İcra Hukuku Dizisi Uygulamada Kira Takibi ve İcradan Tahliye (İİK m. 269–276) İsmail Ercan  - Kitap
İcra Hukuku Dizisi

Uygulamada Kira Takibi ve İcradan Tahliye

(İİK m. 269–276)

1. Baskı, 
Haziran 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
384
Barkod:
9789750293313
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
750,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Kira uyuşmazlıkları yaşanan ekonomik krizler ve artan enflasyon nedeniyle son derece artmıştır. Bu durum yargılama sürelerinin uzamasına ve mağduriyetlere yol açmaktadır. Sulh hukuk mahkemelerdeki kira uyuşmazlıklarında uzun duruşma günleri verilebilmektedir. Buna karşılık icra takibi üzerine icra mahkemesi aracılığıyla gerçekleşen tahliye süreci, arabuluculuğa tabi olmadığından ve incelenebilecek itirazlar sınırlı olduğundan "icradan tahliye" uygulamacılar için daha pratik ve hızlı işleyen bir yol olmuştur. Bu kitapta icra dairesinden başlayıp icra mahkemesinde sonuçlanan kira takibi ve tahliye süreci incelenmektedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Kira Takibinin Konusu, Tarafları ve Aşamaları
.
Temerrüt Nedenine Dayanan İlamsız Tahliye
.
Kesinleşen İcra Takibi Nedeniyle Tahliye
.
İtirazın Kaldırılması ve Tahliye
.
Kira Süresinin Sona Ermesi Nedenine Dayanan İlamsız Tahliye
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
V
Kısaltmalar 
XIII
Birinci Bölüm
KİRA İLİŞKİSİ
I. KİRA SÖZLEŞMESİ 
1
II. KİRA TAKİBİ 
4
A. Tanımı ve Kapsamı 
4
B. Adi Kira ve Ürün Kirası Ayrımı 
5
C. Kamunun Kiraladığı Taşınmazların Tahliyesi 
8
İkinci Bölüm
TEMERRÜT NEDENİNE DAYANAN İLAMSIZ TAHLİYE
I. GENEL OLARAK 
11
II. YETKİ 
15
III. TAKİBİN KONUSU 
17
A. Kira Alacağının Tahsili İstemi 
18
1. Kira Bedeli 
18
2. Yan Giderler 
28
a. Tanımı 
28
b. Benzer Giderlerden Farkları 
32
aa. Tüketim Harcamaları 
32
bb. Kullanma Giderleri 
33
cc. Vergi, Sigorta ve Benzeri Yükümlülüklerden Doğan Giderler 
34
dd. Ortak Giderler 
36
c. Hangi Yan Giderlerin Ödenmemesi Temerrüde Esas Alınabilir? 
42
3. Kiracının Temerrüde Düşmesi ve Faiz İstemi 
57
a. İfa Zamanı 
57
b. Faiz 
61
B. Tahliye İstemi 
70
IV. TAKİBİN TARAFLARI 
71
A. Takip Alacaklısı 
71
B. Takip Borçlusu 
74
V. TAKİBİN AŞAMALARI 
77
A. Takip Talebi 
77
1. İçeriği 
77
a. Alacaklının ve Varsa Vekilinin Kimlik Bilgileri, Adresi, Banka Hesap Bilgileri 
77
b. Borçlunun Kimlik ve Adres Bilgileri 
78
c. Alacak Tutarı 
78
d. Senet, Eğer Senet Yoksa Borcun Nedeni 
80
e. Takip Yollarından Hangisinin Seçildiği 
81
f. İmza 
81
2. İcra Müdürlüğüne Verilmesi 
81
B. Ödeme Emri 
84
1. İçeriği 
84
2. Borçluya Tebliğ Edilmesi 
92
C. Takibin Kesinleşmesi 
92
1. Ödeme Emrine İtiraz Edilmemesi 
93
a. Genel Olarak 
93
b. Kesinleşen İlamsız Kira Takibi Nedeniyle Tahliye 
93
aa. Genel Olarak 
93
bb. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
94
cc. Süre 
94
dd. Husumet 
95
ee. Yargılama 
102
aaa. Genel Olarak 
102
bbb. İcra Mahkemesinin Re’sen İnceleyeceği Konular 
104
ff. Karar 
116
2. Ödeme Emrine İtiraz Edilmesi 
118
a. İtirazın Konusu 
124
aa. Yetkiye İtiraz 
124
bb. Kira Sözleşmesine İtiraz 
126
cc. Borcun Sona Erdiğine Yönelik İtiraz 
132
aaa. Genel Kural 
132
bbb. Ödeme İddiasının İspatı 
135
ccc. Borcun Eski Malike Ödenmesi 
155
ddd. Tahliye Tarihinden Sonraki Alacak İstemi 
160
eee. Kira Alacağının Zamanaşımına Uğraması 
163
dd. Aylık Kira Bedeline İtiraz 
164
aaa. Genel Olarak 
164
bbb. Kısmi İtiraz 
167
ccc. Kira Artış Oranına İtiraz 
169
ee. Faiz Oranına İtiraz 
186
ff. Kira Bedelinden Mahsup Yapıldığı İtirazı 
192
gg. Kiralanan Taşınmazın Kiracıya Teslim Edilmediğine ya da Kiracı Tarafından Boşaltıldığına Yönelik İtiraz 
196
hh. Kiralanan Taşınmazın Ayıplı Olduğuna Yönelik İtiraz 
202
ii. Kefaletin Geçersizliğine veya Sorumluluğun Sona Erdiğine Yönelik İtiraz 
209
ıı. Mükerrer Takip Yapıldığı İtirazı 
214
jj. Vergilerden Kiracının Sorumlu Olmadığına Yönelik İtiraz 
216
aaa. Gelir Vergisi Kesintisinden Sorumluluk 
216
bbb. Katma Değer Vergisinden Sorumluluk 
221
ccc. Damga Vergisinden Sorumluluk 
223
kk. Muacceliyet Koşuluna İtiraz 
224
b. İtirazın Sonucu 
232
c. İtirazın Kaldırılması ve Tahliye 
233
aa. Genel Olarak 
233
bb. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
238
cc. Süre 
238
dd. Husumet 
239
ee. Yargılama 
242
ff. Karar 
246
aaa. İstemin Kabulü 
246
aaaa. Alacak Yönünden 
246
bbbb. Tahliye Yönünden 
253
cccc. İcra İnkâr Tazminatı Yönünden 
256
bbb. İstemin Reddi 
262
gg. Yasa Yolu 
263
VI. OLUMSUZ TESPİT DAVASI 
269
Üçüncü Bölüm
KİRA SÜRESİNİN SONA ERMESİ
NEDENİNE DAYANAN İLAMSIZ TAHLİYE
I. GENEL OLARAK 
273
II. YETKİ 
273
III. TAKİBİN KONUSU 
275
A. Genel Kira İlişkilerinde: Yazılı Kira Sözleşmesi 
275
B. Konut ve Çatılı İş Yeri Kiralarında: Yazılı Tahliye taahhüdü 
276
1. Tanımı ve Uygulanma Alanı 
276
2. Koşulları 
278
a. Taahhüdün Kiracı Tarafından Verilmiş Olması 
278
b. Taahhüdün Yazılı Olması 
283
c. Tahliye Tarihinin Somutlaştırılması 
283
d. Taahhüdün Kiralanan Taşınmazın Teslim Edilmesinden Sonra Düzenlenmesi 
284
IV. TAKİBİN AŞAMALARI 
286
A. Takip Talebi 
286
B. Tahliye Emri 
287
C. Takibin Kesinleşmesi 
290
1. Tahliye Emrine İtiraz Edilmemesi 
290
2. Tahliye Emrine İtiraz Edilmesi 
290
a. İtirazın Konusu 
291
aa. Taahhütteki İmzaya İtiraz 
291
bb. Taahhütteki Tarihlere İtiraz 
293
cc. Taahhüdün Taşınmaz Teslim Edilmeden Alındığı İtirazı 
297
dd. Tahliye Taahhüdünün İrade Bozukluğu ya da Aşırı Yararlanma Nedeniyle Geçersiz Olduğuna Yönelik İtiraz 
299
ee. Kira Sözleşmesinin Yenilendiğine veya Uzatıldığına Yönelik İtiraz 
299
b. İtirazın Sonucu 
301
c. İtirazın Kaldırılması 
302
Dördüncü Bölüm
KİRA TAKİPLERİNDEKİ DİĞER SORUNLAR
I. KONKORDATO MÜHLETİNİN KİRA TAKİBİNE ETKİSİ 
309
II. TAŞINMAZDA ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN BULUNMASI 
313
III. KİRALAYANIN HAPİS HAKKININ KORUNMASI 
320
Beşinci Bölüm UYGULAMA ÖRNEKLERİ 
323
I. TAKİP TALEBİ ÖRNEKLERİ 
323
A. Borçlu Gerçek Kişi – Yazılı Kira – Tek Ay Yönünden 
323
B. Borçlu Gerçek Kişi – Yazılı Kira – Kira Farkları 
325
C. Borçlu Gerçek Kişi – Sözlü Kira – Birden Çok Ay Yönünden 
327
D. Borçlu Tüzel Kişi – Birden Çok Ay Yönünden 
329
E. Kira Süresinin Sona Ermesi – Yazılı Tahliye Taahhüdü 
331
II. ÖDEME EMRİ ÖRNEKLERİ 
332
A. Örnek 13 Ödeme Emri 
332
B. Örnek 14 Ödeme Emri 
334
III. DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 
335
A. Kesinleşen İcra Takibi Nedeniyle Tahliye İstemli Dilekçe 
335
B. Kira Farklarının Ödenmemesi Nedeniyle Tahliye 
338
C. İtirazın Kaldırılması ve Tahliye İstemli Dilekçe 
341
D. İtirazın Kaldırılması ve Tahliye İstemli Dilekçe (Tacirler Arası Kira İlişkisi) 
346
E. İtirazın Kaldırılması ve Tahliye İstemli Dilekçe (Kira Süresinin Sona Ermesi) 
351
F. İtirazın Kaldırılması ve Tahliye İstemli Dilekçe (Kira Süresinin Sona Ermesi) 
354
G. İcranın Durdurulması (Tehiri İcra) İstemli Dilekçe 
357
H. Takibe İtiraz Dilekçesi 
359
Kaynakça 
361
Kavram Dizini 
367