İnşaat Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi Dr. Umut Ozan Erginer  - Kitap

İnşaat Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi

1. Baskı, 
Nisan 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
368
Barkod:
9789750292415
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
675,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Kitabın araştırma konusu, eser sözleşmesinin bir türü olan inşaat sözleşmelerinin işsahibi ve yüklenici tarafından sona erdirilmesidir. İnşaat sözleşmesinin sona erdirilmesi durumlarını tüm yönleriyle ele almayı amaçlayan çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır. Bu çalışma kapsamında ilk bölümde inşaat sözleşmesinin tanımı, unsurları, hukuki niteliği, tarafları ve sözleşmenin şekline yer verilmiştir. İkinci bölümde inşaat sözleşmesinin işsahibi ve yüklenici tarafından sona erdirilmesine neden olabilecek hususlara değinilmiştir. Üçüncü bölümde ise işsahibi ve yüklenicinin sözleşmenin sona erdirilmesine ilişkin olarak edimlerin ne şekilde iade edileceği, tarafların tazmin yükümlülükleri, üçüncü kişilerin hukuki durumları ve inşaat sözleşmesinde ceza koşulunun durumu konuları ele alınmıştır. Kitap içerisinde zaman zaman Alman ve Fransız Hukuku kaynaklarına yer verilerek değerlendirmeler yapılmıştır. Kitap çalışmasının genel kapsamında ilgili doktrin tartışmaları ayrıntılı olarak ele alınmış ve uygulama açısından önemli bir yer teşkil eden Yargıtay kararları ayrıntılı olarak incelenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
İşsahibinin İnşaat Sözleşmesinden Dönmesi
.
İşsahibinin İnşaat Sözleşmesini Feshi
.
Yüklenici Tarafından Sözleşmenin Sona Erdirilmesi
.
Tarafların Sona Ermeye Bağlı Olarak Karşılıklı Talepleri
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Sunuş (Prof. Dr. M. Tufan ÖĞÜZ) 
7
Sunuş (Prof. Dr. Öz SEÇER) 
9
Kısaltmalar Listesi 
19
Giriş 
21
Birinci Bölüm
İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, UNSURLARI,
HUKUKİ NİTELİĞİ, TARAFLARI VE ŞEKLİ
I. İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN TANIMI 
23
II. İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI 
25
A. Bir Yapının İnşa Edilmesi 
25
B. Bedel (Ücret) Unsuru 
29
C. Tarafların Anlaşması 
31
III. İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 
32
A. Genel Olarak 
32
B. İnşaat Sözleşmesinin Ani Edimli – Sürekli Borç İlişkisi Bakımından Değerlendirilmesi 
33
1. İnşaat Sözleşmesinin Ani Edimli Nitelikte Olduğunu Savunan Görüş 
34
2. İnşaat Sözleşmesinin Sürekli Borç İlişkisi Niteliğinde Olduğunu Savunan Görüş 
36
3. İnşaat Sözleşmesinin Ani–Sürekli Karmaşığı Bir Niteliğe Sahip Olduğunu Savunan Görüş 
37
4. Görüşlerin Değerlendirilmesi 
38
IV. İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ 
40
A. Genel Olarak 
40
B. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin Şekli 
42
V. İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI 
44
A. İşsahibi 
44
B. Yüklenici 
44
İkinci Bölüm
İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLME NEDENLERİ
I. SÖZLEŞMENİN İŞSAHİBİ TARAFINDAN SONA ERDİRİLMESİ 
49
A. İfa Zamanından Önce Sözleşmeden Dönme 
49
1. İfa Zamanından Önce Sözleşmenin Sona Erdirilmesi 
49
a. Genel Olarak 
49
b. TBK m. 473/f. 1 Hükmünün Hukuki Niteliği 
50
c. İşsahibinin Sözleşmeden Erken Dönmesinin Koşulları 
52
aa. İşe Başlamakta Gecikme Durumu 
52
aaa. Teslim Süresinin Sözleşmede Belirlenmemiş Olması 
52
bbb. Teslim Süresinin Sözleşmede Belirlenmiş Olması 
57
bb. Yüklenicinin Faaliyetlerinin Yavaş Yürümesi ve İşin Geciktirilmesi 
60
aaa. Genel Olarak 
60
bbb. Teslim Tarihi Belli Olmayan İşlerde Gecikme 
61
ccc. Teslim Tarihi Belli Olan İşlerde Gecikme 
62
aaaa. Teslim Tarihi Belli Olan İşlerde Ara Vadelerin Kararlaştırılmış Olması 
63
bbbb. Teslim Tarihi Belli Olan İşlerde Ara Vadelerin Kararlaştırılmamış Olması 
67
cc. Yüklenicinin İşi Kararlaştırılan Zamanda Bitiremeyeceğinin Açıkça Anlaşılması Durumu 
67
dd. Kusurun Şart Olmaması 
71
2. İfa Zamanından Önce Ayıp veya Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Sözleşmeden Dönme 
73
B. Yüklenicinin Temerrüdü Sebebiyle Sözleşmeden Dönme 
77
1. İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin Temerrüdü 
77
a. İnşaatı Teslim Borcunun Muaccel Olması 
79
aa. Tarafların Teslim Vadesini Kararlaştırmış Olmaları 
81
bb. Tarafların Teslim Vadesini Kararlaştırmamış Olmaları 
85
b. İnşaatın İfasının Mümkün Olması 
86
c. İnşaatın Teslim Edilmemiş Olması 
94
d. İşsahibinin Yükleniciye İhtarda Bulunması 
97
aa. Genel Olarak İhtar ve İhtarın Hukuki Niteliği 
97
bb. İhtarda Bulunmaya Gerek Olmayan Durumlar 
100
e. Borca Aykırı Davranışta Bulunulması 
104
2. Sözleşmeden Dönmenin Özel Şartları 
107
a. Genel Olarak 
107
b. Ek Süre Tayini 
108
c. Ek Süre Tayininin Gerekli Olmadığı Durumlar 
111
aa. Yüklenicinin Durum ve Tutumundan Süre Verilmesinin Yararsız Olacağının Anlaşılması 
112
bb. Borcun İfasının İşsahibi Açısından Anlamını Kaybetmesi 
114
cc. Kesin Vadeli Bir İşlemin Varlığı 
114
d. İşsahibinin Aynen İfadan Vazgeçerek Seçimlik Haklarından Birine Başvurması 
115
e. Dönme Hakkının Kullanılması 
118
3. Bazı Durumlarda Dönme Yerine Sözleşmenin Feshinin Söz Konusu Olup Olmayacağı 
120
a. Genel Olarak 
120
b. İnşaat Sözleşmesinden Dönmenin Geriye Etkili Olacağını Savunan Görüş 
121
c. İnşaat Sözleşmesinin İleriye Etkili Feshini Savunan Görüş 
122
d. Yargıtay’ın Görüşü 
123
e. Görüşümüz 
125
C. Ayıba Karşı Tekeffül Sebebiyle Sözleşmeden Dönme 
127
1. Genel Olarak 
127
2. Ayıba Karşı Tekeffül Borcunda Sözleşmeden Dönmenin Özel Şartları 
131
a. Genel Olarak 
131
b. İnşaatın Kabulünün Beklenemez Olması 
133
c. İnşaatın Kullanılamayacak Derecede Ayıplı Olması 
136
d. İşsahibinin Arsası Üzerinde Yapılan İşlerde İnşaatın Yıkılması veya Kaldırılmasının Aşırı Bir Zarara Yol Açmaması 
139
D. Yaklaşık Bedelin Aşılması Sebebiyle Sözleşmeden Dönme 
141
1. Genel Olarak 
141
2. Yaklaşık Bedelin Aşılması Sebebiyle Sözleşmeden Dönme Hakkının Şartları 
142
a. İnşaatın Giderlerinin Başlangıçta Yaklaşık Olarak Belirlenmiş Olması 
142
b. Yaklaşık Bedelin Aşırı Ölçüde Aşılması 
143
c. Yaklaşık Bedelin İşsahibine İlişkin Bir Sebeple Aşırı Derecede Aşılmamış Olması 
147
d. Meydana Gelen Artışın İşsahibi Tarafından Kabul Edilmemesi 
149
e. Yüklenicinin İşi Yaklaşık Bedelle Yapmaktan Kaçınması 
151
E. Tam Tazminatla Fesih Yoluyla Sözleşmenin Sona Erdirilmesi 
153
1. Genel Olarak 
153
2. Şartları 
159
a. İnşaatın Henüz Tamamlanmamış Olması 
159
b. Fesih Beyanında Bulunulmuş Olması 
162
II. YÜKLENİCİ TARAFINDAN SÖZLEŞMENİN SONA ERDİRİLMESİ 
166
A. Götürü Ücretli İşlerde Beklenmedik Hallerin Ortaya Çıkması Sebebiyle Sözleşmenin Sona Erdirilmesi 
166
1. Genel Olarak Götürü Bedel 
166
a. Götürü Bedel Türleri 
168
aa. Sabit Götürü Bedel 
168
bb. Global Götürü Bedel 
170
cc. Sabit Birim Fiyatlı Götürü Bedel 
171
2. TBK m. 480/f. 2 Uyarınca Götürü Bedelin Uyarlanmasının Şartları 
173
a. Önceden Öngörülemeyen veya Öngörülmesine Rağmen Gerçekleşmeyeceği Kabul Edilen Olağanüstü Hallerin Ortaya Çıkması 
173
b. Sonradan Ortaya Çıkan Yeni Koşulların İşin Kararlaştırılan Ücretle Yapılmasına Engel Olması veya Aşırı Derecede Güçleştirmesi 
180
c. Olağanüstü Durum ve Beklenilmeyen Hallerin Meydana Gelmesinde Yüklenicinin Kusurunun Bulunmaması 
184
d. Yeni Koşulların İşsahibine Bildirilmesi 
186
e. İşsahibi ve Yüklenici Arasında TBK m. 480/f. 2 Hükmünden Vazgeçildiğine İlişkin Bir Anlaşma Olmaması 
189
f. Edimlerin Henüz İfa Edilmemiş Olması 
191
g. Dönme Hakkının Kullanılması 
193
B. İşsahibinin Bedeli Ödemede Temerrüde Düşmesi Sebebiyle Yüklenicinin Sözleşmeden Dönmesi 
194
1. Genel Olarak 
194
a. Ücretin Belirlenme Şekilleri 
194
aa. Hakediş Usulü 
194
bb. Avans Usulü 
198
2. Bedel Ödeme Borcunda Temerrüdün Koşulları 
199
C. İşsahibinin İşbirliğinde Bulunma Eylemlerine Aykırılık Sebebiyle Yüklenicinin Sözleşmeden Dönmesi 
201
1. Genel Olarak 
201
2. İşbirliği Yapma Borcunun Hukuki Niteliği 
203
3. Temerrüde Düşmenin Koşulları 
205
Üçüncü Bölüm
İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİNİN SONUÇLARI
I. SÖZLEŞMEDEN DÖNME VE İADE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
213
A. İnşaat Sözleşmesinde İşsahibinin Sözleşmeden Dönmesi 
213
1. Genel Olarak 
213
2. İşsahibine Tanınan Dönme Hakkının Sözleşmenin Geçerliliğine Etkisi 
215
a. Klasik Dönme Teorisi 
215
aa. Sebepsiz Zenginleşme Görüşü 
215
bb. Kanuni Borç İlişkisi Görüşü 
217
cc. Ayni Etkili Dönme Görüşü 
219
b. Yeni Dönme Görüşü 
220
c. Yargıtay’ın Görüşü 
221
d. Görüşlerin Değerlendirilmesi 
223
3. Sözleşmeden Dönmeye Bağlı Olarak Edimlerin İadesi 
226
a. Genel Olarak 
226
b. İşsahibinin İade Borcu 
227
c. Yüklenicinin İade Borcu 
234
d. İade Konusundan Elde Edilen Yarar ve Masrafların Durumu 
236
II. SÖZLEŞMENİN FESİH YOLUYLA SONA ERMESİ 
238
A. Genel Olarak 
238
B. Önceden Yapılmış Kısmının Bedelinin Ödenmesi 
240
1. Genel Olarak 
240
2. Ücretin Sözleşme ile Belirlenmesi 
241
3. Ücretin Sözleşme ile Belirlenmemesi 
243
4. Sözleşmenin TBK m. 482/f. 2 Uyarınca Hakkaniyete Uygun Bir Bedel Ödenerek Feshi 
244
C. Sözleşmenin Feshi Halinde Tamamlanmamış İnşaat Bakımından İşsahibinin Hakları 
245
1. Genel Olarak 
245
2. İnşaatın Fesih Anında Meydana Gelen Kısmının Ayıplı Olması Durumu ve Yüklenicinin Ayıptan Doğan Sorumluluğu için Aranan Şartlar 
247
a. İnşaatın Fesih Anında Meydana Gelen Kısmının Ayıplı Olması 
247
b. Yüklenicinin Ayıptan Doğan Sorumluluğu için Aranan Şartlar 
247
aa. İnşaatın Teslim Edilmesi 
247
bb. İnşaatın Ayıplı Olması 
249
cc. Yapılmış İnşaatı Gözden Geçirme ve Bildirim Külfetlerinin Zamanında Yapılmış Olması 
253
dd. İnşaatın İşsahibi Tarafından Kabul Edilmemiş Olması 
260
ee. İnşaattaki Ayıbın İşsahibinin Davranışından Kaynaklanmaması 
261
ff. Sorumsuzluk Anlaşmasının Yapılmamış Olması 
264
III. SÖZLEŞMENİN SONA ERDİRİLMESİNE BAĞLI OLARAK TARAFLARIN TAZMİNAT TALEPLERİ 
264
A. İşsahibinin Zarar Tazmin Talebi 
264
1. Olumlu (Müsbet) Zararın Tazmini 
264
a. Genel Olarak 
264
b. Olumlu Zararın Unsurları 
266
aa. İfa Edilmeyen Edimin Değeri 
266
bb. Gecikmeden Doğan Diğer Zararlar 
267
c. Olumlu Zarar Tazminatının Hesaplanması 
269
d. Tam Tazminatla Fesih Sonucu Tazminat Talebi 
272
aa. Genel Olarak 
272
bb. İşsahibinin Ödemesi Gereken Tazminat 
273
aaa. Toplama Yöntemi 
273
bbb. Kesinti Yöntemi 
274
2. Olumsuz (Menfi) Zararın Tazmini 
277
a. Genel Olarak 
277
b. Olumsuz Zarar Tazmininin Kusurla İlişkisi 
281
c. Olumsuz Zararların Unsurları 
283
aa. Fiili Zarar 
283
aaa. İnşaat Sözleşmesinin Kurulması için Yapılan Masraflar 
284
bbb. İnşaat Sözleşmesinin İfa Edileceğine Güvenilerek Yapılan Masraflar 
285
ccc. İnşaat Sözleşmesinden Dönülmesi Sebebiyle Üçüncü Şahıslara Ödenen Ceza Koşulu ve Tazminatlar 
286
ddd. Yargılamanın Uzamasından Kurtulmak için Yapılan Masraflar 
286
eee. İnşaat Sözleşmesinin Tasfiyesi Sebebiyle Uğranılan Zararlar 
287
fff. İşsahibinin Tarafından Yerine Getirilen Edim ve Ondan Elde Edilecek Faydalar 
287
bb. Yoksun Kalınan Kâr 
288
d. Olumsuz Zararın Hesaplanması 
290
B. Yüklenicinin Zarar Tazmin Talebi 
292
1. İşsahibinin Bedel Ödemede Temerrüde Düşmesi Durumunda 
292
a. Temerrüt Faizi Talebi 
292
b. Yüklenicinin Munzam (Aşkın) Zararını Talep Hakkı 
295
IV. İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN HUKUKİ DURUMU 
296
A. İnşaat Sözleşmesinin Dönme ile Sona Erdirilmesinin Üçüncü Kişilerce Yapılan Sözleşmelere Etkisi 
296
1. Dönmenin Üçüncü Kişilerin Edindiği Ayni Haklara Etkisi 
296
a. Üçüncü Kişinin Ayni Hakkı Yükleniciden Kazandığı Haller 
296
b. Üçüncü Kişinin Ayni Hakkı İşsahibinden Kazandığı Haller 
303
2. Üçüncü Kişilerin Alacağın Devri Yoluyla Edindiği Haklara Etkisi 
304
3. Üçüncü Kişilerin Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi ile Edindiği Haklara Etkisi 
307
B. İnşaat Sözleşmesinin Fesih Yoluyla Sona Ermesinin Üçüncü Kişilerle Yapılan Sözleşmelere Etkisi 
308
V. İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE CEZA KOŞULUNUN DURUMU 
310
A. Ceza Koşulunun Tanımı ve Amacı 
310
B. Ceza Koşulunun Geçerlilik Koşulları 
312
C. Ceza Koşulunun Türleri 
314
1. Seçimlik Ceza Koşulu 
314
2. İfaya Ekli Ceza Koşulu 
316
3. Dönme Cezası 
318
4. Ceza Koşulunun Götürü Tazminattan Ayırt Edilmesi 
320
D. Ceza Koşulunun Talep Edilmesi 
322
E. Ceza Koşulunu Aşan Zararların Talep Edilmesi 
325
F. Ceza Koşulunun İndirilmesi 
326
Sonuç 
331
Kaynakça 
343
Kavram Dizini 
365