İş Hukukunda Arabuluculuk Anlaşma Belgesi Hukuki Mahiyeti ve Geçersizliği Eylem Pamuk  - Kitap

İş Hukukunda Arabuluculuk Anlaşma Belgesi Hukuki Mahiyeti ve Geçersizliği

1. Baskı, 
Nisan 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
165
Barkod:
9786052647820
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
270,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Alternatif çözüm yöntemlerinden alan arabuluculuk kavramı ülkemizde de uygulama alanı bulmuş ve uyuşmazlıkların çözümünde etkili yöntemlerden olmuştur. Çalışmamızda dava yoluna alternatif oluşturan arabuluculuk kavramından, gelişiminden ve ülkemizde uygulama şeklinden bahsedilmektedir. Arabuluculuk kavramı niteliği gereği uyuşmazlık çözümüne ilişkin alternatif seçenek olduğu halde ülkemizde iş hukukunun bazı alanlarında zorunlu seçenek haline getirilmiştir. Bu uygulama ile yargının iş yükü azaltılmak istenmiştir.
Çalışmamızda iş hukukunun hangi alanlarında arabuluculuk sürecinin zorunlu olduğu, bu sürece ilişkin arabulucu ve tarafların rolü, arabuluculuk sürecinin nasıl gerçekleştiği açıklanmıştır. Arabuluculuk süreci sonucunda düzenlenen tutanakların mahiyeti açıklanmıştır. Arabuluculuk anlaşma belgesinin yasal düzenleme ile ilam niteliğine haiz belge özelliği kazanmıştır. Anlaşma belgesinin hukuki niteliği bu konudaki görüşlere yer verilerek irdelenmiştir. Son olarak anlaşma belgesinin geçersizlik hallerinden bahsedilerek uygulamada en çok karşılaşılan anlaşma belgesinin iptali davalarına yer verilmiş ve iptal edilebilirlik nedenleri açıklanmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Giriş
.
İş Hukukunda Arabuluculuk Kavramı, Gelişimi, İlkeleri ve Uygulaması
.
Arabuluculuk Anlaşma Belgesi, Hukuki Mahiyeti ve Geçersizlik Halleri
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
5
İÇİNDEKİLER 
7
KISALTMALAR 
11
I. GİRİŞ 
13
A. Problem 
14
B. Amaç 
14
C. Önem 
15
II. İŞ HUKUKUNDA ARABULUCULUK KAVRAMI, GELİŞİMİ, İLKELERİ VE
UYGULAMASI 
17
A. Hukuki Uyuşmazlıklarda Alternatif Çözüm Yolu Arabuluculuk
Kavramı Ve Gelişimi 
17
1. Hukuki uyuşmazlık kapsamında hak ve menfaat uyuşmazlığı 
18
2. Alternatif çözüm yolu arabuluculuk ve kapsamı 
20
a. Arabuluculuk kavramı 
20
b. Arabuluculuğa elverişli alanlar 
21
3. Arabuluculuğun Dünya’da ve Türkiye’de gelişimi 
24
a. Dünyada arabuluculuk uygulaması 
24
b. Türkiye’de arabuluculuk ve zorunlun hale getirilmesi 
26
4. Arabuluculuk düzenlemelerinin Anayasa karşısında durumu ve
hak ihlali ile ilişkisi 
29
B. Arabuluculuk İlkeleri 
30
1. İradi olma ilkesi(Gönüllülük ilkesi) 
31
2. Eşitlik ilkesi 
33
3. Gizlilik ilkesi 
35
4. Beyan ve belgelerin kullanılmaması 
36
5. Tarafsızlık ilkesi 
38
C. Arabulucu Kavramı, Görev ve Yetkileri 
40
1. Arabulucu 
40
2. Arabulucunun yetki ve görevleri 
43
3. Arabulucunun hak, yükümlülük ve sorumlulukları 
45
a. Arabulucunun hakları 
45
b. Arabulucunun yükümlülükleri 
47
c. Arabulucunun sorumlulukları 
50
d. Arabulucu ve arabuluculuk sözleşmesi 
52
D. Bireysel İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk ve Kapsamı 
53
1. Bireysel iş hukukunda zorunlu arabuluculuk eleştirileri 
55
2. İş uyuşmazlığı kavramı 
58
3. Genel olarak zorunlu arabuluculuk kapsamına giren iş
uyuşmazlıkları 
59
a. Ücret alacakları 
63
b. Tazminat alacakları 
63
c. İşe iade talepli alacaklar 
64
d. Rekabet yasağına aykırılık nedeniyle talep edilen tazminat
alacakları 
67
e. Diğer işçilik alacakları 
69
4. Zorunlu arabuluculuk kapsamına girmeyen iş uyuşmazlıkları 
69
E. Zorunlu (Dava Şartı) Arabuluculuk Uygulaması 
73
1. Arabuluculuğun tarafları 
73
2. Arabuluculuğa başvuru, yetki ve arabulucu tayini 
74
3. Arabuluculuk süresi ve taraf temsili 
76
4. Arabuluculuk sürecinin başlaması ve müzakereler 
77
a. Arabulucunun taraflarla iletişime geçmesi, ilk oturuma ilişkin
davet mektubu 
77
b. İlk oturum toplantısı, müzakereler ve çözüm önerisi 
80
5. Arabuluculuk sürecinin sona ermesi ve son tutanak 
82
a. Arabuluculuk sonucunda anlaşamama hali 
83
b. Arabuluculuk sonunda anlaşma hali 
87
F. İş Hukukunda İhtiyari Arabuluculuk Kavramı Ve Uygulaması 
90
III. ARABULUCULUK ANLAŞMA BELGESİ, HUKUKİ MAHİYETİ VE
GEÇERSİZLİK HALLERİ 
95
A. Arabuluculuk Anlaşma Belgesi 
95
B. Anlaşma Belgesinin Hukuki Niteliği 
96
1. Anlaşma belgesinin sözleşme niteliğinde olması 
97
a. İbra sözleşmesi 
97
b. İkale sözleşmesi 
99
c. Sulh sözleşmesi 
100
2. Anlaşma belgesinin ibra, ikale ve sulh sözleşmesi ile benzerliği 
101
3. Arabuluculuk anlaşma belgesinin TBK’nın 420. maddesi kapsamında
değerlendirilmesi ve sulh, ikale, ibra sözleşmesinden farkı 
105
C. Arabuluculuk Anlaşma Belgesinin İlam Niteliğinde Olması 
107
1. Anlaşma belgesinin taraf asiller ve avukatları tarafından
imzalanması 
108
2. İcra edilebilirlik şerhi, yargılama usulü, kanun yolu 
109
a. İcra edilebilirlik şerhi 
109
b. Cebri icraya elverişlilik 
111
c. İcra edilebilirlik şerhi verilmesinde yargılama 
114
d. İcra edilebilirlik kararına karşı kanun yolu 
118
3. Arabuluculuk anlaşma belgesinin bağlayıcılığı 
119
4. Anlaşmaya varılan hususlarda dava açılamaması 
121
5. Anlaşma belgesinin şerh alınmaksızın ilam niteliğinde belge
olması ve Avukatlık Kanunu 35/A hükmü ile karşılaştırılması 
124
D. Anlaşma Belgesinin Geçersizlik Halleri 
126
1. Maddi hukuka ilişkin geçersizlik halleri 
127
a. Kesin hükümsüzlük halleri 
129
b. İptal edilebilirlik halleri 
130
(1) Yanılma (Hata) 
131
(2) Aldatma (Hile) 
134
(3) Korkutma (İkrah) 
136
c. Gabin (Aşırı yararlanma) 
138
2. Usul hukukuna ilişkin geçersizlik halleri 
140
3. Arabuluculuk anlaşma belgesinin iptal davaları ve hak düşürücü
süre 
141
a. İptal davaları 
141
b. Hak düşürücü süre 
145
E. Arabuluculuk Anlaşma Belgesinin Sahteliği 
147
IV. SONUÇ VE ÖNERİLER 
149
KAYNAKÇA 
151