Devremülk ve Devretatil Sözleşmeleri Muhammed Alparslan Budak, Mehmet Şengül  - Kitap

Devremülk ve Devretatil Sözleşmeleri

1. Baskı, 
Nisan 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
220
Barkod:
9789750292071
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
328,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Devremülk, paylı mülkiyet çeşididir. 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu içinde düzenleme bulmasına karşın, çoğu devremülk sözleşmesi adı altında yapılan sözleşmeler, devre tatil özelliği taşıması nedeniyle, Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliğinde de uygulama alanı bulur. Bağımsız yapının mülkiyetinin birden çok kimseye ait olması ve aynı zamanda da kullanım hakkının 15 günden az olmayacak biçimde belli günler olarak düzenlenmesi halidir. Devremülk satış sözleşmesinde paylı maliklere tanınan devremülk hakkı, tapuda ilgili sayfanın beyanlar bölümüne kaydedilmektedir. Devremülk sözleşmesinin tapu kaydında yer almaması halinde sözleşme geçersiz olmaktadır. Buna bağlı şekilde sözleşme de geçersiz olmakta, sözleşmede belirlenen yükümlülükler de boşa çıkmaktadır. Tüm paylı malikler tarafından imzalanan devremülk sözleşmesinin, ilgili sayfaya işlenmekle birlikte tapu dairesine verilmesi gerekir.
"Bedava tatil kazandınız", "Bedava gezi kazandınız" gibi özendirici cümlelerle tüketicilerin belirli yerlere davet edilmesi sonucunda iradelerinin sakatlanması sonucu sözleşmeler imzalamalarıyla ortaya çıkan devremülk mağduriyeti, tüketicilerin sözleşmeyi imzalamaları ya da sözleşme bedelini peşin olarak ödemeleri veya senet vb. imzalamalarıyla ortaya çıkmaktadır. Bu sözleşmelerle satılan hisseli gayrimenkulün inşaatlarının bitmemesi sebebiyle devremülkler kullanılamamaktadır. Bunun yanı sıra sözleşme bedeline ek olarak senelik aidatlar da yapılan sözleşme uyarınca tüketiciden istenmekte ve tüketicilere imzalatılan bu sözleşmeler genellikle kanunda öngörülen şekil şartlarını taşımamakta, adi yazılı şekilde düzenlenmektedir.
Kanunun getirdiği yeniliklerle, bu tür sözleşmelerin uygulaması daha güvenli hale gelmiş, bu durumun turizm sektörünün ilerlemesine katkı sağlaması hedeflenmiştir. Bu çalışma kapsamında, devremülk ve dar anlamda devre tatil sözleşmeleri detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Çalışmanın hedefi; devremülk ve dar anlamda devre tatil sözleşmeleriyle ilgili önemli ve tamamlayıcı faktörleri, literatürdeki görüşler ve Yargıtay kararları ışığında incelemek ve özellikle 6502 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklikleri, eski 4077 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu hükümlerine göre karşılaştırarak, detaylı biçimde açıklamaktır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Devremülk Hukuku
.
Devretatil Sözleşmeleri ve Kullanım Hakları
.
Hisseli Tapu ve Devremülk Kullanımı
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Teşekkür 
5
Önsöz 
7
Kısaltmalar Listesi 
15
Giriş 
17
Terminoloji 
23
Birinci Bölüm
DEVREMÜLK HAKKI VE SÖZLEŞMESİ
I. DEVREMÜLK HAKKININ TANIMI, UNSURLARI, KAPSAMI VE DEVREMÜLK SÖZLEŞMESİ 
25
A. Devremülk Kavramı 
25
B. Türkiye’de Devremülk Sisteminin Tarihi Gelişimi 
29
C. Devremülk Hakkının Tanımı 
33
II. DEVREMÜLK HAKKININ HUKUKSAL DAYANAĞI 
34
III. DEVREMÜLK HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ 
35
A. Devremülk Hakkının İrtifak Hakkı Niteliğinde Olup Olmadığına Dair Doktrinsel Tartışmalar 
36
1. Devremülk Hakkının İrtifak Hakkı Niteliğini Haiz Olmadığı Görüşü 
37
2. Devremülk Hakkının İrtifak Hakkı Niteliğini Haiz Olduğu Görüşü 
38
IV. DEVREMÜLK HAKKININ KURULMASI 
39
A. Ön Bilgilendirme 
40
B. Devremülk Hakkının Kurulmasının Koşulları 
44
C. Devremülk Sözleşmesinin Varlığı 
45
D. Geçerli Bir İktisap Sebebinin Bulunması 
47
E. Tescil Talebi ve Tescil 
48
V. DEVREMÜLK HAKKI KURULMASININ BİÇİM VE YÖNTEMİ 
49
A. Devremülk Hakkının Kapsamı 
50
B. Tasarruf Yetkisi 
50
C. Yararlanma Hakkı 
51
D. Devremülk Üzerinde Ayni Hak Tesisi 
51
E. Devremülk Payı, Devre Sayısı ve Sürelerin Belirlenmesi 
52
VI. DEVREMÜLK HAKKINA UYGULANACAK HÜKÜMLERİN TESPİTİ VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 
53
VII. DEVREMÜLK SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI 
54
VIII. DEVREMÜLK SAHİBİNİN HAKLARI 
54
A. Devremülke Konu Bağımsız Bölüm ya da Yapıdan İstifade Hakkı ve Bu Hakkın Devri 
54
B. Ayni Hak Tesisi Hakkı 
55
C. Devremülk Hakkının Ortak Mülkiyet Payına Bağlı Olarak Devri ve Mirasçılara İntikali 
56
D. Önalım Hakkı 
57
IX. DEVREMÜLK SAHİBİNİN SORUMLULUKLARI 
57
A. Satıcı veya Sağlayıcının Hakları 
58
B. Sorumluluklar ve Yükümlülükler Satıcı veya Sağlayıcı Adına 
59
X. DEVREMÜLK HAKKININ SONLANMASI 
59
A. Devremülk Hakkının Tarafların Anlaşması ile Sona Ermesi 
60
B. Devremülk Hakkının Kullanım Süresinin Dolması 
60
C. Devremülk Hakkının Sağladığı Yararların Ortadan Kaybolması 
61
D. Devremülk Hakkına Konu Taşınmazın Mesken Niteliğini Kaybetmesi ve Yok Olması 
61
E. Devremülk Hakkına Konu Taşınmazlarda Ortaklığın Giderilmesi 
62
F. Diğer Sebepler 
62
XI. DEVREMÜLK İLE İLGİLİ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 
63
A. Devremülk Sözleşmesine İlişkin Davalarda Görevli Mahkeme 
63
B. Devremülk Sözleşmesine İlişkin Davalarda Yetkili Mahkeme 
64
İkinci Bölüm
DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİ
I. DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİNİN GELİŞİMİ, KURULUŞU VE UNSURLARI 
65
A. Devre Tatil Kavramı 
65
B. Türk Hukuk Sisteminde Devre Tatil Sistemleri 
65
C. Ayni Hakka Dayanan Devre Tatil Sistemleri 
66
1. Dönüşümlü Mülkiyet Sistemi 
66
2. Paylı Mülkiyet Sistemi 
66
3. Sınırlı Ayni Hakka Dayanan Devre Tatil Sistemleri 
67
D. Alacak Hakkına Dayanan Devre Tatil Sistemleri 
67
1. Dar Anlamda Devre Tatil Sözleşmeleri 
68
2. Tüzel Kişi Üyeliği ya da Ortaklığı Sıfatına Bağlı Devre Tatil Sistemleri 
68
II. DEVRE TATİL SİSTEMLERİNİN AB HUKUKUNDAKİ GELİŞİMİ 
69
III. DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİ 
70
A. Devre Tatil Sözleşmesinin Tanımı 
70
C. Devre Tatil Sözleşmesinin Hukuki Niteliği 
71
D. Devre Tatil Sözleşmesine Uygulanacak Hükümlerin Tespiti 
73
E. Devre Tatil Sözleşmesinin Tüketici İşlemi Niteliği 
74
F. Devre Tatil Sözleşmesinin Unsurları 
74
1. Taraflar 
75
2. Tüketici 
75
a. Gerçek Kişi 
76
b. Tüzel Kişi 
76
c. Tüketicinin Ticari veya Mesleki Olmayan Amaçla Hareket Etmesi 
77
d. Sağlayıcı veya Satıcı 
77
IV. SÖZLEŞME SÜRESİ 
78
A. Birden Fazla Dönem 
79
B. Kullanılacak Dönemin Belirlenmesi 
79
C. En Az Bir Gecelik Konaklama İmkanının Tanınması 
80
V. OTURMAYA UYGUN BİR TAŞINMAZIN VEYA TAŞINIRIN KULLANIM HAKKI VEYA DEVİR TAAHHÜDÜ 
81
VI. SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ 
82
VII. DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİNDE ŞEKLE AYKIRILIĞIN HUKUKİ SONUÇLARI 
83
VIII. ÖN ÖDEMELİ DEVRE TATİL SÖZLEŞMELERİ 
84
IX. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA DEVRE TATİL VE DEVREMÜLK 
85
A. Fransız Hukukunda Devremülk 
85
1. Sözleşmenin Feshi 
87
Üçüncü Bölüm
DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİ TARAFLARININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ İLE SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ
I. DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİ TARAFLARININ 6502 SAYILI KANUN KAPSAMINDA HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ İLE SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ 
89
A. Devre Tatil Sözleşmesi Tarafların Hak ve Yükümlülükleri 
89
B. 6502 Sayılı Kanun Kapsamında Tüketicinin Hak ve Yükümlülükleri 
90
II. TÜKETİCİNİN HAKLARI 
90
A. Devre Tatil Hakkı 
90
B. Süre Boyunca Devre Tatilden Yararlanma Hakkı 
91
C. Değişim Hakkı ve Değişim Sözleşmesi 
92
D. Yeniden Satış Hakkı ve Yeniden Satış Sözleşmesi 
92
E. Dönme Hakkı 
93
F. Devre Tatil Projesinde Değişiklik Yapılması Durumunda Tüketicinin Hakları 
94
G. Cayma Hakkı 
95
III. TÜKETİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
100
A. Tatil Bedelini Ödeme Yükümlülüğü 
100
B. Dönem Bitiminde Devre Tatile Konu Yeri Boşaltma Yükümlülüğü 
101
C. Yönetim Giderlerine Katılım ve Hizmet Ücreti Ödeme Yükümlülüğü 
102
D. Diğer Yükümlülükler 
102
IV. 6502 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SATICI VEYA SAĞLAYICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
103
V. SATICI VEYA SAĞLAYICININ HAKLARI 
103
A. Tatil Bedelini Talep Etme Hakkı 
103
B. Yönetim Giderlerine Katılım ve Servis Hizmetlerine İlişkin Ücret İsteme Hakkı 
105
VI. SATICI VEYA SAĞLAYICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
105
A. Devre Tatil Hakkını Sağlama ve Yararlanmaya Hazır Hale Getirme Yükümlülüğü 
105
B. Tüketicinin Bilgilendirilmesini Sağlama Yükümlülüğü 
106
1. Ön Bilgilendirme 
107
a. Ön Bilgilendirmeye İlişkin Süre Koşulu 
108
b. Ön Bilgilendirme Formunun Zorunlu İçeriği 
108
c. Ön Bilgilendirmenin Yapılış Şekli 
109
d. Ön Bilgilendirme Formu Verilmesinin Bağlayıcılığı 
110
e. Ön Bilgilendirme Yükümlülüğüne Aykırı Hareket Edilmesinin Sonuçları 
110
C. Ön Ödemeli Devre Tatil Sözleşmelerinde Ön Bilgilendirme Formu Yükümlülüğü 
111
1. Ön Ödemeli Devre Tatil Sözleşmelerinde Yapı Ruhsatının Alınmış Olması Zorunluluğu 
111
2. Ön Ödemeli Devre Tatil Sözleşmesine İlişkin Diğer Yükümlülükler 
112
D. Sözleşmenin Kurulması Aşamasında Tüketiciye Belge Verme Yükümlülüğü 
113
E. Cayma Hakkının Kullanılması Halinde Satıcı veya Sağlayıcının Yükümlülükleri 
114
F. Tüketiciye Yönelik Yapılan Uygulamalar ve Reklamlara İlişkin Yükümlülükler 
114
G. Sorumsuzluk Kayıtlarının Geçersizliği 
115
VII. DEVRE TATİL HAKKININ DEVRİ VE MİRASÇILARA İNTİKALİ 
115
VIII. DEVRE TATİL SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERMESİ 
116
A. Tatil Hakkının Süresinin Sona Ermesi 
116
B. Tatil Hakkına Konu Bağımsız Bölümün Yok Olması 
117
C. Sağlayıcı Şirketin İflası 
117
D. Fesih 
118
IX. DEVREMÜLK VE DEVRE TATİL SÖZLEŞMELERİNDE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
118
A. Devre Mülk ve Devre Tatil Sözleşmelerinde Dolandırıcılık 
120
B. Devre Mülk ve Devre Tatil Sözleşmelerinde Aidat ve Bakım Sorunları: 
122
C. Devre Tatil Sözleşmelerinde Aidat veya Bakım Masrafları Talebi: 
124
D. Fesih Durumunda Bağlı Kredi Verenin Durumu: 
129
E. Ayıplı Mal Özelliklerinin Haiz Olması 
130
F. Devremülk ve Devre Tatil Sözleşmelerinde Haksız Şart: 
132
G. Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar: 
134
Özetle 
137
EKLER
EK–1 YARGITAY KARARLARI 
147
EK–2 ÖRNEK DEVREMÜLK SATIŞ SÖZLEŞMESİ 
154
EK–3 ÖRNEK DEVREMÜLK SÖZLEŞMESİ 2 
157
EK–4 DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİ 
163
EK–5 DEVRE TATİL SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 
167
EK–6 UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 
169
EK–7 YENİDEN SATIŞ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 
170
EK–8 DEĞİŞİM SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 
171
EK–9 ÖN ÖDEMELİ DEVRE TATİL SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 
172
EK–10 ÖRNEK CAYMA FORMU 
174
EK–11 NOTER ARACILIĞIYLA GÖNDERİLEN İHTARNAME ÖRNEĞİ 
175
EK–12 DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 1 – SÖZLEŞMENİN İPTALİ İSTEMİ 
177
EK–13 DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 2 – SÖZLEŞMENİN İPTALİ İSTEMİ 
179
EK–14 DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ–3 – SÖZLEŞMENİN İPTALİ İSTEMİ 
182
EK–15 DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ–4 – SÖZLEŞMENİN VE TAPUNUN İPTALİ İSTEMİ 
185
EK–15 DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ 
192
EK–16 KAT MÜLKİYETİ KANUNU İLGİLİ HÜKÜMLER 
199
EK–17 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 
201
EK–18 DEVRE TATİLİ DÜZENLEYEN ULUSLARARASI KURULUŞLAR 
203
Sonuç 
205
Kaynakça 
207