Güncel Yargıtay Kararları Işığında Tasarrufun İptali ve Muvazaa Davaları Halil Ahmet Bakırcı  - Kitap
Güncel Yargıtay Kararları Işığında

Tasarrufun İptali ve Muvazaa Davaları

3. Baskı, 
Nisan 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
436
Barkod:
9789750292347
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
550,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
2. baskı
Şubat 2023
540,00
265,00 (%51)
Kitabın Açıklaması
Kitap beş ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; tasarrufun iptali davası tanımı, amacı, hukuki niteliği ve muvazaa arasındaki farklar, ikinci bölümde tasarrufun iptali davasının tarafları, görev, yetki, davanın tarafları, yargılama usulü ve süreler, üçüncü bölümde tasarrufun iptaline konu olan tasarruflar ve ispat, iptal davasında yetkili ve görevli mahkeme, dördüncü bölümde davanın kabulü ve reddi, yargılama giderleri, vekalet ücreti ve iadenin şümulü, yargılama usulü, tasarrufun iptali davasında süreler, beşinci bölümde de tasarrufun iptali davasında ihtiyat-i haciz ve kanun yolu yer almakta olup, sonuç bölümünde ise değerlendirmeler ve önerilerde bulunulmaktadır.
Kitapta tasarrufun iptali davasının açılmasından sonuna kadar olan süreç tüm ayrıntıları ile uygulamada yaşanan sorunlar ile birlikte detaylı şekilde anlatılmıştır. İptal davasından sonra haciz, cebri satış işlemleri ve sıra cetveline kadar olan süreçler tüm ayrıntıları ile birlikte örnek Yargıtay ve istinaf kararları ışığında anlatılmıştır.
Tasarrufun iptali ve muvazaa davası arasındaki farklar ve benzerlikler de detaylı şekilde işlenerek her iki davanın dayanak noktaları anlatılmıştır. Kitabın arkasında bulunan dava dilekçesi ve cevap dilekçesi örnekleri de yazar tarafından mahkemeye sunulan dilekçelerden derlenmiş olup, hem konunun daha detaylı anlaşılmasına hem de uygulama noktasında yardımcı olacak niteliktedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Tasarrufun İptali
.
Tasarrufun İptali Davasının Tarafları, Görev, Yetki ve Yargılama Usulü
.
Tasarrufun İptaline Konu Olan Tasarruflar İİK 278, 278 ve 280
.
Davanın Kabulü ve Reddi, Yargılama Giderleri, Vakalet Ücreti ve İadenin Şumulü
.
Tasarrufun İptali Davasında İhtiyat–i Haciz ve Kanun Yolu
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Teşekkür 
7
Kısaltmalar 
13
Giriş 
15
Birinci Bölüm
TASARRUFUN İPTALİ
1.1. TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ TANIMI, AMACI VE HUKUKİ NİTELİĞİ 
17
1.1.1. Tasarrufun İptali Davası Tanımı 
17
1.1.2. Tasarrufun İptaline Giren Konular 
19
1.1.3. Tasarrufun İptali Davasında Amaç 
21
1.2. TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINDA TASARRUFUN TANIMI VE ALACAKLIYA ZARAR VERME 
23
1.2.1. Tasarruf Tanımı 
23
1.2.2. Tasarrufun İptaline Konu Olmayan İşlemler 
25
1.2.2.1. Cebri İcra Yolu İle Yapılan İşlemler 
25
1.2.2.2. Borçlandırıcı İşlemler 
26
1.2.2.3. Hukuki Ehliyetin Bulunmadığı Haller ve Yokluk İptal Halleri 
26
1.2.2.4. Borçlunun Bizzat Taraf Olmadığı Vekil Sıfatı ile Yapılan İşlemler 
26
1.2.2.5. Haczi Mümkün Olmayan Malların Devri 
28
1.2.2.6. Kadastro Tutanakları 
32
1.2.2.7. İmar Planlaması İle Belediye Adına Tescil Yapılan İşlemler 
34
1.2.3. Yapılan Tasarruf İşleminin Alacaklıya Zarar Verme Amacı İle Yapılması ve Dava Şartları 
63
1.2.3.1. Genel Olarak 
63
1.2.4. Yapılan Tasarruf İşleminin Alacaklıya Zarar Verme Amacı İle Yapılması 
71
1.2.3.2. Tasarrufun İptaline Konu Alacağın Gerçek Bir Alacak Olması 
75
1.2.3.3. Tasarrufun İptaline Konu İşlem Haciz Kabil Mallardan Olmalıdır. 
92
1.2.3.4. Tasarrufun İptali Konu Malın Devrinin Takibe Konu Alacağın Doğumundan Sonra Olması 
92
1.2.3.5. Tasarruf İşlemini Yapan Borçlu Aleyhine İcra Takibi Olması ve İcra Takibinin Kesinleşmiş Olması 
111
1.2.3.6. Alacaklıya Zarar ve Aciz Vesikası 
113
1.2.3.6.1. Alacaklıya Zarar Verme Kavramı 
115
1.2.3.6.2. Aciz Vesikası 
115
1.2.3.6.2.1. Kesin Aciz Vesikası 
133
1.2.3.6.2.2. Geçici Aciz Vesikası 
139
1.2.3.6.2.3. Aciz Vesikası Sayılmayan Belgeler 
146
1.2.3.6.2.3.1. Rehin Açığı Belgesi 
146
1.2.3.6.2.3.2. İhtiyati Haciz Tutanağı 
148
1.2.3.6.2.3.3. Borçluya Ait Olmayan Adreste Tutulan Tutanak 
149
1.2.3.6.2.3.4. Geçici Aciz Tutanağı 
149
1.2.3.6.2.3.5. Malı Beyanı Bildirimi 
150
1.2.3.6.2.4. Aciz Vesikasının İptali 
150
1.2.4. TBK 19. Madde ve Muvazaanın Tanımı 
152
1.2.4.1. TBK 19. Madde 
152
1.2.4.2. Muvazaanın Tanımı 
153
1.2.4.3. Tasarrufun İptali Davası ve Muvazaa Arasındaki Farklar 
155
İkinci Bölüm
TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ TARAFLARI,
GÖREV, YETKİ VE YARGILAMA USULÜ
2.1. GENEL OLARAK 
169
2.2. TASARRUFUN İPTALİ DAVASI TARAFLARI 
171
2.2.1. Davacı 
171
2.2.2. Davalı 
176
2.3. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 
186
2.3.1. Yetkili Mahkeme 
186
2.3.2. Görevli Mahkeme 
198
2.4. YARGILAMA USULÜ 
209
2.5. TASARRUFUN İPTALİ DAVASINDA SÜRE 
223
2.5.1. Genel Olarak 
223
2.5.1.2. İptal Sebeplerine Göre Süreler 
225
2.5.1.2.1. Bağışlama ve İvazsız Tasarruflar 
225
2.5.1.2.2. Aciz Halinde İken Yapılan Tasarruflar 
228
2.5.1.2.3. Alacaklılara Zarar Verme Kastı İle Yapılan Tasarruflar 
229
2.6. KENDİ FİİLİ İLE ACİZ HALİNE NEDEN OLMA VE MEVCUDUNU EKSİLTME 
230
Üçüncü Bölüm
TASARRUFUN İPTALİNE KONU OLAN
TASARRUFLAR İİK 278, 278 VE 280
3.1. TASARRUFUN İPTALİNE KONU OLAN TASARRUFLAR 
233
3.1.1. Genel Olarak 
233
3.2. BAĞIŞLAMA VE İVAZSIZ TASARRUFLAR 
233
3.2.1. İİK 278 Bağışlama 
234
3.2.2. Kanunda Sayılan Kişiler İle Yapılan Tasarruf İşlemleri 
235
3.2.3. Düşük Bedel İle Devir 
239
3.2.4. Kaydı Hayat Şartıyla İrat, İntifa Hakkı veya Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesi 
254
3.3. İİK 279 ACİZDEN DOLAYI BUTLAN 
254
3.3.1. Borçlunun Teminat Göstermeyi Evvelce Taahhüt Etmiş Olduğu Haller Müstesna Olmak Üzere Borçlu Tarafından Mevcut Bir Borcu Temin İçin Yapılan Rehinler 
255
3.3.2. Para veya Mutat Ödeme Vasıtalarından Gayrı Bir Suretle Yapılan Ödemeler 
256
3.3.3. Vadesi Gelmemiş Borç İçin Yapılan Ödemeler 
258
3.3.4. Kişisel Hakların Kuvvetlendirilmesi İçin Tapuya Verilen Şerhler 
258
3.4. İİK 280 ZARAR VERME KASTI 
262
3.4.1. Genel Olarak 
262
3.4.2. Verme Kastından Dolayı Tasarrufun İptali Davası Açılmasının Şartları 
266
3.4.2.1. Borçlunun Borçlarını Ödeyemeyecek Durumda Olması 
266
3.4.2.2. Zarar Verme Kastı 
266
3.4.2.2.1. Yakın Akraba ve Hısım 
268
3.4.2.2.2. Ticari İşletme ve Malların Devri 
272
3.4.2.3. Tasarrufa Konu İşlemin Alacaklısının Kötü Niyetli Olması 
311
3.4.2.4. Davanın Süresinde Açılması 
311
3.5. İSPAT 
311
Dördüncü Bölüm
DAVANIN KABULÜ VE REDDİ, YARGILAMA GİDERLERİ, VAKALET ÜCRETİ VE İADENİN ŞUMULÜ
4.1. TASARRUFUN İPTALİ DAVASINDA İADENİN ŞÜMULÜ 
317
4.1.1. İİK’nın Madde 283 İadenin Şümulü 
317
4.1.2. İptal Davası Sonucunda Malın Alacaklıya Dönmemesi 
317
4.1.3. İflas Halinde İadenin Şümulü 
318
4.2. DAVANIN KABULÜ VE REDDİ HALLERİ 
318
4.3. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN HAKLARI 
350
4.4. YARGILAMA GİDERİ VE VEKALET ÜCRETİ 
351
Beşinci Bölüm
TASARRUFUN İPTALİ DAVASINDA
İHTİYAT–İ HACİZ VE KANUN YOLU
5.1. İCRA VE İFLAS KANUNU MADDE 281 İHTİYAT–İ HACİZ 
363
5.1.1. İİK’nın Madde 281 İhtiyat–i Haciz 
363
5.1.2. İhtiyat–i Haciz Kararı Verilmesi 
366
5.1.3. İhtiyat–i Hacizde Teminat 
380
5.1.3.1. Üçüncü Kişinin Elinde Olan Mallarda Teminat 
380
5.1.3.2. Üçüncü Kişinin Elinden Çıkardığı Mallarda Teminat 
380
5.2. İHTİYATİ HACZİN İNFAZI 
383
5.3. TASARRUFUN İPTALİ DAVASINDA KANUN YOLLARI 
387
5.3.1. İİK ve HMK’ ya Göre Kanun Yollarının Belirlenmesi 
389
5.3.2. Adli Tatilde Temyiz Süreleri 
391
Sonuç 
395
Ekler 
397
EK–1: DAVA DİLEKÇESİ 
397
EK–2: CEVAP DİLEKÇESİ 
403
EK–3: 
407
EK–4: 
417
EK–5: 
427
Kaynakça 
433
Kavramlar Dizini 
435