İş Kanunu / LMD–6 Libra Mevzuat Dizisi Mutlu Dinç, Çilem Bahadır  - Kitap

İş Kanunu / LMD–6

Libra Mevzuat Dizisi

Mutlu Dinç, (Yayına Hazırlayan)Çilem Bahadır (Yayına Hazırlayan)

13. Baskı, 
Nisan 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
12x23
Sayfa:
328
Barkod:
9789750292385
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
345,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
12. baskı
Mayıs 2023
345,00
199,00 (%42)
3. baskı
Ocak 2017
335,00
55,00 (%84)
Kitabın Açıklaması
LİBRA Mevzuat Dizimizin 6. Kitabı olan iş Kanunu içerisinde, klasik bir derlemede yer alan kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ötesinde; zengin bir kavram dizini ve bilgi notları bulunmaktadır.
Kitap içerisinde aşağıdaki mevzuata yer verilmiştir;
-İş Kanunu
-İş Kanunu-1475
-İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
-Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
-Deniz İş Kanunu
-Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun
-Uluslararası İşgücü Kanunu
-İş Mahkemeleri Kanunu
-Mesleki Eğitim Kanunu
-Öğle Dinlenmesi Kanunu
-Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun
-Özel Öğretim Kurumları Kanunu
-Türkiye İş Kurumu İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
-Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
-Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
-Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını
Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
Kitabın Konu Başlıkları
.
İş Kanunu
.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
.
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
.
Deniz İş Kanunu
.
Basın İş Kanunu
.
Uluslararası İşgücü Kanunu
.
İş Mahkemeleri Kanunu
.
Mesleki Eğitim Kanunu
Kitabın İçindekileri
Bu Kitaptan Faydalanırken 
5
İŞ KANUNU 
23
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve kapsam 
23
Tanımlar 
23
İşyerini bildirme 
25
İstisnalar 
26
Eşit davranma ilkesi 
26
İşyerinin veya bir bölümünün devri 
28
Geçici iş ilişkisi 
29
İKİNCİ BÖLÜM
İş Sözleşmesi, Türleri ve Feshi
Tanım ve şekil 
32
Türü ve çalışma biçimlerini belirleme serbestisi 
32
Sürekli ve süreksiz işlerdeki iş sözleşmeleri 
32
Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi 
32
Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi ayırımın sınırları 
34
Kısmî süreli ve tam süreli iş sözleşmesi 
34
Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma 
36
Deneme süreli iş sözleşmesi 
37
Takım sözleşmesi ile oluşturulan iş sözleşmeleri 
37
Süreli fesih 
37
Feshin geçerli sebebe dayandırılması 
38
Sözleşmenin feshinde usul 
41
Fesih bildirimine itiraz ve usulü 
41
Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları 
42
Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi 
43
Yeni işverenin sorumluluğu 
43
İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı 
43
İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı 
45
Derhal fesih hakkını kullanma süresi 
46
Yeni iş arama izni 
46
Çalışma belgesi 
47
Toplu işçi çıkarma 
47
Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu 
48
Askerlik ve kanundan doğan çalışma 
50
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ücret
Ücret ve ücretin ödenmesi 
51
İşverenin ödeme aczine düşmesi 
51
Ücretin gününde ödenmemesi 
52
Ücretin saklı kısmı 
52
Kamu makamlarının ve asıl işverenlerin hakedişlerinden ücreti kesme yükümlülüğü 
52
Ücret hesap pusulası 
53
Ücret kesme cezası 
53
Asgari ücret 
53
Yarım ücret 
54
Fazla çalışma ücreti 
54
Zorunlu nedenlerle fazla çalışma 
55
Olağanüstü hallerde fazla çalışma 
55
Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma 
55
Saklı haklar 
55
Hafta tatili ücreti 
55
Genel tatil ücreti 
55
Geçici iş göremezlik 
56
Ücret şekillerine göre tatil ücreti 
56
Tatil ücretine girmeyen kısımlar 
57
Yüzdelerin ödenmesi 
57
Yüzdelerin belgelenmesi 
57
Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri 
57
Yıllık ücretli izne hak kazanma ve izni kullanma dönemi 
58
Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller 
58
Yıllık ücretli iznin uygulanması 
59
Yıllık izin ücreti 
60
İzinde çalışma yasağı 
60
Sözleşmenin sona ermesinde izin ücreti 
60
İzinlere ilişkin düzenlemeler 
61
Sigorta primleri 
61
Ücretten indirim yapılamayacak haller 
61
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İşin Düzenlenmesi
Çalışma süresi 
62
Telafi çalışması 
62
Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği 
62
Çalışma süresinden sayılan haller 
62
Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri 
63
Ara dinlenmesi 
63
Gece süresi ve gece çalışmaları 
64
Hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri 
64
Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı 
64
Yer ve su altında çalıştırma yasağı 
66
Gece çalıştırma yasağı 
66
Analık halinde çalışma ve süt izni 
66
İşçi özlük dosyası 
67
Yönetmelikler 
67
BEŞİNCİ BÖLÜM
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri 
68
İş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri 
68
İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması 
68
İş sağlığı ve güvenliği kurulması 
68
İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 
68
İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanlar 
68
İşçilerin hakları 
68
İçki veya uyuşturucu madde kullanma yasağı 
68
Ağır ve tehlikeli işler 
68
Ağır ve tehlikeli işlerde rapor 
68
On sekiz yaşından küçük işçiler için rapor 
68
Gebe veya çocuk emziren kadınlar için yönetmelik 
68
Çeşitli yönetmelikler 
68
ALTINCI BÖLÜM
İş ve İşçi Bulma
İş ve işçi bulmaya aracılık 
69
YEDİNCİ BÖLÜM
Çalışma Hayatının Denetimi ve Teftişi
Devletin yetkisi 
70
Yetkili makam ve memurlar 
70
Yetkili memurların ödevi 
71
Muafiyet 
71
Diğer merciler tarafından yapılan teftişler 
71
İşçi ve işverenin sorumluluğu 
71
Zabıtanın yardımı 
71
SEKİZİNCİ BÖLÜM
İdari Ceza Hükümleri
İşyerini bildirme yükümlülüğüne aykırılık 
72
Genel hükümlere aykırılık 
72
Toplu işçi çıkarma ile ilgili hükümlere aykırılık 
72
Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna aykırılık 
73
Ücret ile ilgili hükümlere aykırılık 
73
Yıllık ücretli izin hükümlerine aykırılık 
73
İşin düzenlenmesine ilişkin hükümlere aykırılık 
74
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümlere aykırılık 
74
İş ve işçi bulma hükümlerine aykırılık 
75
İş hayatının denetim ve teftişi ile ilgili hükümlere aykırılık 
75
İdari para cezalarının uygulanmasına ilişkin hususlar 
75
DOKUZUNCU BÖLÜM
Yazılı bildirim 
76
Konut kapıcılarının özel çalışma koşulları 
76
Sanayi, ticaret, tarım ve orman işleri 
76
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların kıdem tazminatı 
77
Bazı işlerde çalışanların ücretlerinin güvencesi 
79
Üçlü Danışma Kurulu 
79
Kantin açılması 
79
Yönetmelikler 
79
Yürürlükten kaldırılan hükümler 
79
Korumalı işyerlerinde çalışan engellilerin ücretleri 
79
Mazeret İzni 
80
Zamanaşımı süresi 
80
Yürürlük 
82
Yürütme 
82
İŞ KANUNU–1475 
83
Kıdem tazminatı 
83
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 
87
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç 
87
Kapsam ve istisnalar 
87
Tanımlar 
87
İKİNCİ BÖLÜM
İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri
İşverenin genel yükümlülüğü 
90
Risklerden korunma ilkeleri 
90
İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 
91
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi 
92
İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları 
92
Tehlike sınıfının belirlenmesi 
94
Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma 
94
Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım 
94
Tahliye 
95
Çalışmaktan kaçınma hakkı 
95
İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi 
96
Sağlık gözetimi 
96
Çalışanların bilgilendirilmesi 
97
Çalışanların eğitimi 
97
Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması 
98
Çalışanların yükümlülükleri 
99
Çalışan temsilcisi 
199
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Konsey, Kurul ve Koordinasyon
Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi 
101
İş sağlığı ve güvenliği kurulu 
101
İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu 
102
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Teftiş ve İdari Yaptırımlar
Teftiş, inceleme, araştırma, müfettişin yetki, yükümlülük ve sorumluluğu 
103
Bakanlığın inceleme, kontrol, denetim yetki ve sorumluluğu 
103
İşin durdurulması 
104
Ölümlü iş kazası sebebiyle kamu ihalesinden yasaklama 
105
İdari para cezaları ve uygulanması 
105
Hüküm bulunmayan haller ve muafiyet 
107
Bağımlılık yapan maddeleri kullanma yasağı 
108
Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi 
108
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler 
108
BEŞİNCİ BÖLÜM
Belgelendirme, ihtar ve iptaller 
110
Değiştirilen hükümler 
110
Yürürlükten kaldırılan hükümler 
111
Atıflar 
111
Mevcut yönetmelikler 
112
Sağlık raporları 
112
İş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü 
112
Mevcut sertifika ve belgeler ile ihtar puanları 
112
İşyeri hekimliği yapan kurum tabiplerine yapılan ücret ödemeleri 
113
Yürürlük 
114
Yürütme 
114
SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU 
115
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Tanımlar
Amaç 
115
Tanımlar 
115
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş Esasları ve Organlar
Kuruluş serbestisi 
117
İşkolları 
117
İşkolunun tespiti 
117
Kuruculuk şartları 
117
Kuruluş usulü 
118
Kuruluşların tüzüğü 
118
Kuruluşların tüzüğü 
118
Organlara dair ortak hükümler 
119
Genel kurulun oluşması 
120
Genel kurulun görev ve yetkileri 
120
Genel kurulun toplantı zamanı 
120
Genel kurulun toplantı ve karar yeter sayıları 
121
Genel kurulda yapılacak seçimlerde uyulacak esaslar 
121
Seçimlere itiraz 
122
Genel kurul dışında yapılan delege seçimi 
123
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Üyelik
Sendika üyeliği ve üyeliğin kazanılması 
124
Üyelik aidatı 
124
Sendika üyeliğinin sona ermesi ve askıya alınması 
124
Üst kuruluşlara üyelik 
125
Uluslararası işçi ve işveren kuruluşlarına üyelik 
126
Kuruluşların katılması veya birleşmesi 
126
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İşçi kuruluşu yöneticiliğinin güvencesi 
127
İşyeri sendika temsilciliğinin güvencesi 
127
Sendika özgürlüğünün güvencesi 
128
BEŞİNCİ BÖLÜM
Kuruluşların faaliyetleri 
129
İşyeri sendika temsilcisinin atanması ve görevleri 
130
ALTINCI BÖLÜM
Kuruluşların Gelirleri, Denetimi ve Kapatılması
Kuruluşların gelirleri ve giderleri 
131
Kuruluşların denetimi ve şeffaflık 
132
Tutulacak defter ve kayıtlar 
132
Kapatma 
133
Kuruluşun sona ermesi hâlinde malların devri 
133
YEDİNCİ BÖLÜM
Toplu İş Sözleşmesinin Genel Esasları
Toplu iş sözleşmesi ve çerçeve sözleşmenin içeriği 
134
Toplu iş sözleşmesinin kapsamı ve düzeyi 
134
Toplu iş sözleşmesinin şekli ve süresi 
134
Toplu iş sözleşmesinin hükmü 
135
Tarafların durumunda değişiklik 
135
İşyerinin veya bir bölümünün devri 
135
Toplu iş sözleşmesinden yararlanma 
135
Teşmil 
136
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması
Yetki 
137
Yetki tespiti için başvuru 
137
Yetki itirazı 
138
Yetki belgesi 
138
Yetki belgesi bulunmaksızın yapılan toplu iş sözleşmesi 
139
Toplu görüşmeye çağrı 
139
Toplu görüşmenin başlaması ve süresi 
139
Toplu iş sözleşmesinin imzalanması, tevdi edilmesi ve işyerinde ilanı 
139
DOKUZUNCU BÖLÜM
Toplu İş Uyuşmazlıklarının Çözümü
Uyuşmazlığın tespiti 
140
Arabuluculuk 
140
Yüksek Hakem Kuruluna başvurma 
140
Özel hakeme başvurma 
141
Yorum davası ve eda davasında faiz 
141
ONUNCU BÖLÜM
Yüksek Hakem Kurulunun Kuruluşu ve Çalışma Esasları
Kuruluşu 
142
Yönetim yapısı 
142
Çalışma esasları 
143
Hakeme ve arabulucuya başvurma yönetmeliği 
143
ONBİRİNCİ BÖLÜM
Grev ve Lokavt
Grevin tanımı 
144
Lokavtın tanımı 
144
Kanuni grev ve lokavt kararının alınması ve uygulamaya konulması 
144
Grev oylaması 
145
Grev ve lokavt yasakları 
145
Grev ve lokavtın ertelenmesi 
146
Grev ve lokavtın uygulanması 
146
Kanuni grev ve lokavta katılamayacak işçiler 
147
Grev hakkının ve lokavtın güvencesi 
147
Kanuni grev ve lokavtın iş sözleşmelerine etkisi 
148
İşçi alma ve başka işe girme yasağı 
148
Kanuni grev ve lokavtın konut haklarına etkisi 
148
Kanun dışı grev ve lokavtın sonuçları 
149
Tespit davası 
149
Grev hakkının ve lokavtın kötüye kullanılması 
149
Grev ve lokavt gözcüleri 
149
Grev ve lokavt hâlinde mülkî amirin yetkileri 
150
Grev ve lokavtı sona erdirme kararı 
150
ONİKİNCİ BÖLÜM
Sendikanın faaliyetinin durdurulması 
151
Tutanaklar ve sicil 
151
Ceza hükümleri 
151
Görevli ve yetkili mahkeme 
152
Diğer kanunların uygulanması 
152
Yürürlükten kaldırılan hükümler 
153
Yürürlük 
155
Yürütme 
155
(1) SIRALI CETVEL 
156
DENİZ İŞ KANUNU 
157
Kanun kapsamı 
157
İşveren, gemiadamı, kaptan ve işveren vekilinin tarifi 
157
Saklı hükümler 
158
Yabancı gemiadamları 
158
Yazılı akit 
158
Yazılı aktin şekli 
158
Belirli süre veya sefer için akit 
159
Akit süresinin uzaması 
159
Resim ve harçtan muafiyet 
159
Deneme süresi 
159
Çalışma ve kimlik karnesi 
159
Çalışma belgesi 
159
Engelli ve eski hükümlü çalıştırma 
160
Önelsiz fesih ve infisah 
160
Fesih hakkını kullanma öneli 
161
Aktin çözülmesinde bildirim 
161
Fesih hükmünün başlangıcı 
162
Feshin bildirilmesi 
162
Feshi kapsamayan hal 
162
Kıdem tazminatı 
162
Yurda iade 
164
Yabancı gemiadamının iadesi 
164
Yurt içinde iade zorunluğu 
165
İade zorunluluğuna uymamak 
165
İade hakkında yoksunluk 
165
İş süresi 
165
İstisnalar 
165
Fazla saatlerle çalışma 
166
Ücret 
166
Avans 
167
Ücret defteri 
167
Ücretin saklı kısmı 
167
İşveren hesabına iaşe 
168
İkamet yeri sağlanması 
168
İkamet yerleri ve iaşe hakkında 
168
İstisna 
169
Asgari ücret 
169
Ücret kesintisi 
169
Zarar karşılığı kesinti 
169
Yıllık ücretli izin 
170
Hafta tatili 
170
Hafta tatili ücreti 
170
Genel tatil ücreti 
171
Tatil ücretlerine girmeyen kısımlar 
171
Geçici iş göremezlik 
171
Görevli ve yetkili mahkeme 
171
Bildirimler 
171
Saklı hükümler 
171
Denetim ve teftiş 
172
Ceza hükümleri 
172
Yürürlükten kaldırılan kanunlar 
174
Yönetmelik 
174
20/4/1967 TARİHLİ VE 854 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMİYEN GEÇİCİ MADDELER 
175
BASIN MESLEĞİNDE ÇALIŞANLARLA ÇALIŞTIRANLAR ARASINDAKİ
MÜNASEBETLERİN TANZİMİ HAKKINDA KANUN 
177
Kanunun şümulü 
177
İstisnalar 
177
Bildirilmesi lazımgelen hususlar 
178
Yazılı mukavele ve terfi esası 
178
Feshin ihbarı 
178
Akdin işveren tarafından feshi ve kıdem tazminatı 
178
Akdin gazeteci tarafından feshi 
179
Müddetlerin artırılması 
179
Mülkiye amirine bildirilecek hususlar 
179
Tecrübe müddeti 
180
İhbar mühletini beklemeksizin fesih hakkı ve tazminat 
180
Akdin tatbik edilmediği hallerde fesih 
180
Rekabet memnuiyeti 
180
Ücret 
181
Mukavele dışı yazılar 
181
Askerlikte ve gebelikte ücret 
181
Mahkümiyet veya yayının tatili halinde ücret 
182
Ölüm tazminatı 
183
Haftalık izin 
183
Günlük gazetelerin intişar etmeyeceği günler 
183
Yıllık ücretli izin 
183
Sendika 
183
Sosyal sigorta 
184
Teftiş ve murakabe 
184
Kazançların azaltılamıyacağı 
184
Ceza hükümleri 
184
Çalışma Müddeti ve fazla mesai 
185
13/6/1952 TARİH VE 5953 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER 
186
ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU 
187
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç 
187
Kapsam 
187
Tanımlar 
187
İKİNCİ BÖLÜM
Uluslararası İşgücü Politikasının Belirlenmesi ve İzlenmesi
Uluslararası işgücü politikasının belirlenmesi 
189
Uluslararası işgücünün izlenmesi ve değerlendirilmesi 
189
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma İzni ve Muafiyet
Çalışma izninde yetki ve yükümlülük 
190
Çalışma izni başvurusu ve değerlendirilmesi 
190
Ön izin 
191
Çalışma izni başvurusunun reddi 
191
Çalışma izni türleri 
192
Turkuaz Kart 
193
Çalışma izninin mahiyeti 
193
Çalışma izni muafiyeti 
194
Dışişleri Bakanlığına yapılacak başvurular 
194
Çalışma izni ve çalışma izni muafiyetinin geçerliliği ve iptali 
195
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İstisnalar
Çalışma izninin istisnai olarak verilebileceği yabancılar 
196
Uluslararası koruma kapsamında olan yabancılar 
196
Serbest bölgelerde çalışacak yabancılar 
197
Yabancı öğrenciler 
197
Yabancı mühendis ve mimarlar 
198
BEŞİNCİ BÖLÜM
İtiraz, Yükümlülük, Denetim ve Cezalar
İdari itiraz ve yargı yolu 
199
Bildirim ve sosyal güvenlik yükümlülüğü 
199
Denetleme yetkisi 
199
ALTINCI BÖLÜM
Çalışma izni ve çalışma izni muafiyetinin düzenlenmesi ve şekli 
201
Yönetmelik 
201
Atıf yapılan hükümler 
202
Yürürlükten kaldırılan ve değiştirilen hükümler 
202
Geçiş hükümleri 
203
Yürürlük 
203
Yürütme 
203
İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 
205
Amaç 
205
İş mahkemelerinin kuruluşu 
205
Dava şartı olarak arabuluculuk 
205
Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru zorunluluğu 
208
Görev 
208
Yetki 
208
Yargılama usulü ve kanun yolları 
209
Temyiz edilemeyen kararlar 
209
Hüküm bulunmayan hâller 
210
Yürürlükten kaldırılan hükümler 
210
Geçiş hükümleri 
211
Yürürlük 
211
Yürütme 
211
MESLEKİ EĞİTİM KANUNU 
213
BİRİNCİ KISIM
Amaç 
213
Kapsam 
213
Tanımlar 
213
İKİNCİ KISIM
Kurullar
BİRİNCİ BÖLÜM
Mesleki Eğitim Kurulu
Kurul 
216
Görevleri 
216
İKİNCİ BÖLÜM
İl Mesleki Eğitim Kurulu
Kurul 
217
Görevleri 
218
Kapsama alma 
218
ÜÇÜNCÜ KISIM
Çıraklık, Kalfalık ve İşletmelerde Mesleki Eğitim
BİRİNCİ BÖLÜM
Çıraklık ve Kalfalık Eğitimi
Aday çırak 
219
Mesleki eğitim merkezi programına çıraklık kayıt şartları 
219
Aday çırak ve çırakların statüleri 
219
Eğitim ve çalışma 
219
Sözleşme yapılması 
220
Çıraklığa başlama ve çıraklık süresi 
220
Usta öğretici bulundurma şartı 
221
Kalfalık imtihanı 
221
Kalfa unvanını kullanma ve işyeri değiştirme 
221
İKİNCİ BÖLÜM
İşletmelerde Meslek Eğitimi
Eğitim programları 
223
Teorik eğitim 
223
İşyeri şartlarına uyma 
223
Eğitimin devamı 
223
Beceri eğitimi yaptırabilecek diğer işletmeler 
223
Mesleki eğitime katılma payı 
223
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ücret, Sosyal Güvenlik ve izin
Ücret ve Sosyal Güvenlik 
225
İzin 
225
DÖRDÜNCÜ KISIM
Ustalık
Ustalık eğitimi 
226
Ustalık sınavı 
226
Meslek lisesi mezunları için ustalık 
226
İşyeri açma 
227
Usta öğreticilik 
227
BEŞİNCİ KISIM
Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve
Yaygınlaştırma Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Kuruluş 
228
Çıraklık, mesleki ve teknik eğitimi teşvik 
229
ALTINCI KISIM
Sanayi sitelerinde çıraklık eğitimi kurumları 
230
Denklik 
230
Eğitim giderleri 
230
Meslek kursları 
230
Geliştirme ve uyum kursları 
230
Özel eğitim kursları 
231
Yolluk ve huzur hakkı 
231
Denetleme ve ceza 
231
Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi 
232
Kaldırılan hükümler 
232
Mesleki ve teknik eğitim merkezlerinin kuruluşu 
232
Kalfalık ve ustalık belgesi verilmesi 
233
Kapsamda olmayan il ve mesleklerde kalfalık ve ustalık belgesi verilmesi 
233
Yapılan uygulamaların geçerliliği 
233
Sigorta primlerinin ödenmeye başlanması 
233
Yürürlük 
235
Yürütme 
235
5/6/1986 TARİHLİ VE 3308 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER 
235
ÖĞLE DİNLENMESİ KANUNU 
237
ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA KANUN 
239
17/3/1981 TARİHLİ VE 2429 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER 
240
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU 
241
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç ve kapsam 
241
Tanımlar 
241
İKİNCİ BÖLÜM
Kurum Açma, Kurucu, Kurum Binaları,
Milletlerarası Özel Öğretim Kurumları, Yabancı Okullar ve Azınlık Okulları
Kurum açma izni 
243
Kurucu/kurucu temsilcisinin nitelikleri ve kurum binaları 
244
Milletlerarası özel öğretim kurumları, yabancı okullar ve azınlık okulları 
245
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim–Öğretim, Yönetim, Kurumun Kapatılması ve Personel İşlemleri
Eğitim–öğretim ve kurumların yönetimi 
247
Kurum açma izninin iptali, kurumun kapatılması, devri ve nakli 
247
Kurumlarda çalıştırılacak personel 
249
Özlük hakları ve sorumluluklar 
250
Çalışma izninin iptali ve geçici görevlendirme 
251
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Denetim, reklâm ve ilânlar 
252
Malî hükümler 
252
Öğrenim ücreti ve diğer ücretler, ücretsiz öğrenim ve yabancı uyruklu öğrenciler 
253
BEŞİNCİ BÖLÜM
Yürürlükten kaldırılan kanun, yönetmelikler ve hüküm bulunmayan haller 
254
Yürürlük 
256
Yürütme 
256
TÜRKİYE İŞ KURUMU İLE İLGİLİ BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN 
257
BİRİNCİ KISIM
Türkiye İş Kurumunun Kuruluş ve Görevleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Kurumun Görevleri
Amaç ve kapsam 
257
Tanımlar 
258
Kurumun görevleri 
258
İKİNCİ BÖLÜM
Kurumun Organları
Organlar 
259
Genel Kurul ve görevleri 
259
Yönetim Kurulunun teşkili, görev ve yetkileri 
259
Genel Müdürlük 
260
Merkez teşkilatı 
260
Hizmet birimlerinin görevleri 
260
Danışma ve denetim birimleri 
260
Yardımcı hizmet birimleri 
260
Taşra teşkilatı 
260
Taşra teşkilatı 
260
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sorumluluk ve Yetki Devri
Sorumluluk ve yetki devri 
262
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Personel Statüsü ve Kurum Gelirleri
Personel statüsü 
263
Kurum gelirleri 
263
İKİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Özel İstihdam Büroları
Özel istihdam bürolarının kurulması, faaliyet alanı, geçici iş ilişkisi kurma yetkisinin verilmesi ve denetimi 
264
Özel istihdam bürosu kurma izni ve geçici iş ilişkisi kurma yetkisinin iptali 
266
Özel istihdam bürolarının hak ve yükümlülükleri 
268
İdari para cezaları 
269
İKİNCİ BÖLÜM
Bilgi verme ve gizlilik 
271
Kurum işlemlerinin bilgi işlem ortamında yapılması ve arşivlenmesi 
271
Muafiyetler 
271
ÜÇÜNCÜ KISIM
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik yapan hükümler 
272
Yönetmelik 
272
Geçici hükümler 
273
DÖRDÜNCÜ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Atıflar 
273
İş ve meslek danışmanları 
273
İKİNCİ BÖLÜM
Yürürlükten kaldırılan mevzuat 
274
Yürürlük 
274
Yürütme 
274
ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN 
275
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç 
275
Kapsam 
275
Özel güvenlik izni 
275
Özel güvenlik komisyonu 
276
Faaliyet İzni 
276
Ek önlemler 
277
İKİNCİ BÖLÜM
Özel Güvenlik Görevlileri
Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri 
278
Silah bulundurma ve taşıma yetkisi 
278
Görev alanı 
279
Özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlar 
279
Çalışma izni 
280
Kimlik 
280
Kıyafet 
280
Eğitim 
281
Tazminat 
281
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yasaklar ve Ceza Hükümleri
Görev dışında çalıştırma yasağı 
282
Grev yasağı 
282
Görevden uzaklaştırma yasağı 
282
Suçlar ve cezalar 
282
İdarî para cezasını gerektiren fiiller 
283
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Özel güvenlik malî sorumluluk sigortası 
284
Denetim 
284
Ceza uygulaması 
284
Ruhsat harcı 
284
Yeniden değerleme oranının uygulanması 
285
Yönetmelik 
285
Yürürlükten kaldırılan kanun 
285
Yürürlük 
285
Yürütme 
285
KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU 
287
BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç 
287
Kapsam 
287
Tanımlar 
288
İKİNCİ KISIM
Kuruluş Esasları ve Organlar
BİRİNCİ BÖLÜM
Kuruluş Esasları
Kuruluş 
289
Hizmet kolları 
289
Kuruluş işlemleri 
289
Tüzük 
290
İKİNCİ BÖLÜM
Zorunlu organlar 
292
Genel kurulların oluşması 
292
Genel kurulların toplantı zamanı ve karar yeter sayısı 
292
Seçimlerde uygulanacak esaslar 
293
Genel kurulların görevleri 
293
Yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının oluşması, görevleri ve toplantıları 
294
ÜÇÜNCÜ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Üyelik
Sendika üyeliğinin kazanılması 
295
Sendika üyesi olamayacaklar 
295
Üyeliğin sona ermesi 
296
Konfederasyon ve uluslararası kuruluş üyeliği 
297
İKİNCİ BÖLÜM
Sendika üyelerinin ve yöneticilerinin güvencesi 
298
DÖRDÜNCÜ KISIM
Faaliyetler, Yasaklar ve Yönetime Katılma
BİRİNCİ BÖLÜM
Faaliyetler ve Yasaklar
Sendika ve konfederasyonların yetki ve faaliyetleri 
300
Yasaklar 
301
İKİNCİ BÖLÜM
Yönetime Katılma
Kamu Personeli Danışma Kurulu 
302
Kurum idarî kurulları 
302
İşyeri sendika temsilcileri ve sendika işyeri temsilcileri 
302
BEŞİNCİ KISIM
Sendika ve Konfederasyonların Gelirleri, Giderleri ve Denetimi
BİRİNCİ BÖLÜM
Gelirler 
304
Üyelik ödentisi 
304
Giderler 
305
İKİNCİ BÖLÜM
Denetim
İdarî ve malî denetim 
306
ALTINCI KISIM
Toplu Sözleşme
BİRİNCİ BÖLÜM
Toplu sözleşmenin kapsamı 
307
Toplu sözleşmenin tarafları ve imza yetkisi 
307
İKİNCİ BÖLÜM
Üye Sayılarının Tespiti ve Toplu Sözleşme Görüşmeleri
Üye sayılarının tespiti 
309
Toplu sözleşme görüşmeleri 
310
Mahalli idarelerde sözleşme imzalanması 
311
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uyuşmazlıkların Çözüm Usulleri
Uyuşmazlık hali 
312
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 
312
Uyuşmazlığın tespiti, çözümü ve Uzlaştırma Kurulu 
313
YEDİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Sendika ve konfederasyonların katılma ve birleşmesi 
314
Kapatma 
314
Ceza hükümleri 
314
Faaliyetin durdurulmasında kayyım tayini 
314
Fesih, infisah ve kapatma halinde malların devri 
315
Yönetmelikler 
315
Uygulamanın izlenmesi 
315
Diğer kanunların uygulanması 
316
Değiştirilen kanun hükmü 
316
İKİNCİ BÖLÜM
Ödenek tahsisi 
317
Yürürlük 
320
Yürütme 
320
4688 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER 
320
TÜRK SOYLU YABANCILARIN TÜRKİYE’DE MESLEK VE SANATLARINI SERBESTÇE YAPABİLMELERİNE, KAMU, ÖZEL KURULUŞ VEYA İŞYERLERİNDE ÇALIŞTIRILABİLMELERİNE İLİŞKİN KANUN 
321
Amaç 
321
Kapsam 
321
Çalışma izni verilmesi 
321
Meslek kuruluşlarına girme 
322
Tabi olacakları mevzuat 
322
Kişisel hal durumları ve kayıtları 
322
Haklarında uygulanmayacak hükümler 
322
Yönetmelik 
322
Yürürlük 
322
Yürütme 
322
Kavramlar Dizini 
323