalet Mahkemesi'nin Gıda Dolandırıcılığı Konulu Bir Kararı, Çev.: Araş. Gör. Kerem Öz
.
Hamm Yüksek Eyalet Mahkemesi'nin Gıda Dolandırıcılığı Konulu Kararı, Çev.: Merve Alkan
.
Alman Federal Yüksek Mahkemesi'nin Gıda Dolandırıcılığı Konulu Kararı, Çev.: Araş. Gör. Merve Selin Sohoğlu
.
Itzehoe Eyalet Mahkemesi'nin Kararı, Çev.: Araş. Gör. Merve Selin Şohoğlu
.
Hollanda'da Gıda Suçları, Çev.: İrem Özmumcu
.
22 Davalı, Değeri 13 Milyon Doları Aşan Hileli Gıda Fişi Alma Dolayısıyla Federal Düzeyde Suçlanıyorlar, Çev.: Zeynep Akgün
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Preface 
9
Vorwort 
13
• AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ GIDA SUÇLARINA KARŞI MÜCADELEDE HUKUKİ UYGULAMANIN ROLÜNÜN KONSEY SONUÇLARI TASLAĞI 
19
(Çev.: Buse KASAPOĞLU) 
19
• AVRUPA KOMİSYONU’NUN 12. 03. 2015 TARİHLİ TAVSİYE KARARI 
25
(Çev.: Begüm ÜÇKARDEŞ) 
25
• AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONU 2015 GIDA DOLANDIRICILIĞI AĞI AKTİVİTE RAPORU 
41
(Çev.: Didem COŞKUN) 
41
• EŞGÜDÜMLÜ KONTROL PLANINDA SAPTANAN BELİRLİ GIDALARIN PAZARLAMASINDA YAŞANAN SAHTEKÂRLIKLARIN SIKLIĞI 
43
(Çev.: Didem COŞKUN) 
43
• AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ NOTU 
51
(Çev.: Talha ABAKA) 
51
• AVRUPA KOMİSYONU GIDA SAHTEKARLIĞI AKTİVİTE RAPORU 2014 
55
(Çev.: Melis ULUSEL) 
55
• AVRUPA PARLAMENTOSU’NUN 04. 12. 2013 TARİH VE A7–0434/2013 SAYILI GIDA KRİZİ ÜZERİNE, GIDA ZİNCİRİNDEKİ DOLANDIRICILIK VE BUNUN KONTROLÜ (2013/2091(INI)) KONULU TEBLİĞİ 
57
(Çev.: Nilsu Selin TEMİZ) 
57
• AVRUPA HUKUKU: GIDA MADDELERİNİN DOĞRU ETİKETLENDİRİLMESİ 
77
Prof. Dr. Rudolf STREINZ 
77
(Çev.: Av. Şermin UZUNKOL) 
77
• AT ETİ OLAYINA İLİŞKİN FSA’NIN YETKİNLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ, SİSTEMLER VE İLİŞKİLER (RAPOR) 
83
Steve WEARNE 
83
(Çev.: Buse KASAPOĞLU) 
83
• GIDA SUÇUYLA MÜCADELE 
93
John DALLI 
93
(Çev.: Didem COŞKUN) 
93
• SUÇU OLUŞTURAN TEKNİKLER, METOTLAR VE KOLAYLAŞTIRAN ETKENLER 
99
(Çev.: Didem COŞKUN) 
99
• GIDA TEDARİK ZİNCİRİNDE SAHTECİLİKTE YENİ OLGULAR 
105
(Çev.: Ar. Gör. Alev DİLBER ÖZEROĞLU) 
105
• GIDA SUÇUNUN ETKİSİ 
119
(Çev.: Didem COŞKUN) 
119
• GIDA GÜVENLİĞİ SORUMLULUĞUNU İHMAL SUÇU ÜZERİNE 
123
Zhu BIFA – Xie HUI 
123
(Çev.: Ebru DİNÇ) 
123
• BİRLEŞİK KRALLIK ULUSAL GIDA DOLANDIRICILIĞI VERİ TABANI: ‘5 X 5 X 5’ SİSTEMİNİN KULLANILDIĞI İSTİHBARAT RAPORUNUN KISA KULLANMA KILAVUZU 
129
(Çev.: Didem COŞKUN) 
129
• TİCARET VE ULUSLARARASI BAĞLANTI 
133
(Çev.: Elif ERGÜÇ) 
133
• GIDA SUÇLARI VE DİĞER SUÇLAR ARASINDAKİ BAĞLANTI 
135
(Çev.: Elif Pelin TANVERDİ) 
135
• ZWEIBRÜCKEN EYALET YÜKSEK MAHKEMESİ’NİN GÖNDERMEKLE BİRLİKTE ALICISINA TESLİM EDİLMEYEN GIDA MADDESİ KONULU KARARI 
139
(Çev.: Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER) 
139
• KIEL EYALET MAHKEMESİ’NİN GIDA DOLANDIRICILIĞI KONULU BİR KARARI 
143
(Çev.: Araş. Gör. Kerem ÖZ) 
143
• HAMM YÜKSEK EYALET MAHKEMESİ’NİN GIDA DOLANDIRICILIĞI KONULU KARARI 
147
(Çev.: Merve ALKAN) 
147
• ALMAN FEDERAL YÜKSEK MAHKEMESİ’NİN GIDA DOLANDIRICILIĞI KONULU KARARI 
157
(Çev.: Araş. Gör. Merve Selin SOHOĞLU) 
157
• ITZEHOE EYALET MAHKEMESİ’NİN KARARI 
161
(Çev.: Araş. Gör. Merve Selin ŞOHOĞLU) 
161
• HOLLANDA’DA GIDA SUÇLARI 
167
(Çev.: İrem ÖZMUMCU) 
167
• 22 DAVALI, DEĞERİ 13 MİLYON DOLARI AŞAN HİLELİ GIDA FİŞİ ALMA DOLAYISIYLA FEDERAL DÜZEYDE SUÇLANIYORLAR 
171
(Çev.: Zeynep AKGÜN) 
171
Kavram Dizini 
175