İktisadi ve İdari Bilimler İçin İstatistik MİNİTAB 17 ve SPSS 22 Çözümlü Örneklerle Desteklenmiştir Prof. Dr. Ziya Gökalp Göktolga  - Kitap
İktisadi ve İdari Bilimler İçin

İstatistik

MİNİTAB 17 ve SPSS 22 Çözümlü Örneklerle Desteklenmiştir

4. Baskı, 
Şubat 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
496
Barkod:
9789750290626
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
370,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Kitap, okuyuculardan gelen yoğun istek ile genişletilmiş ve detaylandırılmış 4. Baskısını yapmıştır.
İİBF'lerdeki "İstatistik I - II", "Temel İstatistik" ve "İstatistiğe Giriş" derslerinin müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır. Kitap, uzun yıllar bu konuda ders veren yazarın verdiği derslerinin notlarından, ders anlatımı esnasında öğrencilerinden gelen sorulardan ve mesleki tecrübelerinden oluşmaktadır. Ayrıca akademisyenlerden gelen istek üzerine kitabın yeni baskısına "parametrik olmayan hipotez testleri" ve "endeksler" konuları da eklenmiştir.
Kitapta, konuların daha iyi anlaşılabilmesi için konu anlatımının hemen arkasın-dan örnek çözümlere yer verilmiş, ayrıca her ünitenin sonuna üniteyle ilgili soru ve çözümlere de yer verilerek hem konuların hem de ünitenin daha iyi anlaşılması amaçlanmıştır. Eserde, çözümüyle birlikte verilen 200'den fazla örnek ve sorular, İktisadi ve İdari Bilimler öğrencilerine yönelik olması için iktisat, işletme ve idari sahalardan seçilmiştir. Ayrıca bu kitapla, elle çözümü yapılan bir çok örneğin SPSS 22 ve MINITAB 17 istatistik paket programlarında da çözümü yapılarak hem temel istatistik dersi alan öğrencilerin paket programlarla kolayca nasıl çözüm yapacağını göstermek, hem de paket programlar dersi alan öğrencilerin yaptıkları çözümlerin temelini anlamalarını sağlamak amaçlanmıştır.
Eser, lisans düzeyindeki öğrencilere yönelik hazırlandıysa da, istatistik ile ilgilenen ve bu konuda kendini geliştirmek isteyenlere de hitap etmektedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
İstatistikle İlgili Temel Kavramlar
.
İstatistikî Verilerin Düzenlenmesi ve Grafikle Gösterimi
.
Yer Ölçüleri
.
Dağılım Ölçüleri
.
Momentler, Çarpıklık (Asimetri) ve Basıklık
.
İhtimaller
.
Anakütle Dağılımları
.
Örneklem Teorisi
.
İstatistikî Tahmin Teorisi Güven Aralığı
.
İstatistikî Karar Teorisi (Hipotez Testleri)
.
Ki–Kare (Χ2)Testleri
.
Varyans Analizi
.
Regresyon ve Korelasyon Analizi
.
Parametrik Olmayan Hipotez Testleri
.
Endeksler
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Teşekkür 
7
Sunuş 
9
1. Bölüm
İSTATİSTİKLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
GİRİŞ 
21
1.1. Tanımlayıcı (Betimsel) İstatistik 
21
1.2. Analizci (Çıkarımsal) İstatistik 
21
1.3. İstatistik Biliminin Tanımı 
21
1.4. Anakütle ve Örneklem 
22
1.5. Parametre ve İstatistik 
22
1.6. Değişken 
23
1.7. Verilerin Doğruluk Derecesi 
24
1.8. Ölçümler ve Ölçümlerde Kullanılacak Ölçek Tipleri 
24
a. Nominal Ölçek (Sınıflandırıcı Ölçek) 
24
b. Sıralayıcı Ölçek 
24
c. Aralık Ölçeği 
24
d. Oran Ölçeği 
25
BÖLÜM SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ 
25
2. Bölüm
VERİLERİN DÜZENLENMESİ VE GRAFİKLE GÖSTERİMİ
GİRİŞ 
29
1. Verilerin Düzenlenmesi 
29
1.1. Verilerin Basit Seri Şeklinde Gösterimi 
29
1.2. Verilerin Sınıflanlandırılmış Seri Şeklinde Gösterimi 
30
1.3. Verilerin Gruplandırılmış Seri Şeklinde Gösterimi 
31
1.3.1. Kesikli Serilerde Verilerin Gruplandırılması 
31
Sınıf Sayısı ve Sınıf Aralığının Bulunması 
31
Sınıf Ortası (Sınıf Değeri) ve Nisbi Frekans 
32
Kesikli Gruplandırılmış Serinin Sürekli Gruplandırılmış Hale Dönüştürülmesi 
32
Birikimli (Kümülâtif) Frekanslar 
33
1.3.2. Sürekli Serilerde Verilerin Gruplandırılması 
33
1.4. Verilerin Grafiklerle Gösterimi 
35
1.4.1. Histogram 
35
1.4.2. Frekans Poligonu 
36
1.4.3. Daire Grafiği 
36
1.4.4. Sütun Grafiği 
37
1.4.5. Çizgi Grafiği 
38
1.4.6. Boxplot Grafiği 
38
BÖLÜM SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ 
39
3. Bölüm
YER (MERKEZİ EĞİLİM) ÖLÇÜLERİ
GİRİŞ 
49
1. Parametrik Yer Ölçüleri 
49
1.1. Aritmetik Ortalama 
49
Basit Serilerde Aritmetik Ortalamanın Hesaplanması 
50
Sınıflandırılmış ve Gruplandırılmış Serilerde Aritmetik Ortalamanın Hesaplanması 
50
Tartılı Serilerde Aritmetik Ortalamanın Hesaplanması 
51
Aritmetik Ortalamanın Özellikleri 
52
1.2. Geometrik Ortalama 
53
Basit Serilerde Geometrik Ortalamanın Hesaplanması 
53
Sınıflandırılmış ve Gruplandırılmış Serilerde Geometrik Ortalamanın Hesaplanması 
54
Geometrik Ortalamanın Özellikleri 
55
1.3. Harmonik Ortalama 
55
Basit Serilerde Harmonik Ortalamanın Hesaplanması 
56
Sınıflandırılmış ve Gruplandırılmış Serilerde Harmonik Ortalamanın Hesaplanması 
57
1.4. Kareli Ortalama 
58
Basit Serilerde Kareli Ortalamanın Hesaplanması 
58
Sınıflandırılmış ve Gruplandırılmış Serilerde Kareli Ortalamanın Hesaplanması 
59
2. Nonparametrik Yer Ölçüleri 
60
2.1. Mod 
60
Basit Serilerde Mod Hesaplaması 
60
Sınıflandırılmış Serilerde Mod Hesaplaması 
60
Gruplandırılmış Serilerde Mod Hesaplaması 
61
2.2. Ortanca (Medyan) 
62
Basit Serilerde Ortanca Hesaplaması 
62
Sınıflandırılmış Serilerde Ortanca Hesaplaması 
62
Gruplandırılmış Serilerde Ortanca Hesaplaması 
63
2.3. Kantiller 
64
Kartil (Dörtte Birlik) 
64
Desil(Onda Birlik) 
65
Pörsentil (Yüzde Birlik) 
65
BÖLÜM SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ 
66
4. Bölüm
DAĞILIM ÖLÇÜLERİ
GİRİŞ 
71
1. Değişim Aralığı (range) 
71
2. Kartiller Arası Fark (KAF) 
72
3. Ortalama Sapma 
72
Basit Serilerde Ortalama Sapmanın Hesaplanması 
73
Sınıflandırılmış ve Gruplandırılmış Serilerde Ortalama Sapmanın Hesaplanması 
73
4. Varyans 
74
Basit Serilerde Varyansın Hesaplanması 
74
Sınıflandırılmış ve Gruplandırılmış Serilerde Varyansın Hesaplanması 
76
Varyansın Özellikleri 
78
5. Standart Sapma 
79
Basit Serilerde Standart Sapmanın Hesaplanması 
80
Sınıflandırılmış ve Gruplandırılmış Serilerde Standart Sapmanın Hesaplanması 
81
6. Değişim Katsayısı (Varyasyon Katsayısı) 
82
BÖLÜM SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ 
82
5. Bölüm
MOMENTLER, ÇARPIKLIK (ASİMETRİ) VE BASIKLIK
GİRİŞ 
87
1. Momentler 
87
1.1. Sıfır Etrafındaki Momentler 
87
Basit Serilerde Sıfır Etrafındaki Moment 
87
Sınıflandırılmış ve Gruplandırılmış Serilerde Sıfır Etrafındaki Moment 
87
1.2. Aritmetik Ortalama Etrafındaki Momentler 
88
Basit Serilerde Aritmetik Ortalama Etrafındaki Moment 
88
Sınıflandırılmış ve Gruplandırılmış Serilerde Aritmetik Ortalama Etrafındaki Moment 
88
2. König Teoremi 
89
3. Çarpıklık (Skewness) 
91
Pearson Çarpıklık Katsayısı 
92
Moment Çarpıklık Katsayısı 
93
4. Moment Basıklık Katsayısı (Kurtosıs) 
95
BÖLÜM SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ 
97
6. Bölüm
İHTİMALLER
GİRİŞ 
103
1. Basit ve Bileşik İhtimaller 
104
2. Bağımsız ve Bağımlı Olaylar 
104
3. Birbirlerini Engelleyen ve Engellemeyen Olaylar 
104
4. İhtimal Kuralları 
104
4.1. Birleşim Kuralı 
104
4.2. Kesişim Kuralı 
105
4.3. Bayes Teoremi 
107
4.4. Permütasyon ve Kombinasyon 
108
4.5. Diğer Kurallar 
109
BÖLÜM SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ 
111
7. Bölüm
ANAKÜTLE DAĞILIMLARI
GİRİŞ 
117
1. Kesikli Dağılımlar 
117
1.1. Binom Dağılımı 
118
Binom Dağılımının Parametreler 
118
1.2. Poisson Dağılımı 
123
Poisson Dağılımının Parametreleri 
123
1.3. Hipergeometrik Dağılım 
126
Hipergeometrik Dağılımının Parametreleri 
127
2. Sürekli Dağılımlar 
128
2.1. Normal Dağılım 
129
2.2. Standart Normal Dağılım 
130
Standart Normal Dağılımın Özellikleri 
130
3. Kesikli Dağılımların Normal Dağılıma Yaklaştığı Durumlar 
135
3.1. Binomun Normal Dağılıma Yaklaştığı Durumlar 
135
3.2. Poissonun Normal Dağılıma Yaklaştığı Durumlar 
136
BÖLÜM SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ 
137
8. Bölüm
ÖRNEKLEM TEORİSİ
GİRİŞ 
147
1. Örneklem Seçme Yöntemleri 
147
1.1. Tesadüfî Olmadan Örneklem Seçme 
147
1.2. Tesadüfî Örneklem Seçme 
147
2. Örneklem Yöntemleri 
148
2.1. Olasılıklı Olmayan Örneklem Yöntemleri 
148
2.1.1. Monografi Örneklemi 
148
2.1.2. Kota Örneklemi 
148
2.2. Olasılıklı Örneklem Yöntemleri 
148
2.2.1. Basit Tesadüfi Örneklem 
148
2.2.2. Tabakalı Örneklem 
149
2.2.3. Küme Örneklemi 
149
3. Örneklem Hacminin Belirlenmesi 
149
3.1. Ana Kütlenin Varyansı ve Ana Kütledeki Birim Sayısı Biliniyorsa Örneklem Hacminin Belirlenmesi 
150
3.2. Sadece Anakütlenin Varyansı Biliniyorsa Örneklem Hacminin Belirlenmesi 
150
3.3. Örneklemin Varyansı ve Anakütlenin Birim Sayısı Biliniyorsa Örneklem Hacminin Belirlenmesi 
151
3.4. Sadece Örneklemin Varyansı Biliniyorsa Örneklem Hacminin Belirlenmesi 
152
3.5. İncelenecek Olayın Gerçekleşme İhtimali (P) Biliniyorsa Örneklem Hacminin Belirlenmesi 
152
4. Örneklem Dağılımları 
153
4.1. Tek Örneklem Ortalamalarının Dağılımı 
154
4.2. Tek Örneklem Oranlarının Dağılımı 
156
4.3. İki Örneklem Oranları Farklarının Dağılımı 
158
4.4. İki Örneklem Ortalamaları Farklarının Dağılımı 
159
BÖLÜM SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ 
160
9. Bölüm
İSTATİSTİKÎ TAHMİN TEORİSİ GÜVEN ARALIĞI
GİRİŞ 
167
1. Tek Ana Kütle Ortalaması İçin Güven Aralığının Hesaplanması 
167
1.1. Tek Ana Kütle Ortalamasının Güven Aralığının Hesaplanmasında Z Dağılımının Kullanılması 
167
1.2. Tek Ana Kütle Orta Tek Ana Kütle Ortalamasının Güven Aralığının Hesaplanmasında T Dağılımının Kullanılması 
169
2. Tek Ana Kütle Oranının Güven Aralığının Hesaplanması 
170
3. İki Ana Kütle Oranları Arasındaki Fark İçin Güven Aralığının Hesaplanması 
171
4. İki Ana Kütle Ortalamaları Arasındaki Fark İçin Güven Aralığının Hesaplanması 
171
4.1. İki Ana Kütle Ortalamaları Arasındaki Fark İçin Güven Aralığının Hesaplanmasında Z Dağılımının Kullanılması 
171
4.2. İki Ana Kütle Ortalamaları Arasındaki Fark İçin Güven Aralığının Hesaplanmasında T Dağılımının Kullanılması 
172
5. Ana Kütle Standart Sapması İçin Güven Aralığının Hesaplanması 
172
BÖLÜM SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ 
173
10. Bölüm
İSTATİSTİKÎ KARAR TEORİSİ (HİPOTEZ TESTLERİ)
GİRİŞ 
179
1. Temel kavramlar 
179
1.1. Birinci ve İkinci Tip Hata 
179
1.2. Önem Düzeyi ve Testin Gücü 
179
1.3. Kabul ve Red Alanları 
180
1.4. Hipotez Testinin Aşamaları 
181
2. Tek Anakütle Ortalaması Hipotez Testi 
190
3. Tek Anakütle Oranı Hipotez Testi 
192
4. İki Anakütle Ortalamaları Arasındaki Farkın Hipotez Testi 
194
Ana Kütle Ortalamaları Arasındaki Farkın Aynı Olduğu Durumlar 
194
Ana Kütle Ortalamaları Arasında Belli Bir Farkın Olduğu Durumlar 
195
Ana Kütle Varyanslarının Eşit Olduğu Durumlar 
197
5. İki Anakütle Oranları Arasındaki Farkın Hipotez Testi 
198
6. T Testi İçin Hipotez Testi 
200
6.1. Tek Anakütle Ortalamasının Hipotez Testinde T Dağılımının Kullanılması 
200
6.2. İki Anakütle Ortalaması Arasındaki Farkın Hipotez Testinde T Dağılımının Kullanılması 
202
6.3. Eşlenik Durumlar İçin t Testi 
204
BÖLÜM SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ 
205
11. Bölüm
Kİ–KARE TESTLERİ
GİRİŞ 
217
1. Ki–Kare Bağımsızlık ve Homojenlik Testleri 
217
Yates Düzeltmesi 
223
2. Ki–Kare Uyum Testleri 
227
3. Ana Kütle Varyansının Hipotez Testi 
239
BÖLÜM SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ 
240
12. Bölüm
VARYANS ANALİZİ
GİRİŞ 
251
1. Tek Faktörlü (Yönlü) Varyans Analizi 
251
Tek Faktörlü Varyans Analizinde Takip Edilecek Yöntem 
252
Örnek Alımlarının Tam Olarak Yapıldığı Durumlar 
254
Örnek Alımlarında Eksiklik Bulunması Durumu 
259
2. İki Faktörlü (Yönlü) Varyans Analizi 
263
İki Faktörlü Varyans Analizinde Takip Edilecek Yöntem 
263
3. Gruplar Arasındaki Farklılığın Belirlenmesi 
268
3.1. Gerçekten Önemli Fark Metodu 
269
BÖLÜM SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ 
275
13. Bölüm
REGRESYON VE KORELASYON ANALİZİ
GİRİŞ 
287
1. Regresyon Analizi 
287
Serpilme Diyagramı 
287
Deterministik ve Stokastik İlişki 
288
En Küçük Kareler Yöntemi 
288
1.1. Doğrusal Regresyon 
289
1.1.1. Toplamlar Yöntemiyle Doğrusal Regresyon Parametrelerinin Bulunması 
289
1.1.2. Ortalamalar Yardımı İle Doğrusal Regresyon Parametrelerinin Bulunması 
292
1.1.3. Doğrusal Regresyon Denkleminin F Testi (Genel Anlamlılık Testi) 
293
1.1.4. Doğrusal Regresyon Katsayısının T Testi 
294
1.2. Çoklu Regresyon 
310
1.2.1. Çoklu Regresyonda En Küçük Kareler Yöntemi 
310
1.2.2. Çoklu Regresyon Denkleminin F Testi 
311
2. Korelasyon Analizi 
318
2.1. Doğrusal Korelasyon 
318
2.2. Doğrusal Korelasyon Katsayısının Önem Testi 
319
3. Korelasyon Katsayısı İle Regresyon Katsayısı Arasındaki İlişki 
320
4. Belirleme (Determinasyon) Katsayısı 
324
BÖLÜM SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ 
327
14. Bölüm
PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ
GİRİŞ 
335
1. Tek Örneklem Anakütle Testleri 
335
1.1. İşaret Testi (Sign Test) 
335
1.2. Wilcoxon Signed Rank Test (Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi) 
340
1.3. Run Testi 
345
1.4. Binom Testi 
348
1.5. Tek Örneklem Kolmogorov–Smirnov Testi 
350
1.5.1. Uniform (Düzgün) Dağılıma Uygunluk Testi 
351
1.5.2. Normal Dağılıma Uygunluk Testi 
355
1.5.3. Poisson Dağılıma Uygunluk Testi 
357
2. Bağımsız İki Örneklem Testleri 
359
2.1. Mann–Whıtney U Testi 
359
2.2. İki Bağımsız Örneklem İçin Kolmogorov–Smirnov (K–S) Testi 
362
2.3. Moses Extreme Reaction Test (Moses Aşırı Tepkiler Testi) 
365
2.4. Wald Wolfowitz (Run Testi) 
370
3. Bağımsız K Adet Örneklem Testleri 
375
3.1. Kruskal–Wallis Testi 
375
3.2. Mood–Median Testi 
382
3.3. Jonckheere–Terpstra Test 
385
4. Bağımlı (Eşlenik) İki Örneklem Testleri 
389
4.1. Wilcoxon İki Örneklem Eşlenik Durumlar Testi 
389
4.2. İşaret (Sign) Eşlenik Durumlar Testi 
392
4.3. McNemar Testi 
395
5. Bağımlı K Adet Örneklem Testleri 
397
5.1. Cochran’s Q Testi 
397
5.2. Friedman Testi 
401
BÖLÜM SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ 
404
İşaret Testi 
404
Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi 
406
Run Testi 
411
Binom Testi 
416
Tek Örneklem Kolmogorov–Simirnov Uyum Testi 
417
Mann–Whitney U Testi 
423
İki Örneklem Kolmogorov–Simirnov Test 
427
Kruskal–Wallis Testi 
431
Mood Median Testi 
438
Jonckheere–Terpstra Testi 
441
Wilcoxon Çift Örneklem Testi 
443
Eşlenik Durumlar İşaret Testi 
445
McNemar Testi 
448
Cochran’s Q Testi 
450
Friedman Testi 
453
15. Bölüm
ENDEKSLER
GİRİŞ 
457
BÖLÜM SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ 
468
EK TABLOLAR 
473
Kaynaklar 
493
Kavramlar Dizini 
495