Kamu–Özel İşbirliği Modeli ve İdarenin Sorumluluğu (Sağlık Hizmetlerinde) –İdare Hukuku Monografileri– Dr. Ezgi Palas Dağlı  - Kitap

Kamu–Özel İşbirliği Modeli ve İdarenin Sorumluluğu (Sağlık Hizmetlerinde)

–İdare Hukuku Monografileri–

1. Baskı, 
Ocak 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
374
Barkod:
9789750290299
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
485,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Türk hukukunda ilk kez sağlık hizmetlerinin yürütülmesini konu edinen projeler için ortaya atılan Kamu-Özel İşbirliği kavramı; finansman, tasarım, yapım ya da yenileme işleri ile belli hizmetlerin yüklenici tarafından sunulması amacıyla idare ile girişilen bir sözleşme ilişkisini ifade etmektedir.
Sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sürecinde imzalanan Kamu-Özel İşbirliği sözleşmeleri, kamu hizmetlerinin özel hukuk kişileri aracılığıyla yürütülmesinin konu edildiği diğer sözleşmelerden farklı özellikler taşımaktadır. İlgili sözleşmelerde, tıbbi ve tıbbi olmayan hizmet alanları idare ve yüklenici birlikteliğiyle yürütülmektedir. 6428 sayılı Kanun gereğince özel hukuk rejimine tabi olan bu sözleşmelerin uygulanması aşamasında, idarenin, yüklenicinin, hizmetten yararlananların ve üçüncü kişilerin zarar görme ihtimalleri mevcuttur. Sözleşmenin tarafı olmayan kişilerin, yüklenicinin yürüttüğü yapım ya da yenileme işi ve tıbbi destek hizmetlerinin işletilmesi işi kapsamında gördükleri zararların, idarenin sorumluluğu bağlamında giderilebilmesi için idarenin ilgili kanundan kaynaklanan görev ve yetkilerini gereği gibi yerine getirmediğinin ortaya konulması gerekmektedir.
Bu çalışmada, Kamu-Özel İşbirliğinin kavramsal ve hukuki çerçevesinin belirlenmesi, sağlık hizmetlerindeki Kamu-Özel İşbirliği sözleşmelerinin idare hukuku bakımından incelenmesi ve sözleşmenin uygulanması aşamasında doğan zararların idarenin sorumluluğu bağlamında giderilebilme koşullarının değerlendirmesi yapılmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Kamu–Özel İşbirliği Kavramı ve Kapsamı
.
Kamu–Özel İşbirliğinin Ayırt Edici Özellikleri
.
Sağlık Hizmetlerinde Kamu–Özel İşbirliği Sözleşmesi ve Sözleşmenin Uygulanması Aşamasında Doğan Uyuşmazlıklar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Kısaltmalar 
15
Giriş 
17
Birinci Bölüm
KAMU–ÖZEL İŞBİRLİĞİNİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ
I. KAMU–ÖZEL İŞBİRLİĞİ KAVRAMI VE KAPSAMI 
21
A. Kamu–Özel İşbirliği Kavramı 
21
B. Kamu–Özel İşbirliği Kapsamı 
26
1. Genel Olarak 
26
a. Geniş Anlamda Kamu–Özel İşbirliği 
26
b. Dar Anlamda Kamu–Özel İşbirliği 
29
2. Türk Hukukunda Kamu–Özel İşbirliği Kapsamı 
30
II. KAMU–ÖZEL İŞBİRLİĞİ İLE KAMU HUKUKU VE ÖZEL HUKUK ARASINDAKİ BAĞ 
34
A. Kamu–Özel İşbirliği ile Kamu Hukuku Arasındaki Bağ 
34
B. Kamu–Özel İşbirliği ile Özel Hukuk Arasındaki Bağ 
38
III. KAMU–ÖZEL İŞBİRLİĞİNİN DOĞUŞU VE GELİŞİMİ 
39
A. Karşılaştırmalı Hukukta Kamu–Özel İşbirliğinin Doğuşu ve Gelişimi 
40
1. Avrupa Birliği 
40
2. İngiltere 
44
3. Amerika Birleşik Devletleri 
47
4. Fransa 
49
5. Almanya 
52
B. Türkiye’de Kamu–Özel İşbirliğinin Gelişimi 
53
IV. KAMU–ÖZEL İŞBİRLİĞİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ 
57
A. Kamu–Özel İşbirliğinin Uzun Süreli Olması 
58
B. Kamu–Özel İşbirliğinde Risklerin İdare ve Yüklenici Arasında Paylaşılması 
60
C. Kamu–Özel İşbirliğinde İdarece Yürütülen Bazı Yetki ve Sorumlulukların Yükleniciye Devri 
63
D. Kamu–Özel İşbirliğinin KÖİ Sözleşmesine Dayanması 
65
E. Kamu–Özel İşbirliğinin KÖİ Sözleşmesi Dışında Birden Çok Alt Sözleşme ile İcra Edilmesi 
66
F. Kamu–Özel İşbirliğinin Kısmen ya da Tamamen Özel Sermaye Tarafından Finanse Edilmesi 
68
V. KAMU–ÖZEL İŞBİRLİĞİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 
75
VI. KAMU–ÖZEL İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİNİN KURUCU UNSURLARI 
77
A. Taraflardan Birinin Kamu–Özel İşbirliği Sözleşmesi Konusu Kamu Hizmetinin Yürütülmesinden Sorumlu İdare Olması 
77
B. Taraflardan Birinin Özel Hukuk Kişisi Olması 
78
C. Tarafların Kamu–Özel İşbirliğinin Sağlanması Konusunda İrade Beyanlarının Karşılıklı ve Birbirine Uygun Olması 
81
VII. KAMU–ÖZEL İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİNİN KONUSU 
82
VIII. KAMU–ÖZEL İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ REJİMİ 
86
IX. KAMU–ÖZEL İŞBİRLİĞİNİN BENZER KAVRAMLAR İLE KARŞILAŞTIRMASI 
92
A. Özelleştirme 
92
B. Kamu İhale Sözleşmesi 
94
C. Müşterek Emanet Sözleşmesi 
97
D. İltizam Sözleşmesi 
98
E. İmtiyaz Sözleşmesi 
100
F. Yap–İşlet–Devret Sözleşmesi 
101
İkinci Bölüm
TÜRK HUKUKUNDA SAĞLIK HİZMETLERİNDE
KAMU–ÖZEL İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ
I. GENEL OLARAK 
103
II. SAĞLIK HİZMETLERİNDE KAMU–ÖZEL İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
106
A. Yüklenicinin Hakları 
106
1. Kamu–Özel İşbirliği Sözleşmesinde Belirtilen Bedeli Talep Etme Hakkı 
106
3. Kamu–Özel İşbirliği Sözleşmesinde Değişiklik Talep Etme Hakkı 
114
B. Yüklenicinin Yükümlülükleri 
118
1. Şahsen İfa Yükümlülüğü 
118
2. Finansman Temini Yükümlülüğü 
120
3. Malzeme ve Tıbbi Donanım Temin Yükümlülüğü 
125
4. Sağlık Hizmetlerinin Yürütüleceği Tesislerin ve Ticari Alanların Tasarım Yükümlülüğü 
129
5. Sağlık Hizmetlerinin Yürütüleceği Tesislerin Yapımı ya da Yenilenmesi Yükümlülüğü 
132
a. Yapım Yükümlülüğü 
132
b. Yenileme Yükümlülüğü 
136
6. Tıbbi Olmayan Hizmetlerin Sunulması Yükümlülüğü 
138
7. Ticari Hizmet Alanlarının İşletilmesi Yükümlülüğü 
152
8. Devir Yükümlülüğü 
156
III. SAĞLIK HİZMETLERİNDE KAMU–ÖZEL İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİNDE İDARENİN YÜKÜMLÜLÜK VE YETKİLERİ 
163
A. İdarenin Yükümlülükleri 
163
1. Yüklenici Lehine Bağımsız ve Sürekli Nitelikte Üst Hakkı Tesis Etme Yükümlülüğü 
163
2. Finansal Yükümlülükler 
170
a. Kamu–Özel İşbirliği Sözleşmesinde Belirlenen Bedeli Yükleniciye Ödeme Yükümlülüğü 
170
b. Kamu–Özel İşbirliği Sözleşmesinde Belirtilen Devlet Garantilerini Yükleniciye Ödeme Yükümlülüğü 
173
B. İdarenin Yetkileri 
180
1. Denetim ve Gözetim Yetkisi 
186
2. Yaptırım Uygulama Yetkisi 
193
a. Parasal Yaptırımlar 
194
b. Yüklenici Namı Hesabına İş Yaptırma 
195
c. Sözleşmenin Feshi Yaptırımı 
199
3. Kamu–Özel İşbirliği Projelerinde Sözleşme Devrinin ve İşin Alt Yükleniciler Aracılığı ile Yürütülmesinin İdarenin İznine Tabi Olması 
200
a. Kamu–Özel İşbirliği Sözleşmesinin Devri 
200
b. Kamu–Özel İşbirliği Sözleşmesinin Konusu İşin Alt Yükleniciler Aracılığı Yürütülmesi 
205
IV. SAĞLIK HİZMETLERİNDE KAMU–ÖZEL İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 
206
A. Sözleşme Süresinin Sona Ermesi 
206
B. Tarafların Anlaşması Suretiyle Sona Erme 
208
C. Sözleşmenin Feshi 
208
1. Yüklenicinin Kusuru Nedeniyle Fesih 
209
2. İdarenin Kusuru Nedeniyle Fesih 
213
3. Mücbir Sebep Nedeniyle Fesih 
214
4. Kamu Yararı Nedeniyle Fesih 
216
Üçüncü Bölüm
TÜRK HUKUKUNDA SAĞLIK HİZMETLERİNDE
KAMU–ÖZEL İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİNİN UYGULANMASI AŞAMASINDA DOĞAN ZARARLARDA İDARENİN SORUMLULUĞU
I. GENEL OLARAK 
219
II. SAĞLIK HİZMETLERİNDE KAMU–ÖZEL İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİNİN UYGULANMASI AŞAMASINDA TARAFLARIN GÖRDÜKLERİ ZARARLARDAN SORUMLULUK 
223
1. Yüklenicinin Gördüğü Zararlar Bakımından 
225
2. Sözleşmeye Taraf İdarenin Gördüğü Zararlar Bakımından 
232
B. Sözleşmenin Uygulanması Niteliğinde Olmayan Faaliyetlerden Doğan Zararlardan Sorumluluk 
236
III. SAĞLIK HİZMETLERİNDE KAMU–ÖZEL İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİNİN UYGULANMASI AŞAMASINDA HİZMETTEN YARARLANANLAR VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN GÖRDÜKLERİ ZARARLARDAN SORUMLULUK 
248
A. Görevli Yargı Düzeni 
250
1. Adli Yargının Görevli Olduğu Durumlar 
251
2. İdari Yargının Görevli Olduğu Durumlar 
255
B. İdarenin Sorumluluğunun Şartları 
265
1. Sağlık Hizmetinin Yürütülmesine İlişkin Görev ve Yetkiler Gereği Gibi Yerine Getirilmemiş Olmalı 
265
a. Tıbbi Hizmetlerin Gereği Gibi Sunulmaması 
266
b. İdarenin Kanundan Kaynaklanan Kamu Gücü Yetkilerini Gereği Gibi Yerine Getirmemesi 
271
(1) Yapım İşleri Bakımından 
275
(2) Tıbbi Destek Hizmetlerinin Sunulması Bakımından 
283
(3) Tıbbi Donanımın Sağlanması Bakımından 
291
2. Sağlık Hizmetinden Yararlananlar ya da Üçüncü Kişiler Bir Zarar Görmüş Olmalı 
294
3. Sağlık Hizmetinin Yürütülmesinden Kaynaklanan Zarar İdari Bir Faaliyetten Doğmuş Olmalı 
300
a. Nedensellik Bağı Ortaya Konulmuş Olmalı 
300
b. Nedensellik Bağı Kesilmemiş Olmalı 
303
(1) Mücbir Sebep Halleri 
303
(2) Beklenmeyen Hal 
312
(3) Zarar Görenin ya da Üçüncü Kişinin Kusuru 
314
4. Sağlık Hizmetinin Yürütülmesinde Kusur Bulunmalı 
316
a. Sağlık Hizmetinin Yürütülmesinden Doğan Zararlarda Kusur Sorumluluğunun Esas Olması 
316
b. Sağlık Hizmetinin Yürütülmesinden Doğan Zararlarda Kusursuz Sorumluluğun İstisnai Olarak Kabul Edilmesi 
319
IV. SAĞLIK HİZMETLERİNDE KAMU–ÖZEL İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİNİN UYGULANMASI AŞAMASINDA DOĞAN ZARARLARIN ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ İLE GİDERİLMESİ 
324
Sonuç 
331
Kaynakça 
337
Kavram Dizini 
371