Devre Analizi – 1 Temel Bilgiler – Teoremler Prof. Dr. Cem Civelek  - Kitap

Devre Analizi – 1

Temel Bilgiler – Teoremler

1. Baskı, 
Kasım 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
204
Barkod:
9789750281884
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
165,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Uzun yıllar Almanya'da akademisyenlik yapan, sonrasında Türkiye'de akademik kariyerine devam eden Prof. Dr. Cem CİVELEK'in kaleme aldığı kitap, yazarın ders anlatım tecrübesinden ve kendisine gelen soruların ve sorunların çözümlerinden oluşmaktadır.
Kitap üniversitelerin Mühendislik Bölümlerinde okuyan öğrencilerin " Devre Analizi 1", "Elektrik Devre Analizi 1" ders içeriklerine uygun olarak uygulamalı ve örnek çözümlü olarak hazırlanmış olup, öğrencilerin anlayabileceği yalınlıkta hazırlanmıştır. Kitap, sadece anlatımı sayesinde ders kitabı olarak hazırlanmış olmasına karşın kendini Devre Analizi konusunda geliştirmek isteyenlere de kaynak olacaktır.
İlgili dersin devam konularına, kitabın ikinci cildinde "Devre Analizi 2" de ulaşabilirsiniz.
Kitabın bir diğer özelliği, içindekiler kısmında bölüm isimlerinin İngilizcesine yer verilmesidir. Böylece, bu dersi İngilizce görenlerin aradıkları konunun Türkçesine ulaşmaları kolaylaşacaktır.
Türkçe/İngilizce içindekiler kısmını web sitemizden pdf olarak da indirebilirsiniz.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Devre Analizine Giriş
.
Kirchhoff Yasaları, Tellegen Teoremi ve Direnç
.
Toplamsallık, Millman, Thevenin, Norton Teoremleri
.
Kaynak Dönüşümleri
.
Değişimleri
.
Devre
.
Şebeke Analizi ve Teoremleri
.
Yıldız–Üçgen Biçiminde Bağlı Devrelerin Karşılıklı Dönüşümleri
.
Sığa
.
Kapasite ve İrkilimlik
.
İndüktans
.
İşlemsel Yükselteç
Kitabın İçindekileri
Önsöz (Preface) 
7
1. Bölüm
BAZI TEMEL FİZİKSEL BÜYÜKLÜKLER
(Some basic physical quantities)
1.1 TEMEL BİRİMLER VE KAVRAMLAR (Basic units and concepts) 
15
1.2 SI TEMEL BİRİMLERİNDEN TÜRETİLMİŞ BAZI BİRİMLER (Some derived units using SI units) 
18
1.3 ELEKTRİKSEL TEMEL BÜYÜKLÜKLER (Electrical basic quantities) 
19
2. Bölüm
DEVRE ANALİZİNE GİRİŞ
(Introduction to Circuit Analysis)
2.1 YÜK VE AKIM (Charge and current) 
23
2.1.1 Yük (Charge) 
23
2.1.2 Akım (Current) 
24
2.2 ELEKTRİKSEL GERİLİM–POTANSİYEL FARKI–VOLTAJ (Potential difference–voltage) 
33
2.2.1 Zamanın Fonksiyonu Olarak Gerilim, Gerilim Kaynakları (Voltage as a function of time, voltage sources) 
36
2.2.2 Elektriksel Güç (Electrical power) 
39
2.3 ERKENİN/ENERJİNİN KORUNUMU (Conservation of energy) 
40
3. Bölüm
KİRCHHOFF YASALARI, TELLEGEN TEOREMİ VE DİRENÇ
(Kirchhoff’s Laws, Tellegen’s Theorem and Resistance)
3.1 KİRCHHOFF YASALARI (Kirchhoff’s laws) 
43
3.1.1 Kirchhoff Akım Yasası–KAY (Kirchhoff’s Current Law–KCL) 
43
3.1.2 Kirchhoff Gerilim Yasası–KGY (Kirchhoff’s Voltage Law–KVL) 
44
3.2 TELLEGEN TEOREMİ (Tellegen’s theorem) 
45
3.3 DİRENÇ (Resistor) 
46
3.3.1 Dirençte Oluşan Yitik Güç (Loss power in a resistor) 
56
3.3.2 Bir Devrenin İç Direnci (Internal resistance of a circuit) 
57
3.3.3 Dirençlerin Seri Bağlanması ve Gerilim Bölen (Resistances connected in series and voltage divider) 
58
3.3.4 Dirençlerin Paralel Bağlanması ve Akım Bölen (Resistances connected in paralel and current divider) 
62
3.3.5 Yalnızca Direnç İçeren Devrelerin Analizi (Circuit analysis with resistors solely) 
66
3.3.6 Etkin Değer [Efektif değer–root mean square (RMS/rms) değeri] [Effective value–Root Mean Square (RMS) value] 
73
3.3.7 Biçim Katsayısı ve Tepe Katsayısı (Form factor and crest factor) 
75
4. Bölüm
TOPLAMSALLIK, MİLLMAN, THEVENİN, NORTON TEOREMLERİ VE KAYNAK DÖNÜŞÜMLERİ, DEVRE/ŞEBEKE ANALİZİ VE TEOREMLERİ: DAL AKIMLARI, ÇEVRE & DÜĞÜM ANALİZİ, TOPOLOJİK YAKLAŞIMLA DEVRE ANALİZİ
(Superposition, Millman, Thevenin, Norton theorems and source transformations, circuit/network analysis and its theorems: branch currents, loop/mesh and nodal analysis, circuit analysis using topological approach)
4.1 TOPLAMSALLIK/SÜPERPOZİSYON TEOREMİ (Superposition theorem) 
77
4.2 MİLLMAN TEOREMİ (Millman theorem) 
83
4.3 THEVENİN TEOREMİ VE THEVENİN EŞDEĞER DEVRESİ (Thevenin’s theorem and Thevenin equivalent circuit) 
86
4.3.1 Karni Yöntemi Kullanarak Thevenin Teoremi’nin Uygulanması (Thevenin’s theorem using Karni’s method) 
89
4.4 NORTON TEOREMİ VE NORTON EŞDEĞER DEVRESİ (Norton’s theorem and Norton equivalent circuit) 
94
4.5 KAYNAK DÖNÜŞÜMLERİ/DEĞİŞİMLERİ (Source transformations) 
97
4.6 DEVRE ANALİZİ (Circuit analysis) 
98
4.6.1 Dal/Kol Akımları ile Devre Analizi (Circuit analysis using branch currents) 
99
4.6.2 Çevre Akımlarıyla Devre Analizi: Çevre/Göz Analizi (Circuit analysis using loop/mesh currents: Loop/Mesh analysis) 
101
4.6.2.1 Süper/Temel Çevre (Super loop/mesh) 
103
4.6.3 İrdeleme Yöntemiyle Çevre Analizi (Loop/Mesh analysis by inspection) 
105
4.6.4 Düğüm Analizi (Nodal analysis) 
106
4.6.4.1 Süper/Genel Düğüm (Supernode) 
108
4.6.5 İrdeleme Yöntemiyle Düğüm Analizi (Nodal analysis by inspection) 
111
4.6.6 Devre İndirgeme Tekniği (Circuit reduction technics) 
112
4.7 DEVRE TOPOLOJİSİNE GİRİŞ VE TOPOLOJİK YAKLAŞIMLA DEVRE ANALİZİ: ÇİZGE KURAMI–GRAF TEORİSİ (Introduction to circuit topology and circuit analysis using topological approach: graph theory) 
114
5. Bölüm
YILDIZ–ÜÇGEN BİÇİMİNDE BAĞLI DEVRELERİN KARŞILIKLI DÖNÜŞÜMLERİ, WHEATSTONE VE THOMSON ÖLÇÜM KÖPRÜLERİ
(Delta–Wye transformations, Wheatstone and Thomson measuring bridges)
5.1 YILDIZ–ÜÇGEN DÖNÜŞÜMLERİ (Wye–Delta transformations) 
127
5.2 ÜÇGEN–YILDIZ DÖNÜŞÜMLERİ (Delta–Wye transformations) 
130
5.3 WHEATSTONE ÖLÇÜM KÖPRÜSÜ (Wheatstone measuring bridge) 
131
5.4 THOMSON ÖLÇÜM KÖPRÜSÜ (Thomson measuring bridge) 
133
6. Bölüm
SIĞA/KAPASİTE VE İRKİLİMLİK/İNDÜKTANS
(Capacitance and inductance)
6.1 SIĞAÇ/KONDANSATÖR/KAPASİTÖR (Capacitor) 
135
6.1.1 Sığaçlarda/Kondansatörlerde Gerilim ve Akım Arasındaki İlişki (Voltage–current relations in capacitors) 
136
6.1.2 Sığaçların/Kondansatörlerin Seri ve Paralel Bağlanması (Connection of capacitors in series and paralel) 
138
6.1.3 Sığaçlarda/Kondansatörlerde Güç ve Erke/Enerji (Power and energy in capacitors) 
140
6.1.4 Birinci Dereceden RC Devreleri (First Order RC Circuits) 
142
6.2 İRKİLTEÇ/İNDÜKTÖR/BOBİN (Inductor) 
148
6.2.1 İrkilteçlerde/indüktörlerde Gerilim ve Akım Arasındaki İlişki (Voltage–current relations in inductors) 
149
6.2.2 İrkilteçlerin/İndüktörlerin Seri ve Paralel Bağlanması (Inductors connected in series and paralel) 
151
6.2.3 İrkilteçlerde Güç ve Erke/Enerji (Power and energy in inductors) 
153
6.2.4 Birinci Dereceden RL Devreleri (First order RL circuits) 
155
6.2.5 Karşı İrkilimlik/İndüktans (Mutual inductance) 
161
6.3 BİRİNCİ DERECEDEN DEVRELERİN DURUM DENKLEMLERİ VE DURUM DEĞİŞKENLERİ (State equations and state variables of first order circuits) 
165
6.4. İKİNCİ DERECEDEN DEVRELER (Second order circuits) 
169
6.4.1 Seri Bağlı RLC Devresinin İncelenmesi (RLC circuit in series) 
169
6.4.2 Paralel Bağlı RLC Devresinin İncelenmesi (RLC circuit in paralel) 
177
6.5 İKİNCİ DERECEDEN DEVRELERİN DURUM DENKLEMLERİ VE DURUM DEĞİŞKENLERİ (State equations and state variables of second order circuits) 
184
Ek Bölüm
İŞLEMSEL YÜKSELTEÇ
(Operational Amplifier–op amp)
1 EVİRMEYEN YÜKSELTEÇ (Noninverting Amplifier) 
192
2 EVİREN YÜKSELTEÇ (Inverting Amplifier) 
193
3 TOPLAYAN YÜKSELTEÇ (Summing Amplifier) 
195
Kaynakça/Literatür 
197
Kavramlar Dizini 
201