Fikri Mülkiyet Hukuku Doç. Dr. Cahit Suluk, Prof. Dr. Rauf Karasu, Dr. Temel Nal  - Kitap
7. Baskı, 
Eylül 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
504
Barkod:
9789750287060
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
405,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Kitap, fikri mülkiyet hukukuna ilişkin temel bilgileri içermektedir. Ders kitabı formatında kaleme alınan kitap, hukukçuların yanı sıra fikri mülkiyet hukukuna ilgi duyan meslek birliklerinin çalışanları ile edisyon şirketi ve telif ajansı çalışanları, marka-patent vekili, mimar, mühendis, işletmeci, iktisatçı, tasarımcı ve yazılımcı gibi tüm kesimlere hitap etmektedir. Kitap, fikri mülkiyet hakları konusunda bilgi edinmek isteyen her kesimin başvurabileceği bir bilgi kaynağı olduğundan, bu amaca uygun olarak, doktriner tartışmalardan özenle kaçınılmış ve hukukçu olmayanların da anlayacağı bir dilin kullanılmasına özen gösterilmiştir.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) ile 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) esas alınarak kaleme alınan kitapta, gerek telif hakları ve gerekse sınai haklarla ilgili tüm konular incelenmiştir.
Bu baskıda yeni çıkan eserler ile Yargıtay'ın önemli kararları esere işlenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Telif
.
Marka
.
Patent
.
Faydalı Model
.
Tasarım
.
Coğrafi İşaret
.
Geleneksel Ürün Adı
.
Yeni Bitki Çeşidi
.
Entegre Devre Topografyası
.
Ticaret Unvanı ve İşletme Adı
.
Alan Adı
.
Haksız Rekabet
Kitabın İçindekileri
Yedinci Basıya Önsöz 
7
Intellectual Property Law 
8
Şekiller Listesi 
28
Kısaltmalar 
29
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİ
I. KAVRAM 
33
II. TEMEL İLKELER 
36
A. Hakkın Doğumuna İlişkin İlkeler 
36
1. Tescil ve Ülkesellik İlkesi 
36
2. Gerçek Hak Sahipliği ve Teklik İlkesi 
39
3. Önceki Hakların Etkisi 
40
4. Rüçhan (Öncelik) İlkesi 
41
B. Hakkın Sona Ermesine İlişkin İlkeler 
42
1. Hakkın Tükenmesi ve Paralel İthalat 
42
2. Hakkın Süreyle Sınırlı Olması 
47
3. Sessiz Kalma Nedeniyle Hak Kaybı 
48
C. Diğer İlkeler 
50
1. Ön Kullanım Hakkı 
50
2. Kümülâtif (Çoklu) Koruma İlkesi 
51
III. FİKRİ MÜLKİYET SİSTEMİNİ OLUŞTURAN UNSURLAR 
53
A. Yasal Altyapı 
53
B. İdari Altyapı 
53
C. Yargısal Altyapı 
54
1. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri (İhtisas Mahkemeleri) 
54
2. Bilirkişiler 
55
3. Avukatlar 
55
D. Marka ve Patent Vekilleri 
56
E. Meslek Birlikleri 
56
F. Toplum Bilinci 
57
IV. TARİHÇE 
57
A. Dünyadaki Gelişme 
57
B. Türkiye’deki Gelişme 
59
V. FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNUN YAKIN HUKUK DALLARI İLE İLİŞKİSİ 
61
A. Anayasa Hukuku ve Uluslararası Belgelerle İlişkisi 
61
B. Haksız Rekabet Hukuku ile İlişkisi 
62
C. Rekabet Hukuku ile İlişkisi 
62
D. Devletler Özel Hukuku ile İlişkisi 
63
1. Ülkesellik ve Kişisellik İlkeleri 
64
2. Korumadan Yararlanacak Kişiler 
64
3. Uluslararası Anlaşmaların Elverişli Hükümlerinden Yararlanma 
65
VI. KORUMANIN ÖNEMİ, AMACI VE İŞLEVİ 
66
İkinci Bölüm
TELİF
I. GİRİŞ 
69
II. ESER 
70
A. Kavram 
70
1. Eser Sayılmanın Şartları 
70
a. Şekli Şart 
71
b. Subjektif Şart 
71
c. Objektif Şart 
75
2. Eser Sayılmada Dikkate Alınmayacak Unsurlar 
76
a. Kayıt, Tescil ve Tevdi 
76
b. Yenilik 
76
c. Amaç 
77
d. Kalite 
77
e. Eser Sahibinin Özellikleri 
77
f. Nicelik 
78
g. Masraf ve Giderler 
78
h. Kamu Düzeni ve Genel Ahlaka Aykırılık 
78
B. Korumanın Konusu 
78
1. Şekil ve İçerik 
79
2. Eser Parçaları ve Tamamlanmamış Eserler 
79
a. Eser Parçaları 
79
b. Tamamlanmamış Eserler 
80
3. Fikir (İde) 
80
a. Fikrin Kendisi 
80
b. Bilimsel Sonuçlar, Veriler, Teoriler ve Öğretiler 
81
4. Yöntem (Metot) 
81
5. TV Program Formatı ve Reklâm Konsepti 
82
a. TV Program Formatı 
82
b. Reklâm Konsepti 
83
6. Eserin Ad, Alamet ve Şekilleri 
84
a. Eser Ad, Alamet ve Şekillerinin FSEK 83 Hükmüne Göre Korunması 
84
b. Eser Ad, Alamet ve Şekillerinin Eser Olarak Korunması 
86
aa. Dış Koruma 
86
bb. İç Koruma 
87
c. Eser Ad, Alamet ve Şekillerinin Diğer Yasalara Göre Korunması 
87
III. ESER ÇEŞİTLERİ 
87
A. İlim ve Edebiyat Eserleri 
88
1. Dil ve Yazı ile İfade Olunan Eserler ve Bilgisayar Programları 
88
2. Raks, Koreografi ve Benzeri Sahne Eserleri 
88
3. İlmi ve Teknik Nitelikteki Fotoğraflar, Haritalar, Çizimler ve Maketler 
89
B. Musiki Eserleri 
91
1. Genel Olarak 
91
2. Melodiler, Motifler ve Temalar 
92
C. Güzel Sanat Eserleri 
93
1. Genel Olarak 
93
2. Estetik Değer (Nitelik) 
94
3. Uygulamalı Sanat Eserleri ile Tasarımlar Arasındaki İlişki 
95
a. Sorunun Ortaya Konulması 
95
b. Sınırların Belirlenmesi 
95
4. Fotoğrafik Eserler ve Slâytlar 
97
5. Karikatürler ve Her Tür Tiplemeler 
97
D. Sinema Eserleri 
97
E. İşlenmeler, Derlemeler ve Veri Tabanları 
99
1. İşleme Eser Kavramı 
99
2. Serbest Yararlanma ile İşleme Arasındaki Sınır 
102
a. Genel Olarak 
102
b. Parodi 
103
3. İşlenme Çeşitleri 
103
a. Tercümeler 
103
b. Külliyat, Seçme ve Derleme Eserler, Editio Princeps, Eserlerin İzahı, Şerhi ve Kısaltmaları 
103
aa. Bu Türün Özellikleri 
103
bb. Külliyat 
104
cc. Derlemeler 
104
dd. Editio Princeps 
104
ee. Bir Eserin İzahı, Şerhi ve Kısaltılması 
105
c. Veri Tabanları 
105
IV. ESER SAHİBİ 
106
A. Yaratma Gerçeği İlkesi 
106
B. Birden Çok Kişi Tarafından Meydana Getirilen Eserler 
106
1. Ortak (Müşterek) Eser 
106
2. İştirak (Elbirliği) Halinde Eser 
107
C. İşçilerin ve Serbest Çalışanların Meydana Getirdiği Eserler 
108
D. Eser Sahipliği ile İlgili Kanuni Karineler 
109
V. ESERDEN DOĞAN HAKLAR 
109
A. Genel Olarak 
109
B. Manevi Haklar 
111
1. Genel Olarak 
111
2. Manevi Hak Çeşitleri 
111
a. Kamuya Sunma (Umuma Arz) Hakkı 
111
b. Eser Sahibi Olarak Tanıtılma (Adın Belirtilmesi) Hakkı 
112
c. Eserde Değişiklik Yapılmasını Önleme Hakkı 
113
d. Eserin Aslına Ulaşma Hakkı 
114
e. Sergileme (Teşhir) Hakkı 
115
f. Eseri Tahrip Etmeyi Önleme Hakkı 
115
C. Mali Haklar 
116
1. İşleme Hakkı 
116
2. Çoğaltma Hakkı 
117
3. Yayma Hakkı 
119
a. Genel Olarak 
119
b. Kiralama ve Kamuya Ödünç Verme 
120
c. Yayma Hakkının Tükenmesi 
120
4. Temsil, Yayın ve Umuma İletim Hakları 
121
a. Umum Kavramı 
121
b. Temsil Hakkı 
123
c. Yayın Yolu ile Umuma İletim ve Dijital Ortamda Umuma Erişimi Sağlama 
125
aa. Genel Olarak 
125
bb. Uygulanacak Hukuk 
126
cc. Link Verme ve Umuma İletim 
126
D. Diğer Haklar 
128
1. Pay ve Takip Hakkı 
128
2. Cayma Hakkı 
130
3. Vazgeçme Hakkı 
131
VI. HAKKIN SINIRLARI 
131
A. Esasa İlişkin Sınırlamalar 
131
1. Kamu Düzeni 
132
2. Genel Menfaat 
133
a. Haber ve Bilgi Amacıyla 
133
b. Eğitim ve Öğretim Amacıyla 
134
c. Bilimsel ve Kültürel Amaçlarla İktibas Serbestîsi 
135
3. Özel Menfaat 
136
4. Hükümete Tanınan Yetkiler 
141
a. Eser, İcra, Fonogram ve Yapımların Yayınlanması ve/veya Umuma İletilmesi 
141
b. Boş Taşıyıcı Materyaller ile Çoğaltmaya Yarayan Teknik Cihazlardan Alınan Harçlar 
142
c. Devletin Faydalanma Yetkisi 
142
d. Kamuya Mal Etme 
143
5. Özürlüler Lehine 
143
B. Yer İtibarıyla Sınırlamalar 
144
C. Süre İtibarıyla Sınırlamalar 
144
VII. HUKUKİ İŞLEMLER VE MİRASLA İNTİKAL 
144
A. Genel Olarak 
144
B. Sağlararası İşlemler 
145
1. Manevi Haklar 
145
2. Mali Haklar 
145
a. Borçlandırıcı ve Tasarruf İşlemleri 
145
b. Aslen ve Devren İktisap 
146
c. Devir ve Ruhsat (Lisans) 
146
aa. Genel Olarak 
146
bb. Devir 
148
cc. Lisans (Ruhsat) 
149
dd. Kanuni ve Akdi Rehin, Hapis Hakkı ve Cebri İcra 
149
d. Şekil 
149
e. Yorum Kuralları 
150
C. Miras 
150
1. Manevi Haklar 
150
2. Mali Haklar 
151
VIII. BAĞLANTILI (KOMŞU) HAKLAR 
151
A. Genel Olarak 
151
B. Bağlantılı Hak Sahipleri 
152
1. İcracı Sanatçılar 
152
a. Koruma Şartları 
152
b. Tanınan Haklar 
153
c. Hakların Devri 
154
2. İcrayı Organize Eden Müteşebbisler 
154
3. Fonogram Yapımcıları 
155
4. Film Yapımcıları 
156
5. Yayın Kuruluşları 
156
6. Ortak Hükümler 
156
IX. ESER DIŞINDAKİ KORUMA KONULARI 
157
A. İşaret, Resim ve Sesler 
157
B. Mektup, Resim ve Portreler 
158
1. Mektup, Hatıra, Günlük ve Benzerleri 
158
2. Resim ve Portreler 
158
X. KORUMA SÜRELERİ 
159
A. Genel Olarak 
159
B. Eserlerin Koruma Süreleri 
159
1. Mali Hakların Koruma Süreleri 
160
2. Manevi Hakların Koruma Süreleri 
160
C. Bağlantılı Hakların Koruma Süreleri 
161
D. Eser Dışındaki Koruma Konuları ile Sui–Generis Veri Tabanlarında Süreler 
162
1. Ad, Alamet ve Şekillerin Koruma Süreleri 
162
2. İşaret, Resim ve Seslerin Koruma Süreleri 
163
3. Mektup, Hatıra, Günlük ve Benzerlerinin Koruma Süreleri 
163
4. Resim ve Portrelerin Koruma Süresi 
163
5. Sui–Generis Veri Tabanlarının Koruma Süresi 
163
XI. MESLEK BİRLİKLERİ 
164
XII. TECAVÜZ HALİNDE İLERİ SÜRÜLEBİLECEK TALEPLER VE AÇILABİLECEK DAVALAR 
166
A. İhtiyati Tedbirler ve Gümrüklerde El Koyma 
166
B. Hukuk Davaları 
167
1. Açılabilecek Davalar 
167
a. Eser Sahibini Tespit Davası 
167
b. Tecavüzün Tespiti Davası 
167
c. Tecavüzün Önlenmesi (Men’i) ve Kaldırılması (Ref’i) Davaları 
167
d. Tazminat Davaları 
170
2. Taraflar 
170
3. Yetkili ve Görevli Mahkeme 
170
4. Zamanaşımı 
171
C. Ceza Davaları 
172
D. Tecavüzün Önlenmesi Hakkında Özel Hükümler 
174
XIII. BİLGİSAYAR PROGRAMLARI 
175
A. Genel Olarak 
175
B. Korumanın Şartları ve Kapsamı 
177
1. Koruma Şartları 
177
2. Koruma Kapsamı 
177
a. Hazırlık Tasarımlarının Korunması 
177
b. Fikirlerin ve Temel İlkelerin Korunmaması 
178
C. Çoğaltma ve İşlemeyle İlgili Özel Düzenlemeler 
178
D. Sınırlamalar 
178
1. Özel Sınırlamalar: Şahsi Kullanım Amacıyla İşleme ve Çoğaltma 
178
2. Genel Sınırlamalar 
179
XIV. VERİ TABANLARI 
179
A. Genel Olarak 
179
B. Veri Tabanlarının İşleme Eser Olarak Korunması 
180
C. Veri Tabanı Yapımcılarına Sağlanan Kendine Özel (Sui–Generis) Veri Tabanı Koruması 
181
Üçüncü Bölüm
MARKA
I. KAVRAM 
183
II. UNSURLARI VE FONKSİYONLARI 
184
A. Unsurları 
184
1. İşaret 
184
2. Ayırt Edicilik 
184
3. Açıklık ve Kesinlik 
185
B. Fonksiyonları 
186
1. Ayırt Etme Fonksiyonu 
186
2. Menşe (Kaynak) Gösterme Fonksiyonu 
186
3. Reklam Fonksiyonu 
186
4. Garanti Fonksiyonu 
187
III. MARKA OLABİLECEK İŞARETLER 
187
A. Kişi Adları 
188
B. Sözcükler 
188
C. Şekiller ve Üç Boyutlu Biçimler 
188
D. Harfler ve Sayılar 
189
E. Renkler 
190
F. Sesler 
191
G. Hareketler 
191
H. Kokular 
192
I. Diğer İşaretler 
193
IV. ÇEŞİTLERİ 
193
A. Mal Markası – Hizmet Markası 
193
B. Ferdi Marka – Ortak Marka 
194
C. Garanti Markası 
194
D. Alelade Marka – Tanınmış Marka 
195
E. Vekil Markası 
195
F. Tescilli Marka – Tescilsiz Marka 
196
G. Seri Marka 
196
V. MARKA OLARAK TESCİL EDİLEMEYECEK İŞARETLER (MUTLAK VE NİSPİ RET NEDENLERİ) 
196
A. Mutlak Ret Nedenleri 
197
1. Soyut Ayırt Ediciliği Olmayan İşaretler 
197
2. Somut Ayırt Ediciliği Olmayan İşaretler 
197
3. Tasviri İşaretler 
198
4. Aynı veya Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzer İşaretler 
199
5. Ticaret Alanında Herkes Tarafından Kullanılan veya Belirli Bir Meslek, Sanat veya Ticaret Erbabını Ayırt Etmeye Yarayan İşaretler 
201
6. Malın Şeklini veya Mala Asli Değerini Veren Şekli İçeren İşaretler 
202
7. Halkı Yanıltıcı İşaretler 
203
8. Paris Sözleşmesinin 2. Mükerrer 6. Maddesine Göre Reddedilecek İşaretler 
204
9. Kamuya Mal Olmuş İşaretler 
204
10. Dini Değerleri veya Sembolleri İçeren İşaretler 
204
11. Kamu Düzenine veya Genel Ahlaka Aykırı İşaretler 
205
12. Tescilli Coğrafi İşaretten Oluşan ya da Tescilli Coğrafi İşaret İçeren İşaretler 
205
13. Mutlak Ret Nedenlerine İlişkin İstisnalar 
205
a. Kullanım Yoluyla Ayırt Edicilik 
205
b. Muvafakatname 
207
B. Nispi Ret Nedenleri 
208
1. Tescil Edilmiş veya Tescil İçin Başvurusu Yapılmış Bir Marka ile Aynı veya Benzer Olan ve Aynı veya Benzer Mal veya Hizmetleri Kapsayan İşaretler 
208
a. Mal veya Hizmetler Arasındaki Benzerlik 
208
b. İşaretler Arasındaki Benzerlik 
209
c. İltibas Tehlikesinin Tespitinde Dikkate Alınması Gereken Unsur ve Kriterler 
210
aa. Genel İzlenim 
210
bb. Hedef Tüketici Kitlesi 
211
cc. Önceki Markanın Ayırt Edici Gücü 
212
dd. Önceki Markanın Tanınmış Olması 
214
ee. Sözcük ve Şekil Kombinasyonundan Oluşan Markalarda İltibas Değerlendirmesi 
215
ff. Kısa Markalarda İltibas Değerlendirilmesi 
215
gg. Ad ve/veya Soyaddan Oluşan Marklarda İltibas Değerlendirilmesi 
216
hh. Marka İşaretleri Benzerliği ile Mal/Hizmet Benzerliğinin Bir Bağımlılık ve Denge İçerisinde Değerlendirilmesi 
217
ıı. Diğer Kriterler 
217
2. Ticari Vekil veya Temsilci Tarafından Marka Sahibinden İzin Alınmaksızın Markanın Kendi Adına Tescili İçin Başvuruda Bulunulması 
219
3. Tescilsiz Bir Marka veya Ticaret Sırasında Kullanılan Tescilsiz Başka Bir İşaret Sahibinin İtirazı 
220
4. Paris Sözleşmesi Anlamında Tanınmış Markalar 
221
5. Belirli Bir Tanınmışlık Düzeyine Ulaşmış Markalar 
222
6. Tescil Başvurusu Yapılan Markanın Başkasına Ait Kişi İsmini, Ticaret Unvanını, Fotoğrafını, Telif Hakkını veya Herhangi Bir Sınai Mülkiyet Hakkını İçermesi 
225
7. Süresi İçinde Yenilenmeyen Ortak Marka ve Garanti Markasıyla Aynı veya Benzer Markaların Tescil Edilmek İstenmesi 
225
8. Süresi İçinde Yenilenmeyen Markalarla Aynı veya Benzer Markaların Tescil Edilmek İstenmesi 
226
9. Kötü Niyetle Yapılan Marka Başvuruları 
226
VI. TESCİL 
228
A. Başvuru 
228
B. Başvurunun İncelenmesi 
228
C. Başvurunun Yayımlanmasına Karşı İleri Sürülen Görüşler ve İtirazlar 
229
1. Üçüncü Kişi Görüşü 
229
2. Başvuruya İtiraz 
230
a. Genel Olarak 
230
b. Kullanım Kanıtı 
230
D. Karara İtiraz 
236
E. Uluslararası Tescil 
238
F. YİDK Kararlarının İptali Davası 
238
VII. HAKKIN KAPSAMI VE SINIRLARI 
238
A. Tescilin Marka Sahibine Sağladığı Münhasır Hak ve Sınırları 
238
1. Münhasır Hak 
238
2. Münhasır Hakkın Sınırları 
241
a. Markanın Üçüncü Kişilerce Dürüstçe ve Ticari Hayatın Olağan Akışı İçinde Kullanımı 
241
b. Markadan Doğan Hakkın Tükenmesi 
242
c. Sessiz Kalma Nedeniyle Hak Kaybı 
242
d. Müktesep Hak 
242
B. Markayı Kullanma Yükümlülüğü 
243
VIII. HÜKÜMSÜZLÜK VE İPTAL 
244
A. Genel Olarak 
244
B. Hükümsüzlük 
245
1. Hükümsüzlük Sebepleri 
245
2. Hükümsüzlük Davası 
246
3. Hükümsüzlük Kararının Etkileri 
247
C. İptal 
248
1. İptal Sebepleri 
248
a. Markanın Kullanılmaması 
248
b. Markanın Tescilli Olduğu Mal veya Hizmetler İçin Yaygın Bir Ad Haline Gelmesi 
249
c. Markanın Tescilli Olduğu Mal veya Hizmetlerin Özellikle Niteliği Kalitesi veya Coğrafi Kaynağı Konusunda Halkı Yanıltması 
250
d. Ortak Marka veya Garanti Markasının Teknik Şartnameye Aykırı Kullanımı 
250
2. İptal Talebinin İleri Sürülmesi 
250
3. İptal Kararının Sonuçları 
251
IX. SONA ERME 
251
A. Hükümsüzlük ve İptal 
251
B. Yenilememe 
252
C. Marka Sahibinin Marka Hakkından Vazgeçmesi 
252
X. TECAVÜZ 
253
A. Tecavüz Sayılan Haller 
253
1. Marka Sahibinin İzni Olmaksızın Markayı 7. Maddede Belirtilen Biçimlerde Kullanmak 
253
2. Marka Sahibinin İzni Olmaksızın, Markayı veya Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzerini Kullanmak Suretiyle Markayı Taklit Etmek 
253
3. Marka Hakkına Tecavüz Oluşturan İşareti Taşıyan Ürünleri Ticarette Kullanmak 
254
4. Marka Sahibi Tarafından Lisans Yoluyla Verilmiş Hakları İzinsiz Genişletmek veya Bu Hakları Üçüncü Kişilere Devretmek 
254
B. Önceki Tarihli Hakların Marka Hakkına Tecavüz Fiiline Etkisi 
255
C. Kullanım Kanıtı Savunması 
255
D. Tecavüz Davaları 
255
Dördüncü Bölüm
PATENT
I. TERMİNOLOJİ 
257
II. PATENTİN KONUSU: BULUŞ 
258
III. ÇEŞİTLERİ 
260
A. Ürün ve Usul / Yöntem Patenti 
261
B. Bağımlı Patent 
262
C. Ek Patent 
263
D. Gizli Patent 
263
E. İlaç Patenti 
264
F. Biyoteknoloji Patenti 
266
G. İş Yapma Yöntemi Patenti 
267
H. Bilgisayar Programları 
268
I. Standart Esas Patent (SEP) 
270
IV. KORUMA ŞARTLARI 
271
A. Yenilik 
271
B. Buluş Basamağı 
273
C. Sanayiye Uygulanabilirlik 
275
V. PATENT VERİLEMEYECEK KONU VE BULUŞLAR 
275
VI. HAK SAHİPLİĞİ 
277
A. Genel Bilgi 
277
B. Patent İsteme (Başvuru) Hakkının ve Patent Hakkının Gaspı 
278
C. Çalışan Buluşları 
279
1. Genel Bilgi 
279
2. Özel Sektör Çalışanlarının Buluşları 
281
a. Genel Olarak 
281
b. İşverenin Patent Başvurusu Yapma Yükümlülüğü 
282
c. İşverenin Makul Bedel Ödeme Yükümlülüğü 
282
d. Tarafların Diğer Hak ve Yükümlülükleri 
283
3. Kamu Çalışanlarının Buluşları 
283
4. Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlar 
283
5. Kamu Destekli Projelerde Geliştirilen Buluşlar 
285
6. Uyuşmazlıkların Halli 
287
VII. TESCİL 
288
A. Genel Bilgi 
288
B. Tarifnamenin Yazılması 
290
C. Ulusal Başvuru 
291
1. Başvurunun Yapılması 
291
2. Tescil 
292
3. İtiraz 
293
4. Değişiklikler, Geri Çekme, Hakların Yeniden Tesisi ve Sicilin Hükümleri 
294
5. Patent Başvurusunun Faydalı Model Başvurusuna, Faydalı Model Başvurusunun da Patent Başvurusuna Dönüştürülmesi 
295
D. Uluslararası Başvuru 
297
VIII. KORUMANIN KAPSAMI 
299
A. Genel Bilgi 
299
B. Patent Hakkının Kapsamındaki Yetkiler 
301
1. Ürün Patentine İlişkin Yetkiler 
301
2. Usul Patentine İlişkin Yetkiler 
302
3. Patent Unsurlarının Dolaylı Kullanımına İlişkin Yetkiler 
303
IX. KORUMANIN SINIRLARI 
303
A. Genel Sınırlamalar 
304
1. Sınai veya Ticari Amaç Taşımayan ve Özel Maksatla Sınırlı Kalan Fiiller 
304
2. Deneme Amaçlı Kullanım 
305
3. Uluslararası Trafik Serbestîsi 
305
4. Çiftçi İstisnası 
305
5. Eczane Serbestîsi 
306
6. Bolar İstisnası 
306
7. Kamu Düzeni ve Genel Ahlaka Aykırılık 
307
B. Özel Sınırlamalar 
307
1. Zorunlu Lisans 
307
a. Genel Olarak 
307
b. Zorunlu Lisans Halleri 
309
c. Zorunlu Lisansı Verecek Makam 
309
d. Zorunlu Lisansın Hukuki Nitelikleri 
310
e. Zorunlu Lisansın Hüküm ve Sonuçları 
311
2. Kanuni Tekel 
312
C. Diğer Sınırlamalar 
313
X. HÜKÜMSÜZLÜK VE SONA ERME 
313
A. Hükümsüzlük 
313
1. Genel Olarak 
313
2. Hükümsüzlük Kararının Etkileri 
317
B. Yıllık Ücretlerin Ödenmemesi 
319
C. Sürenin Dolması 
319
D. Vazgeçme 
320
XI. TECAVÜZ 
320
A. Kavram 
320
B. Tecavüz Çeşitleri 
320
1. Aynen Tecavüz 
321
2. Eşdeğer Yoluyla Tecavüz 
321
3. Doğrudan ve Dolaylı Tecavüz 
321
C. Tecavüz Halleri 
323
D. Tecavüzün Belirlenmesi 
324
E. Tecavüz Davaları 
326
Beşinci Bölüm
FAYDALI MODEL
I. GENEL BİLGİ 
327
II. FAYDALI MODELLERİ KORUMA GEREĞİ 
328
III. KOBİ’LER VE FAYDALI MODEL 
329
IV. PATENT VE FAYDALI MODEL ARASINDAKİ FARKLAR 
329
V. TÜRKİYE’DE FAYDALI MODEL KORUMASI 
331
A. Koruma Şartları 
331
B. Faydalı Model Belgesi Verilemeyecek Konu ve Buluşlar 
332
C. Tescil 
332
D. Faydalı Model Başvurusunun Patent Başvurusuna, Patent Başvurusunun da Faydalı Model Başvurusuna Dönüştürülmesi 
334
E. Hükümsüzlük 
335
F. Tecavüz 
335
G. Patente İlişkin Hükümlerin Faydalı Modele Uygulanması 
335
Altıncı Bölüm
TASARIM
I. GENEL BİLGİ 
337
II. ÇEŞİTLERİ 
339
A. Tescilli ve Tescilsiz Tasarımlar 
339
B. İki ve Üç Boyutlu Tasarımlar 
339
C. Estetik ve Fonksiyonel Tasarımlar 
340
D. Endüstriyel Olan ve Endüstriyel Olmayan Tasarımlar 
341
E. Parça Tasarımları 
341
F. Yedek Parça Tasarımları 
341
III. KORUMA ŞARTLARI 
343
A. Yenilik 
343
B. Ayırt Edici Nitelik 
344
C. Yeniliği ve Ayırt Edici Niteliği Etkilemeyen Açıklamalar 
346
IV. KORUMA DIŞI HALLER 
347
A. Kamu Düzenine ve Genel Ahlaka Aykırı Tasarımlar 
347
B. Teknik Fonksiyonun Tasarımı Şekillendirmesi 
348
D. Bileşik Ürünün Görünmeyen Kısımlarının Tasarımları 
349
V. HAK SAHİPLİĞİ 
350
A. Genel Bilgi 
350
B. Çalışanların Tasarımları 
351
VI. TESCİL 
353
A. Türkiye’de Tescil 
353
1. Başvurunun Yapılması 
353
2. İnceleme 
354
3. Tescil ve Yayın 
355
4. İtiraz 
356
B. Uluslararası Tescil 
359
VII. KORUMANIN KAPSAMI VE SINIRLARI 
360
VIII. HÜKÜMSÜZLÜK VE SONA ERME 
362
A. Hükümsüzlük 
362
1. Genel Olarak 
362
2. Hükümsüzlük Kararının Etkileri 
364
B. Yenilemenin Yapılmaması 
366
C. Sürenin Dolması 
366
D. Vazgeçme 
366
IX. TECAVÜZ 
367
A. Kavram 
367
B. Tecavüz Halleri 
367
C. Tecavüzün Belirlenmesi 
368
D. Tecavüz Davaları 
369
Yedinci Bölüm
COĞRAFİ İŞARET VE GELENEKSEL ÜRÜN ADI
I. GENEL BİLGİ 
371
II. TESCİL 
374
A. Başvuru 
374
B. İtiraz 
376
C. Tescilin Yapılması, Değişiklik Talepleri ve Vazgeçme 
376
III. KORUMANIN KAPSAMI 
378
IV. MARKALARLA İLİŞKİ 
380
V. KULLANIM VE DENETİM 
381
VI. HÜKÜMSÜZLÜK 
382
VII. TECAVÜZ 
384
Sekizinci Bölüm
YENİ BİTKİ ÇEŞİDİ VE YENİ HAYVAN IRKI
I. KAVRAM 
387
II. KORUMA ŞARTLARI 
388
III. HAK SAHİPLİĞİ 
388
IV. TESCİL 
389
A. Başvuru ve Tescil Prosedürü 
389
B. İsim Verme Zorunluluğu 
391
V. KORUMANIN KAPSAMI VE SINIRLARI 
392
VI. HÜKÜMSÜZLÜK VE SONA ERME 
393
VII. TECAVÜZ 
393
VIII. YENİ HAYVAN IRKI 
394
Dokuzuncu Bölüm
ENTEGRE DEVRE TOPOGRAFYASI
I. GENEL BİLGİ 
395
II. KORUMA ŞARTLARI 
396
III. HAK SAHİPLİĞİ VE KORUMANIN KAPSAMI 
396
IV. TESCİL 
397
V. HÜKÜMSÜZLÜK VE SONA ERME 
397
VI. TECAVÜZ 
398
Onuncu Bölüm
SINAİ MÜLKİYET HAKLARIYLA İLGİLİ ORTAK HÜKÜMLER
I. HUKUKİ İŞLEMLER VE MİRASLA İNTİKAL 
399
A. Temel İlkeler 
399
B. Devir 
400
C. Lisans 
401
1. Lisans Çeşitleri 
401
a. Bölgesel Lisans – Ulusal Lisans 
402
b. Basit (Adi) Lisans – Münhasır (İnhisari) Lisans 
402
c. Normal Lisans – Alt Lisans 
403
d. İradi Lisans – Zorunlu (Kanuni) Lisans 
403
e. Karşılıklı Lisans – Karşılıksız Lisans 
404
2. Lisans Sözleşmesinin Yapılması, Hüküm ve Sonuçları 
404
D. Devir ve Lisans Vermekten Doğan Sorumluluk 
405
E. Diğer Hukuki İşlemler 
406
F. Miras ile İntikal 
407
II. DAVALAR 
407
A. YİDK Kararlarının İptali Davası 
408
B. Hükümsüzlük Davaları 
409
C. Tecavüzün Mevcut Olmadığı Hakkında Dava 
409
D. Tecavüz Davaları 
410
1. Delillerin Tespiti 
410
2. Tecavüzün Tespiti Davası 
411
3. Muhtemel Tecavüzün Önlenmesi 
411
4. Tecavüzün Durdurulması 
411
5. Tecavüzün Kaldırılması 
411
6. Maddi, Manevi ve İtibar Tazminatı Davaları 
412
7. Sınaî Mülkiyet Hakkının Gaspı Nedeniyle Hakkın Devri Davası 
414
8. Bitki Çeşitlerinde Bedel Davası 
414
E. Taraflar, Yetkili – Görevli Mahkeme ve Zamanaşımı 
415
F. İleri Sürülebilecek Diğer Talepler 
417
1. Ürün ve Araçlara El Konulması 
418
2. Ürün ve Araçlar Üzerinde Mülkiyet Hakkı Tanınması 
418
3. Ürün ve Araçların Şekillerinin Değiştirilmesi veya İmhası 
419
4. Hükmün İlgililere Tebliği ve Kamuya İlan Yoluyla Duyurulması 
419
5. Zarar Miktarını Kanıtlayan Belgelerin İstenmesi 
419
G. İhtiyati Tedbirler ve Gümrüklerde El Koyma 
419
1. İhtiyati Tedbirler 
419
2. Sahte/Taklit Eşyaya Gümrüklerde El Konulması 
421
H. Ceza Davaları 
422
1. Genel Bilgi 
422
2. SMK’da Öngörülen Marka Suçları 
423
Onbirinci Bölüm
TİCARET UNVANI, İŞLETME ADI VE ALAN ADI
I. TİCARET UNVANI 
425
A. Genel Olarak 
425
B. Fonksiyonları 
425
C. Oluşturulması 
426
1. Kabul Edilen Sistemler 
426
2. Unsurları 
426
a. Çekirdek 
427
aa. Gerçek Kişi Tacirlerde 
427
bb. Adi Şirketlerde 
427
cc. Kollektif Şirketlerde 
427
dd. Komandit Şirketlerde 
428
ee. Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerde 
429
ff. Diğer Tüzel Kişi Tacirlerde 
429
gg. Donatma İştirakinde 
430
b. Ek 
430
aa. Kural: Ek Yapılmasının İhtiyari Olması 
430
bb. İstisna: Ek Kullanılmasının Zorunlu Olması 
431
D. Tescil Ettirme ve Kullanma Yükümlülüğü 
431
E. Devamlılığı 
432
F. Korunması 
432
1. TTK 52 Kapsamında Korunması 
433
a. Genel Olarak 
433
b. Dava ve Talepler 
433
aa. Ticari Dürüstlüğe Aykırı Kullanımın Tespiti 
433
bb. Ticari Dürüstlüğe Aykırı Kullanımın Yasaklanması 
433
cc. Tescili Önleme, Terkin veya Ayırt Edici Ek Yapılmasını İsteme Hakkı 
434
dd. İhlal Sonucu Oluşan Maddi Durumun Ortadan Kaldırılması, Gereğinde Araçların ve İlgili Malların İmhası 
436
ee. Tazminat 
436
ff. Hükmün İlanı 
436
gg. Bildirim Zorunluluğu ve Cezai Yaptırımlar 
436
2. Haksız Rekabet Hükümlerine Göre Korunması 
437
3. Diğer Düzenlemelere Göre Korunması 
437
II. İŞLETME ADI 
438
A. Genel Bilgi 
438
B. Ticaret Unvanı ile İşletme Adı Arasındaki Farklar 
438
III. ALAN ADI 
439
A. Genel Bilgi 
439
B. Yasal Düzenleme 
439
C. İhtilafların Çözümü 
441
1. Genel Olarak 
441
2. TRABİS Tahkimi (.tr Uzantılı Alan Adı Uyuşmazlıkları) 
442
3. WIPO Tahkimi (.tr Uzantılı Olmayan Alan Adı Uyuşmazlıkları) 
443
Onikinci Bölüm
HAKSIZ REKABET
I. HAKSIZ REKABETİN DÜZENLENİŞİ 
447
A. Genel Olarak 
447
B. Haksız Rekabete İlişkin Düzenlemelerin Amacı ve İlkeleri 
448
II. HAKSIZ REKABET HALLERİ 
450
A. Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar ve Satış Yöntemleri ile Diğer Hukuka Aykırı Davranışlar (TTK 55/1–a) 
451
1. Kötüleme 
451
2. Gerçek Dışı ve/veya Yanıltıcı Açıklamalarla Kendisini veya Üçüncü Bir Kişiyi Rekabette Öne Geçirme 
453
3. Hakkı Olmayan Unvanları, Meslek Adları, Derece ve Sembolleri Kullanarak Kendini Üstün Yetenekli Gösterme 
454
4. Karıştırılmaya Yol Açan Önlemler Alma (İltibas) 
455
5. Karşılaştırma 
455
6. Tedarik Fiyatının Altında Satış Yapma 
457
7. Ek Edimlerle Sunumun Gerçek Değeri Hakkında Yanıltma 
458
8. Saldırgan Satış Yöntemleri Kullanarak Müşterinin Karar Verme Özgürlüğünü Sınırlama 
459
9. Mallar, İş Ürünleri veya Faaliyetler Hakkındaki Bilgileri Gizleme Yoluyla Müşteriyi Yanıltma 
459
10. Taksitle Satış ve Tüketici Kredilerine İlişkin Kamuya Yapılan İlanlarda Eksik Açıklamalar Yapma, Eksik veya Yanlış Bilgi İçeren Sözleşme Formülleri Kullanma (TTK 55/1–a.10.11.12) 
460
B. Sözleşmeyi İhlale veya Sona Erdirmeye Yöneltme 
460
1. Müşterileri Başkalarıyla Yaptıkları Sözleşmelere Aykırı Davranmaya Yöneltme 
460
2. Üçüncü Kişilerin Çalışanlarını İğfal ile Çıkar Sağlama 
461
3. Üçüncü Kişilerin Yardımcılarını Üretim ve İş Sırlarını İfşa Etmeye veya Ele Geçirmeye Yöneltme 
461
4. Alıcı veya Kredi Alan Kişiyi Sözleşmeden Caymaya veya Sözleşmeyi Feshetmeye Yöneltme 
463
C. Başkalarının İş Ürünlerinden Yetkisiz Yararlanma 
463
D. Başkalarının Üretim ve İş Sırlarını Hukuka Aykırı Bir Biçimde İfşa Etme ve Onlardan Haksız Yararlanma 
465
E. İş Şartlarına Uymama 
465
F. Dürüstlük Kuralına Aykırı Genel İşlem Şartları Kullanma 
466
1. Genel Olarak 
466
2. TTK’da Dürüstlük Kuralına Aykırı Genel İşlem Şartlarına İlişkin Verilen Örnekler 
467
a. Diğer Taraf Aleyhine Doğrudan veya Yorum Yoluyla Uygulanacak Kanuni Düzenlemeden Önemli Ölçüde Ayrılan Genel İşlem Şartları 
467
b. Sözleşmenin Niteliğine Önemli Ölçüde Aykırı Haklar ve Borçlar Dağılımını Öngören Genel İşlem Şartı Kullanma 
468
3. TTK 55/1–f Hükmünün Uygulama Alanı 
470
4. Dürüstlük Kuralına Aykırı Genel İşlem Şartı Kullanmanın Hukuki Sonucu 
470
III. HAKSIZ REKABETİN SONUÇLARI 
471
A. Hukuki Sorumluluk 
471
1. Açılabilecek Davalar 
471
a. Tespit Davası 
471
b. Men (Önleme) Davası 
472
c. Düzeltme Davası 
472
d. Maddi ve Manevi Tazminat Davası 
472
2. Taraflar 
474
a. Davacılar 
474
aa. Haksız Rekabet Yüzünden Ekonomik Çıkarları Zarar Gören veya Zarar Görme Tehlikesine Maruz Kalan Kimseler 
474
bb. Müşteriler 
474
cc. Mesleki ve Ekonomik Birlikler, Tüketicilerin Ekonomik Çıkarlarını Koruyan Kuruluşlar, Kamusal Nitelikli Kurumlar 
474
b. Davalılar 
475
aa. Haksız Rekabeti Gerçekleştiren Kimse 
475
bb. Adam Çalıştıran 
475
cc. Yazı İşleri Müdürü, Genel Yayın Yönetmeni, Program Yapımcısı, İlan Servisi Şefi, İşletme veya Kuruluş Sahibi 
475
dd. Hizmet Sağlayıcıları 
476
3. Zamanaşımı 
477
4. İhtiyati Tedbirler 
477
5. Hükmün Üçüncü Şahıslara Etkisi 
478
6. Hükmün İlanı 
478
B. Cezai Sorumluluk 
479
Ek 1: ULUSLARARASI ANLAŞMALAR 
481
Ek 2: TÜRK FİKRİ MÜLKİYET MEVZUATI 
482
Kaynakça 
485
Kavramlar Dizini 
501