Hazine Taşınmazlarında Yatırım Fırsatları Suat Şimşek  - Kitap

Hazine Taşınmazlarında Yatırım Fırsatları

1. Baskı, 
Temmuz 2012
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
367
Barkod:
9789750220098
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
Ekonomimizin büyümesi ve istihdamın artırılması amacıyla, yatırımlar teşvik edilmektedir. Yatırım teşviklerinin önemli bir kısmı ise yatırımcılara kamuya ait arazi ve arsaların tahsis edilmesidir. Bu tahsis; bedelsiz arazi ve arsa verilmesi, emlak vergisi değeri üzerinden doğrudan (ihalesiz) taşınmaz satışı, rayiç bedel üzerinden doğrudan (ihalesiz) taşınmaz satışı, emlak vergisi değeri üzerinden irtifak hakkı tesisi, rayiç bedel üzerinden irtifak hakkı tesisi, uzun süreli kiralama gibi farklı şekillerde cereyan edebilmektedir. Ancak kamuya ait taşınmazların yatırımcılara tahsisine ilişkin mevzuat oldukça karışıktır.
Bu çalışma büyük bir kısmı Hazine'ye ait olan ve Maliye Bakanlığı tarafından yönetilen bu taşınmazların yatırımcılara tahsisine ilişkin süreçleri, bir bütün olarak ve işlem akış şekline uygun biçimde okuyucuya sunmaktadır. Çalışma, Hazine taşınmazlarında yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için eşsiz bir kaynak kitap niteliği taşımaktadır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Bedelsiz Arsa Verilmesi
.
Rayiç Bedel Üzerinden Doğrudan Satış
.
Harca Esas Değer Üzerinden Doğrudan Satış
.
Rayiç Bedel Üzerinden İrtifak Hakkı
.
Emlak Vergi Değeri Üzerinden İrtifak Hakkı
.
Kiralama
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
- I - GENEL BİLGİLER
A. SATIŞ 
28
B. İRTİFAK HAKKI TESİSİ VE KULLANMA İZNİ VERİLMESİ 
29
C. KİRALAMA 
30
- II- TURİZM SEKTÖRÜNDE YATIRIM YAPMAK İSTEYEN YATIRIMCILARA TAŞINMAZ TAHSİSİ
A. GİRİŞ 
31
B. TAHSİS EDİLEBİLECEK TAŞINMAZLAR 
37
1. Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgeleri 
37
2. Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgeleri Dışındaki Alanlar 
37
3. Orman Sayılan Alanlar ile Özel Çevre Koruma Bölgeleri 
38
C. TAHSİS EDİLEBİLECEK UNSURLAR 
38
1. Ek Alanlar 
38
2. Mekanik Tesis Hatları 
39
3. Deniz Alanları 
40
D. TAHSİSİN AŞAMALARI 
40
1. Taşınmazların Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgesi Olarak Tespit ve İlanı 
40
2. Taşınmazların Kültür ve Turizm Bakanlığı Emrine Alınması İçin Hazırlık İşlemleri 
42
3. Taşınmazların İmar Planlarının Hazırlanması 
43
a. Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Gerçek ve Tüzel Kişilere Ön İzin Verilmesi 
44
b. Tekliflerin Bakanlığa Sunulması ve Ön Uygunluk Kararı 
44
c. Ön Araştırma ve Veri Toplama 
45
d. Veri Toplama 
45
e. Planların Hazırlanması 
46
f. Planların Onaylanması 
48
g. Planların İlgili Belediye ve İl Özel İdaresi ile Diğer Kamu Kurumlarına Gönderilmesi 
48
h. Planların İlanı 
48
ı. İtiraz 
48
4. Taşınmazların Kültür ve Turizm Bakanlığı Emrine Alınması 
49
a. Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerler, Kapanan Yollar, Yol Fazlaları 
49
b. Hazine Adına Tescilli Olup Kamu İdarelerine Tahsis Edilmemiş Taşınmazlar 
50
c. Kamu İdarelerine Ait Taşınmazlar 
50
d. Ormanlar 
51
e. Özel Mülkiyette Bulunan Taşınmazlar 
55
aa. Genel Olarak 
55
bb. Kamulaştırma Bedelinin Ödenmesi 
57
cc. Acele Kamulaştırma 
57
f. Meralar 
58
5. Yatırımcılara Tahsis Edilecek Taşınmazların İlanı ve Yatırım Taleplerinin Değerlendirilmesi 
60
6. Başvuru 
60
a. Başvuru Yapabilecekler 
60
aa. Ortak Girişimler 
61
bb. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 
62
b. Bakanlığa Verilmesi Gereken Belgeler 
62
7. Tekliflerin Değerlendirilmesi ve Tahsis 
63
a. Bakanlar Kurulunun Tahsis Yetkisi 
63
b. Arazi Tahsis Komisyonunun Tahsis Yetkisi 
64
8. Ön İzin 
66
a. Ön İznin Yürürlüğe Girmesi İçin Yapılması Gereken İşlemler 
67
b. Ön İzin Süresi 
68
c. Ön İzin Döneminde Yapılması Gereken İşlemler 
68
aa. İmar Planlarının Hazırlanması 
69
bb. Anonim Şirket Kurulması 
69
cc. Turizm Yatırımı Belgesinin Alınması 
69
dd. ÇED Raporunun Alınması 
70
ee. Ana Yatırımcının İlave Yükümlülükleri 
70
ff. Sosyal ve Teknik Altyapıya Katılım Payının Yatırılması 
70
gg. Diğer İşlemler 
71
d. Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi veya Getirilmemesi Durumunda Yapılacak İşlemler 
71
e. Ön İzin Bedeli 
71
9. Kesin Tahsis 
72
a. Kesin Tahsisin Yürürlüğe Girmesi İçin Yapılması Gereken İşlemler 
72
aa. Kesin Teminat 
72
bb. Sosyal ve Teknik Altyapı Bedelinin Ödenmesi 
73
cc. Yönetim Kurulu Kararı 
73
b. Taşınmazların Yatırımcıya Tahsisi 
73
c. Kesin Tahsis Süresi 
74
10. Yatırımın Başlaması ve Tamamlanması 
74
a. Yatırımın Başlaması 
74
b. Yatırımın Tamamlanması 
76
11. Tesisin İşletilmesi ve Yatırımcının Yükümlülükleri 
77
E. TAŞINMAZLARIN KULLANIM BEDELİ 
78
1. İlk Yıl Bedeli 
78
a. Taşınmazlarda 
78
b. Orman Alanlarında 
78
c. Ek Alanlarda 
78
d. Yapıların Tahsisinde Bedel 
79
2. Tahsis Bedellerinde İndirim Uygulanıp Uygulanmayacağı 
79
3. Tür ve Sınıf Değişikliğinde Bedeller 
80
4. Artış Oranları 
80
5. Hasılat Payları 
80
6. Bedelsiz Tahsis 
81
7. Kullanım Bedellerin Ödenme Zamanı ve Ödenmemesi Durumu 
81
F. DENETİM, TAHSİS SÜRESİNİN SONA ERMESİ, TAHSİSİN İPTALİ VE SÖZLEŞMENİN FESHİ 
82
1. Denetim 
82
2. Tahsis Süresinin Sona Ermesi 
82
3. Tahsisin İptali ve Sözleşmenin Feshi 
82
4. Tahsisin İptali veya Kesin Tahsis Süresinin Sona Ermesi Halinde Tesis ve Yapıların Mülkiyeti 
82
- III - TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLARAHARCA ESAS DEĞER ÜZERİNDENSATIŞ VE İRTİFAK HAKKI TESİSİ
A. GİRİŞ 
85
B. İLGİLİ MEVZUAT 
85
C. TAHSİS EDİLEBİLECEK TAŞINMAZLAR 
87
D. TEŞVİK UYGULAMASININ ŞARTLARI 
89
1. Talebin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A Maddesi Kapsamındaki Yatırımlarla İlgili Olması 
89
2. Teşvik Belgesi Alınmış Olması 
90
4. Yatırım Tutarı ve Kapasite 
92
5. Öz Kaynak Şartı 
92
6. Fizibilite Raporu 
93
7. İmar Planına Uygunluk 
93
8. Harca Esas Değer Üzerinden Satış İçin Gereken Ek Şartlar 
93
E. TEŞVİK ŞEKLİ 
94
1. İrtifak Hakkı Tesisi veya Kullanma İzni Verilmesi 
94
2. Harca Esas Değer Üzerinden Satış 
94
F. TEŞVİKİN AŞAMALARI 
94
1. İrtifak Hakkı Tesisi veya Kullanma İzni Verilmesinin Aşamaları 
94
a. Yatırıma Uygun Taşınmazların Tespiti 
94
b. Taşınmazların Değerinin ve İlk Yıl Kullanım Bedelinin Tespit Edilmesi 
95
c. İlan ve Duyuru 
96
d. Başvuru 
96
aa. Başvuru Yapabilecekler 
96
bb. Başvuru İçin Gerekli Belgeler 
96
cc. Başvuru Ücreti 
98
e. Komisyon Değerlendirmesi 
98
aa. Komisyon 
98
bb. Değerlendirme 
99
f. Yetkili Makam Onayı 
101
g. Ön İzin Verilmesi 
101
aa. Genel Olarak 
101
bb. Ön İzin Süresi 
102
cc. Ön İzin Bedeli 
102
dd. Ön İzin Döneminde Yapılması Gereken İşlemler 
102
h. İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi veya Kullanma İzni Verilmesi 
103
ı. İrtifak Hakkı ve Kullanma İzni Bedeli 
104
aa. İlk Yıl İrtifak Hakkı ve Kullanma İzni Bedeli 
104
bb. İkinci ve Sonraki Yıllar İrtifak Hakkı ve Kullanma İzni Bedeli 
105
cc. Yatırım Döneminde Bedel 
105
dd. Hasılattan Pay Alınamaması 
105
i. Yatırımın Tamamlanması 
106
aa. Genel Olarak 
106
bb. Yatırım Döneminde Yatırımın Hiç Yapılmaması veya Yüzde Ellisinden Daha Azının Tamamlanması 
107
cc. Yatırımın Yüzde Ellisinden Fazlasının Yapılmasına Rağmen Tamamlanamaması 
108
j. İşletme Dönemi 
109
aa. İstihdam Şartı 
109
bb. Taşınmazın Kullanım Şekli 
109
cc. İrtifak Hakkı veya Kullanma İzni Bedellerinin Ödenmemesi 
110
dd. Usul ve Esaslar ile Sözleşmeye Aykırılık 
110
ee. Alt Yapı Giderlerine Katılma 
110
ff. Diğer Yükümlülükler 
110
gg. Denetim 
111
k. Yatırımın ve İşletmenin Devri 
111
l. İrtifak Hakkı ve Kullanma İzni Süresinin Sona Ermesi 
112
2. Harca Esas Değer Üzerinden Satış 
112
a. Başvuru 
112
b. Talebin Değerlendirilmesi 
113
c. Ön İzin Verilmesi 
113
d. Satış 
114
e. Satış Bedelinin Tahsili ve Tapuda Ferağ Verilmesi 
114
f. Yatırımcının Yükümlülükleri 
115
aa. Yatırımın Süresinde Tamamlanması ve İşletmenin Faaliyete Geçmesi 
115
bb. İstihdam Sağlanması 
116
cc. Taşınmazın Yatırım Amacı Dışında Kullanılamaması 
116
g. Taşınmazın Geri Alınması 
116
- IV -HAZİNE TAŞINMAZLARININ BORSA YAPILMAK ÜZERETİCARET BORSALARINA SATIŞI
A. GİRİŞ 
119
B. İMAR PLANLARININ YAPIMI 
119
C. BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME 
120
D. SATIŞIN YAPILMASI 
121
E. YATIRIM PROJELERİNİN FAALİYETE GEÇMESİ VE DENETLENMESİ 
121
1. Yatırımın Başlaması 
121
2. Yatırımın Gerçekleştirilmesi 
122
F. AMACINDA KULLANILMAYAN TAŞINMAZLARIN GERİ ALINMASINA YÖNELİK İŞLEMLER 
122
- V -ÖZEL YATIRIM BÖLGELERİNDE YATIRIMCILARATAŞINMAZ TAHSİSİ
A. GİRİŞ 
125
B. ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE TAŞINMAZLARIN SATIŞI 
125
1. Bedelsiz Taşınmaz Verilmesi ve Harca Esas Değer Üzerinden Satış 
126
a. Kapsam 
126
aa. Bedelsiz Devrin Uygulanacağı İller 
126
bb. Harca Esas Değer Üzerinden Satışın Uygulanacağı İller 
128
b. Devredilebilecek Arazi ve Arsalar 
128
c. Başvuru 
130
d. Bilgi ve Belge Toplanması 
131
e. Maliye Bakanlığı Kararı 
131
f. Satış Bedelinin Tahsili 
132
2. Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun Geçici 9. Maddesi Kapsamında Bedelsiz Devir 
133
a. Şartları 
135
aa. OSB İçerisinde Yer Alması 
135
bb. İstihdam Şartı 
135
cc. Talep ve Müteşebbis Heyet veya Genel Kurul Kararı 
135
dd. Yatırımın OSB Uygulama Yönetmeliği Kapsamında Kalması 
136
b. Bedelsiz Taşınmaz Verilmesinin Aşamaları 
138
aa. Talep 
138
bb. Müteşebbis Heyet, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararı 
138
cc. Taahhütname Alınması ve Sözleşme Düzenleme 
139
d. Mahsup ve İade İşlemlerinin Yapılması 
139
aa. Bakanlık Kredisi Kullanmamış Parsellerde 
139
bb. Bakanlık Kredisi Kullanmış Fakat Borcu Bitmiş Parsellerde 
139
cc. Bakanlık Kredisi Kullanmış Fakat Borcu Bitmemiş Parsellerde 
140
e. Tapu Kaydına Konulacak Şerh 
140
f. Yatırımın Gerçekleştirilmesi 
141
g. Yatırımın Denetlenmesi ve Tapudaki Şerhin Kaldırılması 
141
h. Devredilen Taşınmazın Tahliyesi, Geri Alınması ve Mahsupların İptali 
142
C. SERBEST BÖLGELERDE TAŞINMAZ TAHSİSİ 
142
1. Kiralama 
143
2. Doğrudan Satış 
143
a. Satış Yapılabilecek Kişiler 
144
b. Satışı Yapılabilecek Taşınmazlar 
144
c. Satış Yöntemi 
144
d. Bedel 
144
e. Satışın Aşamaları 
145
aa. Satın Alma Başvurusu 
145
bb. Gereli Bilgi ve Belgelerin Temin Edilmesi ve Kıymet Takdirinin Yapılması 
145
cc. Bakanlık Onayı 
146
dd. Taahhütname Alınması 
146
ee. Bedelin Tahsili ve Ferağın Verilmesi 
147
3. Kullanma İzni veya İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi 
147
4. Serbest Bölgelerdeki Yapıların Hazineye İntikali ve Bu Yapıların Satılması 
147
a. Genel Olarak 
147
b. Satılabilecek ve Yıkılabilecek Taşınmazlar 
148
aa. Yıkım Müracaatı 
150
bb. Yıkım Talebinin Değerlendirilmesi ve Karar 
151
c. Satış Yetkisi 
152
d. Satış Aşamaları 
152
aa. Değer Tespiti 
152
bb. İlan 
153
cc. Başvuru 
154
dd.Tahsis Taleplerinin Değerlendirilmesi ve Tahsis 
154
ee. Bedelin Ödenmesi 
155
D. TEKNOLOJİ BÖLGELERİNDE TAŞINMAZ TEŞVİKİ 
156
1. Doğrudan Satış 
156
a. Başvuru 
157
b. Gerekli Bilgi ve Belgelerin Toplanması 
157
c. Satış Kararı 
157
d. Bedelin Tahsil Edilmesi 
157
e. Amaç Dışı Kullanma Yasağı 
158
2. İrtifak Hakkı Tesisi 
158
a. Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit 
159
b. Talep 
159
c. Bilgi ve Belge Toplanması 
159
d. Maliye Bakanlığı Kararı 
159
e. İhale 
159
f. Süre 
159
g. İrtifak Hakkı Bedeli 
160
E. ENDÜSTRİ BÖLGELERİNDE TAŞINMAZ TAHSİSİ 
160
1. Endüstri Bölgesi İçinde Kalan Taşınmazların Bakanlık Emrine Alınması 
160
a. Kamulaştırma 
160
aa. Kamulaştırma İşlemlerini Yürütecek Merci 
161
bb. Acele Kamulaştırma Yapılabilmesi 
161
cc. Kamulaştırma Bedelinin Ödenmesi 
161
dd. Kamulaştırılan Taşınmazların Tescili 
161
b. Hazine Taşınmazlarının Maliye Bakanlığınca Tahsisi 
161
2. Yatırımcıya Arsa Tahsisi 
162
a. Yatırımcının Başvurusu 
162
b. Ön Yer Tahsisi 
162
c. ÇED Raporu 
162
d. Yatırım İzninin Verilmesi 
163
e. Gerektiğinde İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi 
163
aa. Yetki 
164
bb. Bedel 
164
- VI -SAĞLIK TESİSLERİNİN KİRALAMA KARŞILIĞI YAPTIRILMASI
A. GİRİŞ 
167
B. YAPILABİLECEK SAĞLIK TESİSLERİ 
169
C. SÜRE 
170
D. YATIRIMIN AŞAMALARI 
171
1. Ön Hazırlıklar ve Yetkilendirme 
171
2. Ön Proje, Fizibilite Raporu, Temel Standartlar Dokümanı İle İhale Dokümanının Hazırlanması 
171
a. Ön Projenin Hazırlanması 
172
b. Fizibilite Raporunun Hazırlanması 
172
c. Temel Standartlar Dokümanının Hazırlanması 
172
d. Sözleşme Süresinin Belirlenmesi 
173
e. Kira Bedelinin Tespiti 
173
f. İhale Dokümanının Hazırlanması 
177
g. İhale Usulünün Belirlenmesi 
180
h. İhale Komisyonunun Belirlenmesi 
181
ı. İhale Onayı 
181
i. İhale İşlem Dosyasının Hazırlanması 
182
3. Ön Yeterlik ve İlanı 
182
a. Genel Olarak 
182
b. Ön Yeterlik Komisyonunun Kuruluşu 
182
c. Ön Yeterlik İlanı 
182
d. Ön Yeterlik Alanların Belirlenmesi 
183
4. İhale İlanı 
183
5. Yatırımcıların İhaleye Hazırlanması 
184
a. Teklif Verebilecekler 
184
aa. Gerçek ve Tüzel Kişiler 
184
bb. Ortak Girişimler 
184
b. Geçici Teminatın Yatırılması 
185
c. Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması 
186
6. İhalenin Yapılması 
187
a. Tekliflerin Alınması ve Açılması 
187
b. İhale Dışı Bırakılacak İsteklilerin Elenmesi 
187
c. İhaleye Katılamayacak Olanlar Varsa Elenmesi 
188
d. Tekliflerin Değerlendirilmesi 
188
e. İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması 
190
aa. İhalenin İptal Edilmesi 
190
bb. İhalenin Yapılması 
190
f. İhale Üzerinde Kalan İsteklinin Yasaklı Olup Olmadığının Araştırılması 
191
7. Gereken Hallerde YPK Onayının Alınması 
191
8. Harcama Yetkilisinin Onayı 
191
9. Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi 
191
10. Kesin Teminatın Yatırılması 
191
11. Sözleşmenin Yapılması 
192
a. Genel Olarak 
192
b. Sözleşmede Yer Alması Gereken Hususlar 
193
c. Sözleşmenin Dili 
194
d. Sözleşme Süresi 
194
12. Yatırımcı Lehine İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi 
195
E. YÜKLENİCİNİN VE SAĞLIK BAKANLIĞININ SORUMLULUĞU 
196
1. Yüklenicinin Sorumluluğu 
196
2. Sağlık Bakanlığının Sorumluluğu 
197
F. SÖZLEŞMENİN DEVRİ 
198
G. YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİNE UYMAMASI NEDENİYLE SÖZLEŞMENİN FESHİ 
198
H. MÜCBİR SEBEP HALLERİNDE VEYA KARŞILIKLI RIZA İLE SÖZLEŞMENİN TASFİYESİ 
200
I. SÖZLEŞME SÜRESİNİN SONA ERMESİNDEN ÖNCEKİ DEVİR 
201
İ. SÖZLEŞMENİN NORMAL SÜRESİNDE SONA ERMESİ VE SAĞLIK TESİSİNİN BAKANLIĞA DEVRİ 
201
J. DENETİM 
202
K. İSTİSNALAR 
202
L. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 
202
- VII -ENERJİ PİYASASINDA YATIRIM YAPMAK İSTEYEN YATIRIMCILARA TAŞINMAZ TAHSİSİ
A. GENEL OLARAK 
203
B. KAMULAŞTIRMAYA VE TAŞINMAZ TAHSİSİNE DAİR HÜKÜMLER 
203
1. Elektrik Piyasası Kanunu 
203
2. Doğal Gaz Piyasası Kanunu 
205
3. Petrol Piyasası Kanunu 
206
C. TAŞINMAZ TAHSİSİNİN AŞAMALARI 
207
1. Lisans Sahibi Özel Hukuk Tüzel Kişisi Tarafından Talep 
207
2. Değerlendirme ve Kamu Yararı Kararı 
207
3. Taşınmazların Elde Edilmesi 
208
a. Hazine Özel Mülkiyetinde veya Devleti Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Yerler 
208
b. Hazine Dışındaki Kamu İdarelerine Ait Taşınmazlar 
208
c. Özel Mülkiyette Bulunan Taşınmazlar ve Kamulaştırma 
209
aa. Kamulaştırma Yapılabilecek Durumlar 
209
bb. Acele Kamulaştırma Yapılabilmesi 
209
cc. Kamu Yararı Kararı 
210
dd. Kamulaştırma Bedeli ve Ödenmesi 
210
ee. Kamulaştırma Giderleri 
210
ff. Kamulaştırılan Taşınmazın Tescili 
210
d. Meraların Hazine Adına Tescilin Sağlanması 
211
aa. Talep 
211
bb. Teknik Ekip İncelemesi 
211
cc. Mera Komisyonu ve Defterdarlığın Uygun Görüşü 
212
dd. Tescil 
213
4. İrtifak Hakkı Tesisi 
213
a. Genel Olarak 
213
b. İrtifak Hakkı Tesis Edilebilecek Kişiler 
214
c. Başvuru 
214
d. EPDK Uygun Görüşü 
215
e. Yetki 
215
f. İhale Usulü 
215
g. Bedel 
215
h. İrtifak Hakkı Süresi 
218
ı. Lisansın İptal Edilmesi Halinde Kamulaştırma Bedelinin İadesi 
219
D. TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ İLETİMİ DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA TAŞINMAZ TAHSİSİ 
219
1. Görevlendirme ve Üretim izni Verilmesi 
219
a. Görevlendirme 
219
b. Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi Kurma ve İşletme İzni Verilmesi 
220
2. Kamulaştırma 
222
3. İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi 
222
4. Görevlendirme Süresi Sonunda Tesislerin Mülkiyetinin Hazineye Geçmesi 
223
E. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN KAPSAMINDA TAŞINMAZ TAHSİSİ 
223
1. Giriş 
223
2. Yatırımcılara Tahsisi Edilebilecek Taşınmazlar 
225
3. Yetki 
225
4. Hazırlık İşlemleri 
226
5. Yatırımcıya Taşınmaz Tahsisinin Aşamaları 
226
a. Lisans, Talep ve EPKD İzni 
227
b. İrtifak Hakkı Tesissinde Yetki 
227
c. Kullanma İzni veya İrtifak Hakkı Bedeli 
227
- VIII - HAZİNE ARAZİLERİNİN TEKNOLOJİK VEYAJEOTERMAL SERACILIK VE ORGANİK TARIM YATIRIMLARINA TAHSİSİ
A. GİRİŞ 
231
B. YATIRIMCILARA TAHSİS EDİLEBİLECEK TAŞINMAZLAR 
231
C. TAŞINMAZ TAHSİSİNİN AŞAMALARI 
232
1. Başvuru 
232
2. Bilgi - Belge Toplanması ve Bakanlıktan İzin Alınması 
232
3. İhaleye İzin 
233
4. İrtifak Hakkı İhalesine Hazırlık 
233
a. Şartnamenin Hazırlanması 
234
b. İhale Usulünün Belirlenmesi 
234
c. Geçici Teminat Oranın Belirlenmesi 
235
5. İhale Onayı 
235
6. İhalenin İlanı 
235
7. Yatırımcının İhaleye Hazırlanması 
235
8. İhalenin Yapılması 
236
9. İta Amiri Onayı 
236
10. Ön İzin Sözleşmesi Düzenlenmesi 
237
a. Genel Olarak 
237
b. Ön İzin Süresi 
238
c. Ön İzin Bedeli 
238
d. Ön İzin Yükümlülükleri 
238
11. Kullanma İzni Verilmesi veya İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi 
239
12. Yer Teslimi 
240
13. Yatırıma Başlama ve Bitirme 
241
D. İRTİFAK HAKKI VE KULLANMA İZNİ BEDELİ 
241
1. Genel Olarak 
241
2. Bedel Artışları 
241
3. Hasılat Payları 
242
4. Vadesinde Ödenmeyen Bedeller 
243
E. KULLANMA İZNİNİN VE İRTİFAK HAKKININ DEVRİ 
243
F. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ 
244
1. Süre Bitimi 
244
2. Karşılıklı Rıza 
245
3. Yatırımcının Sözleşme Hükümlerine Aykırı Davranması 
245
- IX - HAZİNE TAŞINMAZLARININ AĞAÇLANDIRMA YAPMAK İSTEYEN YATIRIMCILARA TAHSİSİ
A. GİRİŞ 
247
B. TAHSİS EDİLEBİLECEK TAŞINMAZLAR 
247
1. Devlet Ormanları 
247
3. Ağaçlandırma Yapılamayacak Taşınmazlar 
248
4. Arazi Büyüklükleri 
251
a. Devlet Ormanları 
251
b. Hazine Arazileri 
251
C. HANGİ TÜR AĞAÇLANDIRMALAR İÇİN TAŞINMAZ TAHSİS EDİLEBİLECEĞİ 
251
1. Devlet Ormanlarında 
251
2. Hazine Özel Mülkiyetinde ya da Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Alanlarda 
252
D. HAZİNE ÖZEL MÜLKİYETİNDE YA DA DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN ALANLARDA YATIRIMIN AŞAMALARI 
253
1. Başvuru 
253
2. Bilgi Formunun Düzenlenmesi ve Talebin Maliye Bakanlığına İletilmesi 
253
3. Taleplerin Değerlendirilmesi 
254
4. Ön İzin 
255
a. Genel Olarak 
255
b. Süre 
256
c. Ön İzin Yükümlülükleri 
256
aa. On Hektardan Küçük Arazilerde 
256
bb. On Hektardan Büyük Arazilerde 
257
5. Kesin İzin 
257
6. İhale ve Kira 
258
a. Genel Olarak 
258
b. İhalenin Yapılması 
258
c. İhale Onayı 
258
d. İhale Onayının Bildirilmesi 
259
e. Saha Teslimi 
259
E. ORMAN SAYILAN ALANLARDA YATIRIMIN AŞAMALARI 
259
1. Başvuru 
259
2. Başvurunun Değerlendirilmesi ve Tebligat 
259
3. İzin Raporu 
261
4. Orman Genel Müdürlüğü Kararı 
262
5. Uygulama Projesinin Hazırlanması 
262
6. Projenin Kontrolü 
263
7. Saha Teslimi 
263
F. KİRA ŞARTLARI 
263
1. Süre 
263
2. Kira Bedeli 
263
a. İlk Yıl ve Müteakip Yıllar Kira Bedeli 
263
b. Muhdesat Bedeli 
263
c. Ara Tarım Bedeli 
264
d. Süresi İçinde Ödenmeyen Kira Bedelleri 
264
G. YATIRIMCININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
264
1. Yatırıma Başlama 
264
2. Yatırımın Gerçekleştirilmesi 
264
3. Ağaçlandırılan Sahanın İşletilmesi 
265
4. Yapılaşma 
265
a. Hazine Taşınmazlarında 
265
b. Orman Alanlarında 
265
5. Ara Tarım 
265
6. Projede Tadilat 
266
7. Ağaçlandırma Sahalarının Devredilmesi 
266
8. Alt Kiracılık 
267
9. Husumetin Kabulü 
267
10. Hafriyat Sırasında Bulunacak Şeyler 
267
11. Sorumluluk 
267
H. İZLEME VE DENETİM 
267
I. KİRA SÜRESİNİN SON BULMASI 
268
1. Süre Bitimi 
268
2. Sözleşmenin Feshi 
268
3. Taşınmazın Hazine Mülkiyetinden Çıkması 
270
4. Taşınmaz Kamu İdareleri Tarafından İhtiyaç Duyulması 
270
- X -ORGANİZE HAYVANCILIK YAPACAKLARA TAŞINMAZ TAHSİSİ
A. GİRİŞ 
271
B. YATIRIMIN AŞAMALARI 
271
1. Başvuru 
271
2. Defterdarlıklar ve Mal Müdürlüklerince Bilgi Toplanması ve Kıymet Takdiri Yapılması 
272
3. Bakanlıktan İzin Alınması 
273
4. İrtifak Hakkı İhalesine Hazırlık 
273
a. Şartnamenin Hazırlanması 
273
b. Geçici Teminat Oranının Belirlenmesi 
274
c. İhale Usulünün Belirlenmesi 
274
d. İlanın Şekline Karar Verilmesi 
274
5. İhalenin Onayının Alınması 
274
6. İhalenin İlanı 
275
7. Yatırımcının İhaleye Hazırlanması 
275
8. İhalenin Yapılması 
275
9. İhale Onayı 
275
10. İhale Kararının Bildirilmesi ve Yatırımcının Yükümlülükleri 
276
11. Ön İzin 
277
a. Genel Olarak 
277
b. Ön İzin Süresi 
278
c. Ön İzin Bedeli 
278
d. Ön İzin Yükümlükleri 
278
12. Kesin İzin ve İrtifak Hakkı 
279
a. Genel Olarak 
279
b. Kesin Teminatın Yatırılması ve Sözleşme Düzenlenmesi 
280
c. Yer Teslimi 
280
d. Sözleşmenin ve Resmi Senedin Maliye Bakanlığına Gönderilmesi 
280
e. İrtifak Hakkı Süresi 
280
13. İrtifak Hakkı Bedeli ve Hasılattan Pay 
281
a. İrtifak Hakkı Bedeli 
281
b. Bedellerin Ödenme Zamanı 
282
c. Bedel Artışları 
282
d. Hasılat Payları 
282
e. Vadesinde Ödenmeyen Bedeller 
283
14. Sözleşmenin Devri 
284
15. İrtifak Hakkının Sona Ermesi 
284
a. Süre Bitimi 
284
b. Karşılıklı Rıza 
285
c. Yatırımcının Sözleşmeye Aykırı Davranması 
285
- XI - HAZİNEYE AİT TAŞINMAZLARINKÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPILMAK ÜZEREBU AMAÇLA KURULMUŞ KOOPERATİFLER İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA SATIŞI
A. GİRİŞ 
287
B. İMAR PLANLARININ YAPIMI 
287
C. BAŞVURU 
287
D. BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 
287
E. SATIŞIN YAPILMASI 
289
F. YATIRIM PROJELERİNİN FAALİYETE GEÇMESİ VE DENETLENMESİ 
289
1. Yatırımın Başlaması 
289
2. Yatırımın Gerçekleştirilmesi 
289
G. AMACINDA KULLANILMAYAN TAŞINMAZLARIN GERİ ALINMASINA YÖNELİK İŞLEMLER 
290
- XII -HAZİNE TAŞINMAZLARININ KIYI YATIRIMLARINA TAHSİSİ
A. GİRİŞ 
291
B. KIYIDA YAPILABİLECEK YAPILAR 
292
C. YATIRIMIN AŞAMALARI 
294
1. Başvuru 
294
2. Defterdarlıklar ve Mal Müdürlüklerince Bilgi Toplanması ve Kıymet Takdiri Yapılması 
296
3. Bakanlıktan İzin Alınması 
297
4. İhalenin Onayının Alınması 
297
a. Geçici Teminat Oranının Belirlenmesi 
298
b. İhale Usulünün Belirlenmesi 
298
c. İlanın Şekli 
299
5. Yatırımcının İhaleye Hazırlanması 
300
a. İkamet Belgesinin Alınması 
301
b. Özel Hukuk Tüzel Kişileri 
301
c. Geçici Teminatın Yatırılması 
301
6. İhalenin Yapılması 
302
7. İhale Onayı 
302
8. İhale Kararının Bildirilmesi 
303
9. Ön İzin 
303
a. Genel Olarak 
303
b. Ön İzin Süresi 
304
c. Ön İzin Bedeli 
304
10. Ön İzin Yükümlükleri 
305
a. İmar Planlarının Yapılması 
305
aa. Başvuru 
305
bb. Başvurunun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tarafından İncelenmesi 
312
cc. Kurum Görüşlerinin Alınması 
313
dd. Teklif İmar Plânının Onaylanması 
318
b. İmar Uygulamasının Yapılması 
319
c. Uygulama Projelerinin İncelenmesi ve Onayı 
319
11. Kesin İzin ve İrtifak Hakkı 
320
a. Genel Olarak 
320
b. Yetki 
321
c. İrtifak Hakkı Bedeli 
321
d. Hasılat Payları 
322
e. İrtifak Hakkı Süresi 
324
12. Taşınmazın Yatırımcıya Teslimi 
324
13. Yatırımın Tamamlanması 
325
a. Yapı Ruhsatı Alınması 
325
b. İnşaat ve Uygulama 
325
c. Yapı Kullanma İzni 
326
14. Yatırım ve İşletme Belgesi İle İşletme, Geçici İşletme ve Kısmi İşletme İzni Alınması 
326
a. Turizm Yatırımı ve İşletmesi Belgesi Alınması 
326
b. İşletme, Geçici İşletme ve Kısmi İşletme İzni Alınması 
327
aa. Başvuru 
327
bb. Başvuruların İncelenmesi 
328
cc. Geçici İşletme İzni 
330
dd. Basitleştirilmiş Uygulamalar 
331
15. Sözleşmenin Devri 
334
16. İrtifak Hakkının Sona Ermesi 
334
D. AHŞAP İSKELELERİN YAPIMI 
335
1. Genel Olarak 
335
2. Şartları 
335
3. İşlem Süreci 
336
- XIII - KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİTEŞVİK KANUNU KAPSAMINDA TAŞINMAZ TAHSİSİ
A. GİRİŞ 
339
B. KÜLTÜR YATIRIMI VE KÜLTÜR GİRİŞİMİ NEDİR? 
339
C. YATIRIMCILARA TAHSİS EDİLEBİLECEK TAŞINMAZLAR 
340
D. TEŞVİK KONULARI 
340
E. YATIRIMIN AŞAMALARI 
341
1. Taşınmazların Kültür ve Turizm Bakanlığı Emrine Alınması 
341
b. Özel Bütçeli Kuruluşlara Ait Taşınmazlar 
342
2. İlan ve Başvuru 
342
3. Başvuruların Değerlendirilmesi 
343
4. Ön İzin Verilmesi 
344
a. Genel Olarak 
344
b. Ön İzin Bedeli 
344
c. Ön İzin Süresi 
346
d. Ön İznin Yürürlüğe Girmesi İçin Yapılması Gereken İşlemler 
347
5. Ön İzin Döneminde Yapılması Gereken İşlemler 
347
a. İmar İşlerinin Yapılması 
347
b. Kültür Yatırımı veya Girişimi Belgesinin Alınması 
347
c. Tüzel Kişilik Kurulması 
349
d. Ön İzin Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmemesi 
349
6. Kullandırma Kararı 
349
a. Kullandırma Şekilleri 
349
b. Kullandırma İşlem Süreci 
350
c. Kullandırma Süresi 
351
7. Kullandırma Bedeli 
351
a. İlk Yıl Kullanım Bedeli 
351
b. Müteakip Yıllar Kullanım Bedeli 
352
c. Hasılat Payları 
352
8. Kullandırmanın Yürürlüğe Girmesi İçin Yapılması Gerekenler 
353
9. Yatırımın Tamamlanması ve Kültür Girişimi Belgesinin Alınması 
353
F. KULLANDIRMANIN SONA ERMESİ 
353
1. Sürenin Sona Ermesi 
353
2. Sözleşmenin Feshi 
353
3. İfa İmkansızlığı 
354
- XIV - YAP-İŞLET-DEVRET MODELİNDE TAŞINMAZ TAHSİSİ
A. GİRİŞ 
355
B. YİD MODELİ İLE YAPILABİLECEK HİZMETLER 
355
C. KAMULAŞTIRMA VE İRTİFAK HAKKI TESİSİ 
356
D. YATIRIMIN AŞAMALARI 
357
1. Görevlendirme ve Şirketle Sözleşme 
357
2. Başvuru 
357
3. Bilgi- Belge Toplanması ve Kıymet Takdiri 
357
4. Maliye Bakanlığı Kararı 
358
5. İrtifak Hakkı İhalesine Hazırlık 
358
a. Şartnamenin Hazırlanması 
358
b. Geçici Teminat Oranının Belirlenmesi 
358
c. İhale Usulünün Belirlenmesi 
359
d. İlanın Şekline Karar Verilmesi 
359
6. İhalenin Onayının Alınması 
359
7. İhalenin İlanı 
359
8. Yatırımcının İhaleye Hazırlanması 
359
9. İhalenin Yapılması 
360
10. İhale Onayı 
360
11. İhale Kararının Bildirilmesi ve Yatırımcının Yükümlülükleri 
360
12. İrtifak Hakkı Bedeli ve Hasılat Payı 
361
a. İrtifak Hakkı Bedeli 
361
b. İrtifak Hakkı Bedeline İndirim Uygulanıp Uygulanmayacağı 
362
c. Artış Oranı 
362
d. Hasılat Payları 
362
E. SÜRE 
363
F. YAPI VE TESİSLERİN İDAREYE GEÇMESİ 
363
Kavramlar Dizini 
365
Özgeçmiş 
368