Hukuk ve Sanat Prof. Dr. Yener Ünver, Prof. Dr. Özlem Yenerer Çakmut  - Kitap
7. Baskı, 
Mayıs 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
656
Barkod:
9789750285028
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
765,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
- Karşılaştırmalı Hukukta Sanat ve Hukuk
- Sanat Özgürlüğü
- Sanatçıların İş ve Sosyal Güvenlik Hukukundaki Konumu
- Müzik Eserlerinde ve İcrasında Cayma Hakkı
- Sanat Tahkim Mahkemesi
- 5846 Sayılı Kanun Kapsamında Fotoğrafik Ürünlerin Eser Vasfına İlişkin Bir Değerlendirme
- Sınai Mülkiyet Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Moda Tasarımlarının Marka Olarak Tescili
- Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Kapsamında Resim ve Heykeller Üzerinde Eser Sahipliği ve Bu Eserlerden Doğan Hakların Kapsamı
- Moda Tasarımlarının Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarım Hükümlerine Göre Tescili
- Patent Lisans Sözleşmeleri
- Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Telif Kazançları İstisnasında 7194 Sayılı Kanun'la Yapılan Değişikliklerin (Vergilendirme İlkeleri Açısından) Değerlendirilmesi
- Bu Tabloyu Siz mi Yaptınız?
- Sanat Eserlerinin Sigortalanmasında Takseli (Mutabakatlı) Sigorta
- Sanat Eseri Olan Fotoğraflar Üzerindeki Haklar
- FSEK Kapsamındaki Meslek Birliklerinin Hukuki Statüsü Üzerine Bir İnceleme
- Eserin Takma Adla Yayımlanmasının Hukuki Sonuçları
- Gelenekten Çağdaşlığa Açılan Pencere, Abşeron Mektebi
- 1960-70'li Yıllarda SSCB Sanatında Nonkomformist Hareketler
- Kültür Merkezleri: Yasa, Yönetmelik ve Uygulamalar
- Fikri Bir Hak Olarak Yaratıcı Üretimin Korunması Tekstil Tasarımı ve Telif Sorunu
- Dijital Çağda Mimari Tasarıma İlişkin Fikri Hakların Korunması
- Hukuk ve Sinema
Kitabın Konu Başlıkları
.
Karşılaştırmalı Hukuk Makale Çevirileri Sanat Özgürlüğü ve Sanatın Teşvikine İlişkin On Tez, Prof. Dr. İur. Felix Uhlmann, Arş. Gör. Dr. Lic. İur. Cristina Bognuda (Çev.: Prof. Dr. Dr. H. C. Yener Ünver)
.
Gerçeklik ve Deneyimler Eşliğinde Sırbistan Cumhuriyeti'nde Bale Sanatına Dair Düzenlemeler, Olivera Damnjanovic (Çev: Dr. Öğr. Üyesi Salim Işık)
.
Sanatın Onuru – Mutlak Bir Temel Hakkın Koruma Alanı ve Sınırlarına Dair
.
Mülahazalar, Prof. Dr. Claus Dıerksmeıer (Çev.: Ar. Gör. Kerem Öz)
.
Mahkeme Kararları Çevirileri
.
Eski Sevgilinin Özel Fotoğraf veya Görüntülerinin İlişki Sona Erdikten Sonra Başkalarının Erişimine Sunulması Kişilik Haklarını İhlal Eder, Çev.: Prof. Dr. Dr. H. C. Yener Ünver
.
Türk Hukuku Sanat Özgürlüğü, Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu
.
Sanatçıların İş ve Sosyal Güvenlik Hukukundaki Konumu, Prof. Dr. Ercan Akyiğit
.
Müzik Eserlerinde ve İcrasında Cayma Hakkı, Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu
.
Sanat Tahkim Mahkemesi, Prof. Dr. Nuray Ekşi
.
5846 Sayılı Kanun Kapsamında Fotoğrafik Ürünlerin Eser Vasfına İlişkin Bir Değerlendirme, Doç. Dr. Sinan Bayındır
.
Sınai Mülkiyet Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Moda Tasarımlarının Marka Olarak Tescili, Dr. Öğr. Üyesi Işık Özer
.
Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Kapsamında Resim ve Heykeller Üzerinde Eser Sahipliği ve Bu Eserlerden Doğan Hakların Kapsamı, Dr. Öğr. Üyesi Kadir Baş
.
Moda Tasarımlarının Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarım Hükümlerine Göre Tescili, Dr. Öğr. Üyesi Sami Kocabıyık
.
Patent Lisans Sözleşmeleri, Dr. Öğr. Üyesi Deniz Topçu
.
Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Telif Kazançları İstisnasında 7194 Sayılı Kanun'la Yapılan Değişikliklerin (Vergilendirme İlkeleri Açısından) Değerlendirilmesi, Doç. Dr. Cenker Göker, Dr. Öğr. Üyesi Hamdi Deniz Ege Göktuna
.
Bu Tabloyu Siz mi Yaptınız? Dr. Öğr. Üyesi H. Nilüfer Uğur Dalay
.
Sanat Eserlerinin Sigortalanmasında Takseli (Mutabakatlı) Sigorta, Öğr. Gör. Ferhat Yıldırım
.
Sanat Eseri Olan Fotoğraflar Üzerindeki Haklar, İstanbul Bam. C. Savcısı M. Sıddık Çinko
.
FSEK Kapsamındaki Meslek Birliklerinin Hukuki Statüsü Üzerine Bir İnceleme, Ar. Gör. Muhammed Kiomers Ganbari
.
Eserin Takma Adla YayımlanmasınınHukuki Sonuçları, Av. Ozan Ali Yıldız
.
Sanat Gelenekten Çağdaşlığa Açılan Pencere, Abşeron Mektebi, Doç. Dr. Terlan Mehdiyeva Azizzade
.
1960–70'li Yıllarda Sscb Sanatında Nonkomformist Hareketler, Doç. Dr. Terlan Mehdiyeva Azizzade
.
Kültür Merkezleri: Yasa, Yönetmelik ve Uygulamalar, Doç. Dr. Murat Şahin
.
Fikri Bir Hak Olarak Yaratıcı Üretimin Korunması Tekstil Tasarımı ve Telif Sorunu, Öğr. Gör. Aylin Akarvardar
.
Dijital Çağda Mimari Tasarıma İlişkin Fikri Hakların Korunması, Dr. Öğr. Üyesi Sevil Yazıcı
.
Hukuk ve Sinema, Danışman Öğr. Gör. Meriç Renkver
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Yedinci Basıya Sunuş 
7
Birinci Basıya Sunuş 
9
Birinci Basıya Önsöz 
11
Kısaltmalar 
27
BİRİNCİ BÖLÜM
HUKUK
BİRİNCİ KISIM
KARŞILAŞTIRMALI HUKUK
I. Ayrım
MAKALE ÇEVİRİLERİ
SANAT ÖZGÜRLÜĞÜ VE SANATIN TEŞVİKİNE İLİŞKİN ON TEZ
Prof. Dr. iur. Felix UHLMANN Arş. Gör. Dr. lic. iur., Prof. Dr., Cristina BOGNUDA
(Çev.: Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER)
I. Sanat Özgürlüğü, Düşünce Özgürlüğünün Bir Uzantısı Değildir 
35
II. Sanat ve Hukuk Düzeni Arasındaki Çatışkı, Aceleyle Hukuki Düzen Lehine Hükme Bağlanamaz 
37
III. Sanat Sıkça Mantık Dışıdır ve Bu Nedenle Hukuksal Söylemde Dezavantajdır 
40
IV. Sanat, Sanatçı Tarafından Yapılmış Taslak Değildir 
40
V. Sanat Özgürlüğünün Temel Çatışması Kişiliğin Korunması Alanında Ortaya Çıkmaktadır 
41
VI. Devlet Kurumları Dahi Sanat Özgürlüğünün Taşıyıcıları Olabilirler 
43
VII. Devlet Sanatı Sulama İbriği ile Teşvik Etmemeli, Bilakis Ortaya Açık Öncelikler Koymalıdır 
44
VIII. Sanatı Teşvik Etmek Söz Konusu Olduğunda, Kanton Tarafsızdır, Ancak Kör Değildir 
46
IX. Devletin Kültür Alanına Katılımı, Bağımsız Kurumlar Aracılığıyla Gerçekleştirilmelidir 
46
X. Hukuk Devleti Uyarınca Teşvik Kararlarının, Gerekçelendirilmesi Zorunludur 
49
XI. Sonuç 
51
GERÇEKLİK VE DENEYİMLER EŞLİĞİNDE SIRBİSTAN CUMHURİYETİ’NDE
BALE SANATINA DAİR DÜZENLEMELER
Olivera DAMNJANOVIC – (Çev: Dr. Öğr. Üyesi Salim IŞIK)
I. Bale Dansının Tarihçesi 
53
I. Sırbistan’da Balenin Tarihçesi 
55
II. Bale Türleri 
56
A. Klasik Bale 
56
B. Modern Bale 
56
III. Dansçıların Özellikleri 
56
IV. Bale Sanatçılarının Eğitimi 
57
V. Bale Sanatçılarının Kazandıkları Ünvanlar 
59
VI. Yasal Düzenlemelerde Bale 
59
VII. Sonuç 
62
Kaynakça 
64
SANATIN ONURU – MUTLAK BİR TEMEL HAKKIN KORUMA ALANI VE
SINIRLARINA DAİR MÜLAHAZALAR
Prof. Dr. Claus DIERKSMEIER (Çev.: Ar. Gör. Kerem ÖZ)
I. Sanat Hürriyetine İlişkin İçtihadın Tarihsel Seyri 
67
1. Prusya Devletleri Genel Kanunu’nda Sanat Hürriyeti 
68
2. Weimar Anayasası’nda Sanat Hürriyeti 
69
3. Üçüncü İmparatorluk Döneminde Sanat Hürriyeti 
69
4. Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası’nda Sanat Hürriyeti 
70
II. “Mephisto” Davasının Dogmatik–Felsefî Boyutları 
72
1. Safahat 
72
2. Reform Girişimleri 
75
III. Örnek Olay: Alman Bayrağı 
77
IV. Onuru Esas Alan Sanat Hürriyeti 
78
1. Koruma Alanı veya Sınırlama? 
78
2. Temel Hak Kaynağı Olarak İnsan Onuru 
80
II. Ayrım
MAHKEME KARARLARI ÇEVİRİLERİ
ESKİ SEVGİLİNİN ÖZEL FOTOĞRAF VEYA GÖRÜNTÜLERİNİN İLİŞKİ SONA ERDİKTEN SONRA BAŞKALARININ ERİŞİMİNE SUNULMASI KİŞİLİK HAKLARINI İHLAL EDER 
83
Çev.: Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER
DÜNYA FİKRİ MÜLKİYET ÖRGÜTÜ (WIPO) TAHKİM VE ARABULUCULUK MERKEZİ İDARİ HEYET KARARI CEM YILMAZ V. ULUSLARARASI ROMA KULÜBÜ Dava No. D2000–1541 
95
Çev.: Ar. Gör. Göktürk ÖCAL
FEDERAL ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 09.07.2008 tarih–1 BvR 519/08 
101
Çev.: Ar. Gör. Şölen ÇAKIROĞLU 
101
WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) DÜNYA FİKRİ MÜLKİYET ÖRGÜTÜ (DFMÖ) DFMÖ TAHKİM VE ARABULUCULUK MERKEZİ İDARİ JÜRİ KARARI Julian Barnes V– Old Barn Studios Limited Dava Numarası: D 2001–0121 
115
Çev.: Av. Didem COŞKUN
WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) DÜNYA FİKRİ MÜLKİYET ÖRGÜTÜ WIPO TAHKİM VE ARABULUCULUK MERKEZİ İDARİ HAKEM KARARI Louis De Bernieres V– Old Barn Studios Limited Dava No. 2001–0122 
131
Çev.: Av. İpek ŞAHİNKAYA
WIPO TAHKİM VE ARABULUCULUK MERKEZİ İDARİ PANEL KARARI Geert Hofstede v. Sigma Two Dava No. D2003–0646 
147
Çev.: Av. Sinan UYSAL 
147
LONDRA YÜKSEK MAHKEMESİ QUEEN'S BENCH BÖLÜMÜ 
155
Çev.: Av. Sinan UYSAL 
155
ALMAN FEDERAL ANAYASA MAHKEMESİ’NİN KARİKATÜR VE SANAT ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN BİREYSEL BAŞVURU KARARI (03 Haziran 1987 – 1 BvR 313/85) 
169
Çev.: Av. Mert TANRIVERDİ 
169
İKİNCİ KISIM
TÜRK HUKUKU
SANAT ÖZGÜRLÜĞÜ
Prof. Dr. Korkut KANADOĞLU
I. Giriş 
181
II. Koruma Alanı 
181
III. Sanat Özgürlüğünün Sınırları 
187
IV. Devletin Tarafsızlığı İlkesi 
196
V. Sanat Özgürlüğüne Müdahale Örnekleri 
198
1. Yasama Organı 
199
2. Yürütme Organı 
202
3. Yargı Organı 
203
VI. Sonuç 
205
Kaynakça 
207
SANATÇILARIN İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDAKİ KONUMU
Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT
I. Genel Olarak Sanat ve Sanatçı Kavramları ve Kimi Ayırımlar 
209
1. Giriş 
209
2. Sanat ve Sanatçı Kavramları 
210
3. Bazı Ayırımlar 
213
II. Genel Olarak Sanatçıların Çalışma İlişkileri 
214
III. İş Hukuku Bakımından Sanatçıların Hukuki Durumu 
216
1. Bireysel İş Hukuku Bakımından 
217
2. Bireysel İş İlişkisine Hangi İş Yasasının Uygulanacağı 
224
3. İş Sözleşmesi ve Yapılması Bakımından 
227
a. İş Bulma /Sanatçı Bulma Faaliyeti Bakımından 
227
b. İş Sözleşmesinin Yapılması ve Türleri Bakımından 
229
aa. Ehliyet ve Çalışma Yaşı Bakımından 
230
bb. İş Sözleşmesinin Türleri Bakımından 
233
4. İş İlişkisinin Hükümleri ve Sona Ermesi ile Sonuçları Bakımından 
243
5. Sanatçının Çalışırken Yaptığı Sanat Buluşları Bakımından 
245
6. Toplu İş Hukuku Bakımından 
247
IV. Sanatçıların Sosyal Güvenliği 
250
1. Genel Olarak Sosyal Güvenlik İhtiyacı 
250
2. Ülkemizde Resmi Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Güvenlik 
251
3. Sanatçıların Sosyal Güvenliği 
252
V. Sonuç 
256
Kaynakça 
259
MÜZİK ESERLERİNDE VE İCRASINDA CAYMA HAKKI
Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU
1. Müzik Eserleri 
261
a. İnternet ve Müzik Eserleri 
262
aa. Manevi Haklar 
264
aaa. Eseri Kamuya Sunma Hakkı 
264
bbb. Eser Sahibinin Adını Belirtme Hakkı 
265
ccc. Eserde Değişiklik Yapılmasını Yasaklama Hakkı 
266
bb. Mali Haklar 
266
aaa. İşleme Hakkı 
266
bbb. Çoğaltma Hakkı 
267
ccc. Yayma Hakkı 
268
ddd. Temsil Hakkı 
268
eee. Umuma İletim Hakkı 
269
2. İcracı Sanatçıların Hakları 
270
a. İcracı Sanatçılar 
270
b. İcracı Sanatçının Hakları 
271
aa. İcracı Sanatçıların Manevi Hakları 
272
bb. İcracı Sanatçının Mali Hakları 
272
a. Mali Haklar Üzerinde Yapılan Devir Sözleşmelerinin Niteliği 
272
b. Devir Sözleşmelerinde Yazılı Şekil Şartları 
274
4. Devir Süresinin Dolması ve Eser/İcranın Hak Sahibine Geri Dönmesi 
276
5. Cayma 
277
a. Cayma Hakkının Amaç ve Kapsamı 
277
b. Caymanın Hakkının Kullanılma Şartları 
279
aa. Mali Bir Hak veya Kullanma Hakkının Hiç ya da Gereği Gibi Kullanılmaması 
279
bb. Eser Sahibi ve İcracı Sanatçının Menfaatinin Esaslı İhlali 
280
cc. Mehil Verilmesi 
281
dd. Noterden İhbar Gönderilmesi ve Caymanın Tamamlanması 
282
c. Caymaya İtiraz 
282
d. Cayma Hakkını Kullanmanın Sonuçları 
284
e. Cayma Hakkını Kullanabilecek Kişiler 
285
f. Caymadan Vazgeçme ve Sınırlama 
286
Kaynakça 
288
SANAT TAHKİM MAHKEMESİ
(CAfA–Court of Arbitration for Art)
Prof. Dr. Nuray EKŞİ
I. Genel Olarak Sanat Eserleri ve Kültür Varlıklarına İlişkin Uyuşmazlıkları Doğuran Olaylar ve Bu Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları 
291
1. Sanat Eserleri ve Kültür Varlıklarına İlişkin Uyuşmazlıkları Doğuran Olaylar 
291
2. Sanat Eserleri ve Kültür Varlıklarına İlişkin Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları 
295
3. Sanat Eserleri ve Kültürel Varlıklara İlişkin Uyuşmazlıkların Çözüm Yollarına İlişkin Hükümler İçeren Milletlerarası Andlaşmalar 
306
4. Sanat Eserleri ve Kültürel Varlıklara İlişkin Uyuşmazlıklara İlişkin Kurumsal Tahkim 
308
II. Sanat Tahkim Mahkemesi (CAfA–Court of Arbitration for Art) 
311
1. CAfA’nın Kuruluşu ve Amaçları 
311
2. CAfA’nin İhtiyari Kurumsal Tahkim Mahkemesi Niteliği 
312
3. CAfA Tahkimine İlişkin Genel Esaslar 
313
4. Tahkim Başvurusunun, Dilekçelerin ve Yazışmaların Elektronik Ortamda Gönderilmesi 
313
5. CAfA Tahkim Yargılama Lisanı 
313
6. CAfA Tahkim Yargılamasının Gizliliği 
314
7. CAfA Tahkim Yargılamasının Başlatılması ve Hakemlerin Atanması 
315
a. CAfA Tahkim Yargılamasının Başlatılması 
315
b. Tahkim Anlaşmasına İlişkin İtirazlar 
316
c. Tahkim Anlaşması ve Bu Anlaşmanın Esas Sözleşmeden Bağımsızlığı 
316
d. Hakemlerde Aranan Nitelikler, Hakemlerin Seçimi, Sayısı ve Reddi 
317
8. CAfA Tahkim Yargılama Usulü 
318
9. Hakem Heyetince Geçici ve Koruyucu Tedbir Kararı Verilmesi 
320
10. Tahkim Yargılamasına Katılma ve Tahkim Yargılamasının İhbarı 
321
11. Hakemlerce Esasa Uygulanacak Hukuk 
321
12. CAfA Hakem Kararı 
322
a. CAfA Hakem Kararı Türleri, Hakem Kararının Şekli, İçeriği ve Tebliği 
322
b. CAfA Hakem Kararına Karşı Başvuru Yolları 
323
aa. Hakem Kararının Düzeltilmesi ve Ek Karar Talebi 
323
bb. Hakem Kararının İptali İçin Dava Açılması 
324
13. CAfA Tahkim Yargılama Giderleri 
324
14. CAfA Hakem Kararlarının Hollanda Dışında Tanınması ve Tenfizi 
324
15. CAfA Arabuluculuk Kuralları 
325
III. Sonuç 
327
Kaynakça 
328
5846 SAYILI KANUN KAPSAMINDA FOTOĞRAFİK ÜRÜNLERİN
ESER VASFINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
Doç. Dr. Sinan BAYINDIR
I. Giriş 
333
II. Mukayeseli Hukukta Fotoğrafik Eser Kavramı 
334
III. 5846 Sayılı Kanun’da Eser Kavramı 
335
1. Eserin Tanımı 
335
a. Hususiyet Şartı (Sübjektif Şart) 
335
b. Eser Kategorilerinden Birine Dahil Olma Şartı (Objektif Şart) 
336
2. Eser Sahipliği 
337
IV. Fotoğrafik Ürünlerin FSEK’te Düzenlenişi 
338
1. Fotoğraf Ürününün Eser Niteliği ve Eser Sahipliği 
338
a. Fotoğraf Kavramı 
338
b. Benzer Kavramlarından Farkı 
338
c. Fotoğraflar Açısından Eser Sahipliği 
340
c. İşlenme Eser Olarak Fotoğrafik Ürünler 
346
3. Eser Niteliğine Bakılmaksızın Fotoğrafların Korunması 
347
a. Kişilik Hakları Çerçevesinde Koruma 
347
b. Haksız Rekabet Hükümleri Çerçevesinde Koruma 
349
V. Sonuç 
350
Kaynakça 
352
SINAİ MÜLKİYET KANUNU HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE
MODA TASARIMLARININ MARKA OLARAK TESCİLİ
Dr. Öğr. Üyesi Işık ÖZER
I. Giriş 
355
II. Moda Tasarımı Kavramı ve Tasarım Olarak Tescili 
358
1. Genel Olarak Tasarım ve Moda Tasarımı Kavramları 
358
2. Moda Tasarımlarının Tasarım Olarak Tescili 
360
III. Moda Tasarımlarının Marka Olarak Tescili Sorunu 
362
1. Moda Tasarımlarının Marka Olarak Tescil Edilmeye Uygunluğu 
362
2. Moda Tasarımlarının Marka Korumasından Yararlanabilmesi (Kümülatif Koruma İlkesi) 
364
IV. Moda Tasarımlarının Marka Olarak Tescili Şartları 
366
1. Ayırt Etme Unsuru 
367
2. Açık ve Kesin Olarak Sicilde Gösterilebilme Unsuru 
369
V. Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Moda Tasarımları 
370
1. Renk ve Renk Kombinasyonları 
371
a. Renk ve Renk Kombinasyonlarının Marka Olarak Tescili 
371
b. Marka Olarak Tescil Edilmiş Örnek Renk ve Renk Kombinasyonları 
373
2. İki ve Üç Boyutlu Şekiller 
375
a. İki ve Üç Boyutlu Şekillerin Marka Olarak Tescili 
375
b. Marka Olarak Tescil Edilmiş Örnek İki ve Üç Boyutlu Şekiller 
376
VI. Mutlak ve Nispi Tescil Engelleri 
378
1. Moda Tasarımlarını İlgilendiren Mutlak Tescil Engelleri 
379
2. Moda Tasarımlarını İlgilendiren Nispi Tescil Engelleri 
381
VII. Sonuç 
383
Kaynakça 
385
KANLI KOMEDYA ‘CALIGULA’NIN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
Dr. Öğr. Üyesi İpek Sevda SÖĞÜT
I. Giriş 
387
II. İktidar Bozar Mutlak İktidar Mutlaka Bozar 
389
III. Caligula’nın İktidarına Giden Süreç 
392
IV. Demokrasinin İçinde De Bir Zalim Oturur: Caligula’nın İktidarı 
396
V. Sonuç 
399
Kaynakça 
403
FİKİR VE SANAT ESERLERİ HUKUKU KAPSAMINDA RESİM VE HEYKELLER ÜZERİNDE ESER SAHİPLİĞİ VE BU ESERLERDEN DOĞAN HAKLARIN KAPSAMI
Dr. Öğr. Üyesi Kadir BAŞ
I. Giriş 
405
II. Resim ve Heykellerin Eser Niteliği 
407
1. Fikri Bir Çabanın Ürünü Olma 
408
2. Bir Forma Bürünme 
409
3. Hususiyet 
411
III. Resim ve Heykeller Üzerinde Hak Sahipliği 
412
IV. Eserden Doğan Haklar 
415
1. Manevi Haklar 
415
a. Kamuya Sunma ve Eser Üzerinde Adının Belirtilmesini İsteme Hakkı 
416
b. Eserin Değiştirilmesini ve Yok Edilmesini Önleme Hakkı 
417
c. Eserin Aslına Ulaşma ve Sergileme Hakkı 
418
2. Mali Haklar 
420
a. İşleme Hakkı 
420
b. Çoğaltma Hakkı 
422
c. Temsil Hakkı 
422
3. Pay ve Takip (Yeniden Satış) Hakkı 
423
4. Cayma Hakkı 
427
V. Eser Sahibinin Haklarının Sınırları 
428
1. Kamu Düzenine İlişkin Sınırlamalar 
428
2. Eğitim ve Öğretim Amacıyla Sınırlamalar 
429
3. Bilim Amaçlı Kullanım Serbestisi 
430
4. Haber Amaçlı Kullanım Serbestisi 
430
5. Şahsi Amaçlı Kullanım 
431
6. Kopya ve Sergileme Serbestisi 
431
VI. Sonuç 
432
Kaynakça 
433
MODA TASARIMLARININ SINAİ MÜLKİYET KANUNU
TASARIM HÜKÜMLERİNE GÖRE TESCİLİ
Dr. Öğr. Üyesi Sami KOCABIYIK
I. Giriş 
435
II. Moda Tasarımları 
436
1. Genel Olarak 
436
2. Moda Tasarımlarının Unsurları 
437
a. Değişim 
438
b. Yenilik 
438
c. Pazarlama 
438
III. Moda Tasarımlarının Sınai Mülkiyet Kanunu’na Göre Tescil Şartları 
438
1. Genel Olarak 
438
2. Yenilik 
440
3. Ayırtedicilik 
444
IV. Moda Tasarımlarının Tescil Aşamaları 
445
1. Başvuru, İnceleme ve Tescil 
445
2. Tescil Aşamasında Moda Tasarımlarının Yayımının Ertelenmesi 
447
3. İtiraz ve İnceleme 
448
4. Koruma Süresi 
449
V. Sonuç 
450
Kaynakça 
453
PATENT LİSANS SÖZLEŞMELERİ
Dr. Öğr. Üyesi Deniz TOPÇU
I. Giriş 
455
II. Patent Hakkı ve Sözleşme Dışı Lisans 
456
III. Patent Lisans Sözleşmesinin Tanımı, Türleri ve Kurulması 
458
IV. Patent Lisans Sözleşmesinin Unsurları 
460
V. Patent Lisans Sözleşmesinin Tarafları 
462
VI. Patent Lisans Sözleşmelerinin Geçerliliği 
463
VII. Patent Lisans Sözleşmesinin Hükümleri 
468
1. Lisans Verenin Borçları 
468
a. Yararlanmayı Sağlama 
468
b. Yararlanmanın Sözleşme Süresince Devamını Sağlama 
468
c. Lisans Verenin Ayıba Karşı Tekeffül ve Garanti Yükümlülüğü 
470
2. Lisans Alanın Borçları 
472
a. Lisans Bedelini (Royalty) Ödeme 
472
b. Lisans Konusunu Sözleşmeye Uygun Kullanma 
474
c. Bedelin Nisbi Olarak Belirlendiği Lisans Sözleşmelerinde Hesap Verme 
475
3. Tarafların Borca Aykırı Davranışlarının Sonuçları 
476
VIII. Patent Lisans Sözleşmesinin Sona Ermesi 
477
IX. Sonuç 
478
Kaynakça 
479
GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA YER ALAN TELİF KAZANÇLARI İSTİSNASINDA
7194 SAYILI KANUN’LA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN
(VERGİLENDİRME İLKELERİ AÇISINDAN) DEĞERLENDİRİLMESİ
Doç. Dr. Cenker GÖKER – Dr. Öğr. Üyesi Hamdi Deniz Ege GÖKTUNA
I. Giriş 
481
II. Telif Kazançları İstisnasının Kapsamı 
482
III. 7194 Sayılı Kanun ile Telif Kazançları İstisnası Sisteminde Yapılan Değişiklikler 
483
IV. 7194 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişikliklerin Anayasal Vergilendirme İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi 
486
V. Sonuç 
491
Kaynakça 
493
BU TABLOYU SİZ Mİ YAPTINIZ?
Dr. Öğr. Üyesi H.Nilüfer Uğur DALAY
I. Giriş 
495
II. Savaşı Anlamak 
496
1. Neden Savaş? 
496
2. Savaş Kavramı ve Uluslararası İnsalcıl Hukuk 
498
3. Savaşın Toplumsal Etkileri 
500
4. Savaş ve Barış Zamanında Şiddet 
501
III. İspanya İç Savaşı ve Yansımaları 
502
1. İspanya İç Savaşı 
502
2. İç Savaş Sonrasında Topluma Yansıyanlar 
504
3. İç Savaşının ve Sonrasının İspanyol Edebiyatına ve Romana Etkisi 
506
IV. Savaşın Yarattığı Tablo: HİÇ. Carmen Laforet’nin Hiç (Nada) Romanından Savaşa Bakmak 
508
V. Sonuç 
511
Kaynakça 
512
SANAT ESERLERİNİN SİGORTALANMASINDA
TAKSELİ (MUTABAKATLI) SİGORTA
Öğr. Gör. Ferhat YILDIRIM
I. Giriş 
515
II. Genel Olarak Sigorta Kavramı ve Sınıflandırılması 
516
III. Genel Olarak Sanat (Fine Arts) Sigortası 
519
IV. Sanat Eserleri Sigortasının (Fine Arts Insurance) Sigorta Türleri İçerisinde Konumlandırılması 
523
V. Sanat Eserleri Sigortasında Takseli (Mutabakatlı) Sigorta 
524
1. Genel Olarak Takseli (Mutabakatlı) Sigorta 
524
a. Takseli (Mutabakatlı) Sigortanın Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nda Düzenlenişi 
526
b. Takseli (Mutabakatlı) Sigortanın Avusturya Sigorta Sözleşmesi Kanunu (VersVG)’nda Düzenlenişi 
529
2. Eser Sigortalarında Mutabakatlı (Takseli) Sigorta 
532
VI. Sonuç 
533
Kaynakça 
535
SANAT ESERİ OLAN FOTOĞRAFLAR ÜZERİNDEKİ HAKLAR
İstanbul BAM. C. Savcısı M. Sıddık ÇİNKO
I. Fotoğraf ve Hukuk Düzeni 
537
II. Hukuksal Açıdan Fotoğrafın Sanat Eseri Olması İçin Koşullar 
538
1. Manevi Haklar 
542
a. Umuma Arz Etme Hakkı 
543
b. Adın Belirtilmesi Hakkı 
545
c. Fotoğraf Bütünlüğünün Korunmasını İsteme Hakkı 
546
d. Fotoğraf ile İlişkisinin Kesilmemesi (Eserin Aslına Ulaşma) Hakkı 
547
e. Fotoğraftan Zarar Görmeme (Fotoğrafçının Kişilik Haklarının Korunmasını İsteme) Hakkı 
548
2. Mali Haklar 
549
a. İşleme Hakkı 
550
b. Çoğaltma Hakkı 
551
c. Yayma Hakkı 
552
d. Temsil Hakkı 
553
e. Kitle İletişim Araçlarıyla Umuma İletim Hakkı 
553
f. Eserden Maddi Menfaat Sağlamaya Devam Etme (Bedellerinden Pay Verilmesi) Hakkı 
554
IV. Sonuç 
555
Kaynakça 
557
FSEK KAPSAMINDAKİ MESLEK BİRLİKLERİNİN
HUKUKİ STATÜSÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Ar. Gör. Muhammed Kiomers GANBARİ
I. Giriş 
559
II. Meslek Birlikleri ve Mevzuattaki Düzenleme Şekli 
560
1. Meslek Birlikleri ve İşlevi 
560
2. Türkiye’deki Tarihi Gelişim 
561
3. Mevzuattaki Düzenleme Şekli 
563
III. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı 
565
IV. Meslek Birliklerinin Hukuki Statüsünün Değerlendirilmesi 
567
1. Genel Olarak 
567
2. Değerlendirmeler 
569
V. Sonuç 
571
Kaynakça 
572
ESER SAHİBİNİN ÖLÜMÜ SONRASINDA
MANEVİ HAKLARIN KULLANILMASI VE KORUNMASI
Dr. Ozan Ali YILDIZ
I. Giriş 
573
II. Eser Sahibinin Yakınları 
574
III. Manevi Haklar 
576
1. Genel Olarak 
576
2. Manevi Hakların Tabakalara Ayrılması 
578
IV. Manevi Hakların Dış Tabakasına Yönelik Düzenleme 
580
V. Manevi Hakların İç Tabakasına Yönelik Düzenleme 
582
VI. Sonuç 
584
Kaynakça 
586
İKİNCİ BÖLÜM
SANAT
1960–70’Lİ YILLARDA SSCB’Ğİ SANATINDA NONKOMFORMİST HAREKETLER
Doç. Dr. Terlan MEHDİYEVA AZİZZADE
Özet 
591
I. Giriş 
591
II. Yoğun Gelişim:1950 
593
III. Yumuşama Yılları 
594
IV. 60’lar ve Non–Komformist Sanatçılar 
597
V. Yeni Realizm 
598
VI. Manej 1962 
600
VII. 1965–70’lı Yıllarda Sosyokültürel Ortam 
602
Kaynakça 
612
KÜLTÜR MERKEZLERİ: YASA, YÖNETMELİK VE UYGULAMALAR
Doç. Dr. Murat ŞAHİN
I. Giriş 
613
1. Kültür Merkezi Kültürü 
613
2. Kültür Merkezlerinin Yasal ve Kavramsal Çerçevesi 
616
3. İstanbul ve Kültür Merkezleri 
619
II. Sonuç 
621
Kaynakça 
623
FİKRİ BİR HAK OLARAK YARATICI ÜRETİMİN KORUNMASI
TEKSTİL TASARIMI VE TELİF SORUNU
Öğr. Gör. Aylin AKARVARDAR
Kaynakça 
632
DİJİTAL ÇAĞDA MİMARİ TASARIMA İLİŞKİN FİKRİ HAKLARIN KORUNMASI
Doç. Dr. Sevil YAZICI
I. Giriş 
633
II. Mimari Tasarım Kavramı ve Süreci 
635
III. Mimari Tasarımda Fikri Haklar: Mimari Proje ve Mimarlık Eseri 
636
IV. Teknolojinin Mimari Tasarım Sürecine Etkileri 
638
V. Sonuç 
640
Kaynakça 
642
HUKUK VE SİNEMA
Meriç RENKVER
I. Giriş 
643
1. Hukukun Sanata Yansıması 
643
2. Hukukun Edebiyata Yansıması 
644
II. Hukuk ve Sinema İlişkisi 
645
1. İlk Örnekler 
645
2. Toplumsal Arka Plan 
645
III. Tür Sineması Kavramı 
647
1. Hukuk Filmi 
647
2. Mahkeme Filmi 
647
3. Örnekler 
648
IV. Sinemamızda Hukuk ve Mahkeme 
649
V. Hukuk–Sinema İlişkisinin Boyutları 
650
1. Genel Bakış 
650
2. Sinema ve Sansür 
650
VI. Hukuk Filmlerinin İşlevi 
651
VII. Sonuç 
653
Kavramlar Dizini 
655