Feminizm Perspektifiyle Üreme Hakları Dr. Nazmiye Güveyi  - Kitap
Feminizm Perspektifiyle

Üreme Hakları

1. Baskı, 
Kasım 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
728
Barkod:
9786052646151
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
738,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Tarihi süreç içerisinde, kadının ikincil konumda tutulması olgusu, biyolojik olarak üremenin kadın bedeninde vuku bulması bağlamında gerekçelendirilmeye çalışılmıştır. Bu çalışma, bahse konu tutum göz önüne alınmak suretiyle kadın lehine bir bakış açısı ile kaleme alınmıştır. Çalışmanın kadın lehine temellendirilmesi meselesi ise feminizm perspektifi eliyle çözülmeye çalışılmıştır. Bilindiği üzere, feminizm ve üreme hakları pek çok konunun kesiştiği geniş bir çalışma alanına sahiptir. Çalışmada ön plana çıkarılan tutum özetle, üreme yetisi ve üreme yetisinin uzantısı olan çocuk bakımı görevinin kadın lehine dönüştürülmesi ile kadınları eşit ve özgür kılmak hedefleri üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu temel yaklaşım noktasından hareketle çalışmada, üreme ile feminizm olmak üzere, iki ana ekseni bir araya getirme çabası mevcut bulunmaktadır ki bu çaba aynı zamanda çalışmanın özgünlüğünü pekiştirmektedir. Öyle ki literatürde hem üreme hakları konusundaki monografik çalışmaların azlığı hem de feminizm bakış açısı ile üreme haklarını bir araya getiren, salt bu konuya özgülenmiş monografik çalışmanın eksikliği söz konusudur. Bu bakımdan çalışmanın söz konusu literatüre katkı sunabilmesi temenni edilmektedir.
Diğer taraftan üreme yetisinin hukuk mecrasında, insan hakları bağlamındaki görünümü olan üreme haklarının; kadın açısından, kadın lehine, kadının farklı fakat eşit şekilde var olabilmesi için kadını özgürleştirici bir yaklaşım ile ele alınması gereği özgürlükçü bakış açısı temelinde makul bir tercihtir. Üreme haklarına dair hukuki düzenlemelerin kadını olumlayıcı, özgürleştirici şekilde kadın lehine tasarımı bakımından kadınların üremeye dair kendi bedenleri üzerinde kontrol özgürlüğünü haiz olması gerekliliğinin göz önünde bulundurulması hem insan hakları hem de spesifik bir koruma alanı olan kadın hakları açısından sine qua non niteliktedir. Üreme haklarının evrensel/bölgesel düzeyde insan hakları koruma sistemleri dâhilinde kabulü iki insan hakları sözleşmesinde neticeye ulaşmış olsa da bu alandaki hak kazanım mücadelesi halen sürmektedir. Bu anlamda çalışma konusunun dinamik ve çok boyutlu yapısının, yazımı zorlaştırması yanı sıra çalışmaya özgünlük de kattığı söylenebilir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Feminizm Perspektifinin Belirlenmesi
.
Üreme Bağlamında Feminizm Perspektifinin Düşünsel Temelleri
.
Üreme Haklarının Teorik Çerçevesi
.
Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmelerinde Üreme Hakları
.
Türk Hukukunda Üreme Hakları
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
5
İÇİNDEKİLER 
7
KISALTMALAR 
15
GİRİŞ 
17
BİRİNCİ BÖLÜM
FEMİNİZM PERSPEKTİFİNİN BELİRLENMESİ
I. FEMİNİZM KAVRAMININ TANIMI 
21
A. Genel Açıklama 
21
B. Feminizmin Etimolojik Anlamı 
21
C. Doktrinde Feminizme Dair Mevcut Çeşitli Tanımlar 
22
II. FEMİNİZME DAİR BAŞLICA ANAHTAR KAVRAMLAR 
27
A. Genel Açıklama 
27
B. Kadın 
27
C. Patriarka (Ataerkillik) 
31
D. Kamusal Alan – Özel Alan 
33
E. Cinsiyetin Toplumsallaş(tırıl)ması: Toplumsal Cinsiyet (Gender) 
37
III. FEMİNİZMİN TARİHİ GELİŞİMİ VE BAŞLICA ÇEŞİTLERİ 
43
A. Genel Açıklama 
43
B. Feminizmin Tarihi Gelişimi 
46
1. Birinci Dalga Feminizm 
46
a. Genel Olarak 
46
b. Seçili Ülkelerde Gelişimi 
50
(1) Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 
50
(2) İngiltere 
53
(3) Fransa 
54
(4) Almanya 
57
(5) Rusya 
58
2. İkinci Dalga Feminizm 
59
3. Üçüncü Dalga Feminizm 
66
4. Ara Değerlendirme 
70
C. Osmanlı ve Türkiye’deki Gelişim Sürecine Genel Bir Bakış 
71
D. Feminizmin Başlıca Çeşitleri 
87
1. Genel Açıklama 
87
2. Liberal Feminizm 
88
3. Kültürel Feminizm 
95
4. Marksist Feminizm 
98
5. Radikal Feminizm 
103
6. Sosyalist Feminizm 
108
7. Postmodern Feminizm 
113
8. Ekofeminizm 
116
9. Varoluşçu Feminizm 
119
10. Fransız Feminizmi 
120
11. Diğerleri 
122
IV. FEMİNİZM AKIMLARININ KADIN ERKEK EŞİTLİĞİNE İLİŞKİN YAKLAŞIMLARI 
128
A. Genel Açıklama 
128
B. Eşitlik İlkesi: Şekli Eşitlik ve Maddi Eşitlik Anlayışı 
129
C. Kadın Erkek Eşitliği 
133
D. Eşitlik (Aynılık)/ Farklılık Dikotomisi 
143
E. Kadın Erkek Eşitliğini Sağlamaya Dair Dönüştürücü Eşitlik Anlayışı 
152
F. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (Gender Equality) ve Toplumsal Cinsiyetin
Anaakımlaştırılması (Gender Mainstreaming) 
154
G. Ayrımcılık Yasağı: Cinsiyete ve Toplumsal Cinsiyete Dair 
164
H. Eşitliğe Dair Kısa Bir Değerlendirme 
170
V. DEĞERLENDİRME 
172
İKİNCİ BÖLÜM
ÜREME BAĞLAMINDA FEMİNİZM PERSPEKTİFİNİN DÜŞÜNSEL TEMELLERİ
I. GENEL AÇIKLAMA 
175
II. KISACA BİLİNEN TARİH ÖNCESİ DÖNEM VE İLK UYGARLIKLAR 
175
III. ANTİK YUNAN DÜŞÜN DÜNYASINDAKİ TEMELLER 
176
A. Antik Yunan’daki Genel Durum 
176
B. Platon (Eflatun, M.Ö. 427– M.Ö. 347) 
179
C. Aristoteles (M.Ö. 384– M.Ö. 322) 
184
IV. ANTİK ROMA’DAKİ TEMELLER 
188
V. ORTAÇAĞ DÜŞÜN DÜNYASINDAKİ TEMELLER 
189
A. Ortaçağdaki Genel Durum 
189
B. Augustinus (354–430) 
191
C. Thomas Aquinas (1225–1274) 
192
D. Christine de Pizan (1363–1430) 
193
VI. YENİÇAĞ DÜŞÜN DÜNYASINDAKİ TEMELLER 
194
A. Genel Olarak 
194
B. Marie Le Jars de Gournay (1565–1645) 
195
C. Thomas Hobbes (1588–1679) 
196
D. John Locke (1632–1704) 
199
E. Mary Astell (1666–1731) 
201
F. Jean–Jacques Rousseau (1712–1778) 
202
VII. YAKINÇAĞ DÜŞÜN DÜNYASINDAKİ TEMELLER 
205
A. Genel Olarak 
205
B. Olympe de Gouges (1748–1793) 
205
C. I. Dalga Dâhilinde 
207
1. Mary Wollstonecraft (1759–1797) 
207
2. John Stuart Mill (1806–1873) 
210
3. Emma Goldman (1869–1940) 
213
4. Madeleine Pelletier (1874–1939) 
215
5. Margaret Sanger (1879–1966) 
215
6. Marie Charlotte Carmichael Stopes (1880–1958) 
218
D. II. Dalga Dâhilinde 
219
1. Simone de Beauvoir (1908–1986) 
219
2. Betty Friedan (1921–2006) 
224
3. Gisele Halimi (1927–2020) 
228
4. Adrienne Rich (1929–2012) 
230
5. Kate Millett (1934–2017) 
231
6. Germaine Greer (1939 –) 
236
7. Juliet Mitchell (1940–) 
238
8. Rosalind Pollack Petchesky (1942–) 
241
9. Alison Mary Jaggar (1942–) 
245
10. Nancy Chodorow (1944–) 
246
11. Elisabeth Badinter (1944–) 
248
12. Ann Oakley (1944–) 
251
13. Shulamith Firestone (1945–2012) 
254
E. III. Dalga Dâhilinde 
260
1. Catharine A. MacKinnon (1946–) 
260
2. Judith Butler (1956–) 
265
VIII. DEĞERLENDİRME 
267
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÜREME HAKLARININ TEORİK ÇERÇEVESİ
I. GENEL AÇIKLAMA 
269
II. KAVRAM 
270
A. Genel Açıklama 
270
B. Üreme 
270
C. Üreme Hakları 
274
D. Üreme Haklarına Dair Başlıca Temel Kavramlar 
277
E. Korunması Gereken Hukuki Bir Değer Olarak Üreme 
288
III. ÜREME HAKLARININ GELİŞİMİ 
291
IV. ÜREME HAKLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ 
308
V. ÜREME HAKLARININ SÜJESİ 
317
VI. ÜREME HAKLARININ KAPSAMI 
320
A. Kapsama Dair İki Farklı Görüş: Dar Anlamda Üreme Hakları ile Geniş
Anlamda Üreme Hakları Yaklaşımları 
320
1. Dar Anlamda Üreme Hakları Yaklaşımı 
321
2. Geniş Anlamda Üreme Hakları Yaklaşımı 
321
B. Üreme Hakları Kataloğu 
323
C. Ön Değerlendirme: Üreme Haklarının Kapsamına Dair 
331
VII. ÜREME HAKLARININ SINIRLANDIRILMASI 
332
VIII. ÜREME HAKLARININ İHLALİ 
335
IX. ÜREME HAKLARI VE İLİŞKİLİ HAK VE ÖZGÜRLÜKLER 
337
A. Genel Açıklama 
337
B. Çocuk Sahibi Ol(ma)ma Hakkı 
340
C. Yaşam(a) Hakkı 
344
D. Eşitlik (Hakkı) ve Ayrımcılık Yasağı 
347
E. Özel Hayata Saygı Gösterilmesi Hakkı 
350
F. İfade Özgürlüğü 
353
G. Eğitim Hakkı 
354
H. Evlenme Hakkı 
356
İ. Dernek Kurma ve Toplantı Özgürlüğü 
357
J. İşkence, İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele ya da Ceza Yasağı 
359
K. Sağlık Hakkı 
364
L. Bilimsel Gelişmelerden Yararlanma Hakkı 
370
M. Maddi ve Manevi Varlığını Koruma ve Geliştirme Hakkı 
372
N. Çalışma hakkı 
375
O. Ara Değerlendirme 
377
X. ÜREME HAKLARI KONUSUNDA DEVLETİN BAŞLICA YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
378
A. Genel Açıklama 
378
B. Devletin Negatif Yükümlülüğü 
384
C. Devletin Pozitif Yükümlülüğü 
384
XI. DEĞERLENDİRME 
387
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMELERİNDE ÜREME HAKLARI
I. GENEL AÇIKLAMA 
389
II. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KAPSAMINDA 
390
A. Genel Açıklama 
390
B. Kölelik, Köle Ticareti, Köleliğe Benzer Uygulama ve Geleneklerin
Ortadan Kaldırılmasına Dair Ek Sözleşme 
392
C. Evliliğe Rıza, Asgari Evlilik Yaşı ve Evliliklerin Kaydı Hakkında Sözleşme 
392
D. Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme 
393
1. Genel Olarak 
393
2. İnsan Hakları Komitesi Genel Yorumlarında 
396
3. İnsan Hakları Komitesi’nin Üreme Haklarına Dair Kararları 
404
E. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme 
414
1. Genel Olarak 
414
2. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi Genel Yorumlarında 
416
F. Çocuk Hakları Sözleşmesi 
435
1. Genel Olarak 
435
2. Çocuk Hakları Komitesi’nin Genel Yorumlarında 
439
G. Engelli Haklarına İlişkin Sözleşme 
448
1. Genel Olarak 
448
2. Engelli Hakları Komitesi Genel Yorumlarında 
451
H. Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesine Dair Sözleşme
(CEDAW) 
455
1. Genel Olarak 
455
2. CEDAW Komitesi’nin Üreme Hakları Bakımından Önem Arz Eden
Genel Tavsiyeleri 
462
3. CEDAW Komitesi’nin Üreme Haklarına İlişkin Öne Çıkan Kararları 
482
İ. Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına Dair Uluslararası
Sözleşme 
495
J. İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Küçültücü Muamele
veya Cezaya Karşı Sözleşme 
496
III. BÖLGESEL DÜZEYDE 
501
A. Avrupa Konseyi Kapsamında 
501
1. Genel Açıklama 
501
2. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
502
a. Genel Olarak 
502
b. AİHM’in Üreme Haklarına Dair Öne Çıkan Kararları 
504
(1) Doğum Öncesi Tıbbi Testlere Dair 
504
(2) Yasal Kürtaja Erişime Dair 
505
(3) Üremede Bilimsel Araştırmaya Dair 
516
(4) Doğum Yöntemine Dair 
517
(5) Yardımcı Tedavi Yöntemlerine Dair 
521
(6) Kısırlaştırmaya Dair 
536
(7) Üreme Eğitimine Dair 
543
(8) Ebeveynlik İzni ve Ödeneğine Dair 
544
(9) Anne Sağlığı ve Bakımına Dair 
548
3. Avrupa Sosyal Şartı 
549
a. Genel Olarak 
549
b. Avrupa Sosyal Haklar Komitesi’nin Üreme Haklarına İlişkin
Kararı 
552
4. İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi 
553
5. Kadınlara Dair Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla
Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi 
555
6. Bakanlar Komitesi Tavsiye Kararları Işığında 
557
B. Amerikan Devletleri Örgütü Kapsamında 
560
1. Genel Olarak 
560
2. Belgeler 
562
a. Amerikan İnsan Hakları ve Ödevleri Bildirgesi 
562
b. Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi (San Jose Paktı) 
564
c. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Alanında Amerikan İnsan
Hakları Sözleşmesi’ne Ek Protokol (San Salvador Protokolü) 
567
d. Kadınlara Yönelik Şiddetin Önlenmesi, Cezalandırılması ve
Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Amerikalılar Arası Sözleşme
(Belém do Pará Sözleşmesi) 
569
e. Kadınlara, Kızlara ve Ergenlere ve Bunların Cinsel ve Üreme
Haklarına Yönelik Şiddete İlişkin Bildirge 
574
f. Amerikan Sosyal Şartı ve Amerikan Sosyal Şartı’n Eylem Planı 
578
3. Başvurular 
580
C. Afrika Birliği Kapsamında 
591
1. Genel Olarak 
591
2. Belgeler 
592
a. Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı (Banjul Şartı) 
592
b. Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı’nın Afrika’da Kadınların
Haklarına Dair Protokolü (Maputo Protokolü) 
594
c. Üreme Haklarına Dair Önemli Bir Karar 
599
IV. DEĞERLENDİRME 
600
BEŞİNCİ BÖLÜM
TÜRK HUKUKUNDA ÜREME HAKLARI 
605
I. GENEL AÇIKLAMA 
605
II. TÜRKİYE’DE GEBELİĞİN SONLANDIRILMASININ TARİHİ SÜRECİ 
608
A. Genel Olarak 
608
B. Yasak Dönem 
609
C. Geçiş Dönemi 
610
D. Serbest Dönem (1983’ten İtibaren) 
613
III. POZİTİF HUKUK KAPSAMINDAKİ DÜZENLEMELER 
614
A. Genel Olarak 
614
B. 1982 Anayasası Kapsamında Üreme Haklarına Dair Düzenlemeler ve
Sınırlandırma Rejimi 
614
1. 1982 Anayasası’nda Üreme Haklarına Dair Düzenlemeler 
614
2. 1982 Anayasası’nda Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması
Rejimi 
617
C. Milletlerarası Sözleşmeler (90. Madde) 
621
D. 2827 Sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun, İlgili Tüzük ve 5237 Sayılı
Türk Ceza Kanunu 
622
E. 1593 sayılı Umumi Hıfsızsıhha Kanunu 
628
F. Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi
Merkezleri Hakkında Yönetmelik (2014) 
630
G. Diğer Mevzuat 
633
H. Ara Değerlendirme 
639
IV. TÜRK ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA 
641
A. Genel Olarak 
641
B. Norm Denetimi Kapsamında 
644
1. Doğum Yöntemine Dair (İptal Davası): 3.10.2013 Tarih ve 2012/103E.
ve 2013/105 K. Sayılı Karar (Umumi Hıfzıssıhha Kanunu m. 153/2) 
644
2. Üreme Yeteneğine Dair (İtiraz Yolu) 
649
a. 29.11.2017 Tarih ve 2015/79 E. ve 2017/164 K. Sayılı Karar
(Türk Medeni Kanunu m. 40/2) 
649
b. 29.11.2017 Tarih ve 2017/30 E. 2017/165 K. Sayılı Karar (Türk
Medeni Kanunu m. 40/1) 
651
C. Bireysel Başvuru Kapsamında 
653
1. Doğum Yöntemine Dair Bireysel Başvuru Kararları 
653
2. Yardımcı Tedavi Yöntemine (Tüp Bebek) Dair Bireysel Başvuru
Kararları 
659
3. Yasal Kürtaja Dair Bireysel Başvuru Kararları 
661
4. Kısırlaştırmaya Dair Bireysel Başvuru Kararları 
666
5. Doğum Kontrol Yöntemlerine Dair Bireysel Başvuru Kararı 
668
V. ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARINDA ÜREME HAKLARINA DAİR
KONULARIN ANAYASA M. 17 VE M. 20 KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
SORUNU 
671
VI. DEĞERLENDİRME 
675
SONUÇ 
679
KAYNAKÇA 
695