Garanti Sözleşmeleri Ahmet Mete  - Kitap

Garanti Sözleşmeleri

1. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
226
Barkod:
9789750292880
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
339,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Sözleşmesel ilişkilerde karşılaşılan risklerin gerek nitelik gerekse de nicelik yönünden zamanla artması, borçlunun ödeme gücünün yanı sıra pek çok riskin teminat altına alınması ihtiyacını doğurmuştur. Söz konusu ihtiyacın karşılanmasına cevaben doğan ve temel olarak bir kimsenin malvarlığındaki azalma riskini ortadan kaldırmayı amaçlayan garanti sözleşmeleri, borçlunun ödeme gücü haricindeki pek çok atipik riski temin edebilmesi ve ayrıca likidite sağlayabilmesi sayesinde, uygulamada en sık tercih edilen kişisel teminat sözleşmelerinden biri haline gelmiştir.
Buna karşın garanti sözleşmeleri kanun koyucu tarafından tanımlanmamış ve düzenlenmemiş olduğundan; tanımı, unsurları, hukuki niteliği, türleri, benzer hukuki ilişkilerden ayırt edilmesi ile hüküm ve sonuçları öğreti ve içtihatlardaki tartışmalar çerçevesinde şekillenmiştir. Garanti sözleşmelerinin özel bir görünümü olan banka teminat mektuplarının ticari hayatta daha fazla tercih edilmesiyle beraber, bunlarla ilgili uyuşmazlıkların artması sonucunda Yargıtay içtihatlarında konunun detaylı olarak ele alınması da uygulanacak hukuki rejimin belirlenmesinde önemli rol oynamıştır. Ayrıca garanti sözleşmeleri her ne kadar kanunda detaylı olarak düzenlenmemiş olsa da Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) tarafından yayımlanan "Talep Garantileri için Birörnek Kurallar (URDG 758)" gibi çeşitli uluslararası düzenlemelerin de konusunu oluşturmuştur.
Bu kapsamda çalışmanın ilk bölümünde garanti sözleşmesinin tanımı, unsurları, hukuki niteliği, kurulması, tarafları, geçerlilik koşulları, türleri ve garanti sözleşmesinin özel bir görünümü olan banka teminat mektupları ele alınmış, ikinci bölümünde garanti sözleşmesiyle muhtelif benzerlikler gösteren kefalet sözleşmesinden, müteselsil borçluluktan, teminat amacıyla borca katılmadan, şartlı bağışlamadan, avalden, vekalet ve sigorta sözleşmesinden ayırt edilmesine, ayrımda kullanılan kıstaslara ve söz konusu hukuki ilişkilerle barındırdıkları farklılıklara yer verilmiş, üçüncü bölümünde ise garanti sözleşmesinde tarafların hak ve yükümlülükleri, sözleşmelerde taraf değişiklikleri ve bu değişikliklerin garanti sözleşmesine etkileri, garanti sözleşmesinin sona ermesi ve zamanaşımı konulan incelenerek öğreti ve içtihatlardaki tartışmalara ayrıntılı şekilde değinilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Tanımı, Unsurları, Hukuki Niteliği ve Geçerlilik Koşulları
.
Türleri: Kefalet Benzeri Garanti Sözleşmesi ve Saf Garanti Sözleşmesi
.
Banka Garantisi ve Banka Teminat Mektupları
.
Benzer Hukuki İlişkilerden Ayırt Edilmesi
.
Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
.
Taraf Değişiklikleri ve Bu Değişikliklerin Garanti Sözleşmesine Etkileri
.
Sona Ermesi ve Zamanaşımı
Kitabın İçindekileri
Teşekkür 
5
Kısaltmalar 
13
Giriş 
15
Birinci Bölüm
GARANTİ SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, UNSURLARI, HUKUKİ NİTELİĞİ, KURULMASI, TARAFLARI, GEÇERLİLİK ŞARTLARI VE TÜRLERİ
I. GARANTİ SÖZLEŞMESİNİN TANIMI 
21
A. Genel Olarak 
21
B. Stammler Tarafından Yapılan Tanım 
23
C. Türk Hukukunda Yapılan Tanımlar 
26
D. Ara Değerlendirme 
28
II. GARANTİ SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI 
30
A. Garanti Alanı Belirli Bir Hareket Tarzına Sevk ve Teşvik Etme (Yöneltme) Amacı 
30
B. Belirli ya da Belirlenebilir Bir Riskin Temin Edilmesi 
32
C. Garanti Taahhüdünün Asli ve Bağımsız Nitelikte Olması 
38
D. İvazsızlık 
40
III. GARANTİ SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 
42
A. Garanti Sözleşmesinin Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt Olduğu Görüşü 
43
B. Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüdün Garanti Sözleşmesinin Bir Türü Olduğu Görüşü 
44
C. Garanti Sözleşmesinin Kendine Özgü (Sui Generis) Nitelikte Sözleşme Olduğu Görüşü 
46
D. Ara Değerlendirme 
48
IV. GARANTİ SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI, TARAFLARI VE GEÇERLİLİK KOŞULLARI 
49
A. Garanti Sözleşmesinin Kurulması 
49
B. Garanti Sözleşmesinin Tarafları 
51
1. Garanti Veren 
52
2. Garanti Alan 
54
C. Garanti Sözleşmesinin Geçerlilik Koşulları 
55
1. Genel Olarak 
55
2. Şekil 
59
3. Ehliyet 
62
V. GARANTİ SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ 
64
A. Kefalet Benzeri Garanti Sözleşmesi 
65
B. Saf Garanti Sözleşmesi 
67
C. Garanti Sözleşmesinin Özel Bir Görünümü Olarak Banka Garantisi ve Banka Teminat Mektupları 
70
1. Genel Olarak 
70
2. Tanım 
73
3. Hukuki Niteliği 
75
4. Türleri 
77
a. Ödeme Talebinin Şekline ve Şartlarına Göre Yapılan Ayrım 
77
i. “İlk Talepte” Ödeme Kaydı İçeren Teminat Mektupları 
77
ii. Şarta Bağlı Teminat Mektupları 
79
b. Konularına Göre Yapılan Ayrım 
80
i. Kesin Teminat Mektubu 
80
ii. Geçici Teminat Mektubu 
81
iii. Avans Teminat Mektubu 
82
c. Sürelerine Göre Yapılan Ayrım 
82
i. Süreli (Vadeli) Teminat Mektubu 
83
ii. Süresiz (Vadesiz) Teminat Mektubu 
84
İkinci Bölüm
GARANTİ SÖZLEŞMESİNİN BENZER HUKUKİ İLİŞKİLERDEN
AYIRT EDİLMESİ
I. KEFALET SÖZLEŞMESİNDEN AYIRT EDİLMESİ 
87
A. Genel Olarak 
87
B. Kefalet Sözleşmesi ile Garanti Sözleşmesinin Farkları 
88
1. Yasal Düzenlemeye Konu Edilip Edilmemesi Bakımından 
88
2. Aslilik–Fer’ilik İlişkisi Bakımından 
89
a. Aslilik ve Fer’ilik İlişkisini Ayırmaya Yarayan Kıstaslar 
90
i. Teminat Sözleşmesinde Asıl Borç İlişkisine Atıf Yapılması 
90
ii. Def’i ve İtirazlardan Vazgeçildiğine Yönelik Beyanların Varlığı 
91
iii. Sözleşmede “İlk Talepte” Ödeme Kaydının Bulunması 
92
iv. Ödemenin Belli Bir Edimin Yerine Getirilmediğini veya İfa Edilmediğini Tespit Eden Bir Belge Karşılığında Yapılacağının Belirtilmesi 
93
v. Edimin Kusurlu Olarak İfa Edilmemesi Koşuluna Bağlı Bir Taahhütte Bulunulması 
94
vi. Lehine Teminat Verilen Asıl Borçlunun Taahhüt Ettiği Edimin Sınırlarını Aşan Bir Teminat Verilmesi 
94
3. Def’i ve İtirazların İleri Sürülüp Sürülememesi Bakımından 
95
4. Rücu Hakkı Bakımından 
97
5. İfayı Kabule Zorlama Bakımından 
97
6. Teminattan Kurtarılmayı Talep Etme Bakımından 
98
C. Kefalet Sözleşmesi ile Garanti Sözleşmesinin Ayırt Edilmesinde Kullanılan Kıstaslar 
98
1. Aslilik – Fer’ilik Kıstası 
99
2. Özel Menfaat Kıstası 
100
3. Aynen İfa – Tazminat Ödeme Yükümlülüğü Kıstası 
101
4. İvaz Kıstası 
102
5. Kişiye Yönelik İlgi Kıstası 
103
6. Şüphe Halinde Kefalet Karinesi 
104
II. MÜTESELSİL BORÇLULUKTAN AYIRT EDİLMESİ 
105
A. Genel Olarak 
105
B. Müteselsil Borçluluk ile Garanti Sözleşmesinin Farkları 
106
III. TEMİNAT AMACIYLA BORCA KATILMA SÖZLEŞMESİNDEN AYIRT EDİLMESİ 
107
A. Genel Olarak 
107
B. Teminat Amacıyla Borca Katılma Sözleşmesi ile Garanti Sözleşmesinin Farkları 
108
V. ŞARTLI BAĞIŞLAMADAN AYIRT EDİLMESİ 
109
A. Genel Olarak 
109
B. Şartlı Bağışlama ile Garanti Sözleşmesinin Farkları 
110
V. AVALDEN AYIRT EDİLMESİ 
111
A. Genel Olarak 
111
B. Aval ile Garanti Sözleşmesinin Farkları 
112
VI. VEKALET SÖZLEŞMESİNDEN AYIRT EDİLMESİ 
113
VII. SİGORTA SÖZLEŞMESİNDEN AYIRT EDİLMESİ 
114
Üçüncü Bölüm
GARANTİ SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ, TARAF DEĞİŞİKLİKLERİNİN GARANTİ SÖZLEŞMESİNE ETKİSİ, SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE ZAMANAŞIMI
I. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
117
A. Garanti Verenin Hak ve Yükümlülükleri 
118
1. Riskin Gerçekleştiğinin İspat Edilmesini İsteme Hakkı 
118
2. Edimi Garanti Edilen Üçüncü Kişiye Rücu Hakkı 
125
a. Üçüncü Kişinin İfasına İlişkin Genel Açıklamalar 
125
b. Rücu Hakkı ile Halefiyet Arasındaki İlişki ve Bu Kapsamda Garanti Verenin Durumu 
128
i. Rücu Hakkı ile Halefiyet Arasındaki İlişki 
128
ii. Garanti Verenin Durumu 
133
c. Garanti Verenin Rücu Hakkının Dayanağıyla İlgili Görüşler 
137
d. Kontrgaranti Sözleşmesinin Varlığı Hâlinde Rücu Hakkı 
139
e. Kontrgaranti Sözleşmesinin Olmaması Hâlinde Rücu Hakkı 
140
i. TBK m. 61–62 (eBK m. 51)’e Dayalı Rücu Görüşü 
143
ii. Vekaletsiz İşgörmeye Dayalı Rücu Görüşü 
144
iii. Sebepsiz Zenginleşmeye Dayalı Rücu Görüşü 
146
iv. Ara Değerlendirme 
150
3. Garanti Borcunu Ödeme Yükümlülüğü 
154
a. Genel Olarak 
154
b. Garanti Borcunun Niteliği ve Kapsamı 
156
c. Garanti Borcunun Muaccel Olması 
161
4. Ödeme Talep Edildiğinde Gerekli Şartların Gerçekleştiğini ve Gerekli Belgelerin İbraz Edildiğini İnceleme Yükümlülüğü 
163
B. Lehtarın Hak ve Yükümlülükleri 
165
1. Genel Olarak 
165
2. Komisyon ve Masrafları Ödeme Yükümlülüğü 
168
3. Rücu Edilen Miktarı Ödeme Borcu 
169
4. Teminat Verme Borcu 
169
C. Garanti Alanın Hak ve Yükümlülükleri 
170
II. TARAF DEĞİŞİKLİKLERİ VE BU DEĞİŞİKLİKLERİN GARANTİ SÖZLEŞMESİNE ETKİSİ 
170
A. Alacağın Devri 
170
1. Genel Olarak 
170
2. Garanti Sözleşmesi Açısından Alacağın Devri 
172
a. Asıl Sözleşmeden Doğan Alacağın Devri 
172
b. Garanti Sözleşmesinden Doğan Alacağın Devri 
175
B. Borcun Üstlenilmesi 
178
1. Genel Olarak 
178
2. Garanti Sözleşmesi Açısından Borcun Üstlenilmesi 
180
III. GARANTİ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 
182
A. Genel Olarak 
182
B. Süresiz ve Belirli Süreli Garanti Sözleşmelerinde Ortak Sona Erme Sebepleri 
184
1. Genel Sona Erme Sebepleri 
184
a. Garanti Edilen Sonucun Gerçekleşmesi 
184
a. Garanti Verenin Garanti Alan Tarafından İbra Edilmesi 
184
c. Borcun Yenilenmesi 
185
d. Alacaklı ve Borçlu Sıfatlarının Birleşmesi 
186
e. Kusursuz İmkansızlık 
186
f. Aşırı İfa Güçlüğü 
188
g. Takas 
191
2. Özel Sona Erme Sebepleri 
192
B. Süresiz Garanti Sözleşmelerinin Sona Ermesi 
193
C. Belirli Süreli Garanti Sözleşmelerinin Sona Ermesi 
195
IV. GARANTİ SÖZLEŞMELERİNDE ZAMANAŞIMI 
195
A. Genel Olarak 
195
B. Süresiz Garanti Sözleşmelerinde Zamanaşımı 
198
C. Belirli Süreli Garanti Sözleşmelerinde Zamanaşımı 
200
Sonuç 
205
Kaynakça 
213
Kavramlar Dizini 
223