Hükmün Açıklanması ve Düzeltilmesi (Tavzih ve Tashih) Mehmet Akif Tutumlu  - Kitap

Hükmün Açıklanması ve Düzeltilmesi

(Tavzih ve Tashih)

2. Baskı, 
Ocak 2013
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
246
Barkod:
9789750221446
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
355,00
İndirimli (%65):
125,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Diğer Baskılar
1. baskı
Eylül 2007
25,50
9,90 (%61)
Kitabın Açıklaması
Hükümlerin açıklanması (tavzihi) ve düzeltilmesi (tashihi) kurumunu yaratan şey; yanılmanın, hata yapmanın insan varoluşunun bir gerçeği olmasıdır. Gerçekten de yargıç ne kadar titiz ve özenli çalışırsa çalışsın, iş yoğunluğu, dava konusunun zihin yorucu karmaşıklığı, yargılama ortamındaki fiziksel uyaranlar ve psikolojik etkenlerle oluşan dikkat kayması ve dağılması; ya da kâtibin söyleneni yanlış anlaması gibi etkenler mahkemece verilen hükmü hatalı hâle getirebilmektedir, işte yasak oyucunun 6100 Sayılı HMK'nın 304-306'ıncı maddelerinde düzenlediği tavzih ve tashih kurumu, bu tür hataların belli ölçülerde giderilmesini, böylece hükmün yerine getirile bilirliğini sağlamayı amaçlamaktadır.
Bu kitapta tavzih ve tashih kurumlarının niteliği, koşulları ve işleyişi HMK ve mülga HUMK hükümleri ile karşılaştırmalı olarak incelendiği gibi, belirtilen kurumların yorum ve yargısal kararlarla dinamik şekilde belirlenen kapsamı da öğretideki görüşler ve özellikle yeni Yargıtay kararları ışığında bu çalışmada ortaya konmaya çalışılmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Hükmün Açıklamasının (Tavzihin) Kuramsal Çerçevesi
.
Hükümlerin Tavzihi Yönteminin (Prosedürünün) İşleyişi
.
Tavzihin Konusu – Hangi Kararlar Hakkında ve Hangi Hâllerde Tavzihe Başvurulabileceği
.
Tavzih Başvurusunun (Talebinin) Mahkemece İncelenmesi
.
Tavzih Kararının Oluşturulması, Temyizi ve Kesinleşmesi
.
Hükümdeki Maddi Hataların Düzeltilmesi (Tashihi)
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
Kısaltmalar 
Birinci BölümHÜKMÜN AÇIKLAMASININ (TAVZİHİN) KURAMSAL ÇERÇEVESİ
§1. HÜKMÜN TAVZİHİ: KAVRAM-TANIM, AMAÇ VE NİTELİK 
I. Hüküm ve Tavzih Kavramları ve Tanımları 
A. Hüküm 
B. Tavzih 
II. Amacı 
III. Niteliği 
IV. Hükümlerin Tavzihinin Benzer Hukuki Kurumlarla Karşılaştırılması 
A. Maddi Yazım ve Hesap Hatalarının Düzeltilmesi 
B. İstinaf 
C. Temyiz 
D. Karar Düzeltme 
E. Yargılamanın İadesi (Yenilenmesi) 
İkinci BölümHÜKÜMLERİN TAVZİHİ YÖNTEMİNİN (PROSEDÜRÜNÜN) İŞLEYİŞİ
§2. GÖREVLİ MAHKEME (YARGI MERCİİ) 
§3. TARAFLAR 
I. Genel Olarak 
II. Hükmün Tarafı Olmayanların (3. Kişilerden) Tavzih Talebinde Bulunma Hakları Var mıdır? 
III. Hâkimin Yargıtay Kararının Tavzihini İsteme Yetkisinin Bulunmadığı 
§4. TAVZİH TALEBİNİN ŞEKLİ 
§5. TAVZİH TALEBİNİN SÜRESİ 
§6. TAVZİH TALEBİNİN HARCA TÂBİ OLUP OLMADIĞI SORUNU 
Üçüncü BölümTAVZİHİN KONUSU – HANGİ KARARLAR HAKKINDA VEHANGİ HÂLLERDE TAVZİHE BAŞVURULABİLECEĞİ
§7. TAVZİHİ MÜMKÜN OLAN KARARLAR 
I. Esasa İlişkin Kararlar 
II. Gerekçenin Tavzihi İstenebilir mi? 
A. Kural 
B. İstisna 
C. İstinaf Kararları 
D. Yargıtay Kararları 
1. Temyiz İncelemesi Sonucu Verilen Onama-Bozma Kararlarının Tavzihi 
2. Karar Düzeltme Başvurusu Üzerine Verilen Kararlara Karşı da Tavzihe Gidilebileceği 
E. Hakem Kararları 
1. 6100 Sayılı HMK’dan Önceki Dönem 
2. 6100 Sayılı HMK’dan Sonraki Dönem 
F. Usuli Nitelikte Nihai Kararlar 
G. Geçici Hukuki Koruma Kararları 
§8. HANGİ HALLERDE TAVZİHE BAŞVURULABİLECEĞİ 
I. Genel İlkeler 
A. Hükmün Yeterince Açık Olmaması (Belirsiz; Müphem Olması) 
B. Hükmün Birbirine Aykırı Fıkralar İçermesi (Çelişkili; Mütenakız Olması) 
II. Yargıtay Kararlarına Göre Tavzihin Mümkün Olduğu ve Olmadığı Hâller 
A. Genel Olarak 
B. Tavzihin Mümkün Olduğu Hâller 
B. Tavzihin Mümkün Olmadığı Hâller 
Dördüncü BölümTAVZİH BAŞVURUSUNUN (TALEBİNİN) MAHKEMECE İNCELENMESİ
§9. TAVZİH BAŞVURUSUNUN (TALEBİNİN) İNCELENMESİ 
I. Talep Şartı 
A. Mahkeme Kendiliğinden (Re’sen) Hükmü Tavzih Edemez 
B. Taraf Sıfatı Taşımayanların Tavzih Talebinde Bulunma Hakları Yoktur 
1. Genel Olarak 
2. Asli Müdahilin Durumu 
3. Fer’i Müdahilin Durumu 
4. Dava Arkadaşlığında Durum 
5. Taraf Vekillerinin Durumu 
C. Tavzih Talebinin Dilekçeyle Yapılması Zorunludur 
II. Tavzih Talebi İçin Süre Koşulunun Bulunmadığı 
III. Hükmün Yargıtay’ca Onanarak veya Temyiz Edilmeksizin Kesinleşmiş Olmasının Tavzih Talebinin İncelenmesine Engel Oluşturmayacağı 
IV. Mutlak ve Zorunlu Bir Koşul: Taraf Teşkili 
V. Tavzih Talebi İçin Yeni Bir Dosya Numarasına Gerek Bulunmadığı 
VI. Tavzihe Konu Asıl Hüküm Taraflara Tebliğ Edilmeden İnceleme Yapılamayacağı 
VII. Tavzih İncelemesi İçin Duruşma Açılmasının Zorunlu Olmadığı 
VIII. Tavzih Talebi Hakkında Mahkemece Araştırma Yapılması 
A. Önkoşul: Tavzihe Konu Hükmün İnfaz Kabiliyetinin Bulunmaması 
B. İnfaz Araştırması 
C. Tavzih Kararının Gerektirdiği Araştırmalar 
IX. Tavzih İncelemesinin Hükmün Temyizini ve Kesinleşmesini Engellemediği 
Beşinci BölümTAVZİH KARARININ OLUŞTURULMASI, TEMYİZİ VE KESİNLEŞMESİ
§10. TAVZİH KARARININ OLUŞTURULMASI 
I. İçerik Yönünden 
II. Yardımcı Talepler Yönünden 
III. Tavzih Kararının Biçimi Yönünden 
§11. TAVZİH KARARININ TEMYİZİ 
§12. TAVZİH KARARININ KESİNLEŞMESİ 
Altıncı BölümHÜKÜMDEKİ MADDİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ (TASHİHİ)
§13. MADDİ HATALARIN DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN YASA HÜKMÜ, AMACI VE YÖNTEMİ 
I. Yasa Hükmü 
III. Amacı 
IV. Yöntemi 
A. Düzeltme (Tashih) İçin Talep Şartı Var mıdır? 
B. Tarafların Dinlenilmesi (Duruşma yapılması) Gerekli mi? 
C. Düzeltmede (Tashihte) Süre Sınırı (Şartı) Var mıdır? 
D. Tavzihe İlişkin Kuralların Kıyasen Düzeltme (Tashih) Kurumuna da Uygulanması 
E. Düzeltme (Tashih) Şerhinin Özellikleri 
Kaynakça 
Kavramlar Dizini 
Kararlar Dizini 
Mehmet Akif Tutumlu’nun Yayımlanmış Çalışmaları 
Yazarın Özgeçmişi