Hukuk Yargılamasında İstinaf ve Temyiz Mahmut Coşkun  - Kitap
Hukuk Yargılamasında

İstinaf ve Temyiz

2. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
704
Barkod:
9789750292989
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
815,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
1. baskı
Ekim 2020
810,00
290,00 (%64)
Kitabın Açıklaması
Mahkemeler tarafından verilen kararların hatalı olmaları ya da en azından davayı kaybeden tarafta böyle bir kanaat uyandırmaları pekâlâ mümkündür. Mahkeme kararı, süratle, kesin ve tartışılmaz bir nitelik kazandığı takdirde bir anlam taşır. Ancak hukuka uygun olmayan ya da en azından hukuka uygun olduğuna davayı kaybeden tarafça inanılmayan bir mahkeme kararının kesinlik kazanarak tartışılmaz bir hâl alması da kabul edilemez. İşte bu nedenle taraflara, mahkeme kararlarını yargı organları önünde yeniden gözden geçirterek kontrol ettirebilme imkânına, kanun yolu denmektedir.
Ülkemizde, 20 Temmuz 2016 tarihine kadar kanun yolu mahkemesi olarak temyiz incelemesi yapan Yargıtay görev yapmakta iken, bu tarihten sonra istinaf incelemesi ve denetimiyle görevli bölge adliye mahkemeleri faaliyete başlamıştır. Böylece iki dereceli kanun yolu sistemine geçilmiştir.
Kitapta, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'ndaki madde sıralaması esas alınarak konular izah edilmeye çalışılmıştır. Kitabın içeriği tamamen uygulamaya yönelik olduğu için farklı akademik görüşlerden ziyade bölge adliye mahkemelerinin ve Yargıtay'ın uygulama ve görüşlerine öncelik verilmiştir. Kitabın baskıya verildiği aşamaya kadar, çeşitli bölge adliye mahkeme kararlan ile Yargıtay'ın ilgili dairelerinden çıkan tüm içtihatlar taranarak, en yeni ve güncel olanları kitaba alınmış, yeni baskı 02.03.2024 tarih 7499 sayılı Kanunla yapılan değişikliklere göre güncellenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Kanun Yolları Genel Bilgiler
.
İstinaf
.
Temyiz
.
İcra Hukuk Mahkemesi Kararları İçin Kanun Yolu
.
Ek ve Geçici Hükümleri
.
İçtihadı Birleştirme Kararları
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İkinci Baskıya Önsöz 
5
KANUN YOLLARINDA, GENEL BİLGİLER
A. GENEL OLARAK 
19
İçtihatlar 
23
B. KANUN YOLUNUN KONUSU 
23
C. KANUN YOLUNA BAŞVURMADA HUKUKİ YARAR 
23
D. İSTİNAF VE TEMYİZ KANUN YOLLARI ARASINDAKİ FARKLAR 
24
E. ESKİ VE YENİ KANUN YOLLARININ ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI 
25
F. ALEYHE BOZMA VEYA ALEYHE KARAR VERME YASAĞI 
27
İçtihatlar 
29
G. USULÜ KAZANILMIŞ HAK 
41
1. Genel Olarak 
41
İçtihatlar 
43
2. Usulü Kazanılmış Hakkın İstisnaları 
68
İçtihatlar 
70
H. KANUN YOLUNDAN FERAGAT 
81
I. HÜKÜM VERİLDİKTEN SONRA DAVADAN FERAGAT, KABUL VEYA SULH 
83
İçtihatlar 
84
Birinci Bölüm
İSTİNAF
A. GENEL OLARAK 
85
B. İSTİNAF MAHKEMESİ DAİRE KARARLARI ARASINDAKİ UYUŞMAZLIKLARIN GİDERİLMESİ 
87
İçtihatlar 
88
C. BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN ŞEHİRLER İTİBARİYLE YETKİ ALANLARI 
94
D. İSTİNAFLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER 
96
İstinaf Yoluna Başvurulabilen Kararlar (HMK.m.341) 
96
Açıklamalar 
96
1. Nihai Kararlar 
96
2. Nihaî Kararlar Dışındaki İstinafı Kabil Kararlar 
99
3. Özelliği Olan Kararların İstinafı 
99
4. Özel Kanunlarda İstinaf Yoluna Başvurulabileceğine Dair Hükümler 
102
a. Özel Düzenleme İle İstinaf Yolu Açık Kararlar 
102
b. Özel Kanunlarda Kesin Olduğu Belirtilen Kararlar 
103
5. Kararın Kesin Olup Olmadığının Resen Dikkate Alınması 
105
İçtihatlar 
106
Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 
111
İstinaf Dilekçesi (HMK.m.342) 
114
Açıklamalar 
115
İstinaf Dilekçesinin İçeriği 
115
A. İstinaf Yoluna Kimler Başvurabilir 
115
B. İstinafa Konu Kararın Dilekçede Belirtilmesi Gereken Özellikleri 
118
C. İstinaf Sebepleri ve Gerekçesi (HMK.m.342/2–e) 
118
D. İstinaf Sebepleriyle Bağlılık 
119
E. İstinaf Dilekçesinin İncelenmesi İçin Asgari Şartlar 
120
İçtihatlar 
121
İstinaf Dilekçesinin Verilmesi (HMK.m.343) 
123
Açıklamalar 
123
Dilekçenin Veriliş Yöntemi ve Şekli 
123
İçtihatlar 
126
Harç ve Giderlerin Yatırılması (HMK.m.344) 
127
Açıklamalar 
127
A. İstinaf Harçları 
127
B. Harç ve Giderlerin Ödenmemesi veya Eksik Ödenmesi Halinde Yapılacak İşlemler 
130
İçtihatlar 
131
Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 
137
İstinaf Yoluna Başvuru Süresi (HMK.m.345) 
139
Açıklamalar 
139
İçtihatlar 
143
İstinaf Dilekçesinin Reddi (HMK.m.346) 
155
Açıklamalar 
156
İçtihatlar 
157
İstinaf Dilekçesine Cevap (HMK.m.347) 
160
Açıklamalar 
160
Bölge Adliye Mahkemesi Kararı 
161
Katılma Yolu ile İstinaf Başvurusu (HMK.m.348) 
163
Açıklamalar 
163
İçtihatlar 
165
Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 
165
Başvurma Hakkından Feragat (HMK.m.349) 
167
Açıklamalar 
167
İçtihatlar 
168
Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 
169
Başvurunun İcraya Etkisi (HMK.m.350) 
172
Açıklamalar 
172
A. İstinaf Başvurusuna Rağmen İcra Edilebilen Kararlar 
172
B. İcranın Geri Bırakılması 
172
a. İcranın Geri Bırakılması İçin Süre Vermenin Şartları 
172
b. İcranın Geri Bırakılmasında Usul 
174
C. Kesinleşmeden İcra Edilemeyen Kararlar 
175
İçtihatlar 
177
Kötüniyetle İstinaf Yoluna Başvurma (HMK.m.351) 
182
Açıklamalar 
182
İçtihatlar 
183
Ön İnceleme (HMK.m.352) 
185
Açıklamalar 
185
A. Genel olarak 
185
1. İncelemenin Başka Bir Daire veya Başka Bir Bölge Adliye Mahkemesince Yapılmasının Gerekli Olması 
186
Bölge Adliye Mahkemesi Karaları 
187
2. Kararın Kesin Olması 
189
İçtihatlar 
191
Bölge Adliye Mahkemesi Karaları 
194
3. Başvurunun Süresi İçinde Yapılmaması 
196
İçtihatlar 
196
4. Başvuru Şartlarının Yerine Getirilmemesi 
198
İçtihatlar 
198
Bölge Adliye Mahkemesi Karaları 
199
5. Başvuru Sebeplerinin veya Gerekçesinin Hiç Gösterilmemesi 
200
6. İlk Derece Mahkemesi Kararından Sonra Davadan Feragat, Sulh veya Kabul 
200
7. Vekâletname ve Dosyadaki Diğer Eksikliklerin Tamamlanması 
201
B. Ön İnceleme Usulü 
201
C. Ön İnceleme Neticesinde Verilebilecek Kararlar 
203
İçtihatlar 
205
Bölge Adliye Mahkemesi Karaları 
206
Duruşma Yapılmadan Verilecek Kararlar (HMK.m.353) 
208
Açıklamalar 
209
A. Genel Olarak 
209
B. Usule Yönelik Hususlarda Duruşma Yapmadan, Kesin Olarak Dosyanın İlk Derece Mahkemesine Gönderilmesine Karar Verilebilecek Haller (m.353/1–a) 
210
İçtihatlar 
211
1. Davaya Bakması Yasak Olan Hâkimin Karar Vermiş Olması 
213
2. İleri Sürülen Haklı Ret Talebine Rağmen Reddedilen Hâkimin Davaya Bakmış Olması 
214
3. Mahkemenin Göreve ve Yetkiye İlişkin Hatalı Karar Vermesi 
215
Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 
216
4. Diğer Dava Şartlarına Aykırılık Bulunması 
220
İçtihatlar 
222
Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 
223
5. Usule Aykırı Olarak Davanın Açılmamış Sayılması, Birleştirilmesi veya Ayrılmasına Karar Verilmesi 
229
6. Mahkemece, Uyuşmazlığın Çözümünde Etkili Olabilecek Ölçüde Önemli Delillerin Toplanmamış veya Değerlendirilmemiş Olması ya da Talebin Önemli Bir Kısmı Hakkında Karar Verilmemiş Olması (m.353/1–a/6) 
233
İçtihatlar 
236
Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 
241
7. Adil Yargılama Hakkını Etkileyen Diğer Usuli Nedenler 
247
8. Dosya Kendisine Gönderilen İlk Derece Mahkemesinin Yapacağı İşlemler 
247
C. Esasa Yönelik Hususlarda Duruşma Yapmadan, Karar Verilecek Haller (m.353/1–b) 
248
1. Kararının Usul veya Esas Yönünden Hukuka Uygun Olduğu Anlaşıldığı Takdirde Başvurunun Esastan Reddine Karar Verilmesi 
249
İçtihatlar 
249
Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 
251
2. Kanunun Olaya Uygulanmasında Hata Edilmiş Olmasına Rağmen Yeniden Yargılama Yapılmasına Gerek Yoksa veya Kararın Gerekçesi Hatalı İse; Düzelterek Yeniden Esas Hakkında Kara Verilmesi 
256
İçtihatlar 
257
Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 
266
3. Yargılamada Bulunan Eksiklikler Duruşma Yapılmaksızın Tamamlanacak Nitelikte İse Bunların Tamamlanmasından Sonra Başvurunun Esastan Reddine veya Yeniden Esas Hakkında, Karar Verilmesi (HMK.m.353/3) 
268
İçtihatlar 
269
Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 
278
İnceleme (HMK.m.354) 
280
Açıklamalar 
280
A. İstinaf Mahkemesinde İnceleme 
280
B. İstinaf Mahkemesinde İstinabe 
282
İçtihatlar 
282
Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 
283
İncelemenin Kapsamı ve Kamu Düzenine Aykırılık Halleri (HMK.m.355) 
284
Açıklamalar 
284
A. Genel Olarak 
284
B. Maddi Hukuk–Usul Hukuku Ayrımına Göre İstinaf Sebepleri 
286
1. Maddi Hukuka Dayanan İstinaf Sebepleri 
286
2. Usul Hukukuna Dayanan İstinaf Sebepleri 
286
C. Mutlak ve Nispi İstinaf Sebepleri 
287
1. Mutlak İstinaf Sebepleri 
287
2. Nispi İstinaf Sebepleri 
289
İçtihatlar 
290
Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 
298
Duruşma Yapılması ve Karar Verilmesi (HMK.m.356) 
305
Açıklamalar 
305
A. Duruşma Yapılması ve Uygulanacak Usul Hükümleri 
305
İçtihatlar 
307
B. İstinaf Mahkemesinin Geçici Hukuki Koruma Tedbirleri Verilmesi 
310
C. Geçici Hukuki Koruma Kararları Hakkında İstinaf Yoluna Başvurulması 
311
1. İhtiyati Tedbir Kararları 
311
Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 
314
2. İhtiyati Haciz Kararları 
317
a. Genel Olarak 
317
b. İhtiyati Haciz İsteminde İzlenecek Usul 
318
c. İstinaf Mahkemesinin İhtiyati Haciz Kararı Vermesi 
319
Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 
320
Yapılamayacak İşlemler (HMK.m.357) 
323
Açıklamalar 
324
1. Karşı Dava Açılamaz (HMK.m.132–135) 
324
2. Davaya Müdahalede Bulunulamaz 
324
3. Davaların Birleştirilmesi İstenemez 
325
4. Islah Talebinde Bulunulamaz (HMK.m.176 vd) 
325
5. İlk Derecede İleri Sürülmeyen İddia ve Savunmalar İleri Sürülemez 
326
6. İlk Derece Mahkemesinde Dayanılmayan Delillere Dayanılamaz 
326
7. Yetki Sözleşmesi Yapılamaz 
328
İçtihatlar 
328
Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 
332
Duruşmaya Gelinmemesi ve Giderlerin Ödenmemesi (HMK.m.358) 
333
Açıklamalar 
334
İçtihatlar 
336
Kararın İçeriği ve Tebliği (HMK.m.359) 
338
Açıklamalar 
339
A. Genel Olarak 
339
B. Kararın İçeriği 
340
İçtihatlar 
343
C. Hüküm 
348
1. Genel Olarak 
348
2. Başvurunun Haksız Olması Halinde Hüküm 
348
3. Başvurunun Haklı Olması Halinde Hüküm 
349
4. İstinaf Aşamasında Feragat, Kabul, Sulh ve Davanın Konusuz Kalması Hallerinde Verilecek Karar 
350
5. İstinaf Mahkemesinde Harçlar 
352
İçtihatlar 
355
6. İstinaf Mahkemesinde Hükmedilecek Vekâlet Ücreti 
360
7. İstinaf Aşamasında Yargılama Giderleri 
362
İçtihatlar 
363
D. Kararın Tebliğe Çıkarılması 
366
Uygulanacak Diğer Hükümler (HMK.m.360) 
366
Açıklamalar 
366
İçtihatlar 
367
İkinci Bölüm
TEMYİZ
TARİHSEL SÜREÇ 
369
Temyiz Edilebilen Kararlar (HMK.m.361) 
371
Açıklamalar 
371
A. Genel Bilgi 
371
B. Temyiz Edilebilen Kararlar 
373
1. Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairelerinden Verilen Temyizi Kabil Nihai Kararlar 
373
2. İlk Derece Mahkemesinin Bozmaya Uygun Olarak Verdiği Kararlar 
373
3. Hakem Kararlarının İptali Talebi Üzerine Verilen Kararlar 
373
4. Sigorta Tahkim Komisyonu Hakem Heyet Kararları 
374
İçtihatlar 
374
5. Yargıtay Dairelerinin İlk Derece Mahkemesi Olarak Verdiği Kararlar 
377
İçtihatlar 
378
6. Kadastro Mahkemelerinden Verilen Kararlar 
380
C. Temyize Konu Kararın Tebliği ve Temyiz Süresi 
380
1. Temyiz Süresi 
380
2. Kararların Tebliği 
382
İçtihatlar 
385
D. Kimler Temyiz Yoluna Başvurabilir 
390
İçtihatlar 
390
Temyiz Edilemeyen Kararlar (HMK.m.362) 
394
Açıklamalar 
395
I. Bölge Adliye Mahkemesince Esası İncelenmeden Verilen Kaldırma Kararları (HMK.m.353/1–a) 
395
İçtihatlar 
396
II. HMK’nın 362. Maddesinde Sayılan Kararlar 
397
1. Miktar İtibariyle Kesin Kararlar 
397
İçtihatlar 
400
2. Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevine Giren Davalar 
409
İçtihatlar 
409
3. Yargı Çevresi İçinde Bulunan İlk Derece Mahkemelerinin Görev ve Yetkisi Hakkında Verilen Kararlar ile Yargı Yeri Belirlenmesine İlişkin Kararlar (HMK.m.21, 22) 
410
4. Çekişmesiz Yargı İşlerinde Verilen Kararlar (HMK.m.382–388) 
410
III. İcra ve İflas Kanununa Göre Temyiz Edilemeyen Kararlar (İİK.m.364) 
417
IV. 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanununa Göre Temyiz Edilemeyen Kararlar (İş Mah.K.m.8) 
418
İçtihatlar 
418
Kanun Yararına Temyiz (HMK.m.363) 
420
Açıklamalar 
421
A. Genel Olarak 
421
B. Hangi Kararlar İçin Kanun Yararına Temyize Gidilebilir 
421
C. Kanun Yaranına Temyize Gidebilecek Makamlar, Verilecek Karar ve Sonucu 
422
İçtihatlar 
423
Temyiz Dilekçesi ve İçeriği (HMK.m.364) 
428
Açıklamalar 
429
A. Temyiz Dilekçesi 
429
B. Temyiz Dilekçesinin İçeriği 
431
1. Tarafların Kimlik Bilgileri 
431
2. Tarafların Kanuni Temsilci ve Vekillerinin Kimlik Bilgileri 
431
3. Temyize Konu Kararı Veren Mahkeme ile Kararın Tarih ve Numarası 
431
4. Bozma Üzerine Verilen veya Direnme Kararına Karşı Temyizde İlk Derece Mahkemesinin Adı, Kararın Tarih ve Numarası 
431
5. İlamın Temyiz Edene Tebliğ Edildiği Tarih 
432
6. Kararın Özeti 
432
7. Temyiz Sebepleri ve Gerekçesi 
432
a. Hukukun veya Taraflar Arasındaki Sözleşmenin Yanlış Uygulanmış Olması 
433
b. Dava Şartlarına Aykırılık Bulunması 
436
c. Taraflardan Birinin Davasını İspat İçin Dayandığı Delillerin Kanuni Bir Sebep Olmaksızın Kabul Edilmemesi 
436
d. Karara Etki Eden Yargılama Hatası veya Eksiklikleri Bulunması 
437
8. Duruşma İstenmesi 
437
9. Temyiz Edenin veya Varsa Kanuni Temsilci yahut Vekilinin İmzası 
438
C. Temyiz Talebinin İncelenebilmesi İçin Asgari Şartlar 
439
İçtihatlar 
440
Temyiz Dilekçesinin Verilmesi (HMK.m.365) 
441
Açıklamalar 
442
İçtihatlar 
443
Kıyasen Temyizde Uygulanacak İstinaf Hükümleri (HMK.m.366) 
445
Açıklamalar 
445
A. Temyiz Dilekçesinin Verilmesi (m.343; 366) 
445
B. Harç ve Giderlerin Yatırılması (m.344; 366) 
446
1. Temyiz Harçları 
446
İçtihatlar 
449
2. Harç ve Giderlerin Ödenmemesi veya Eksik Ödenmesi Halinde Yapılacak İşlemler 
459
3. Harçtan İstisna Kılınan Konular (Harç. K.m.13) 
459
İçtihatlar 
461
C. Temyizde Başvuru Süresi (m.345; 366) 
464
İçtihatlar 
466
D. Temyiz Dilekçesinin Reddi (m.346; 366) 
469
İçtihatlar 
470
E. Temyiz Dilekçesine Cevap (m.347; 366) 
473
F. Katılma Yolu ile Temyiz (m.348; 366) 
473
İçtihatlar 
475
G. Temyiz Başvurusundan Feragat (m.349; 366) 
477
İçtihatlar 
478
H. Ön İnceleme (m.352; 366) 
480
I–Taleple Bağlılık ve Tasarruf İlkelerinin Kanun Yolunda Uygulanması 
482
Temyizin İcraya Etkisi (HMK.m.367) 
483
Açıklamalar 
483
A. Temyiz Başvurusuna Rağmen İcra Edilebilen Kararlar 
484
B. Kesinleşmeden İcra Edilemeyen Kararlar 
485
1. HMK’nın 367/2. Maddesine Göre 
485
2. Özel Kanunlar ile Yargıtay İçtihatlarına Göre Kesinleşmeden İcra Edilemeyecek İlamlar 
485
İçtihatlar 
486
Kötüniyetle Temyiz (HMK.m.368) 
496
Açıklamalar 
496
İçtihatlar 
497
Temyiz İncelemesi ve Duruşma (HMK.m.369) 
500
Açıklamalar 
501
A. Temyiz İncelemesinin Şekli ve Usulü 
501
B. Duruşmada Usul 
504
C. Temyiz İncelemesinin Kapsamı 
504
1. Genel Olarak 
504
2. Hukuki Denetimin Kapsamı 
505
3. Hukukun Yanlış Uygulanmasına Örnekler 
508
4. Temyiz Aşamasında Vakıa Denetimi, 
510
İçtihatlar 
511
5. Kararın Kısmen Temyizi 
513
a. Genel Olarak 
513
b. Kısmi Temyizin Sonuçları 
514
c. Taleplerden Biri Hakkında Karar Verilmemesi 
515
d. Kısmi Temyizin İstisnaları 
515
Onama Kararları (HMK.m.370) 
517
Açıklamalar 
517
A. Onama Kararı 
517
İçtihatlar 
519
B. Düzelterek Onama Kararları (HMK.m.370/2,3) 
521
İçtihatlar 
523
Bozma Sebepleri (HMK.371) 
528
Açıklamalar 
528
A. Genel Olarak 
528
İçtihatlar 
530
B. Bozma Sebepleri 
532
1. Hukukun veya Taraflar Arasındaki Sözleşmenin Yanlış Uygulanmış Olması 
532
İçtihatlar 
534
2. Dava Şartlarına Aykırılık Bulunması 
538
İçtihatlar 
540
3. Taraflardan Birinin Davasını İspat İçin Dayandığı Delillerin Kanuni Bir Sebep Olmaksızın Kabul Edilmemesi 
544
4. Karara Etki Eden Yargılama Hatası veya Eksiklikleri Bulunması 
544
İçtihatlar 
546
5. Kamu Düzenine Aykırılık 
549
İçtihatlar 
550
C. Bozma Üzerine Yapılacak İşlemler 
553
İçtihatlar 
554
Yargıtay Kararlarının Tebliği (HMK.m.372) 
560
Açıklamalar 
560
İçtihatlar 
561
Bozmaya Uyma veya Direnme (HMK.m.373) 
562
Açıklamalar 
562
A. Bozmadan Sonra Dosyanın Gönderileceği Mahkeme 
562
B. Bozmaya Uyma Kararı 
563
İçtihatlar 
566
C. Bozmaya Karşı Direnme Kararı 
576
İçtihatlar 
578
Üçüncü Bölüm
İCRA HUKUK MAHKEMESİ KARARLARI İÇİN
KANUN YOLU
I. Kanun Yoluna Başvuru Hakkı Olanlar 
601
II. Kanun Yoluna Başvurmadan Feragat 
602
III. Kanun Yoluna Başvurmanın Sonuçları 
603
A. İSTİNAF 
604
İstinaf Yoluna Başvurma ve İncelenmesi (İİK.m.363) 
604
Açıklamalar 
604
A. Genel Olarak 
604
B. İstinaf Yoluna Başvuru Süresi 
607
C. İstinaf Yoluna Başvuru 
609
D. İcra Hukuk Mahkemesinin Kesin Olan Kararları 
610
İçtihatlar 
612
Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 
625
E. İstinaf Yoluna Başvurulmasının Hükmün İcrasına Etkisi 
630
1. Genel olarak 
630
2. Tehiri İcra Kararı İstenebilecek Kararlar 
631
İçtihatlar 
633
İstinaf Dilekçesinin Reddi (İİK.m.365) 
636
Açıklamalar 
636
İçtihatlar 
638
Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 
640
B. TEMYİZ 
642
Temyiz Yoluna Başvurma ve İncelenmesi (İİK.m.364) 
642
Açıklamalar 
642
A. Temyiz Edilebilen Kararlar 
642
İçtihatlar 
643
B. Temyiz Dilekçesi 
644
C. Temyiz Harç ve Giderleri 
645
D. Temyiz Başvurusu ve Süresi 
646
E. Kötü Niyetle veya İşlemleri Uzatmak Maksadıyla Temyiz Yoluna Başvuru 
647
F. Temyizin İcraya Etkisi 
648
İçtihatlar 
649
Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay Kararları (HMK.m.366) 
653
Açıklamalar 
654
İçtihatlar 
656
Dördüncü Bölüm
EK VE GEÇİCİ HÜKÜMLERİ
I. İİK da Parasal Sınırların Yeniden Değerleme Oranında Artırılması (İİK Ek.m.1) 
673
Açıklamalar 
673
İçtihatlar 
674
II. Hukuk Muhakemeleri Kanunundaki Parasal Sınırların Artırılması 
675
III. İstinaf Mahkemelerinin Göreve Başlama Tarihinden Önce Açılmış ve/veya Hükme Bağlanmış Davalarda Uygulanacak Hükümler (HMK Geç.m.3) 
675
Açıklamalar 
676
Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 
677
Beşinci Bölüm
İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI
I. GENEL OLARAK 
679
İçtihadı Birleştirme Kararları 
680
II. İÇTİHATLARIN BİRLEŞTİRİLMESİNDE USUL 
687
1. İçtihatların Birleştirilmesini Kimler İsteyebilir: (Yar.K.m.45; Yönt.m.14) 
687
2. İçtihatların Birleştirilmesi Talebinin Görülmekte Olan Davalara Etkisi 
689
3. İçtihatların Birleştirmesinde Görevli Kurullar (Yar. K.m.15,16) 
689
İçtihadı Birleştirme Kararları 
690
4. Toplantı ve Karar Yeter Sayısı 
693
5. Talebin Karara Bağlanması 
694
6. İçtihadı Birleştirme Kararının Hukuki Niteliği 
697
7. İçtihadı Birleştirme Kararının Gerekçesi 
698
8. İçtihadı Birleştirme Kararlarının Değiştirilmesi ve Kaldırılması 
699
Yararlanılan Kaynaklar 
701
Kavramlar Dizini 
703