Kamulaştırma Kanunu'na Göre İdareler Arası Mal Devri Usulü Elif Banu Ünal  - Kitap
Kamulaştırma Kanunu'na Göre

İdareler Arası Mal Devri Usulü

1. Baskı, 
Ocak 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
206
Barkod:
9786052646236
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
275,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
"Kamulaştırma Kanunu'na Göre İdareler Arası Mal Devri Usulü" başlıklı bu eser, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 30. maddesinde yer alan ve taşınmaz malların kamu tüzel kişileri arasında devrine ilişkin ihdas edilen usulü incelemek, değerlendirmek ve ayrıntılı bir biçimde ortaya koyarak geliştirilmesi bakımından bir katkı sunmak amacıyla hazırlanmıştır.
Bu kapsamda idarenin temel taşınmaz mal edinme yöntemlerinden biri olan kamulaştırma ile karşılaştırmalı bir değerlendirme yapılarak, idareler arası mal devri usulünün hukuki zemindeki altyapısı ve yeri tespit edilmeye çalışılmış, yargı içtihatları doğrultusunda hukuk sisteminde yer alan bu usulün somut zemindeki görünümü ele alınmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
İdarenin Mal Edinme Yöntemi Olarak Kamulaştırma
.
Kamulaştırma Kanunu'na Göre İdareye Ait Malların Devredilmesi Usulü
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
5
İÇİNDEKİLER 
7
GİRİŞ 
11
BİRİNCİ BÖLÜM
İDARENİN MAL EDİNME YÖNTEMİ OLARAK KAMULAŞTIRMA
I. KAMULAŞTIRMANIN TANIMI VE KAPSAMI 
16
A. Terim Olarak Kamulaştırma 
17
B. Kamulaştırmanın Tanımlanması 
19
C. İdari İşlem Olarak Kamulaştırma 
23
D. Kamulaştırma İşleminin Teorisi 
24
II. KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN UNSURLARI VE MÜLKİYET HAKKI
BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 
27
A. Kamulaştırma İşleminin Unsurları 
27
1. Yetki Unsuru 
30
a. Kamulaştırma Yapmaya Yetkili Kamu Tüzel Kişileri 
33
b. Özel Hukuk Kişileri Lehine Kamulaştırma 
37
2. Şekil Unsuru 
39
a. Kamulaştırma Bedeline İlişkin Şekil Kuralları 
40
(1) Bedelin Nakit ve Peşin Ödenmesi Kuralı 
42
(2) Bedelin Nakit ve Peşin Ödenmesi Kuralının İstisnaları 
42
3. Konu Unsuru 
44
a. Taşınmaz Malın Mülkiyetinin İdareye Geçirilmesi 
45
b. İdare Lehine İrtifak Kurulması 
49
4. Sebep Unsuru 
50
5. Amaç Unsuru 
52
B. Mülkiyet Hakkı ve Kamulaştırma 
55
III. KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN AŞAMALARI 
59
A. Kamulaştırma İşleminin İdari Aşaması 
60
1. Kamulaştırma İşlemi Öncesinde Yeterli Ödenek Temin Edilmesi
Zorunluluğu 
60
2. Kamu Yararı Kararı Alınması 
62
3. Kamulaştırma Kararı Alınması 
64
4. Satın Alma Usulünün Denenmesi 
65
B. Kamulaştırmanın İşleminin Adli Aşaması 
69
1. İdarenin Asliye Hukuk Mahkemesine Başvurması 
69
2. Kamulaştırma İşleminin İptali İstemiyle İdari Yargıda Dava
Açılması 
70
3. Asliye Hukuk Mahkemesi Tarafından Yürütülecek İşlemler 
73
C. Kamulaştırma İşleminin Sonuçları 
75
IV. KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA VE HUKUKİ NİTELİĞİ 
78
B. Dolaylı Kamulaştırma 
83
C. Hukuk Kurallarına Dayanan Kamulaştırmasız El Atma 
85
1. İmar Kanunu Madde 18 Uyarınca Düzenleme Ortaklık Payı
Uygulaması 
85
2. İmar Planlarında Düzenleme Ortaklık Payını Aşan
Kamulaştırmasız El Atmalar 
88
V. KAMULAŞTIRMANIN ÖZEL BİR TÜRÜ OLARAK ACELE KAMULAŞTIRMA 
91
İKİNCİ BÖLÜM
KAMULAŞTIRMA KANUNU’NA GÖRE İDAREYE AİT MALLARIN
DEVREDİLMESİ USULÜ
I. İDAREYE AİT MALLAR: KAMU MALI KAVRAMI 
102
A. İdareye Ait Mallar– Kamu Malı Ayrımı 
103
B. Kamu Malı– Özel Mal Ayrımı 
105
1. Ayrımının Tarihsel Gelişimi 
108
2. Ayrımı Ortaya Çıkaran Gerekçeler 
111
3. Ayrımda Temel Alınan Yaklaşımlar 
112
a. Klasik Görüş: Malın Mahiyeti Esas Alınarak Sınıflandırma 
113
b. Modern Görüş: Malın Tahsisi Esas Alınarak Sınıflandırma 
114
c. Ayrımın Önemi ve Sonuçları 
116
D. Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Mallar 
119
II. İDAREYE AİT MALLARIN DEVREDİLMESİNE İLİŞKİN TEMEL ESASLAR 
123
A. İdarenin Özel Mallarının Devredilmesi 
123
B. Kamu Mallarının Devredilmezliği İlkesi 
127
III. İDAREYE AİT MALLAR VE KAMULAŞTIRMA İLİŞKİSİ 
131
A. İdarenin Özel Malları ve Kamulaştırma İlişkisi 
131
B. Kamu Malları ve Kamulaştırma İlişkisi: Kamu Mallarının
Kamulaştırılamaması Kuralı 
134
C. İdareye Ait Malların Kamulaştırma İşlemine Konu Olamamasının
Dayanakları 
136
IV. İDAREYE AİT MALLARIN DEVREDİLMESİ USULÜ OLARAK
KAMULAŞTIRMA KANUNU 30. MADDE 
138
A. Devir Usulüne İlişkin Kanuni Düzenleme 
141
B. Kamulaştırma Kanunu 30. Madde Uyarınca Devir Usulü 
143
1. Anlaşma Yoluyla Devir 
144
2. Danıştay Kararı ile Devir 
146
3. Devir Bedeline İlişkin Uyuşmazlıkların Çözümü 
149
C. Devir İşleminin Unsurları 
156
1. Yetki Unsuru 
157
2. Şekil Unsuru 
162
3. Sebep Unsuru 
163
4. Konu Unsuru 
165
5. Amaç Unsuru 
173
D. Devir İşleminde Danıştay Kararlarının İşlevi ve Niteliği 
174
E. Kamulaştırma Kanunu 30. Madde Uyarınca Acele Mal Devri 
187
V. KAMULAŞTIRMA VE İDARELER ARASI MAL DEVRİ USULÜ İLİŞKİSİ 
190
SONUÇ 
195
KAYNAKÇA 
199