Güncel Maliye Tartışmaları – 3
 Dr. Veysi SEVİĞ'e Armağan Dr. Ahmet Bumin Doğrusöz, Prof. Dr. Ayşe Güner, Prof. Dr. Gülay Akgül Yılmaz  - Kitap

Güncel Maliye Tartışmaları – 3

Dr. Veysi SEVİĞ'e Armağan

1. Baskı, 
Eylül 2021
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
600
Barkod:
9789750271762
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
545,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Bu kitap, birincisi Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL'e Armağan, ikincisi Prof. Dr. Ayşegül MUTLU'ya Armağan olarak yayınlanmış GÜNCEL MALİYE TARTIŞMALARI serisinin üçüncü kitabıdır. Vergi hukukunun duayen hocası Dr. Veysi SEVİĞ'e armağan olarak yayınlanan kitapta kamu maliyesi, mali hukuk ve genel ekonomi başlıkları altında 22 çalışma yer almaktadır.
Çalışmalarda, temel alan kamu ekonomisi ve mali hukuk olmakla birlikte, kitapta güncel konu ve sorunların işlenmesi amaçlandığından, pandemi dönemine ilişkin mali konulara ve uygulamalara da yer verilmiştir. Mali hukuk bölümünde ise olabildiğince güncel tartışmaları konu edinmiş çok sayıdaki eser ile okuyucu ve araştırmacılara kaynak oluşturulmaya çalışılmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Kamu Ekonomisi
.
Döngüsel Ekonomide Vergi Sisteminin Dönüşümü: Sürdürülebilir Vergilendirme, Umut Akduğan
.
Vergi Takozunun İstihdam Üzerindeki Etkileri: Oecd Ülkeleri Karşılaştırmalı Analizi, Gülay Akgül Yılmaz ¦ Gözde Nalbant Efe
.
Mali Alan Oluşumu ve Kullanımı: Gelişmekte Olan Ülkeler Açısından Bir Değerlendirme, Nagihan Birinci
.
Dış Borçlanmanın Büyüme Üzerindeki Etkisi ve Ortaya Çıkardığı Mali Riskler: Arjantin Borç Krizi ve Düşündürdükleri, Eren Çaşkurlu ¦ Gökhan Ünalan
.
Küreselleşmenin Ulus–Devletlerin Ekonomideki İşlevlerini Daraltıcı Etkisi ve 2008 Küresel Finans Krizi Dönemine İlişkin Bir Değerlendirme, Müzeyyen Özlem Çetin
.
Küresel Kamusal Mal Olarak Covıd–19 Pandemisinde Devletin Rolü: Alınan Önlemler ve Politika İkilemleri, Hüseyin Burak Özgül ¦ Nazan Susam
.
Küresel Salgın (Covıd–19) Sürecinde Çeşitli Ülkelerdeki Vergisel Önlemlerin Değerlendirilmesi, Cemil Rakıcı ¦ Cansu Aydoğdu Bozdağ
.
Beklenti Teorisi ve Vergiye Gönüllü Uyum, İsa Sağbaş ¦ Erhan Çelik
.
Vatandaş Odaklı Kamu Hizmeti Yaklaşımı Çerçevesinde Yerel Yönetim Hizmetleri: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme, Özge Uysal Şahin
.
Mali Hukuk
.
Covıd–19 Pandemisinin Vergi Hukukuna Dair Hatırlattıkları: Bir Salgın Fotoğrafının Vergi Hukuku Açısından Analizi, Özgür Biyan
.
Düzeltme Beyannamesi, İhtirazi Kayıt ve Bir Anayasa Mahkemesi Kararı, Turgut Candan
.
"Vergi Aslına Bağlı (Tâbi) Olma" ve "Vergi Kaybına Bağlı (Tâbi) Olma Kavramları Üzerinden Vergi Ziyaı Cezası İle Süreli Hapis Cezasına Özgü Pişmanlık, İştirak,
.
Tekerrür ve Birleşme Kurumuna İlişkin Bir Değerlendirme, Hatice Ela
.
Katma Değer Vergisi'nde Sorumluluk ve Tevkifat İkilemi, Gülsen Güneş ¦ Güneş Yılmaz
.
Ödeme Emri Hakkında Galat–I Meşhur Uygulamalar, Yusuf Karakoç
.
Vergi Af Yasalarından Yararlanma Koşulları İle Vergiye Uyumlu Mükelleflere Tanınan % 5 Vergi İndiriminden Yararlanma Koşulları Arasındaki Uyumsuzluğun Vergi Adaleti Açısından Değerlendirilmesi, Ahmet Kavak
.
Taşınmaz ve İştirak Hissesi Satışlarında Kurumlar Vergisi İstisnasına İlişkin Ymm Tasdik Raporlarının İbraz Süresinden Doğan İhtilaflar, Filiz Keskin
.
Otellerde Bedelsiz Olarak Verilen Konaklama, Yeme–İçme Hizmetlerine İlişkin Vergisel Hükümler, Mehmet Maç
.
Ürkek ve Melez Bir Servet Vergisi Denemesi: Değerli Konut Vergisi, Nevzat Saygılıoğlu ¦ Gökhan Ünalan
.
Uyumlu Mükellef Vergi İndirimi Uygulamasının Değerlendirilmesi, Sakıp Şeker
.
Vergi Kaynaklı Özel (Adli) Hukuk Uyuşmazlıkları, Doğan Şenyüz
.
İskoçya Tarihinde Vergiler, Hakan Üzeltürk
.
Ekonomi
.
Türkiye Ekonomisinde Enerjide Dışa Bağımlılık: Uluslararası Karşılaştırmalı Bir İnceleme, Ahmet Yılmaz ¦ Nevra Tütüncü
Kitabın İçindekileri
KAMU EKONOMİSİ
DÖNGÜSEL EKONOMİDE VERGİ SİSTEMİNİN DÖNÜŞÜMÜ: SÜRDÜRÜLEBİLİR VERGİLENDİRME
Umut AKDUĞAN 
15
VERGİ TAKOZUNUN İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: OECD ÜLKELERİ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
Gülay AKGÜL YILMAZ ¦ Gözde NALBANT EFE 
49
MALİ ALAN OLUŞUMU VE KULLANIMI: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME
Nagihan BİRİNCİ 
87
DIŞ BORÇLANMANIN BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE ORTAYA ÇIKARDIĞI MALİ RİSKLER: ARJANTİN BORÇ KRİZİ VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
Eren ÇAŞKURLU ¦ Gökhan ÜNALAN 
117
KÜRESELLEŞMENİN ULUS–DEVLETLERİN EKONOMİDEKİ İŞLEVLERİNİ DARALTICI ETKİSİ VE 2008 KÜRESEL FİNANS KRİZİ DÖNEMİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
Müzeyyen Özlem ÇETİN 
147
KÜRESEL KAMUSAL MAL OLARAK COVID–19 PANDEMİSİNDE DEVLETİN ROLÜ: ALINAN ÖNLEMLER VE POLİTİKA İKİLEMLERİ
Hüseyin Burak ÖZGÜL ¦ Nazan SUSAM 
175
KÜRESEL SALGIN (COVID–19) SÜRECİNDE ÇEŞİTLİ ÜLKELERDEKİ VERGİSEL ÖNLEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Cemil RAKICI ¦ Cansu AYDOĞDU BOZDAĞ 
201
BEKLENTİ TEORİSİ VE VERGİYE GÖNÜLLÜ UYUM
İsa SAĞBAŞ ¦ Erhan ÇELİK 
221
VATANDAŞ ODAKLI KAMU HİZMETİ YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE YEREL YÖNETİM HİZMETLERİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Özge UYSAL ŞAHİN 
239
MALİ HUKUK
COVID–19 PANDEMİSİNİN VERGİ HUKUKUNA DAİR HATIRLATTIKLARI:
BİR SALGIN FOTOĞRAFININ VERGİ HUKUKU AÇISINDAN ANALİZİ
Özgür BİYAN 
271
DÜZELTME BEYANNAMESİ, İHTİRAZİ KAYIT VE BİR ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
Turgut CANDAN 
297
“VERGİ ASLINA BAĞLI (TÂBİ) OLMA” VE “VERGİ KAYBINA BAĞLI (TÂBİ) OLMA KAVRAMLARI ÜZERİNDEN VERGİ ZİYAI CEZASI İLE SÜRELİ HAPİS CEZASINA ÖZGÜ PİŞMANLIK, İŞTİRAK, TEKERRÜR VE BİRLEŞME KURUMUNA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
Hatice ELA 
325
KATMA DEĞER VERGİSİ’NDE SORUMLULUK VE TEVKİFAT İKİLEMİ
Gülsen GÜNEŞ ¦ Güneş YILMAZ 
371
ÖDEME EMRİ HAKKINDA GALAT–I MEŞHUR UYGULAMALAR
Yusuf KARAKOÇ 
405
VERGİ AF YASALARINDAN YARARLANMA KOŞULLARI İLE VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE TANINAN % 5 VERGİ İNDİRİMİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI ARASINDAKİ UYUMSUZLUĞUN VERGİ ADALETİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ahmet KAVAK 
429
TAŞINMAZ VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞLARINDA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASINA İLİŞKİN YMM TASDİK RAPORLARININ İBRAZ SÜRESİNDEN DOĞAN İHTİLAFLAR
Filiz KESKİN 
447
OTELLERDE BEDELSİZ OLARAK VERİLEN KONAKLAMA, YEME–İÇME HİZMETLERİNE İLİŞKİN VERGİSEL HÜKÜMLER
Mehmet MAÇ 
469
ÜRKEK VE MELEZ BİR SERVET VERGİSİ DENEMESİ: DEĞERLİ KONUT VERGİSİ
Nevzat SAYGILIOĞLU ¦ Gökhan ÜNALAN 
483
UYUMLU MÜKELLEF VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sakıp ŞEKER 
511
VERGİ KAYNAKLI ÖZEL (ADLİ) HUKUK UYUŞMAZLIKLARI
Doğan ŞENYÜZ 
527
İSKOÇYA TARİHİNDE VERGİLER
Hakan ÜZELTÜRK 
545
EKONOMİ
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIK: ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME
Ahmet YILMAZ ¦ Nevra TÜTÜNCÜ 
557