Devreli Tatil Sistemleri Prof. Dr. E. Saba Özmen, Şimal Melike Tol  - Kitap
1. Baskı, 
Nisan 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
502
Barkod:
9786256018174
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
555,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Sanayileşmiş toplumun yorgun insanının tatil ihtiyacını giderme yolunda Avrupa'da başlayan devreli tatil sistemleri aynı yerde sınırlı zaman diliminde, ayni hak bahşettiği gibi kişisel alacak hakkı tanıyan modellerle günümüzde güncelliğini korumaktadır. Ülkemize de 80'li yıllarda girmiş olan bu sistemlerin hiç yadırgamadığımız boyutuyla tüketici sorunlarıyla beraber ciddi mağduriyetlere yol açma özelliği değişmemiş bulunmaktadır. Kanun hükümlerinin varlığıyla disipline edilmeye ihtiyaç bulunduğu düşüncesiyle yargının bu yönde hiç işletilememesi veya aksayan yönüyle sıkıntılara sebep olması karşısında girişimcilerin hukuk aymazlığı içinde tüketici mağduriyetlerine yol açmaktan hiç de kaçınmadıkları ve bu tutumlarının arkasında müeyyidesizlik özelliği gözlemlendiğinde konunun önemi anlaşılacaktır.
Devre mülk hakkına ilişkin KMK m.57 vd. hükümlerinde ciddi bir değişiklik olmasa da Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 28/11/2013 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte mağduriyet kaynağı devreli tatil sistemlerinin düzenleme konusu içinde kalmaması düşünülemezdi. Bu kanun hükümleri de göz önüne alınarak ve de sadece devre mülk hakkı ile sınırlı kalmayarak kişisel alacak hakkı sağlayan sistemlerin devre tatil, irtifak hakkı olarak tesis edilmemiş paya bağlı yararlanma ve yönetim sözleşmelerine dayalı pazarlanan sistemlerin de özelliklerini irdelediğimiz bu eser konu hakkında ayrıntılı bir düzenleme ile mevcut öğreti boşluğunu doldurma amaçlı kaleme almış bulunmaktayız.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Devre Tatil
.
Devre Mülk
.
Paya Bağlı Sistemler
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER 
ÖNSÖZLERi 
İÇİNDEKİLER.iii 
KISALTMALAR CETVELİ xx 
BÖLÜM 
1. GENEL OLARAK KONUNUN TANITIMI 1 
2. ÜLKEMİZ AÇISINDAN KISA TARİHİ GEÇMİŞ VE KANUNİ 
DÜZENLEME 3 
3. KANUNİ DÜZENLEME . 6 
4. TERMİNOLOJİ SORUNU 7 
BÖLÜM 
DEVRELİ TATİL SİSTEMLERİ ÜST BAŞLIĞI ALTINDA FARKLI 
HUKUKİ SİSTEMLER VE KİŞİSEL ALACAK HAKKINA DAYANAN 
DEVRE TATİL SİSTEMLERİ 
5. DEVRELİ TATİL SİSTEMLERİNİN ESASLI NOKTALARINA BAĞLI 
OLARAK FARKLI SİSTEMLER 13 
ÜLKEMİZ AÇISINDAN DEVRELİ TATİL SİSTEMLERİ BAŞLIĞI 
ALTINDA GÖRÜLEN FARKLI UYGULAMALAR 13 
SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜNE BAĞLI OLARAK ÇEŞİTLİ 
SİSTEMLERİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİĞİ OLARAK AYNİ HAKKA 
DAYANIP DAYANMAMA 13 
6. DEVRELİ TATİL SİSTEMLERİNİN TEMEL UNSURLARI. 15 
KONUSU TAŞINMAZA İLİŞKİN ÖZELLİKLER İLE BELİRLİ BİR 
YER 15 
KONUSU TAŞINMAZDA BELİRLİ BİR SÜRE YARARLANMA . 16 
7. DEVRELİ TATİL SİSTEMLERİNİN KAZANDIRICI İŞLEMLER 
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. 19 
8. DEVRELİ TATİL SÖZLEŞMESİNİN ASLİ UNSURLARI. 20 
ALACAKLI 20 
BORÇLU 21 
III. EDİM 21 
9. UYGULAMADA NİSPİ (KİŞİSEL) ALACAK HAKKI SAĞLAYAN 
SİSTEMLER: DEVRE TATİL HAKKI 22 
TERMİNOLOJİ OLARAK DEVRE TATİL HAKKI. 22 
DEVRE TATİL SİSTEMLERİNİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ 22 
Devre Tatil Sahiplerinin Yararlanılan Taşınmaz Üzerinde Ayni 
Hakları Bulunmaması.22 
Bağımsız Bir Bölüm Üzerinde Devrelere Bağlı (Periyodik) 
Yararlanma Hakkı.23 
Yararlanmaya Konu Ünitenin Varlığı24 
Devre Kavramının Varlığı.25 
Yararlanma Hakkının Devamlılık Arz Etmesi (Çerçeve Süre) .27 
10. DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN HÜKÜM VE SONUÇLAR .28 
DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİ, İSİMLİ SÖZLEŞMELER BAŞLIĞI 
ALTINDA DEĞERLENDİRİLEMEZ 28 
SÖZLEŞMENİN KİŞİSEL ALACAK HAKKINA DAYALI NİTELİĞİ .29 
III. DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİNİN GÜVENCE SAĞLAMASI 
AÇISINDAN ŞERHİ OLANAĞI .34 
DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI.35 
Sağlayıcı (Uygulamadaki Tabir ile Devre Tatil ‘‘Satıcı’’sı)35 
Hak Sahibi38 
DEVRE TATİL SÖZLEŞMELERİNİN ŞEKLİ 39 
DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARA YÜKLEDİĞİ HAK 
VE BORÇLAR .40 
Devre Tatil Sözleşmesinin Tüketici İşlemi Olup Olmamasına Dayalı 
Olarak Hak ve Yükümlülüklerin Farklı Sonuçlara Tabi Olma 
Özelliği.40 
Devre Tatil Sözleşmesinin Ani Edim ve Sürekli Edimli Olmasına 
Dayalı Çifte Özellik Barındırmasına İlişkin Sonuçlar41 
Devre Tatil Borçlusunun Devre Tatil Hak Sahiplerine Borçları .41 
Devre Tatil Borçlusunun Ani Edim Olarak Borçları 41 
Devre Tatil Borçlusunun Sürekli Edim Borçları 44 
Devre Tatil Hak Sahibinin Ani Edim ve Sürekli Edim Olarak 
Borçları .44 
Devre Tatil Edinme Bedelini Ödeme Borcu ve Karşılığın 
Söz Konusu Olmadığı Sözleşmeler44 
Ön Ödemeli Devre Tatil Edinme Yasağına İlişkin 
Sonuçlar .47 
Devre Tatil Bedelinin Veresiye ve Taksitle Ödenmesine 
Bağlı Hüküm ve Sonuçlar 51 
Genel Giderlere Katılım Payı ve Diğer Ödemelerin 
Yapılması .53 
Üniteleri Devre Tatil Sözleşmesine ve İşin Niteliğine Dayalı 
Olarak Özenle Kullanma Yükümlülüğü 56 
Devre Tatil Sahibinin Hakları. 57 
İlk Yararlanma Devresi ile Ani Edimin İfasını Talep Hakkı 57 
Çerçeve Süre İçinde Tekrarlanan Zilyetliğin Devri Talebi ve 
Kombine Sözleşme Edimlerinin Devre Boyunca Kullanıma 
Uygun Şekilde Sağlanmasını Talep Hakkı. 62 
Devre Tatil Hakkının Tümüyle Devri ile Dönemlere Bağlı 
Kullanımının Devrinin Farklılığına Dayalı Hüküm ve Sonuçlar . 64 
Devre Tatil Hakkının Tümüyle Devri. 64 
Devre Tatile Konu Ünitelerden Dönemsel Kullanım Hakkının 
Devri. 66 
Devre Tatil Hakkının Mirasçılara Geçişi veya Ölüme Bağlı 
Tasarruflara Konu Olması 68 
11. DEVRE TATİL HAKKININ SONA ERMESİ . 70 
BORCUN İFASININ İMKANSIZLAŞMASI, EMREDİCİ HUKUK 
KURALLARINA AYKIRILIK SONUCU DEVRE TATİLDEN 
YARARLANMANIN MÜMKÜN OLMAMASI. 70 
İlk Yararlanma Devresi Öncesi İmkansızlaşma 70 
İlk Yararlanma Devresi Sonrası Sürekli Edim Niteliğiyle 
İmkansızlaşma 72 
Çerçeve Süre Boyunca İmkansızlığın Gerçekleşmesi 72 
Yalnızca Belli Devrelere Özgü İmkânsızlık Gerçekleşmesi . 73 
DEVRE TATİL SÖZLEŞMELERİNE HAS ÖZELLİKLİKLE DEVRE 
TATİL SAĞLAYICISININ İFLASI VE ÖDEME ACZİNE DAYALI 
HACİZLERE İLİŞKİN SONUÇLAR 74 
BÖLÜM 
AYNİ HAK SAĞLAYAN (TAPULU) SİSTEMLER 
12. TARİHİ GELİŞMEYE BAĞLI OLARAK DEVRE TATİL HAKKINDAN 
DEVRE MÜLK HAKKINA GEÇİŞ . 77 
13. DEVRE MÜLKE İLİŞKİN KANUNİ DÜZENLEME VE SONRASINDA 
TKHK MEVZUATINA TAŞINMA SÜRECİ. 79 
14. DEVRE MÜLK KONUSUNDA KAYNAKLARIN SIRALANIŞI 
(NORMLAR HİYERARŞİSİ) . 80 
KAT MÜLKİYETİ KANUNUMUZ ÇERÇEVESİNDE DEVRE MÜLK 
UYUŞMAZLIKLARINDA UYGULANACAK HÜKÜMLERİN 
SAPTANMASI. 80 
TKHK HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE DEVRE MÜLK HAKKININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ .85 
III. OLMASI LAZIM GELEN (DE LEGE FERANDA) HUKUK 
AÇISINDAN DEVRE MÜLKE İLİŞKİN KANUNİ DÜZENLEMENİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ .86 
15. DEVRE MÜLKE İLİŞKİN TERMİNOLOJİ İRDELEMESİ88 
16. DEVRE MÜLK İRTİFAKININ TMK İÇİNDEKİ YERİ, NİTELİĞİ VE 
TANIMI .92 
PAYLI MÜLKİYET KAVRAMI VE DEVRE MÜLK İLE ZORUNLU 
İLİŞKİSİ .92 
Elbirliği Halinde Mülkiyet93 
Paylı Mülkiyet (Eski Tabirle Müşterek Mülkiyet)94 
Devre Mülkün Zorunlu Hukuki Temeli Olan Paylı Mülkiyet ve 
Payın Hukuki Niteliği.94 
Paylı Mülkiyetin Doğuşu96 
Pay Oranı ve Buna Bağlı Hüküm ve Sonuçlar .97 
Paylı Mülkiyette Yararlanma 100 
Türk Medeni Kanunumuzun Getirdiği Yararlanma Kuralı 
(TMK m.693)100 
Yararlanmanın Paydaşlarca Karara Bağlı Olarak (Anlaşma ile) 
Düzenlenmesi .101 
Anlaşmaların Niteliği ve Geçerliliği 101 
Anlaşma Çeşitleri.103 
Yararlanma ve Yönetim Anlaşmalarının Şerhine Bağlı 
Hüküm ve Sonuçlar104 
Paylı Mülkiyette Yararlanmanın Sınırlı Ayni Haklara Konu 
Edilebilmesi Olanağı Açısından Devre Mülkün İstisnai Özelliği .106 
DEVRE MÜLK HAKKININ TANIMI VE NİTELİĞİ. 113 
Devre Mülk Hakkının Hukuki Niteliği.115 
Devre Mülk Hakkının Bir İrtifak Hakkı Oluşturmadığına Dayalı 
Görüşler 115 
Devre Mülk Hakkının İrtifak Hakkı Olmadığına Dair 
Görüşlerin Deyimsel Yorumla KMK m.60–61 Hükümlerine 
Dayanma Özelliği 115 
Devre Mülk Hakkının İrtifak Hakkı Olmadığına Dair 
Görüşte Olan Yazarların İddialarının Özetlenmesi.116 
Devre Mülk Hakkının İrtifak Hakkı Olmadığına Dair 
Görüşlerinin Hatalı Sonuçlarının İrdelenmesi . 118 
Devre Mülk Hakkı Paya Bağlı Bir İrtifak Niteliği ile Çifte Ayni 
Hak Sağlamaktadır . 122 
Genel Olarak İrtifak Haklarına Dayalı Paya Bağlı Tesis 
Özelliği 122 
Devre Mülk Hakkı Gerçek Bir İrtifak Hakkı Niteliğindedir 124 
Devre Mülk Hakkı Olumlu (Müsbet) Bir İrtifak Çeşididir 128 
Devre Mülk Hakkı, Taşınmaz Lehine İrtifak 
(TMK m.779–793) Niteliği Taşımaz 129 
Devre Mülk İrtifakı Kişiye Bağlı İrtifak Değildir 131 
Devre Mülk Hakkı Malik Lehine İrtifak Hakkı Olarak 
Nitelendirilemez 131 
Devre Mülk Hakkı Kendine Özgü (Nevi Şahsına Münhasır; 
Sui Generis) Bir İrtifak Hakkıdır. 133 
Devre Mülk Hakkının Tanımı 134 
BÖLÜM 
DEVRE MÜLK İRTİFAKININ KURULMASI KOŞULLARI 
17. DEVRE MÜLK İRTİFAKININ KONUSU 135 
DEVRE MÜLK İRTİFAKI PAYLI MÜLKİYET KONUSU 
TAŞINMAZLARDA KURULABİLİR. 136 
Paylı Mülkiyetin Devre Mülk İrtifakından Önce veya Devre Mülk 
İrtifakıyla Birlikte Doğumunun Hüküm ve Sonuçları 137 
Halihazır Paydaşların Devre Mülk İrtifakı Kurması 137 
Tek Kişi Malik Tarafından Devre Mülk İrtifakı Kurulması 
Olanağına İlişkin Hüküm ve Sonuçlar 137 
Malik Lehine Devre Mülk İrtifakı Kurulması İmkânı ve Doğurduğu 
Hukuki Sonuçlar 140 
DEVRE MÜLK İRTİFAKI MESKEN NİTELİKLİ TAŞINMAZ 
ÜZERİNDE KURULABİLİR 142 
Mesken Niteliği ve Sonuçları. 142 
Devre Mülke Konu Mesken Nitelikli Yapı Türleri. 147 
Arazi Bütünleyici Parçası Müstakil (Bağımsız) Yapı . 148 
Kat Mülkiyeti Kanunu Konusu Mesken Nitelikli Bağımsız 
Bölümler. 151 
Kat Mülkiyetine Geçilmiş Yapılarda Devre Mülk İrtifakı 
Kurulması 151 
Kat İrtifakına Konu Mesken Nitelikli Yapılar153 
Kat İrtifakına Konu Bağımsız Bölümlerin 
Tamamlanmış Olup Olmadığına Bakılmaksızın Devre 
Mülk İrtifakına Konu Olabilme Özelliği153 
Kat İrtifakının, Yapı Kullanma İzin Belgesiyle Kat 
Mülkiyetine Çevrilmesine Dayalı Olarak Devre Mülk 
İrtifakına Bağlı Hüküm ve Sonuçlar 156 
Kat Mülkiyetine Bağlı Taşınmazlarda Devre Mülk 
Kurulmasına Muvafakat Konusu .158 
Mesken Nitelikli Bir Yapıya Vücut Vermesi Özelliğiyle Üst 
Hakkına Bağlı Hüküm ve Sonuçlar 160 
Genel Olarak Konunun Önemi.160 
Üst Hakkının Niteliği ve İçeriği (Muhtevası).161 
Üst Hakkına Bağlı Mesken Nitelikte Yapılarda Devre Mülk 
İrtifakı Kurulması İmkânı ve Doğurduğu Sorunlar.165 
Üst Hakkının Niteliğine Bağlı Olarak Devre Mülk Hakkına 
Konu Olabilme Özelliği Açısından Ayrıca İrdelenmesi .165 
Bağımsız ve Sürekli Üst Hakkının Devre Mülk Hakkına 
Konu Olabilmesine İlişkin Hüküm ve Sonuçlar.166 
18. MESKEN NİTELİĞİNE BAĞLI OLARAK DEVRE MÜLK SAHİBİ 
EMEKLİLERİN MEVCUT KONUTLARINA İLİŞKİN VERGİ 
MUAFİYETİNİN KALDIRILMASINA YÖNELİK GARABET BELEDİYE 
UYGULAMALARI.170 
19. DEVRE MÜLK İRTİFAKI GEÇERLİ BİR İRTİFAK HAKKI OLARAK 
KURULABİLİR170 
DEVRE MÜLK İRTİFAKININ TESCİLLE KURULMASI 172 
DEVRE MÜLK İRTİFAKININ İKİ AYRI SÖZLEŞMEYE BAĞLI 
OLARAK TESİSİ .173 
Resmi Şekle Bağlı Devre Mülk İrtifak Sözleşmesinin (Devre Mülk 
Resmi Senedi) Yapılması173 
Devre Mülk İrtifak Sözleşmesi Kavramı ve Niteliği 173 
Devre Mülk İrtifak Sözleşmesinin Tapu Uygulamalarına Dayalı 
Garabet Sonuçları .178 
Paydaşların Devre Mülk Tesisi Yolunda Borçlandırıcı İşlem 
Olarak İrtifak Sözleşmesinin ve Tescili Talep Beyanlarının 
Aynı Metinde Yer Alması.179 
Tapu Dairelerinin Vade ve Koşula Bağlı Devre Mülk Tesisi 
Sözleşmelerini Yapmamalarına Dayalı Olarak Noterlerce 
Gerçekleştirilmesine Bağlı Hüküm ve Sonuçlar 181 
Adi Yazılı Devre Mülk (Yönetim) Sözleşmesi. 182 
Genel Olarak 182 
Devre Mülk Yönetim Sözleşmesinin Geçerliliği ve Şekli 183 
Adi Yazılı Şekil Zorunluluğu. 183 
Paydaşlarca Oybirliğiyle İmzalanması Gerekliliği 184 
Devre Mülk Yönetim Sözleşmesinin Değiştirilmesi 185 
Devre Mülk Yönetim Sözleşmesinin Meskenin İçinde 
Bulunduğu Anagayrimenkulün Yönetim Planıyla 
Bağlantısına İlişkin Hüküm ve Sonuçlar . 187 
Devre Mülk Yönetim Sözleşmesi Hakkında Uygulamadaki 
Yanılgılar . 189 
Devre Mülk Yönetim Sözleşmesinin Hüküm ve Sonuç 
Doğurması 190 
Devre Mülk Yönetim Sözleşmesinin İçeriği 192 
Devre Mülk Yönetim Sözleşmesiyle Getirilen Borç ve 
Yükümlülüklerin Niteliği . 194 
Devre Mülk İrtifakı Kurulmasına Bağlı Olarak Paylı Mülkiyet Pay 
Oranlarının Saptanması ve Pay Oranlarına Bağlı Devre 
Özgülemesine Dayalı İrade Özgürlüğü İlkesi 200 
Devre Mülk İrtifakının Doğumu İçin Tescil Talebinde Bulunulması. 202 
Devre Mülk İrtifakının Tescil ile Doğumu. 203 
Medeni Kanun Sicilinde Tapuya Kayıtlı Arazilerde Devre Mülk 
İrtifakının Tescili 203 
İRTİFAK HAKLARI VE TAŞINMAZ YÜKÜ (GAYRİMENKUL 
MÜKELLEYİTLETLERİ). 205 
İRTİFAK HAKLARI VE TAŞINMAZ YÜKÜ . 206 
Zabıt Kayıt Defterine Kayıtlı Arazilerde Devre Mülk İrtifakının 
Tescile Konu Olması 208 
III. DEVRE MÜLK İRTİFAK HAKKININ TESCİLSİZ EDİNİLMESİNE 
İLİŞKİN HÜKÜM VE SONUÇLAR . 209 
Genel Olarak 209 
Devre Mülk İrtifakının Paya Bağlı Olarak Tescilsiz Doğumu . 209 
Mevcut Devre Mülk Hakkının Paya Bağlı Olarak Tescilsiz 
Edinilmesi 210 
Miras Yoluyla Devre Mülk Hakkı Kazanılmasına İlişkin Hüküm 
ve Sonuçlar. 211 
Mirasbırakanın Terekesinde Yer Alan Devre Mülk Hakkının 
Kanuni ve Atanmış Mirasçılara İntikaline İlişkin Hüküm ve 
Sonuçlar. 211 
Devre Mülk Hakkının Mirasbırakanın Ölümüyle Külli 
Halefiyet İlkeleri Gereği Mirasçıya veya Miras 
Ortaklığına Geçişine Dayalı Sonuçlar212 
Devre Mülk Hakkının Tereke Paylaşımına Konu 
Olmasına İlişkin Hüküm ve Sonuçları .214 
aaa. Mirasbırakanın Ölüme Bağlı Tasarrufu ile Devre 
Mülke İlişkin Paylaşma Kuralı Yolunda Hüküm 
Getirme Olasılığı214 
bbb. Devre Mülkün Mirasçılar Arasında Borçlandırıcı 
İşlem Niteliğiyle Adi Yazılı Paylaşma (Taksim) 
Sözleşmesine Konu Olmasına İlişkin Hüküm ve 
Sonuçlar .215 
ccc. İradi Yolla Paylaşma Sözleşmesine Konu 
Olmayan Devre Mülk Hakkının Dava Yoluyla 
Paylaşma İstemine Konu Olması .219 
Ölüme Bağlı Tasarrufla Belirli Mal Bırakma Alacaklısı 
Atama (Vasiyet Tasarrufu) .221 
Cebri İcra Sonucu Devre Mülk Hakkının Tescilsiz Kazanılması223 
Ayni Neticeli Talepler Sonucunda Devre Mülk İrtifakının 
Bildirici Tescile Konu Olmasına İlişkin Hüküm ve Sonuçlar.223 
Yolsuz Tescilin Düzeltilmesi Davasına Konu Olarak Devre 
Mülk Hakkının Davacı Lehine Tesciline İlişkin Hüküm ve 
Sonuçlar .224 
Tescili İsteme Davası ile Devre Mülk Hakkının Tescilsiz 
Kazanılması225 
Olağanüstü Zamanaşımıyla (TMK m.713) Devre Mülk Hakkının 
Kazanılması 230 
İşgal ile Devre Mülk Hakkının Tescilsiz Kazanılması231 
20. DEVRE MÜLK HAKKININ VE DEVRE MÜLK YÖNETİM 
SÖZLEŞMESİNİN BEYANLAR HANESİNE YAZILMASI .233 
DEVRE MÜLK HAKKININ KURULDUĞU ANAGAYRİMENKUL 
İLE BAĞIMSIZ BÖLÜM/ MÜSTAKİL YAPI TAPU KÜTÜĞÜNÜN 
BEYANLAR HANESİNE YAZIMI.233 
DEVRE MÜLK YÖNETİM SÖZLEŞMESİNİN BEYANLAR 
HANESİNE YAZIMINA BAĞLI HÜKÜM VE SONUÇLAR.236 
BÖLÜM 
DEVRE MÜLK HAKKININ HÜKÜM VE SONUÇLARI 
21. GENEL OLARAK 239 
22. DÖNEM SÜRESİ VE DEVRELERİN BELİRLENMESİ 240 
DÖNEM SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 240 
DEVRELERİN SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 240 
İRTİFAK HAKLARI VE TAŞINMAZ YÜKÜ (GAYRİMENKUL 
MÜKELLEFİYETLERİ). 244 
İRTİFAK HAKLARI VE GAYRİMENKUL MÜKELLEFİYETLERİ 245 
İRTİFAK HAKLARI VE GAYRİMENKUL MÜKELLEFİYETLERİ 246 
III. DEĞİŞİMLİ (KAYMALI) DEVRELER SAPTANMASI SORUNU. 247 
23. DEVRE MÜLK HAKKINDAN YARARLANMA. 248 
24. DEVRE MÜLK HAKKI İLE İLGİLİ KAZANDIRICI İŞLEMLER 250 
DEVRE MÜLK HAKKININ KULLANIMININ DEVRİ 250 
DEVRE MÜLKLE BAĞDAŞAN SINIRLI AYNİ HAKLAR 
KURULMASI. 255 
Devre Mülke Konu Taşınmazların Bütünü Üzerinde Sınırlı Ayni 
Haklar Kurulması. 255 
Devre Mülke Konu Taşınmazın Bütününü Kısıtlayan İpotek 
Tesisi Olanağı. 257 
Devre Mülke Konu Taşınmazın Bütününü Kısıtlayan Taşınmaz 
Yükü ve İrtifak Hakkı Kurulması. 260 
Devre Mülk Hakkı Temelinde Yatan Paya Bağlı Sınırlı Ayni Haklar 
Kurulması. 262 
Temelde Yatan Paya Bağlı Devre Mülk Hakkının İpoteğe Konu 
Edilmesi 263 
Devre Mülk Hakkıyla Bağdaşan İrtifaklar Kurulması 265 
Devre Mülk Hakkı Üzerinde İntifa Hakkı Kurulması . 265 
Devre Mülk Hakkı Üzerinde Oturma (Süknâ) Hakkı 
Kurulması 267 
Devre Mülk Hakkıyla Bağdaşan Sınırlı Ayni Hakların Birlikte 
Tesisi Olanağına İlişkin Hüküm ve Sonuçlar . 268 
Devre Mülk Hakkına Bağlı Olarak Eşyaya Bağlı Borç İlişkisi 
Yaratılması İmkânı. 271 
Devre Mülk İrtifakının Bağımsız (Müstakil) ve Sürekli (Daimî) Hak 
Olarak Tapu Kütüğünün Ayrı Bir Sayfasına Kaydedilmesi Mümkün 
Değildir 275 
25. DEVRE MÜLK HAKKININ PAYLI MÜLKİYET PAYINA BAĞLI 
OLARAK DEVRİ.278 
HAK SAHİPLERİNİN, PAYA BAĞLI OLARAK DEVRE MÜLK 
HAKKININ MÜLKİYETİNİ DEVİR KONUSUNDA SÖZLEŞME 
ÖZGÜRLÜĞÜNE DAYALI TASARRUF YETKİSİNE SAHİP 
OLMASI .278 
DEVRE MÜLK HAKKININ PAYA BAĞLI OLARAK SATIŞI VEYA 
EKONOMİK BAKIMDAN EŞDEĞER KARŞILIKLA DEVRİ 
HALİNDE ÖNALIM VE PAYLAŞMA TALEBİNE KONU 
OLMASINA DAYALI HÜKÜM VE SONUÇLAR281 
Paylı Mülkiyet Birliğinde Kanuni Önalım ve Paylaşma Talebine 
İlişkin Genel Esaslar.281 
Devre Mülke Konu Paylı Mülkiyet Birliğinde Kanuni Önalım 
(Şufa) Hakkı .283 
Devre Mülk Hakkında Paydaşların Kanuni Önalım Hakkı 
Kaldırılmamıştır283 
Devre Mülk Hakkına Dayalı Olarak Kanuni Önalım Hakkının 
Ortadan Kaldırılabilmesi İmkânı 284 
Devre Mülk Hakkının Paya Bağlı Olarak Satış veya Ekonomik 
Karşılıkla Devri Halinde Önalım Hakkına İlişkin Hüküm ve 
Sonuçlar286 
Devre Mülk Hakkının Kanuni Önalım Hakkına Dayalı 
Hüküm ve Sonuçları.287 
Önalım Hakkının Kullanılmasına İlişkin Garabet Hükmün 
Değerlendirilmesi.288 
Devre Mülk Hakkına Konu Paya Bağlı Olarak Önalım 
Hakkının Kullanılmasına İlişkin Diğer Hüküm ve Sonuçlar .290 
Önalım Hakkının Devre Mülk Birliğinde Kaldırılmamış 
Olmasına Yönelik Eleştiriler.292 
Devre Mülke Konu Paylı Mülkiyet Birliğinde Paylaşma (İzale–i 
Şuyu) Talebinde Bulunulamaması293 
26. DEVRE MÜLKÜN YÖNETİMİ294 
GENEL OLARAK YÖNETİM KAVRAMI294 
KMK’NIN DEVRE MÜLKE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ KARŞISINDA 
DEVRE MÜLKÜN YÖNETİMİ 295 
Yönetimin Paydaşların Anlaşması ile Düzenlenmesi .298 
Devre Mülk Sözleşmesi ile Yönetim 298 
Genel Hükümler Uyarınca Yapılacak Anlaşmalarla Yönetim.302 
Hak Sahiplerinin TMK’nın Paylı Mülkiyette Yönetime 
İlişkin Yedek Hukuk Kurallarının Aksine Düzenleme 
Getirilebilmesine Yönelik Hüküm ve Sonuçlar. 302 
Kararların Devre Mülk Yönetim Sözleşmesine Aykırılık 
Oluşturmasına Dayalı Hüküm ve Sonuçlar 305 
Devre Mülk Hak Sahiplerinin Yönetime İlişkin Kararlarında 
Şekil Sorunu 306 
TMK’mızın Paylı Mülkiyetin Yönetimine İlişkin Hükümleriyle 
Yönetim 307 
Genel Olarak Paylı Mülkiyette Yönetime Dayalı 
Hükümlerin Niteliğiyle Bağdaştığı Ölçüde Devre Mülkle 
İlgili Uygulanması . 307 
Paylı Mülkiyette Yönetim İşlerinin Kanuni Ayrımına Bağlı 
Olarak Devre Mülkte Uygulanması. 309 
Devre Mülke Özgü Olağan Yönetim İşlerinin TMK 
Uyarınca Çözümlenmesi 309 
aaa. Olağan Onarım İşleri (Küçük Onarım) 310 
bbb. Olağan Tarımsal İşler. 310 
ccc. Diğer Olağan Yönetim İşleri 311 
Devre Mülke Özgü Önemli Yönetim İşleri Konusunda 
Çıkan Uyuşmazlıkların TMK Uyarınca Çözümlenmesi 312 
aaa. İşletme Usulünün Değiştirilmesi . 313 
bbb. Tarım Türünün Değiştirilmesi 314 
ccc. Toprağın Islahına Yönelik Önemli Yönetim İşleri314 
ddd. Adî Kiraya veya Ürün Kirasına İlişkin 
Sözleşmelerin Yapılması veya Feshi 315 
eee. Önemli Onarım, Bakım ve Yapım İşleri 315 
fff. Diğer Önemli Yönetim İşleri . 318 
Zorunlu ve İvedi Yönetim İşlerinin Olağan ve Önemli 
Yönetim İşlerinden Bağımsız Olarak Düzenlenmesine 
Bağlı Devre Mülk Uygulaması 319 
Olağanüstü Yönetim İşleri . 324 
aaa. Şeyin Bütününe İlişkin Tasarruf İşlemleri . 325 
bbb. Paylı Malın Özgülendiği Amacın Değiştirilmesi. 326 
ccc. Yapı İşlerine Girişilmesi 327 
Devre Mülk Hak Sahiplerince Alınan Kararlar veya TMK 
Hükümlerine Tabi Olarak Gerçekleştirilecek Yönetim İşlerine 
İlişkin Ortak Hukuki Sonuçlar . 328 
Kararların Şekli 328 
Devre Mülk Hak Sahiplerince Alınan Kararların Uygulanması, 
Yönetici veya Temsilcilerin Kararın İcrasını Sağlamasına İlişkin 
Hüküm ve Sonuçlar 329 
Devre Mülk Uyuşmazlıklarında Paylı Mülkiyet Hükümlerince 
Hâkime Başvurularak Çözüm Oluşturulması .331 
Devre Mülke Konu Meskenin Kullanılabilirliğinin ve 
Değerinin Korunması Yolunda İşlerin Yapılmamasına Bağlı 
Olarak Hakime Başvurma331 
Önemli Yönetim İşlerinde Eşit Dağılıma Dayalı Olarak 
Karar Alınamaması Halinde Hâkime Başvurma 332 
Sonuç 334 
27. DEVRE MÜLK YÖNETİMİNDEN DOĞAN MASRAFLARIN 
KARŞILANMASI.334 
GENEL OLARAK 334 
Yönetimden Doğan Masraflar ve Avans Toplanması Sorunu .335 
Genel Giderlere Katılımın Götürü Ücretle Saptanmasına İlişkin 
Hüküm ve Sonuçlar 337 
Sabit Aidat (Yıldat) Olarak Yılda Bir Defa Ödenen Bedel 
Karşılığı Yönetim.337 
Sabit Yıldat Dışında Masraflara Bireysel Harcamaya Dayalı 
Katılım .338 
Genel Giderin Avans Niteliğinde Toplanmasına Bağlı Hüküm ve 
Sonuçlar339 
Devre Mülk Hak Sahiplerinin Avansla Karşılanmayan 
Masraflara Katılma Yükümlülüğü 343 
Katılmakla Yükümlü Olduğu Miktardan Fazla Ödeme Yapan 
Devre Mülk Hak Sahibinin Durumu.345 
Avans Borcuna Dayalı Olarak İfa Zamanının Belirlenmesi347 
Avans Miktarının Yönetici Tarafından Belirlenmesine 
Yönelik Olarak Devre Mülk Hak Sahiplerinin Korunması347 
Genel Olarak Devre Mülk Sistemine Dayalı Ciddi 
Tüketici Sorunu Yaratan Aidat Belirlemeleri .347 
Sözleşmesinde Götürü Olarak Belirlenmiş Olmasına 
Dayalı Hüküm ve Sonuçlar 348 
Devre Mülk Genel Giderlere Katılma Avansının Her 
Yıl Yönetici Tarafından Belirlenmesine İlişkin Hüküm 
ve Sonuçlar.350 
Genel Giderlere Katılma Borcu Harcamalarının ve 
Avansının Davaya Konu Edilmesi .350 
Tüketici İşlemi Olarak Değerlendirmeye Bağlı Hüküm 
ve Sonuçlar 350 
Genel Hükümlere Bağlı Değerlendirmeye İlişkin 
Sonuçlar. 351 
Ödenmiş Avansların İadesinin Davaya Konu Olması 352 
Avans Sömürüsüne Bağlı Olarak Toplu Dava Açılma İmkânı ve Bu 
Konuda Tüketici Derneklerinin Önemi 352 
DEVRE MÜLKE YÖNETİCİ TAYİN EDİLMESİ 354 
Genel Olarak 354 
Devre Mülk Yöneticisinin Hukuki Niteliği 354 
Devre Mülk Yöneticisinin Tayini Zorunlu Değildir. 355 
Devre Mülk Hak Sahiplerinin Yönetici Ataması 357 
Yönetici Atanması 357 
Devre Mülk Yöneticisi Olarak Atanabilecek Kişiler 358 
Gerçek Kişi Yönetici Atanması . 358 
Tüzel Kişi Yönetici Atanması 359 
Anagayrimenkül Yöneticisinin Görevlendirilmesi 359 
Devre Mülk Yöneticisinin Hak ve Sorumlulukları. 360 
Devre Mülk Yöneticisinin Görevi . 360 
Devre Mülk Yöneticisinin Hakları. 362 
Görmekte Olduğu Vekalet Edinimine Dayalı Olarak 
Hakları . 362 
Devre Mülk Yöneticisinin Ücret İsteme Hakkı 363 
Devre Mülk Yöneticisinin Denetlenmesi ve Sorumluluğu 365 
Devre Mülk Yöneticisinin Görevinin Sona Ermesi 367 
III. KAT MÜLKİYETİNE BAĞLI YAPILARDA DEVRE MÜLK HAK 
SAHİPLERİNİN KAT MALİKLERİ KURULUNA TEMSİLCİ 
ATAMALARI. 371 
Devre Mülk Sistemlerinde Kat Malikleri Kuruluna Temsilci 
Atanmasına İlişkin Gereklilik 371 
Kat Malikleri Kuruluna Temsilci Atama Zorunluluğu 
Bulunmayışına İlişkin Hüküm ve Sonuçlar . 372 
Kat Malikleri Kuruluna Temsilci Olarak Atanabilecek Kişilerin 
Saptanması . 372 
Devre Mülk Hak Sahiplerinin Kat Mülkiyetine Konu Meskene 
İlişkin Kat Malikleri Kuruluna Temsilci Atamalarına İlişkin Hüküm 
ve Sonuçlar. 372 
Kat Malikleri Kurulu Temsilcisinin Görevinin Sona Ermesi . 374 
28. DEVRE MÜLK HAKKININ KORUNMASI VE DEVRE MÜLKE KONU 
TAŞINMAZIN BOŞALTILMASI375 
DEVRE MÜLKE KONU MESKENİN ZİLYETLİĞİNİ DEVRE 
SONUNDA TESLİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ375 
DEVRE MÜLK HAKKININ BOŞALTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE 
DAYALI KORUNMASI.377 
Taşınmazı Devresi Sonunda Boşaltmayan Paydaş ve Diğer Kişiler 
Aleyhine Başvurulabilecek Hukuki Yollar .377 
Genel Hükümler Uyarınca Korunma 377 
İrtifak Hakkının Korunması .377 
Devre Mülk Hakkının Zilyetlik Davaları ile Korunması 
(TMK m.981–983)378 
Devre Mülk İrtifakının İdari Yoldan Korunması.382 
Genel Olarak 382 
Devre Mülk Hakkının İdari Yoldan Korunmasının Koşulları 
ve Usulü .383 
Taşınmaz Devre Bitiminde Boşaltılmamış Olmalıdır 383 
Mahallin En Büyük Mülki Amirine Başvurma 384 
Başvurunun Yararlanacak Devre Sahibi veya Yöneticisi 
Tarafından Yapılması385 
Başvurunun Şekli ve Eklenecek Belgeler 387 
Başvuru Üzerine Hiçbir İşlem ve Tebligat 
Yapılmaksızın Boşaltma Kararı Verilmesi Zorunluluğu.390 
Boşaltma Kararının İnfaz Memurlarınca (Zabıtaca) 
Derhal Yerine Getirilmesi.391 
İdarece Verilecek Kararların Kesinliği .392 
İdarece Verilecek Kararların Niteliği ve Genel Hükümlerin Saklı 
Olması 392 
BÖLÜM 
DEVRE MÜLK HAKKININ SONA ERMESİ 
29. GENEL OLARAK 395 
30. DEVRE MÜLKÜ SONA ERDİREN SEBEPLER .395 
DEVRE MÜLKE KONU TAŞINMAZLARDA PAYLI HALİN 
GİDERİLMESİ (İZALE–İ ŞUYU)395 
Genel Olarak Paylı Halin Giderilmesine İlişkin Hüküm ve Sonuçlar 395 
KMK m.63 Uyarınca Devre Mülk Birliğinde Paylı Halin 
Giderilmesi Talebine İlişkin Hüküm ve Sonuçlar.397 
DEVRE MÜLK İRTİFAKININ SÜRESİNİN DOLMASI VEYA 
BOZUCU KOŞULA BAĞLANMASI . 399 
Süreli Devre Mülk İrtifakının Süre Bitimi Nedeniyle Sona Ermesi. 399 
Bozucu Koşula Bağlı Olması. 401 
III. DEVRE MÜLKE KONU TAŞINMAZIN YOK VEYA HARAP 
OLMASI. 402 
Müstakil Yapılarda Taşınmazın (Arazinin) veya Meskenin Yok veya 
Harap Olması . 402 
Kat İrtifakı/Kat Mülkiyetine Konu Devre Mülklerde Arazinin veya 
Anayapı/Toplu Yapısının Yok veya Harap Olmasına Bağlı Sonuçlar 406 
Kat Mülkiyetine/Kat İrtifakına Konu Bağımsız Bölümün İçinde 
Yer Aldığı Arazinin (Anagayrimenkul Parselinin) Yok Olması 406 
Kat Mülkiyetine İlişkin Konu Bağımsız Bölümün İçinde Yer 
Aldığı Arazinin Yok Olması 407 
Klasik Kat Mülkiyetinde Arazinin Yok Olması . 407 
Toplu Yapılarda Arazinin Yok Olması . 409 
Klasik ve Toplu Yapılarda Kat İrtifakına Konu Bağımsız 
Bölümün İçinde Yer Aldığı Arazinin Yok Olması 411 
Kat Mülkiyetine/Kat İrtifakına Konu Meskenin Yok veya Harap 
Olmasının Devre Mülk Hakkına Etkileri 412 
Kat Mülkiyetine Konu Meskenin Yok veya Harap Olması . 412 
Klasik Kat Mülkiyetine Özgü Sonuçlar. 412 
Toplu Yapılara Özgü Sonuçlar. 416 
Klasik ve Toplu Yapılarda Kat İrtifakına İlişkin Oluşumlarda 
Devre Mülke Konu Meskenin Yok veya Harap Olması. 418 
DEVRE MÜLK HAKKININ TARAFLARIN İRADESİ İLE SONA 
ERMESİ 421 
MESKEN NİTELİĞİNİN KAYBI VE TATİL AMAÇLI 
YARARLANMAYA ELVERİŞSİZLİK 423 
Mesken Niteliğinin Kaybı 423 
Devre Mülk Hakkının Sağladığı Yararın Kalmamasına İlişkin 
Sonuçlar . 425 
ARAZİNİN KAMULAŞTIRILMASI VE DİĞER SEBEPLERLE 
DEVRE MÜLK HAKKININ SONA ERMESİ 428 
VII. ÖZEL KANUNLAR GERĞİNCE DEVRE MÜLK HAKKININ SONA 
ERMESİ 432 
BÖLÜM 
PAYLI MÜLKİYET TEMELLİ YARARLANMA VE YÖNETİM 
ANLAŞMALARINA DAYALI SİSTEMLER 
31. UYGULANMIŞ PAYLI MÜLKİYETE DAYALI SİSTEMLER 433 
GENEL OLARAK ÜLKEMİZDE MEVCUT UYGULAMALARIN 
TARİHÇESİ433 
PAYLI MÜLKİYETE DAYALI MODELİN TERMİNOLOJİSİ433 
III. PAYLI MÜLKİYETE DAYALI MODELİN GENEL HÜKÜMLERE 
İLİŞKİN NİTELİĞİ VE ÖZELLİKLERİ .434 
Temelde Paylı Mülkiyet Kurumunun Varlığı434 
Klasik Paylı Mülkiyet İlişkisinde Kullanma ve Yararlanmanın Aynı 
Anda Tüm Paydaşlara Bölünemez Nitelikte Ait Olmasına Dayalı 
Hukuki Engelin Varlığına İlişkin Hüküm ve Sonuçlar .435 
Paylı Mülkiyet Konusu Taşınmazda Yararlanma ve Yönetim 
Anlaşmalarının Geçerliliği ve Şerhine İlişkin Hüküm ve Sonuçlar436 
Klasik Paylı Mülkiyet İlişkisinde TMK’mızın Kullanma ve 
Yararlanma Anlaşmalarına İlişkin Hükümlerinin İrdelenmesi436 
Paylı Mülkiyete Dayalı Olarak Devrelere Bağlı Yararlanma 
Statüsünün Yararlanma ve Yönetim Sözleşmeleriyle 
Oluşturulması ve Şerhine Dayalı Hüküm ve Sonuçlar .439 
Devrelere Bağlı Yararlanma Hakkının Arazide Belirli Bir 
Ünite ve Zamana Bağlı Olarak Sözleşme Gereği Sağlanması439 
Yararlanma ve Yönetim Sözleşmelerinin Şerhinin Hayati 
Önemi.440 
Paylı Mülkiyete Dayalı Kurulmuş Devreli Tatil Sisteminin 
Yönetiminin Yararlanma ve Yönetim Anlaşmasıyla 
Düzenlenmesine Tabi Sonuçlar441 
PAYLI MÜLKİYETTE YARARLANMA SÖZLEŞMESİYLE 
DEVRELERE BAĞLI YARARLANMA KONUSUNDA MEVCUT 
TMK HÜKÜMLERİ UYARINCA GİDERİLEMEYECEK 
SORUNLAR.442 
Önalım (Şuf’a) Hakkının Kanundan Doğan Kısıtlamaya Dayalı 
Varlığı.442 
Paylaşma İsteminin Kanundan Doğan Kısıtlamaya Dayalı Varlığı 442 
DEVRELİ TATİL SİSTEMİNİN PAYA BAĞLI YARARLANMA 
STATÜSÜYLE EDİNİLMESİNİN ENGELLENMİŞ OLMASI443 
EK–1 447 
KAT MÜLKİYETİ KANUNUNA DEVRE MÜLK HAKKI İLE İLGİLİ 
MADDELER EKLENMESİNE DAİR KANUN 
EK–2 449 
Genelge No: 1476 Genelge Tarihi: 09.07.1985 Konusu: Devre Mülk Hakkı Hk. 
İlgi: 8/Aralık/1965 ve 4–1–1–7/1392 sayılı genelge. 
EK–3 455 
DEVRE MÜLK GEREKÇESİ 
EK–4 461 
DEVRE TATİL SİSTEMLERİ 
EK–5 462 
DEVRE MÜLK VE ANAGAYRİMENKUL BİRLİKTE YÖNETİMİ 
EK–6 463 
DEVRE MÜLK DEĞİŞİM TABLOSU 
BİBLİYOGRAFYA . 465