Güncel Maliye Tartışmaları – 1 Prof. Dr. Ömer Faruk Batırel'e Armağan Prof. Dr. Ayşe Güner, Prof. Dr. Gülay Akgül Yılmaz, Dr. Ahmet Bumin Doğrusöz  - Kitap

Güncel Maliye Tartışmaları – 1

Prof. Dr. Ömer Faruk Batırel'e Armağan

1. Baskı, 
Ekim 2019
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
544
Barkod:
9789750257667
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
500,00
İndirimli (%60):
199,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Kamu maliyesi ve ekonomi alanında güncel tartışmalara ilişkin makalelerin yer aldığı kitapta, esas itibarıyla, neoliberal ekonomi ve maliye politikalarının ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle ekonomik ve mali olaylarda meydana gelen değişikliklerin oluşturduğu yeni yapılar ve olgular, söz konusu politikaların odağını oluşturan ekonomik büyüme, gelir bölüşümü, ekonomik istikrar bağlamında, bazen teorik olarak bazen de gerek Türkiye gerekse dünya ekonomisi bağlamında, çoğunlukla da karşılaştırmalı olarak ele alınmakta, yapılan analizler; maliye, bütçe ve vergi politikalarına ışık tutacak bulguları ortaya koymaktadır.
Kitapta; küreselleşmenin kamu maliyesinde meydana getirdiği değişiklikler, kayıt dışı ekonomiyle mücadele, nüfus politikaları, enerji politikalarını gerçekleştirmek bakımından kamu harcama ve vergi araçlarından nasıl faydalanabileceği, Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin, bütçeleme süreci, bütçe hakkı ve mali disiplin üzerindeki etkisi çeşitli ülkelerle karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır. Güncel ekonomik gelişmelerin yarattığı vergileme sorunları ile vergi hukuku alanında yaşanan sorunları irdeleyen, çözümüne ışık tutan makalelerin yanı sıra Türkiye ekonomisinde cari işlemler açığının oluşumunda Çin ile ticaretin rolü irdelenmekte; büyüme endeksli tahviller istikrar sağlayıcı araç olarak gündeme getirilmektedir.
Kitap, editörler tarafından, akademik hayatı boyunca güncel maliye tartışmalarını yakından takip edip, Türkçe literatüre aktarılmasında büyük emekleri olmuş Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü emekli öğretim üyesi rahmetli Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL'e armağan edilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Kamu Ekonomisi
.
Kayıtdışı Ekonomi ve Refah Devleti Uygulamaları: AB Üyesi Ülkeler ve Türkiye, Gülay Akgül Yılmaz
.
Yunanistan'da Yerel Yönetimlerin Mali Yapısı, Mustafa Çelen
.
Türkiye'de Katma Değer Vergisinin Tüketim Eşitsizliği Üzerindeki Etkisi, Nurten Daşkaya, İsa Sağbaş
.
Mali Düzenlemeler Çerçevesinde Nüfus Politikaları: Avrupa Ülkeleri ve Türkiye Uygulamaları, Ayşe Güner, Funda Tunçel
.
Kapitalizmde Kamu Kesiminin Seyri, İzzettin Önder
.
Küresel Kamusal Malların Sunumu ve Finansmanına İlişkin Sorunlar, Osman Pehlivan, Muhammet Aktuğ
.
Dolaylı Vergi Reformlarının Türk Vergi Sisteminin Esnekliği ve Canlılığı Üzerindeki Etkisi, Mehmet Hanefi Topal, Suat Hayri Şentürk
.
Küreselleşme Dönemi Kamu Maliyesi Sorunları, Aynur Uçkaç
.
Mali Düzenlemelerin Enerji Alanına Etkileri, H. Dilek Yılmazcan, Cansu Dağ
.
Finansal Serbestleşme Kriz İlişkisi ve Mali Etkinlik, Özkan Zülfüoğlu
.
Bütçe
.
Bütçe Prosedürleri ve Mali Disipline Etkisi, Tülin Altun
.
Bütçe Teorisi Perspektifinden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Bütçeleme Süreci ve Bütçe Hakkı Üzerindeki Etkileri, Durdane Küçükaycan, Ferdi Çelikay
.
Çok Yıllı Bütçeleme Sistemi ve Mali Disiplin Üzerindeki Etkileri, M. Fatih İlgün
.
Mali Hukuk
.
Vergi Hukukunda Delil Olarak "İkrar": Danıştay Kararları Çerçevesinde Bir Değerlendirme, A. Bumin Doğrusöz, Soner Yakar
.
Vergi İhbarı: Türkiye, ABD ve Seçilmiş Bazı Ülke Uygulamaları, İnci Sandalcı, Fazlı Yıldız
.
Vergisel Boyutlarıyla Konkordato Müessesesi, Fatih Saraçoğlu, Yunus Emre Ülkü
.
Avrupa Birliği Vergi Hukukunda Non Bıs In Idem İlkesi, Candan Yılmaz Uğur
.
Dış Ticaretin Finansmanına Yönelik Kullandırılan Prefinansman Kredisi ve Vergilendirilmesi, Hatice Yurtsever
.
Ekonomi
.
Büyümeye Endeksli Tahviller: Teorisi, Ülke Örnekleri ve Türkiye'de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi, Haydar Lütfü Ejder, Ali Çelen Erduran
.
Türkiye Ekonomisinde Cari İşlemler Açığının Oluşumunda Çin İle Ticaretin Rolü, Ahmet Yılmaz
.
Diğer
.
Üniversite Sisteminin En Kritik Halkası: Rektörlük, Burhan Şenatalar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
V
Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL’in Özgeçmişi 
XV
ANILAR
Gülay AKGÜL YILMAZ 
3
Ümit ATAMAN 
8
Erkan AYDIN 
9
Turgay BERKSOY 
11
Şahamet BÜLBÜL 
21
T. Sabri ERDİL 
23
Gürbüz GÖKÇEN 
26
Mehmet Ali ÖZBUDUN 
28
Osman PEHLİVAN 
30
Ahmet TABAKOĞLU 
33
Hasan Fehim ÜÇIŞIK 
35
Dilek YILMAZCAN 
37
KAMU EKONOMİSİ
KAYITDIŞI EKONOMİ VE REFAH DEVLETİ UYGULAMALARI: AB ÜYESİ ÜLKELER VE TÜRKİYE 
41
Gülay AKGÜL YILMAZ
YUNANİSTAN’DA YEREL YÖNETİMLERİN MALİ YAPISI 
71
Mustafa ÇELEN
TÜRKİYE’DE KATMA DEĞER VERGİSİNİN TÜKETİM EŞİTSİZLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 
95
Nurten DAŞKAYA, İsa SAĞBAŞ
MALİ DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE NÜFUS POLİTİKALARI: AVRUPA ÜLKELERİ VE TÜRKİYE UYGULAMALARI 
113
Ayşe GÜNER, Funda TUNÇEL
KAPİTALİZMDE KAMU KESİMİNİN SEYRİ 
149
İzzettin ÖNDER
KÜRESEL KAMUSAL MALLARIN SUNUMU VE FİNANSMANINA İLİŞKİN SORUNLAR 
163
Osman PEHLİVAN, Muhammet AKTUĞ
DOLAYLI VERGİ REFORMLARININ TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN ESNEKLİĞİ VE CANLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 
189
Mehmet Hanefi TOPAL, Suat Hayri ŞENTÜRK
KÜRESELLEŞME DÖNEMİ KAMU MALİYESİ SORUNLARI 
223
Aynur UÇKAÇ
MALİ DÜZENLEMELERİN ENERJİ ALANINA ETKİLERİ 
247
H. Dilek YILMAZCAN, Cansu DAĞ
FİNANSAL SERBESTLEŞME KRİZ İLİŞKİSİ VE MALİ ETKİNLİK 
271
Özkan ZÜLFÜOĞLU
BÜTÇE
BÜTÇE PROSEDÜRLERİ VE MALİ DİSİPLİNE ETKİSİ 
297
Tülin ALTUN
BÜTÇE TEORİSİ PERSPEKTİFİNDEN CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNİN BÜTÇELEME SÜRECİ VE BÜTÇE HAKKI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 
329
Durdane KÜÇÜKAYCAN, Ferdi ÇELİKAY
ÇOK YILLI BÜTÇELEME SİSTEMİ VE MALİ DİSİPLİN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 
357
M. Fatih İLGÜN
MALİ HUKUK
VERGİ HUKUKUNDA DELİL OLARAK “İKRAR”: DANIŞTAY KARARLARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME 
375
A. Bumin DOĞRUSÖZ, Soner YAKAR
VERGİ İHBARI: TÜRKİYE, ABD VE SEÇİLMİŞ BAZI ÜLKE UYGULAMALARI 
397
İnci SANDALCI, Fazlı YILDIZ
VERGİSEL BOYUTLARIYLA KONKORDATO MÜESSESESİ 
423
Fatih SARAÇOĞLU, Yunus Emre ÜLKÜ
AVRUPA BİRLİĞİ VERGİ HUKUKUNDA NON BIS IN IDEM İLKESİ 
451
Candan YILMAZ UĞUR
DIŞ TİCARETİN FİNANSMANINA YÖNELİK KULLANDIRILAN PREFİNANSMAN KREDİSİ VE VERGİLENDİRİLMESİ 
463
Hatice YURTSEVER
EKONOMİ
BÜYÜMEYE ENDEKSLİ TAHVİLLER: TEORİSİ, ÜLKE ÖRNEKLERİ VE TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
477
Haydar Lütfü EJDER, Ali Çelen ERDURAN
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE CARİ İŞLEMLER AÇIĞININ OLUŞUMUNDA ÇİN İLE TİCARETİN ROLÜ 
501
Ahmet YILMAZ
DİĞER
ÜNİVERSİTE SİSTEMİNİN EN KRİTİK HALKASI: REKTÖRLÜK 
517
Burhan ŞENATALAR