Kamulaştırma Davaları Adli Yargı Süreci Rahmi Arslan  - Kitap

Kamulaştırma Davaları

Adli Yargı Süreci

1. Baskı, 
Şubat 2020
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
572
Barkod:
9789750259395
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
680,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Kamulaştırma, idari bir kararla başlayan, yargı süreci ile devam eden ve nihayetinde yine bir takım idari işlemlerle sonuçlanan aşamalardan oluşur. Hiç şüphesiz bu aşamaların en önemli olanı, idari süreçte meydana gelen bazı eksiklik ve aksaklıkların ya da hukuka aykırılıkların giderileceği idari ve adli yargı aşamalarıdır.
Kitapta adli yargı görev alanına giren bedel tespiti ve tescil davasının açılması, kamulaştırma bedelinin tespiti, kısmen kamulaştırma, mal sahibinin dava hakkı, mülkiyeti ihtilaflı taşınmazların kamulaştırılması gibi konuları kapsayan 10-19. maddeler sırasıyla ele alınmıştır. Bu arada 4650 sayılı yasa ile yürürlükten kaldırılmasına rağmen, aynı yasanın geçici 1. maddesi uyarınca değişiklik öncesi yapılmış ama tamamlanamamış kamulaştırma işlemlerine karşı açılan bedel artırılması ya da kamulaştırmasız el atma davaları açısından halen varlığını sürdüren 2942 sayılı yasanın "Tebligat (13), Acele İşlerde El koyma ve Tescil (16) ve Tapulu Taşınmaz Mallarda Tescil (17)" başlıklı maddelere ilişkin açıklamalar ve bunlarla ilgili yüksek yargı kararları da kitapta yer almıştır.
Kitap, kamulaştırmanın adli yargı süreci, idari yargı süreci ve kamulaştırmasız el koyma konusunun ele alınacağı üç kitaplık bir çalışmasının ilki olup, yıllardır yazarın bizzat içinde bulunduğu davalarda edindiği tecrübe, karşılaştığı hukuki meseleler ve çözümleri ile elbette doktrin ve yüksek yargı kararları dikkate alınarak, bilimsel bir çalışma olmaktan daha çok uygulamaya ve uygulamacılara faydalı olabilmesi ümidiyle kaleme alınmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Mülkiyet Kavramı
.
Kamulaştırma Bedelinin Mahkemece Tespiti ve Taşınmaz Malın İdare Adına Tescili
.
Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Esasları
.
Kısmen Kamulaştırma
.
Tebligat
.
Dava Hakkı
.
Bilirkişiler
.
Acele İşlerde Tescil ve El Koyma
.
Tapulu Taşınmaz Mallarda Tescil
.
Aynın İhtilaflı Bulunması
.
Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmaz Malların Tescili ve Zilyedin Hakları
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
GİRİŞ
MÜLKİYET KAVRAMI 
13
1. Mülkiyet ve Mülkiyet Hakkının Tanımı 
13
2. Kamulaştırmanın Tanımı 
14
3. Kamulaştırmanın Amacı, Kapsamı ve Kamulaştırma Öncesi İdari Süreci Düzenleyen Maddelere Genel Bakış 
15
YARGI SÜRECİ
Madde 10– Kamulaştırma Bedelinin Mahkemece Tespiti ve Taşınmaz Malın İdare Adına Tescili 
19
I. MADDEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA 
22
A. Davanın Açılması 
23
1. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
23
2. Taraflar 
24
3. Davanın Açılma Zamanı ve Şartı 
25
B. Yargılama Aşaması ve Tescil Kararının Verilmesi 
26
1. Dava Açılması Üzerine Mahkemece Yapılacak İşlemler (Taraflara Davetiye Çıkarılması, Gazete İlanı) 
26
2. Tarafların Anlaşmaya Davet Edilmesi 
27
3. Tarafların Anlaşamaması, Bilirkişi Kurulu Teşkili ve Taşınmaz Başında Keşif Yapılarak Kamulaştırma Bedelinin Tespiti 
28
4. Bedelin Tespiti ile Tescil Kararının Verilmesi ve Bedelin Davalıya Ödenmesi 
29
5. Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücreti 
33
6. Kamulaştırmadan Vazgeçme Halinde Vekalet Ücreti 
35
C. İstinaf ve Temyiz Aşaması 
35
1. İstinaf 
35
2. Temyiz 
36
II. MADDEYE İLİŞKİN KARARLAR 
36
Madde 11– Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Esasları 
133
I. MADDEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA 
134
A. Kamulaştırma Bedelinin Tespitine İlişkin Genel Esaslar 
136
1. Taşınmazın Cins ve Nevinin Tespit Edilmesi 
136
a. Genel Olarak 
136
b. Arsa – Arazi Ayrımı 
137
c. Arsa Niteliğinde Kabul Edilecek Taşınmazlar 
139
d. Arsa Kabul Edilemeyecek Taşınmazlar 
142
2. Taşınmazın Yüzölçümü 
143
3. Kıymeti Etkileyebilecek Nitelik ve Unsurlar ve Her Unsurun Ayrı Ayrı Değeri 
143
4. Vergi Beyanı 
144
5. Kamulaştırma Tarihi İtibariyle Resmi Makamlarca Yapılmış Kıymet Takdirleri 
144
6. Bedelin Tespitinde Etkili Olacak Diğer Objektif Ölçütler (Objektif Değer Artırıcı Unsurlar) 
145
B. Arazilerde Kamulaştırma Bedelinin Tespiti 
148
1. Münavebe (Sırayla, Nöbetleşe Ekilen) Ürünleri 
148
2. Net Gelirin Hesaplanması 
151
3. Kapitalizasyon Faizi 
152
C. Bedel Tespitinde Özellik Arzeden Taşınmazlar 
155
1. Tarımsal Amaçla Kullanılmayan ve Faydalanma Şekline Göre Bedeli Tespit Edilecek Araziler 
155
2. Üzerinde Yapı Bulunan Taşınmazlar 
156
3. Üzerinde Ağaç Bulunan Taşınmazlar 
157
4. Kapama Bahçe 
158
5. Üzerinde Çok Yıllık Bitki Ekili Taşınmazlar 
160
6. Çayırlar 
160
7. Üzerinde Kuyu veya Kaynak Bulunan Taşınmazlar 
160
8. Su Altında Kalan Taşınmazlar 
160
D. Arsalarda Kamulaştırma Bedelinin Tespiti 
161
1. Serbest Satış Olup, Tapu Sicil Müdürlüğünden Yapılmış Olmalıdır 
161
2. Kamulaştırma Gününden Önceki Tarihli Bir Satış Olmalıdır 
162
3. Özel Amaçlı Satış Olmamalıdır 
162
4. Dava Konusu Taşınmaz ile (Kural Olarak) Aynı Nitelikleri Haiz ve Benzer Yüz Ölçümde Olmalıdır 
163
5. Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) 
164
6. Taşınmazın Kendi Satış Değeri 
166
7. Emsallerin Değerlendirilmesi ve Taşınmaza Değer Biçme 
166
E. Yapılarda Kamulaştırma Bedelinin Tespiti 
167
II. MADDEYE İLİŞKİN KARARLAR 
170
A. Taşınmazın Vasfının Tespitine İlişkin Kararlar 
170
D. Yapılara Değer Biçilmesine İlişkin Kararlar 
319
E. İrtifak Bedelinin Hesaplanmasına İlişkin Kararlar 
339
F. Ağaçlara Değer Biçilmesine İlişkin Kararlar 
352
Madde 12– Kısmen Kamulaştırma 
357
I. MADDEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA 
358
A. Kamulaştırılmayan Kısmın Değerinde, Kamulaştırma Sebebiyle Bir Değişiklik Olmadığı Takdirde 
359
B. Kamulaştırma Dışında Kalan Kısmın Kıymetinde, Kamulaştırma Nedeniyle Eksilme Meydana Geldiği Takdirde 
359
C. Kamulaştırma Dışında Kalan Kısmın Bedelinde Kamulaştırma Nedeniyle Artış Meydana Geldiği Takdirde 
360
D. Aynı Kamulaştırma Sebebi ile Kalan Kısım İçin Hem Değer Artışı Hem de Değer Azalışı Olabilir mi? Bu Halde Hesaplama Nasıl Yapılır? 
360
E. Kesilen Bina, İhata Duvarı, Kanalizasyon, Su, Elektrik, Havagazı Kanalları, Makine Gibi Tesislerden Mal Sahiplerine Kalacak Olanlarının Eski Nitelikleri Dairesinde Kullanılabilecek Duruma Getirilebilmeleri İçin Gereken Gider ve Bedel 
361
F. Bir Kısmı Kamulaştırılan Taşınmaz Maldan Artan Kısmı Yararlanmaya Elverişli Bir Durumda Değil İse 
361
G. Baraj İnşası İçin Yapılan Kamulaştırmalar Sonunda Kamulaştırma Sahasına Mücavir Taşınmaz Mallar ve Komisyona Başvuru 
362
H. Paylı Mülkiyete Konu Taşınmaz Malların Kısmen Kamulaştırılması 
363
II. MADDEYE İLİŞKİN KARARLAR 
365
Madde 13– Tebligat 
395
I. MADDEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA 
396
II. MADDEYE İLİŞKİN KARARLAR 
398
Madde 14– Dava Hakkı 
421
I. MADDEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA 
421
A. İdari Yargıda Açılacak Kamulaştırma Kararına Karşı İptal Davası 
421
B. Adli Yargıda Açılacak Maddi Hatanın Düzeltilmesi Davası 
422
C. Mal Sahibinin Ecrimisil Talep Edebileceği Haller 
424
II. MADDEYE İLİŞKİN KARARLAR 
425
A. Yargıtay Kararları 
425
B. Danıştay Kararları 
456
Madde 15– Bilirkişiler 
461
I. MADDEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA 
461
A. Bilirkişi 
462
B. Bilirkişi Kurulu 
462
C. Bilirkişi Kurulunun Oluşturulması (Bilirkişi Seçimi) 
462
D. Bilirkişi Raporunun Mahkemeye Verilmesi 
463
E. Bilirkişi Raporunda Bulunması Gereken Unsurlar 
463
II. MADDEYE İLİŞKİN KARARLAR 
465
Madde 16– Acele İşlerde Tescil ve El Koyma 
488
I. MADDEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA 
488
II. MADDEYE İLİŞKİN KARARLAR 
490
Madde 17– Tapulu Taşınmaz Mallarda Tescil 
495
I. MADDEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA 
495
I. MADDEYE İLİŞKİN KARARLAR 
497
Madde 18– Aynın İhtilaflı Bulunması 
517
I. MADDEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA 
518
A. Mülkiyeti İhtilaflı Taşınmaz İçin Bedel Tespiti ve Tescil Davasının Açılması 
518
B. Mülkiyeti İhtilaflı Taşınmaz İçin Satın Alma Usulü Uygulanmaz 
519
C. Mahkemece Tespit Edilen Kamulaştırma Bedeli, İleride Hak Sahibi Olacak Olana Ödenmek Üzere Üçer Aylık Vadelerle Bankaya Bloke Ettirilir 
519
II. MADDEYE İLİŞKİN KARARLAR 
520
Madde 19– Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmaz Malların Tescili ve Zilyedin Hakları 
532
I. MADDEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA 
534
A. Taşınmazın Kamu Malı Olup Olmadığının Tespit Edilmesi 
534
1. Kamu Malı İse 
534
2. Kamu Malı Değilse, Bedel Tespiti ve Tescil Davasının Açılması 
534
B. Bedelin Tespiti ve Tescil Kararının Verilmesi 
535
C. Tapusuz Taşınmazların Kamulaştırılmasında Satın Alma Usulü Uygulanmaz 
536
D. Mahkemece Tespit Edilen Bedelin Zilyede Ödenmiş Olması Taşınmazda Hak İddia Edenlerin Dava Hakkını Ortadan Kaldırmaz 
536
E. Yapı Bedeli Değil, Asgari Levazım Bedeli Ödenir 
537
II. MADDEYE İLİŞKİN KARARLAR 
537
Kaynakça 
567
Kavramlar Dizini 
569