İdare Hukuku Açısından Stratejik Çevresel Değerlendirme Dr. Yaprak Yeşil  - Kitap

İdare Hukuku Açısından Stratejik Çevresel Değerlendirme

1. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
288
Barkod:
9786052648544
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
380,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Bu çalışma, idare hukuku kuralları çerçevesinde stratejik çevresel değerlendirmeyi, çevresel etki değerlendirmesi ile olan bağlantısı ile birlikte tanımlamayı, bu kavramların tarihçesini, uluslararası hukuk ve ulusal hukukta ele alınış biçimlerini açıklamayı, bu bağlamdaki temel mevzuatları incelemeyi, bu kavramların uygulamadaki görünüş biçimleri ve aşamalarını değerlendirmeyi, çeşitli yargı kararlarıyla uygulamada karşılaşılan sorunları belirlemeyi ve bunlara çözüm önerileri getirmeyi hedeflemektedir.
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, bu Yönetmelik'te yapılan değişiklikler ve çevresel etki değerlendirmesi kapsamında tesis edilen idari kararlar oldukça tartışma konusu olmuş; oluşan hukukî uyuşmazlıklara ilişkin idari yargıda birçok dava açılmıştır. ÇED'e ilişkin olarak ortaya çıkan hukukî uyuşmazlıkların benzerlerinin tecrübe edilmemesi ve Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği ile getirilen düzenlemelerin ve bu düzenlemeye dayanan uygulamalarda çevresel korumanın sağlanabilmesi için; bu kavramın ve Yönetmelik'in karşılaştırmalı bir değerlendirme daha iyi açıklanması ve anlaşılması gerekmektedir. Bu anlamda, SÇD'ye ilişkin düzenlemeleri kabul eden ve uygulayan ülkelerden, bilhassa AB kapsamında gerçekleştirilen çalışmalardan faydalanılması isabetli olacaktır. Bunun temin edilebilmesi için de, öğretide bu yenilikleri kapsayacak biçimde yapılacak detaylı bir çalışma ihtiyacı bulunmaktadır. Bu çalışmanın gayesi de doktrine bu yönde katkıda bulunmaktır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Çevresel Etki Değerlendirmesi
.
Stratejik Çevresel Değerlendirme
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
5
İÇİNDEKİLER 
7
TABLO VE ŞEKİL LİSTESİ 
11
KISALTMALAR 
13
GİRİŞ 
15
BİRİNCİ BÖLÜM
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ
I. ÇEVRE SORUNLARI 
27
A. Çevre Kirliliği 
28
B. Atıklar 
33
C. Biyolojik Çeşitliliğin Yok Oluşu 
34
D. Radyoaktif Kirlilik 
36
E. Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar 
38
F. İklim Değişikliği 
40
II. ÇEVRE POLİTİKALARI 
42
III. ÇEVRE HAKKI 
51
A. Çevre Hakkının Tarihsel Gelişim Süreci 
51
B. Anayasamızda Çevre Hakkı 
55
IV. ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ 
62
A. Çevresel Etki Değerlendirmesi Kavramının Ortaya Çıkışı 
62
1. Uluslararası Hukukta Çevresel Etki Değerlendirmesi
Kavramının Ortaya Çıkışı 
62
2. Türk Hukukunda Çevresel Etki Değerlendirmesi Kavramının
Ortaya Çıkışı 
67
3. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Değişiklikleri ve
İdari İstikrar İlkesi 
70
B. Çevresel Etki Değerlendirmesi Kavramının Tanımı 
72
C. Çevresel Etki Değerlendirmesinin Hukukî Niteliği 
74
D. Çevresel Etki Değerlendirmesinin Ögeleri ve Aşamaları 
77
1. Genel Açıklamalar 
77
2. Çevresel Etki Değerlendirmesinin Ögeleri 
77
a. Çevre (Environment) 
78
b. Etki (Impact) 
79
c. Proje (Project) – Faaliyet (Activity) 
80
3. Çevresel Etki Değerlendirmesinin Aşamaları 
81
a. Başvuru 
81
b. Ön İnceleme 
81
c. Kapsam Belirleme 
83
d. Çevresel Etki Değerledirmesi Raporunun Hazırlanması 
85
e. Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunun İncelenmesi 
87
f. Karar Verme 
88
g. Projenin Gözetimi ve Denetimi 
90
4. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Çerçevesinde ÇED
Aşamaları 
91
a. Çevresel Etki Değerlendirmesi Sürecinin Başlatılması ve
Komisyonun Kuruluşu 
91
b. Ön İnceleme ve Değerlendirme 
93
c Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu Özel Formatının
Belirlenmesi 
95
d. Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunun Hazırlanması
ve Bakanlığa Sunulması 
96
e. Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunun İncelenmesi 
97
f. Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu veya Çevresel Etki
Değerlendirmesi Olumsuz Kararı 
99
g. İzleme ve Denetim 
100
5. Halkın Katılımı 
104
V. ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ’NE İLİŞKİN SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER 
108
A. Çevresel Etki Değerlendirmesi Sürecinin Başlatılması ve
Komisyonun Kuruluşu 
108
B. Ön İnceleme ve Değerlendirme 
110
C. Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu Özel Formatın Belirlenmesi 
116
D. Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunun Bakanlığa Sunulması 
116
E. Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunun İncelenmesi 
118
F. Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu veya Çevresel Etki
Değerlendirmesi Olumsuz Kararı 
118
G. İzleme ve Denetim 
122
H. Halkın Katılımı 
125
İKİNCİ BÖLÜM
STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME
I. STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME KAVRAMININ ORTAYA ÇIKIŞI 
131
A. Uluslararası Hukukta 
131
B. Türk Hukukunda 
138
II. STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRMENİN TANIMI 
143
III. STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME VE ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ARASINDAKİ FARK 
147
IV. STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRMENİN AMACI VE ESASLARI 
152
A. Amaç 
152
B. Esaslar 
153
1. Sürdürülebilirlik 
154
2. Kümülatif Etki Değerlendirmesi 
158
V. STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRMENİN KAPSAMI VE
STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRMEYE TABİ PLAN VE
PROGRAMLARIN BELİRLENMESİ 
159
VI. STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME VE PLANLAMA
ARASINDAKİ İLİŞKİ 
174
A. Planlama Faaliyetlerinin Anayasal Dayanakları 
175
B. İdarenin Planlama Faaliyetleri 
178
1. Mekânsal Planlar 
183
a. Mekânsal Strateji Planları 
184
b. Çevre Düzeni Planları 
187
VII. STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRMENİN USUL AŞAMALARI 
191
A. Eleme 
193
B. Kapsam Belirleme 
196
C. Stratejik Çevresel Değerlendirme Raporunun Hazırlanması 
199
1. İstişare Toplantısı 
199
2. Raporun Hazırlanması 
201
D. Kalite Kontrol 
204
E. Karar Alma 
206
F. Bilgilendirme ve İzleme 
207
VIII. İDARİ YARGININ BAKIŞ AÇISI 
208
A. Çevresel Etki Değerlendirmesi ve İptal Davaları 
208
1. Ehliyet 
210
a. Objektif Ehliyet 
211
b. Subjektif Ehliyet 
212
2. Çevresel Etki Değerlendirmesi Kararlarına Karşı Açılan İptal
Davalarında Menfaat İlişkisinin Davacının Kimliği Üzerinden
Bazı Görünümleri 
213
b. Dernekler 
218
c. Belde Sakinleri 
219
3. İvedi Yargılama Usulü 
222
4. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
225
5. Bilirkişi İncelemesi ve Keşif 
227
B. Stratejik Çevresel Değerlendirme ve İptal Davaları 
232
1. Mekânsal Strateji Planlarının Yargısal Denetimi 
233
2. Çevre Düzeni Planlarının Yargısal Denetimi 
237
SONUÇ 
243
KAYNAKÇA 
257