İstanbul Tıp Hukuku Kitabı Doç. Dr. Muhammed Demirel, Dr. Öğr. Üyesi Rahime Erbaş, Selvet Kesmen Kayacan, Didem Erkayıran, Sabah Mine Cangil  - Kitap
1. Baskı, 
Şubat 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
240
Barkod:
9789750291296
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
207,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
"Tıp bilimi, modern fenni ve teknolojik gelişmelerin de etkisiyle mütemadiyen gelişmekte ve değişmektedir. İşte tıp biliminin bu hızlı ve dinamik yapısı karşısında tıbbi faaliyetlerle ilgili hukukun zamanında ve yerinde çözümler üretebilmesi elzemdir. Bununla birlikte burada hassas bir dengenin gözetilmesi gerekmektedir. Zira bir taraftan tıp biliminin ve dolayısıyla tıbbi faaliyetlerin hızla gelişen yapısına faydalı ve etkin hukuki normların (bazı hallerde suç tiplerinin) ihdası ve mevcut normların güncellenmesi gerekmekte, diğer taraftan tıp biliminin ilerleyişine ve hekimler başta olmak üzere sağlık mesleği mensuplarının mesleklerini icra etmelerine engel olabilecek sonuçlara neden olunmaması gerekir. Bu çekincelere bağlı olarak tıbbi faaliyetlerin sunulması ve bu sunumda başarının elde edilmesi için normların oluşturulması ve başarısız bir tıbbi faaliyetin hukuk normları ile demokratik ve hukuk devletinin kurallarına uygun şekilde hukuki sonuç bağlanması yönünde bir gereklilik söz konusudur. Eserde ülkemizdeki tıbbi faaliyetlerin en başarılı şekilde sunulmasının hukuki zemininin oluşturulmasına ve başarısız tıbbi faaliyetlerinde demokratik ve hukuk devletinin gereklerine uygun olarak faaliyetin tüm tarafları açısından hukuki cevap verilmesine katkı sağlanması hedeflenmiştir. Eserin bu ilk basısında, tıp hukukunun temel kavramları, kaynakları, tarihçesi ve temel prensipleri, tıbbi müdahalenin niteliği ve tıbbi müdahalelerde aydınlatılmış onamın kapsamı, varsayılan rıza, güven prensibi ve iş bölümü, karşılaştırmalı hukuktaki örnekleriyle taşıyıcı annelik ile organ veya doku nakli konuları ele alınmıştır. Bu çerçevede eserin sonraki basılarında tıp hukukundaki güncel gelişmeler de dikkate alınarak başka konularla genişletilecektir."
Kitabın Konu Başlıkları
.
Tıp Hukukunda Temel Kavramlar, Kaynaklar, Tarihçe ve Temel Prensipler
.
Tıbbi Müdahalenin Niteliği ve Tıbbi Müdahalelerde Aydınlatılmış Onam
.
Tıbbi Müdahalelerde Varsayılan Rıza
.
Tıbbi Müdahalelerde Güven Prensibi Bağlamında İş Bölümü ve Güvensizlik Durumları
.
Karşılaştırmalı Hukuktaki Örnekleriyle Türk Ceza Hukuku Açısından Taşıyıcı Annelik
.
Tıp Ceza Hukuku Bağlamında Organ Veya Doku Nakli
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
9
Kısaltmalar 
19
BİRİNCİ BÖLÜM
TIP HUKUKUNDA TEMEL KAVRAMLAR, KAYNAKLAR,
TARİHÇE VE TEMEL PRENSİPLER
I. TEMEL KAVRAMLAR 
23
A. Tıp Hukuku 
23
B. Hekim 
27
II. TIP HUKUKUNUN KAYNAKLARI 
32
A. Yazılı Kaynaklar 
32
B. Yazısız Kaynaklar 
37
III. TARİHÇE 
37
IV. TIP HUKUKUNUN TEMEL PRENSİPLERİ 
44
A. Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Hakkı 
44
B. Tıp Biliminin Kurallarına Uyulması ve Bilimsel Gelişmede Süreklilik 
45
C. Hastaların Kendi Geleceklerini Belirleme Hakları 
45
D. Hasta–Hekim İlişkisinin Gereği Olarak Hastanın Hekime Güveni ve Hekimle İş Birliği İçerisinde Bulunması 
46
KAYNAKÇA 
48
İKİNCİ BÖLÜM
TIBBİ MÜDAHALENİN NİTELİĞİ VE
TIBBİ MÜDAHALELERDE AYDINLATILMIŞ ONAM
I. TIBBİ MÜDAHALENİN NİTELİĞİ 
51
A. Genel Olarak 
51
B. Öğretideki Görüşler 
53
1. Tipik Yaralama Görüşü 
53
2. Tipikliğin Gerçekleşmediği Görüşü 
57
3. Görüşümüz 
60
II. TIBBİ MÜDAHALELERDE AYDINLATILMIŞ ONAM 
66
A. Genel Olarak 
66
B. Tıbbi Müdahaleye Yönelik Rızanın Koşulları 
69
1. Tasarruf Edilebilir Bir Hakkın Varlığı 
69
2. Rıza Gösterme Yeterliliğinin Varlığı 
74
3. Aydınlatmanın Yapılması 
82
a. Esası 
82
b. Aydınlatmaya İlişkin Koşullar 
88
i. Aydınlatma Yapmakla Yükümlü Kişi 
88
ii. Aydınlatmanın Zamanı 
91
iii. Aydınlatmanın Kapsamı ve Türleri 
94
(1) Teşhise İlişkin Aydınlatma 
94
(2) Tedavi Sürecine İlişkin Aydınlatma 
96
(3) Risklere İlişkin Aydınlatma 
102
c. Aydınlatmanın Şekli 
105
d. Aydınlatılmadan Vazgeçme 
109
4. Rızanın Açıklanmış Olması 
110
5. Tıbbi Müdahalenin Tıbben Gerekli Olması ve Tıp Biliminin Verilerine Uygun Gerçekleştirilmesi 
111
KAYNAKÇA 
113
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TIBBİ MÜDAHALELERDE VARSAYILAN RIZA
I. VARSAYILAN RIZA KAVRAMININ AÇIKLANMASI VE HUKUKİ NİTELİĞİ 
117
A. Genel Olarak 
117
B. Hukuki Niteliği 
120
C. Benzer Bir Kavram Olarak Hipotetik Rızadan (Hypotetsiche Einwilligung) Farkı 
125
II. VARSAYILAN RIZANIN KOŞULLARI, İKİNCİLLİĞİ VE TESPİTİ 
128
A. Rızanın Koşulları 
128
B. İkincillik İlkesi 
131
C. Rızanın Tespiti 
132
III. ÖZEL BİR HAL: MÜDAHALENİN GENİŞLETİLMESİ 
134
IV. SONUÇ 
137
KAYNAKÇA 
139
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TIBBİ MÜDAHALELERDE GÜVEN PRENSİBİ BAĞLAMINDA
İŞ BÖLÜMÜ VE GÜVENSİZLİK DURUMLARI
I. TIBBİ MÜDAHALELERDE GÜVEN PRENSİBİ BAĞLAMINDA İŞ BÖLÜMÜ 
141
A. Genel Olarak 
141
B. Tıbbi Müdahalelerde İş Bölümü 
153
1. Yatay İş Bölümü 
153
2. Dikey İş Bölümü 
158
II. TIBBİ MÜDAHALELERDE GÜVENSİZLİK DURUMLARI 
165
A. Genel Olarak 
165
B. Özene Uygun Hareket Edilmeyeceğine Dair Ciddi Şüphe ya da Nedenlerin Mevcut Olması 
166
C. Özel Gözetim Yükümlülüğünün Bulunduğu Durumlar 
167
KAYNAKÇA 
175
BEŞİNCİ BÖLÜM
KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTAKİ ÖRNEKLERİYLE
TÜRK CEZA HUKUKU AÇISINDAN TAŞIYICI ANNELİK
I. GİRİŞ 
181
II. “TAŞIYICI ANNELİK” FENOMENİ VE TÜRLERİ 
185
A. Altruistik Taşıyıcı Annelik ve Ticari Taşıyıcı Annelik 
187
B. Aynı Ülkede Gerçekleşen Taşıyıcı Annelik ve Sınıraşan (Cross–Border) Taşıyıcı Annelik 
188
C. Taşıyıcı Annelik Turizmi 
188
D. İnsan Ticaretinin Yeni Bir Formu Olarak Taşıyıcı Annelik 
191
III. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA TAŞIYICI ANNELİK DÜZENLEMELERİ 
192
A. Amerika Birleşik Devletleri 
193
B. İngiltere ve Galler 
193
C. Fransa 
194
D. Almanya 
195
E. Rusya 
196
F. Gürcistan 
197
IV. TÜRK HUKUKUNDA TAŞIYICI ANNELİK 
197
A. Taşıyıcı Annelik Konusunun Mevzuatta İlk Ele Alınışı: 2018 Öncesi 
197
B. Taşıyıcı Annelik Konusunda Suç Normunun İhdası: 2018 Sonrası 
199
C. Taşıyıcı Annelik Faaliyetleri Kapsamındaki Diğer Suçlar 
201
V. SONUÇ 
202
KAYNAKÇA 
205
ALTINCI BÖLÜM
TIP CEZA HUKUKU BAĞLAMINDA
ORGAN VEYA DOKU NAKLİ
I. GİRİŞ 
209
II. ORGAN VEYA DOKU NAKLİNİN TÜRKİYE’DEKİ YASAL ZEMİNİ 
211
III. ORGAN VEYA DOKU NAKLİ İŞLEMİ VE ALICIYA İLİŞKİN ŞARTLAR 
213
IV. ORGAN VEYA DOKU NAKLİNİN ÇEŞİTLERİ 
214
A. Canlıdan Organ veya Doku Nakli 
214
1. Canlıdan Organ veya Doku Naklinde Vericinin Rızası 
215
2. Alıcı ve Verici Arasındaki Bağ 
216
3. Hekimlerin Organ veya Doku Alamayacağı Haller 
217
B. Ölüden (Kadavradan) Organ veya Doku Nakli 
217
1. Ölüm Kavramı ve Ölümün Tespiti 
217
2. Ölüden Organ veya Doku Naklinde Rıza 
218
V. ORGAN VEYA DOKU NAKLİNDE CEZA SORUMLULUĞU 
221
A. Organ veya Doku Ticareti Suçu (TCK md. 91) 
222
1. Kanuni Düzenleme 
222
2. Korunan Hukuki Değer 
223
3. Yaşayan Kişiden Rızası Olmaksızın Organ veya Doku Alma Suçu (TCK md. 91/1) 
224
4. Ölüden Hukuka Aykırı Şekilde Organ veya Doku Alma Suçu (TCK md. 91/2) 
226
5. Organ veya Doku Satın Alma, Satma, Satılmasına Aracılık Etme Suçu (TCK md. 91/3) 
228
6. Hukuka Aykırı Yollarla Elde Edilmiş Olan Organ veya Dokuyu Saklama, Nakletme veya Aşılama Suçu (TCK md. 91/5) 
229
7. Belli Bir Çıkar Karşılığında Organ veya Doku Teminine Yönelik Olarak İlan veya Reklam Verme veya Yayınlama Suçu (TCK md. 91/6) 
230
B. Zorunluluk Hali (TCK md. 92) 
230
C. Etkin Pişmanlık (TCK md. 93) 
231
D. Organ ve Doku Nakli Kanunu’nda Yer Alan Diğer Müeyyideler 
231
E. Hatalı Organ Naklinden Sorumluluk 
232
VI. SONUÇ 
232
KAYNAKÇA 
234
CENEVRE BİLDİRGESİ 
237
HEKİMLİK ANDI 
237
HİPOKRAT YEMİNİ 
238