İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülüklerine Aykırılık Nedeniyle İşverenin Hukuki Sorumluluğu Canan Ocakcı  - Kitap
İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülüklerine Aykırılık Nedeniyle

İşverenin Hukuki Sorumluluğu

1. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
212
Barkod:
9786256338142
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
295,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Uluslararası alanda ve ülkemizde giderek büyüyen nüfus, sanayi ve teknolojideki gelişmeler, iş dünyasında yeni ihtiyaçların doğması ve beraberinde çalışma alanlarında ortaya çıkan yeni riskler iş kazası ve meslek hastalıklarının yaşanma olasılığını artırmış ve İş Sağlığı ve Güvenliği Hukukunun önemini ve işlerliğini artırmış ve dolayısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Hukukunun İş Hukukundan bağımsız bir bilim dalı olarak ele alınması gerekmiştir.
Bu çalışmada; işverenlerin iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında çalışanlara karşı yükümlülüklerinin nelerden ibaret olduğunun belirlenmesi ve bu yükümlülüklerin uygulanması yöntemleri ile yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda işverenlerin sorumlulukları kapsamında karşılaşabileceği hukuki sonuçların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. İlk bölümünde iş sağlığı ve güvenliği kavramlarının açıklanması ve tarihsel gelişimi üzerinde durulmuş olup ikinci bölümde ise işverenin bu alanda çalışanlara karşı yükümlülükleri ele alınmıştır. Üçüncü ve son bölümünde, işverenin hukuki sorumluluğunun kapsamı irdelenerek bu alanda mevcut mahkeme içtihatlarına yer yer değinilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramı, Gelişimi ve Hukuki Dayanakları
.
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Yükümlülükleri
.
İşverenin Hukuki Sorumluluğu
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖN SÖZ 
3
ÖZET 
5
ABSTRACT 
7
İÇİNDEKİLER 
9
KISALTMALAR 
15
GİRİŞ 
17
BİRİNCİ BÖLÜM
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAVRAMI, GELİŞİMİ
VE HUKUKİ DAYANAKLARI
1.1. İŞ SAĞLIĞI KAVRAMI 
19
1.2. İŞ GÜVENLİĞİ KAVRAMI 
20
1.3. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAVRAMININ
TARİHSEL GELİŞİMİ 
22
1.4. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN HUKUKİ
DAYANAKLARI 
26
1.4.1. Uluslararası Düzenlemeler 
26
1.4.1.1. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi 
27
1.4.1.2. Uluslararası Çalışma Örgütü Normlarında 
27
1.4.1.3. Avrupa Birliği Düzenlemelerinde 
28
1.4.2. Ulusal Düzenlemeler 
30
1.4.2.1. Anayasa 
30
1.4.2.2. İş Kanunu 
31
1.4.2.3. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
32
1.4.2.4. Türk Borçlar Kanunu 
32
1.4.2.5. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 
33
1.4.2.6. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 
33
1.4.2.7. Tüzük ve Yönetmelikler 
34
1.4.2.8. İş Sözleşmesi, Toplu İş Sözleşmesi ve İşyeri İç
Yönetmelikleri 
35
İKİNCİ BÖLÜM
İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE
İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
2.1. GENEL OLARAK 
37
2.2. İŞVERENİN GÖZETME BORCU 
38
2.2.1. Genel Olarak 
38
2.2.2. İşçinin Kişiliğini Koruma Borcu 
38
2.2.1.1. Tacize Karşı Koruma 
40
2.2.1.2. İş Sağlığı ve Güvenliğini Sağlama Yükümü 
43
aa) Yükümlülüğün Genel Çerçevesi 
43
bb) Alınan Önlemleri İzleme ve Denetleme 
46
cc) Bilgilendirmek ve Eğitmek 
46
aaa) Kapsamı 
52
bbb) Konusu 
52
ccc) Süresi 
52
ddd) Eğitim Verebilecek Kişi ve Kuruluşlar 
53
eee) Belgelendirme 
53
fff) Yöntemi 
54
ggg) Mesleki Eğitim 
54
hhh) Eğitim Yükümlülüğünün İhlâli 
55
dd) Risk Değerlendirmesini Gerçekleştirmek 
55
aaa)Risk Değerlendirmesi Yapılma Süreci 
58
bbb)Değerlendirmede Dikkate Alınacak Hususlar 
59
ee) Çalışanın İşe Uygunluğunu Dikkate Alma ve Çalışanı
Sağlık Gözetimine Tabi Tutma 
61
ff) Özel Tehlike Bulunan Yerlere Girilmesini Önleme 
65
gg) Diğer Bazı Yükümlülükler 
66
2.2.1.3. Yükümlülüğe Uygulanacak Genel Esaslar 
72
2.2.1.4. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini Yerine Getirme
ve Organizasyon Oluşturma Yükümlülüğü 
74
aa) İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma
Yükümlülüğü 
77
bb) İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Ortak Sağlık ve
Güvenlik Birimleri veya Toplum Sağlık Merkezinden
Hizmet Alınarak Sağlanması 
85
cc) İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Kurma Yükümü 
86
dd) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Kurma Yükümü 
87
aaa) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun Toplanması 
90
bbb) Kurulun Çalışma Usulü 
90
ccc) Kurulun Görevleri ve Yetkileri 
91
ddd) Kurul Oluşturma Yükümlülüğünün İhlâlinin
Sonuçları 
94
ee) Çalışan Temsilcilerinin Belirlenmesi ve Çalışanların
Görüşlerinin Alınarak Katılımlarının Sağlanması 
95
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İŞVERENİN HUKUKİ SORUMLULUĞU
3.1. GENEL OLARAK HUKUKİ SORUMLULUK 
101
3.2. HUKUKİ SORUMLULUĞUN DAYANAĞI 
103
3.3. İŞVERENİN SORUMLULUĞUNUN HUKUKİ
NİTELİĞİ 
105
3.3.1. Kusur Sorumluluğu 
107
3.3.2. Özel Hallerde Sorumluluk: Kusursuz Sorumluluk 
111
3.3.2.1. Tehlike Sorumluluğu TBK. md. 71 
116
3.3.2.2. Adam Çalıştıranın Sorumluluğu TBK. md. 66 
119
3.3.2.3. Trafik Kazaları 
122
3.4. İŞVERENİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNUN
ŞARTLARI 
126
3.4.1. Bireysel İş Hukuku Anlamında Bir İş Kazası veya
Meslek Hastalığının Gerçekleşmiş Olması 
126
3.4.1.1. İş Kazası ve Unsurları 
126
3.4.1.2. Meslek Hastalığı ve Unsurları 
131
(Nedensellik Bağının Kesilmesi 
134
3.4.3. İşverenin Kusurunun Bulunması 
137
3.4.4. İlliyet Bağı 
140
3.4.5. Zarar 
143
3.5. İŞVERENİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNUN
KAPSAMI 
146
3.5.1. Maddi Tazminat 
146
3.5.1.1. Genel Olarak 
146
3.5.1.2. Maddi Tazminatın Hesaplanması 
146
3.5.2.Destekten Yoksun Kalma Tazminatı 
168
3.5.2.1. Genel Olarak 
168
3.5.2.2. Destekten Yoksun Kalma Tazminatının
Hesaplanması 
169
3.5.3. Manevi Tazminat 
181
3.5.3.1. Genel Olarak 
181
3.5.3.2. Manevi Tazminatın Hesaplanması 
181
SONUÇ 
189
KAYNAKÇA 
193