Hukuk, Psikoloji ve Adli Bilimler Açısından Uzmanlar Eşliğinde Film İncelemeleri Prof. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu, Prof. Dr. Neylan Ziyalar, Ecenur Temelli  - Kitap
Hukuk, Psikoloji ve Adli Bilimler Açısından

Uzmanlar Eşliğinde Film İncelemeleri

1. Baskı, 
Ocak 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
272
Barkod:
9789750273810
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
380,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Kitabın iki temel gayesi vardır. Bunların ilki kitapta yazar olarak yer alan uzmanların, İstanbul Üniversitesi–Cerrahpaşa Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsündeki lisansüstü öğrenimleri sırasında Prof. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu ve Prof. Dr. Neylan Ziyalar'ın dersleri için hazırladıkları film analizlerini tozlu raflarda beklemekten kurtarmaktır. İkincisi ise hukuk, psikoloji ve adli bilimlere ilişkin konuları özgün bir yaklaşımla okuyucuya sunabilmektir. Bu kitapta filmler farklı akademik donanımlara sahip uzmanlar tarafından incelenecek ve böylece gerçek hayatta karşılığını bulabileceğimiz olaylar farklı bakış açıları ile ele alınmış olacaktır.
Yazarların analizlerine geçmeden önce, kitapta yer verilen filmlerin en sık değindiği konu olan çocuğun cinsel istismarı olgusunun hukuki boyutuna ilişkin bir rapora yer verilmiştir. Raporda çocuğun cinsel istismarı suçunun Türk Ceza Kanunu'nda düzenleniş biçimi geniş perspektiften, eleştirel bir bakış açısıyla ele alınmaktadır. Yazarların film analizleri sırasında olayları kendi uzmanlık alanlarını merkez alarak değerlendirmeleri; benzer olaylarla karşılaşan farklı alanlarda uzman kişilerin kendi payına mesleki eleştiriler çıkarmasına olanak sağlamakla kalmamakta, dikkate almaları gereken hususların çeşitliliğine ilişkin önemli bir referans da teşkil etmektedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Geniş Perspektiften Çocuğun Cinsel İstismarının Hukuki Boyutu, Prof. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu – Stajyer Av. Kübra Begüm Şimşek
.
Psikolojik Gelişim, Suçluluk ve Saldırganlık Kavramlarına, Film Analizi Yöntemi İle Kuramsal Bakış, Doç. Dr. Güliz Kolburan
.
İNCEMESİ YAPILAN ESERLER
.
12 Kızgın Adam ¦ Adli Psikolojik Bir Bakış, Uzm. Psk. Dan. Hakan Karaman
.
Annemin Yarası ¦ Kolektif Travma, Cinsel Saldırı ve İssosiyatif Amnezi, Klnk. Psk. Mukaddes Hayal Kazgan
.
Çocuk Pozu ¦ Anne Çocuk İlişkileri ve Aile Dinamikleri Açısından İncelenmesi, Uzm. Psk. Fatma Durmuş
.
Der Verdingbub ¦ Çocuğa Yönelik Cinsel İstismar Olgusunun İncelenmesi, Klnk. Psk. Şebnem Uygun
.
Detainment ¦ Adli Sosyal Hizmet Açısından Değerlendirilmesi, Uzm. Sosyal Çalışmacı Özgür Sağlam
.
Dönüş (Volver) ¦ Dissosiyasyon, Travma Sonrası Büyüme ve Nesiller Boyu Aktarılan Travma Açısından İrdelenmesi, Uzm. Psk. Zeynep Funda Engin Akcan
.
Hayat Var ¦ İhmal, İstismar ve Akran Zorbalığı Kapsamında Değerlendirilmesi, Psk. Leyla Şabanoğlu
.
Joker ¦ Akıl Hastalığı ve Suç İlişkisi, Uzm. Psk. Musa Bozkurt
.
Mustafa Hakkında Her Şey ¦ Narsisizmin Suç Eğilimi Üzerindeki Olası Etkisi – Adli Psikoloji Bağlamında Analizi, Adl. Psk. Ece Oğur
.
Mustang ¦ Çocuk İstismarı ve Toplumsal Cinsiyet, Uzm. Klnk. Psk. Merve Açıl
.
Never Rarely Sometımes Always ¦ Kürtaj, Psk. İlayda Ulaş
.
Spotlight ¦ Çocuğun Cinsel İstismarı Üzerine Bir Film İncelemesi, Av. Selmin Cansu Demir
.
The Act ¦ Munchausen By Proxy Sendromunun Gerçek Bir Hikaye Üzerinden İncelenmesi, Psk. Bengisu Özkan
.
The Fall ¦ Psikoloji ve Adli Bilimler Perspektifinden, Psk. Zeynep Canbaş
.
Trust ¦ Çocuğun Cinsel İstismarında İnternetin Kullanımı ve Siber Uşaklaştırma Davranışları, Klnk. Psk. Ecenur Temelli
.
Unbelıevable ¦ Kriminalistik ve Olay Yeri Açısından Değerlendirilmesi, Yüksek Kimyager Sibel Kaya
.
Yetenekli Genç Kadın ¦ Tecavüz Kültürü Bakış Açısından İncelenmesi, Uzm. Psk. Hülya Ayhan
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz (Prof. Dr. Fatih Selami MAHMUTOĞLU) 
5
Önsöz (Prof. Dr. Neylan ZİYALAR ¦ Klnk. Psk. Ecenur TEMELLİ) 
7
GENİŞ PERSPEKTİFTEN ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARININ HUKUKİ BOYUTU
Prof. Dr. Fatih Selami MAHMUTOĞLU ¦ Stajyer Av. Kübra Begüm ŞİMŞEK 
15
ÇOCUK İSTİSMARI VE TOPLUMSAL CİNSİYET: MUSTANG FİLM İNCELEMESİ
Uzm. Klnk. Psk. Merve AÇIL 
47
“YETENEKLİ GENÇ KADIN” FİLMİNİN TECAVÜZ KÜLTÜRÜ BAKIŞ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Uzm. Psk. Hülya AYHAN 
57
AKIL HASTALIĞI VE SUÇ İLİŞKİSİ BAKIMINDAN JOKER FİLMİNİN İNCELENMESİ
Uzm. Psk. Musa BOZKURT 
71
PSİKOLOJİ VE ADLİ BİLİMLER PERSPEKTİFİNDEN THE FALL DİZİSİNİN İNCELENMESİ
Psk. Zeynep CANBAŞ 
79
SPOTLIGHT: ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI ÜZERİNE BİR FİLM
İNCELEMESİ
Av. Selmin Cansu DEMİR 
97
ÇOCUK POZU FİLMİ'NİN ANNE ÇOCUK İLİŞKİLERİ VE AİLE DİNAMİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Uzm. Psk. Fatma DURMUŞ 
107
DÖNÜŞ (VOLVER) FİLMİNİN DİSSOSİYASYON, TRAVMA SONRASI
BÜYÜME VE NESİLLER BOYU AKTARILAN TRAVMA AÇISINDAN İRDELENMESİ
Uzm. Psk. Zeynep Funda ENGİN AKCAN 
115
“ANNEMİN YARASI” KOLEKTİF TRAVMA, CİNSEL SALDIRI VE
İSSOSİYATİF AMNEZİ
Klnk. Psk. Mukaddes HAYAL KAZGAN 
131
12 KIZGIN ADAM’A ADLİ PSİKOLOJİK BİR BAKIŞ
Uzm. Psk. Dan. Hakan KARAMAN 
139
UNBELIEVABLE DİZİSİNİN KRİMİNALİSTİK VE OLAY YERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yüksek Kimyager Sibel KAYA 
161
PSİKOLOJİK GELİŞİM, SUÇLULUK VE SALDIRGANLIK KAVRAMLARINA, FİLM ANALİZİ YÖNTEMİ İLE KURAMSAL BAKIŞ
Dr. Öğr. Üyesi Güliz KOLBURAN 
171
NARSİSİZMİN SUÇ EĞİLİMİ ÜZERİNDEKİ OLASI ETKİSİ: MUSTAFA HAKKINDA HER ŞEY FİLMİNİN ADLİ PSİKOLOJİ BAĞLAMINDA ANALİZİ
Adl. Psk. Ece OĞUR 
195
MUNCHAUSEN BY PROXY SENDROMUNUN GERÇEK BİR HİKAYE ÜZERİNDEN İNCELENMESİ: THE ACT
Psk. Bengisu ÖZKAN 
207
DETAINMENT FİLMİNİN ADLİ SOSYAL HİZMET AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Uzm. Sosyal Çalışmacı Özgür SAĞLAM 
217
HAYAT VAR FİLMİNİN İHMAL, İSTİSMAR VE AKRAN ZORBALIĞI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Psk. Leyla ŞABANOĞLU 
229
TRUST FİLMİ ÜZERİNDEN ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARINDA
İNTERNETİN KULLANIMI VE SİBER UŞAKLAŞTIRMA DAVRANIŞLARI
Klnk. Psk. Ecenur TEMELLİ 
239
“NEVER RARELY SOMETIMES ALWAYS” VE KÜRTAJ
Psk. İlayda ULAŞ 
249
“DER VERDİNGBUB” ÇOCUĞA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMAR
OLGUSUNUN İNCELENMESİ
Klnk. Psk. Şebnem UYGUN 
259
Kavramlar Dizini 
271