Hukuka Aykırı Delil Ali İhsan İpek  - Kitap

Hukuka Aykırı Delil

1. Baskı, 
Mart 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
198
Barkod:
9786052647622
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
300,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Bir bakış açısıyla hukuka aykırı delil kavramının evrensel hukukun en temel unsuru olduğu pekâlâ söylenebilecektir. Gerçekten, bir delilin elde ediliş tarzına göre hukuka uygun yöntemlerle elde edilmemiş olması yasa koyucunun iradesini yok saymakla aynı anlama gelecektir. Aslında böyle bir durum hukuki güvenlik ilkesini, insan hakları açısından sorunlu hale getirecektir.
Burada hukuka aykırılığın küçük ya da büyük olmasının bir öneminin bulunmadığını belirtmemiz gerekir. Çünkü ufak nitelikteki hukuka aykırılıklar zamanla çok büyük hukuka aykırılıkları da beraberinde getirecektir. Bu ise, hukuk aleminde kaosa ve açık bir kargaşaya sebebiyet verecektir.
Bu söylenenlerden hareket edildiğinde ise, çalışma, hukuk bilimi açısından önemli hale gelmektedir. Aslında hukuka aykırılıktan kastedilen sadece ceza hukuku değil bununla birlikte Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk gibi özel hukuk dalları da kastedilmektedir. Bu son söylenen hukuk düzeninin bir bütün olmasından kaynaklıdır. Dolayısıyla, bu çalışmada dile getirilen argümanların ve hukuksal açıklamaların, medeni hukuk yargılamasında da kullanabilmesinden söz edilebilecektir.
Öncelikle hemen belirteyim ki, çalışmayı önemli hale getiren etkenlerden bir diğeri ise çalışmanın doktora programı çerçevesinde ortaya çıkmış olmasıdır. Bu durum kuşkusuz çalışmaya teorik değer de katmaktadır
Kitabın Konu Başlıkları
.
Ceza Muhakemesi Hukukunda Hukuka Aykırı Elde Edilen Delillerin Geçerliliği
.
Hukuka Aykırı Delillerin Uzak Etkisi
.
İletişimin Denetlenmesi Yoluyla Kanuna Aykırı Olarak Elde Edilmiş Delilin, Buna Dayanarak İleride Elde Edilen Deliller Üzerindeki Etkisi
.
İletişimin Denetlenmesi Yoluyla Elde Edilen Hukuka Aykırı Delil Yoluyla Varılan Hukuka Uygun Delilin Kanıt Değeri
.
İletişimin Denetlenmesi Tedbiri Açısından Hukuka Aykırı Delillerin Uygulama Kapsamı
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
5
İÇİNDEKİLER 
7
KISALTMALAR 
13
GİRİŞ 
15
I. KAVRAM 
17
II. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA HUKUKA AYKIRI ELDE EDİLEN
DELİLLERİN GEÇERLİLİĞİ 
21
A. Delil Yasakları 
21
B. Değerlendirme Yasakları 
27
III. HUKUKA AYKIRI DELİLLERİN UZAK ETKİSİ 
37
IV. İLETİŞİMİN DENETLENMESİ YOLUYLA KANUNA AYKIRI OLARAK ELDE
EDİLMİŞ DELİLİN, BUNA DAYANARAK İLERİDE ELDE EDİLEN DELİLLER
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 
45
A. Genel Olarak 
45
V. İLETİŞİMİN DENETLENMESİ YOLUYLA ELDE EDİLEN HUKUKA AYKIRI
DELİL YOLUYLA VARILAN HUKUKA UYGUN DELİLİN KANIT DEĞERİ 
47
VI. İLETİŞİMİN DENETLENMESİ TEDBİRİ AÇISINDAN HUKUKA AYKIRI
DELİLLERİN UYGULAMA KAPSAMI 
53
A. Genel Olarak 
53
B. Tesadüfi Deliller Açısından 
58
C. Hakkında Tedbir Uygulanacak Kişinin Kimlik Bilgilerinin Tespit
Edilememesinin Tedbire Etkisi 
59
D. İletişimin Denetlenmesine İstisna Olan Kişiler 
60
1. Tanıklar 
60
2. Müdafiler 
61
E. Hukuka Aykırı Bir Şekilde Yapılan Dinleme Yoluyla Elde Edilen
Delillerin Disiplin Soruşturmasında Kullanılabilmesi Açısından 
62
F. Hukuka Aykırı Delilin Uzak Etkisi 
64
G. Hukuka Aykırı Dinlemeyi Yapan Görevlinin Tanık Olarak
Dinlenmesinin Mümkün Olup Olmaması 
66
YARGITAY KARARLARI 
67
 Tesadüfi Delil 
67
 Tek Tanığın Dinlenmesinin Gerekmesi 
67
 Usulsüz Arama 
68
 Usulsüz Arama 
69
 Gizli Soruşturmacı Görevlendirmesinin Şartları 
70
 İletişimin Denetlenmesine İlişkin Kayıtların İnkârı Halinde 
71
 Gizli Soruşturmacının Kolluk Görevlisi Olması Halinde 
72
 Sanıkların Üzerlerinde Tespit Edilen Uyuşturucu Maddelerin Usulsüz
Arama Nedeniyle Delil Kabul Edilmemesi 
72
 Gizli Soruşturmacının Kolluk Görevlisi Olması Halinde, Teselsül
Artırımının Yapılması İle İlgili 
76
 Hukuka Aykırı Ses Kaydı 
77
 Arama Kararı Olmadan Toplanan Delil 
78
 İkrar Tek Başına Delil Olamaz 
79
 Önleme Araması Kapsamında El konulan Delillere Adli Arama Kararı
Kapsamında Yapılan 
81
 Görüntü Ve Ses Kaydının Hukuka Uygun Delil Olarak Kabulünün
Koşulları 
84
 Cumhuriyet Savcısının Sözlü Olarak Verdiği Arama Emrinin Hukuka
Aykırı Olacağı 
85
 Vergi Suçlarında Geçerli Bir Adli Aramanın Koşulları– Vergi
Suçlarında Hukuka Aykırı Yöntemle Elde Edilmiş Delil Kavramı 
86
 Hukuka Aykırı Ses Kaydı 
89
 Hukuka Aykırı Arama Sonucu Ele Geçen Eşyanın Yasak Delil
Niteliğinde Olduğu 
99
 Mesai Saatleri İçerisinde Gecikmesinde Sakınca Bulunan Halin
Nedeni Belirtilmeksizin Savcı Tarafından Verilmiş Arama 
100
 Sanığın İç Çamaşırında Arama Yapılması 
100
 Hukuka Aykırı Olarak Elde Edilmiş Bulunan İletişim Tespit
Tutanaklarının Hükme Esas Alınamayacağı 
102
 Dernekte Kumar Oynandığı Değerlendirmesi Yapan Kolluk
Görevlilerinin Arama Kararı Olamadan Yaptıkları Arama 
112
 CMK 119/4 e Göre Yapılan Arama Neticesinde Elde Edilen Delillere
Dayalı Olarak Verilen Mahkumiyet Hükmü. 
113
 Üst Aramasına İlişkin Bir Arama Kararı Ya Da Yazılı Emir Bulunmaması
Halinde, Yapılan Arama Ve Bunun Sonucu Elde Edilen Delillerin 
114
 Üst Aramalarına İlişkin Bir Arama Kararı Ya Da Yazılı Emir Bulunmaması
Halinde, Yapılan Arama Ve Bunun Sonucu Elde Edilen Delillerin 
115
 Sanığın İkrarı Hukuka Aykırı Olarak Yapılan Arama İşlemini Hukuka
Uygun Hale Getirmez 
116
 Arama Kararı Olmadan Yapılan Arama Sonucunda Elde Edilen
Deliller Hukuka Aykırı Delildir. 
117
 Kanunda Belirlenen Yönteme Uygun Olarak Yaptırılmayan Teşhis
İşlemi Hükme Esas Alınamaz 
118
 Cumhuriyet Savcısıyla Yapılan Görüşme Ve Alınan Talimatlar İle
Yakalanan Şahısların Üstlerinin, Eşyalarının Ve Otolarının 
125
 Sanığın Üst Aranmasına İlişkin CMK’nın 116–119. Maddelerine Uygun
Bir Arama Kararı Ya Da Yazılı Emir Olup Olmadığının Araştırılıp
Varsa Temini İle Dosyaya Eklenmesinin Gerekmesi 
126
 Dava Sırasında Sanıklar Tanık Konumundaki Gizli Soruşturmacıya
Soru Sordurma Hakkını Da Kullanamamıştır. Karar Bu Yönü İle De
Hukuka Aykırıdır 
127
 Sanığın Mahkemedeki İfadesinde Kollukta Müdafisiz Olarak Alınan
Beyanlarını Kabul Etmemesi Halinde Kolluk İfadesi Hükme Esas
Alınamaz 
130
 Sanıklarla İlgili Olarak Üzerinde Ve Bulundukları Araçlarda Usulüne
Uygun Bir Arama Kararının Veya Yazılı Arama Emrinin Bulunup
Bulunmadığı Araştırılarak Sonucuna Göre 
131
 Sanık Hakkında, Elinde Bulunan Siyah Poşet Ve Sırt Çantası İçerisinde
50 Karton Gümrük Kaçağı Sigarayı Ticari Amaçla Bulundurduğu İddia 
132
 Oluş Ve Dosya Kapsamına Göre, Olay Tarihinde 
Tedavi Merkezi
Önünde Uyuşturucu Madde Satışı Yapıldığı Bilgisini Alan Ve Bahse
Konu Yerde Beklemeye Başlayan Görevlilerin, Verilen Eşgale Uyan
Sanığın, Yanına Gelen Tanık 
İle Birbirlerine Bir Şeyler Alıp
Verdiklerini Görmeleri Üzerine 
132
 Üst aramalarına ilişkin bir arama kararı ya da yazılı emir bulunmaması
halinde, yapılan arama ve bunun sonucu elde edilen delillerin 
133
 Cumhuriyet savcısının sözlü arama emri ile yapılan arama ve bunun
sonucu elde edilen delillerin hukuka aykırı olup hükme esas
alınamayacağı hususları da dikkate alınarak, tüm deliller 
134
 Somut olayda suçun maddi konusunun bulunmaması nedeniyle
suçun unsurları oluşmayacağı gözetilerek arama yapılmadan önce
usulüne göre alınmış bir karar ya da yazılı arama emri 
135
 Kendisine karşı suç işlendiği gerekçesiyle bir kişinin, bir başkasıyla
yaptığı telefon görüşmeleri ile ortam konuşmalarını kayda alması 
135
 Arama kararı olmadan araç torpidosunda ele geçirilen suç eşyası delil
olarak kullanılamaz 
137
 Sanığın, katılan tarafından kendisine karşı işlenmekte olan ve ani
gelişen bir suç bulunmadığı halde, kaybolma olasılığı bulunan mevcut
delilin muhafazasını sağlamak için değil, önceden hazırlıklı ve planlı
şekilde, katılanın özel yaşam alanına girdiğinde kuşku bulunmayan
konuşmalarını gizlice kaydetmesi 
137
 Üst aramasına ilişkin bir arama kararı ya da yazılı emir bulunması
halinde olay tutanağının içeriğini kabul etmeyen sanığın savunmasının
doğru olup olmadığının tespiti 
143
 Ele geçen maddenin niteliğine ilişkin uzman bir kurum ya da kuruluş
tarafından düzenlenen bir rapor bulunup bulunmadığı tespit
edilerek, böyle bir rapor yoksa, temin edilmesi 
144
 Kolluk tarafından aramanın 5271 sayılı CMK’nun aramanın
güvenirliliği ile ilgili 119/4. maddesinin “Cumhuriyet savcısı hazır
olmaksızın konut, işyeri veya diğer kapalı yerlerde arama 
151
 Somut olayda, tamamı sözlü anlatımlardan oluşan delillerin birbiri ile
çelişmesi karşısında, hangi tarafın anlatımına hangi gerekçeyle
üstünlük tanındığı 
156
 Mahkemenin, katılanın aşamalarda değişmeyen, tutarlı beyanlarının
hükme dayanak oluşturduğuna ve sanığın suçtan kurtulmaya yönelik
savunmalarına itibar edilmediğine yönelik 
158
 Olayın tek görgü tanığı olan ve eylem nedeniyle psikolojisinin
bozulmadığı dosya kapsamından anlaşılan mağdure duruşmaya
geldiği halde ayrıntılı şekilde ifadesi alınmadan ya da eski ifadesi
okunup buna karşı tarafların ne diyecekleri sorulmadan 
158
 Kolluk tarafından aramanın o yer ihtiyar heyetinden veya komşulardan
iki kişi hazır bulundurulmaksızın yapılması nedeniyle icrası 
158
 Kovuşturma aşamasında dinlenilmesine karar verilmeyen tanığın
soruşturma aşamasındaki ifadesinin hükme esas alınması 
161
 Üst aramalarına ilişkin adli arama kararı ya da yazılı emir
bulunmaması halinde, yapılan arama 
161
 Usulüne uygun bir biçimde alınmış bir adli arama kararı bulunmadan
şüphelinin üst ve eşyasının suçüstü hali bile olsa aranması 
162
 Hukuka aykırı arama sonucu ele geçen eşyanın yasak delil niteliğinde
olduğu, bu eşyanın kaçak olmasının durumu değiştirmeyeceği 
163
 Adli arama kararı bulunmadan salt önleme araması kapsamında
yapılan arama neticesinde 
164
 Yargıtay Ceza Genel Kurulunun kararına göre, hukuka aykırı yöntemle
elde edilmiş bir delil yoluyla elde edilen sanık ikrarı 
165
 Gizli soruşturmacı görevlendirilmesine ilişkin kararda fiil ve faillerin
somutlaştırılması gerekir. Ayrıca gizli soruşturmacı görevlendirilmesi
kararları ancak örgüt suçları açısından verilebilir. Kamu görevlisinin
suç delili araştırma ve toplama görevi çerçevesinde verilen gizli
soruşturmacı kararı neticesinde elde edilen beyan ve delilere 
165
 Kendilerinde herhangi bir uyuşturucu ya da uyarıcı madde ele
geçmeyen sanıkların, savunmalarının aksine, diğer sanıklarda ele
geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgileri bulunduğuna 
169
 GS 
sicil numaralı tutanak düzenleyicisinin ve tutanakta imzası
bulunan sanığa ve müdafilerine soru sorma hakkı da tanınarak
duruşmada tanık olarak dinlenilmesi 
171
 Hükme esas alınan, adli emanette bulunan ve sanıkların aralarında
geçen telefon görüşmelerini içeren iletişimin tespitine ve çözümüne
dair tutanakların, sorgudan önce yapılan işlemlere 
172
 Oluşa ve tüm dosya kapsamına göre; devriye görevi yapan polisin
sanığın sürekli etrafı gözetlediğini fark etmesi ve sanığın şüpheli
hareketleri nedeniyle sanığı izlemeye başladığı 
173
 Duruşmada bulunma hakkının bulunduğu hatırlatılmadan ve rızası
da alınmadan, sanıktan SEGBİS sistemi aracılığı 
173
 Oluş ve dosya içeriğine göre, olay günü, “İzmir ilinden satmak için
uyuşturucu madde getireceklerine” dair ihbar alınan sanıklar
hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, ihbarda belirtilen yerde
tertibat alınarak beklenen sanıkların 
178
 Özel hayata müdahale niteliği taşıyan teknik araçlarla izleme
tedbirlerine ise CMK’nun 140. maddesi uyarınca yalnızca bu
maddede liste halinde sayılan suçlar bakımından 
178
poşete bakılmış ve içinde dava konusu bandrolsüz ve kaçak sigara 
183
 Gizli Soruşturmacı görevlendirilmesine ilişkin karara dayanılarak ve
CMK’nın 140. maddesine göre ayrıca bir karar alınmadan 
184
 Başka bir soruşturma nedeniyle mahkeme kararı ile O K 
isimli
kişinin iletişiminin tespiti sırasında adı geçen kişinin sanık H Ş 
ile
yaptığı telefon konuşmalarının tesadüfi delil niteliğinde olduğu 
185
 Suç tarihi ve ele geçen eşyanın niteliği itibariyle, sanığın
mahkumiyetine karar verilmesi yerine, eylemin bölünerek aynı
eylem nedeniyle bandrolsüz sigara satmaktan 
186
 Adli arama kararı olmadığı halde; Önleme arama kararına dayanılarak
suç konusu eroin sanığın üzerinde yapılan arama sonucu ele geçirilmiş
ise, suçun maddi konusunu oluşturan eroinin hukuka aykırı 
187
 Tanıkların Dinlenmemesi – Görüntülerin İzlenmemesi 
188
 Somut olayda sanığın, dur ihtarına uymayan aracın yakalanması
sonrasında araçtan inerek kaçması nedeniyle faili belli olan bir suçun
işlendiği konusunda şüphe 
189
 Suçun sübutunun tespiti için sanıklardan uyuşturucu madde alma –
temin etme eylemini gerçekleştiren gizli soruşturmacılar kolluk
görevlisi ise “suçu ve faili belirleme, suçla ilgili delilleri toplama” 
190
 Kamera Kaydının Çözümü Yöntemi 
191
 Usulsüz Arama 
193
KAYNAKÇA 
197